Äldre byggnader

Fond för förvärv m. m. av äldre byggnader i Dalsland

På årsmötet 1931 meddelades att regeringen beviljat 50 000 kr av lotterimedel att fonderas.
Kungl. Maj:t föreskriver att fondens ränteavkastning ska användas för förvärv, konservering och underhåll samt ev. förflyttning av äldre byggnadsverk inom Dalsland.
Att fondens kapital må efter medgivande av riksantikvarien och enlighet med plan som av honom godkänts, i särskilda fall tagas anspråk för förbundets verksamhet, underkasta sig inspektion av riksantikvarien, att förvaltningen av de fonderade medlen ställes under tillsyn av Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

1 januari 2016 finns det 2772 kr i utdelningsbar ränta