Dalslands Fornminnesförening

 

Arkivförteckning för Dalslands Fornminnesförening 1874–1925

Dalslands Fornminnesförenings arkiv har uppordnats och omförtecknats under tiden 1 augusti 2006 – 11 augusti 2007 inom projekt ”Dalsland i hembygdsarkiven” av Niklas Lindstrand, Åmål under ledning av arkivarie Gudrun Rydberg, Lilla Edet. Projekt Dalsland i hembygds-arkiven drivs av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund med Accessbidrag från Statens kulturråd under tiden 1 april 2006 – 29 februari 2008.

Arkivet har förtecknats vid två tillfällen tidigare. I början av 1970-talet, när DFH:s handlingar var på Museet i Vänersborg, blev det oordning bland papperen p g a att Museet lät en ”snabbutbildad” arkivvårdare från Folkrörelsearkivet i Vänersborg ordna och förteckna det på sitt vis.Under 1980-talet förvarades arkivet på Melleruds museum. Sedan år 1991 är det inhyrt i Åmåls kommunarkiv. I slutet av 1990-talet rättade DFH:s sekreterare Monika Åhlund till den värsta oredan bland DFH:s arkivhandlingar. År 2007 har hela arkivet sorterats om och förtecknats på nytt. Dalslands Fornminnesförenings arkiv är tillgängligt, som läsesalslån för allmänheten, på Åmåls förenings- och kommunarkiv. 

Historik
Dalslands fornminnesförening, även kallad Fornminnesföreningen för Dal respektive Dals fornminnesförening, bildades den 8 januari år 1874 på Billingsholms herrgård även kallad ”Ön”, Billingsfors. Föreningens målsättning var att samla in fornsaker av sten, brons och järn från hednatiden, äldre vapen och verktyg, kläder, smycken och nipper, möbler, redskap, mynt mm, gamla böcker, sagor, sånger, legender, ordspråk, skrock och dialektord mm. Till ordförande utsågs herrgårdens ägare brukspatron Wilhelm Waern och till sekreterare valdes vice pastor Carl Norder, Billingsfors.

Dalslands fornminnesförenings första museum var inrymt i Billingsholms herrgård åren 1874 – 1881 då det flyttades till Åmål. Vid Åmåls brand den 9 maj 1901 förstördes stora delar av föremålssamlingarna och arkivhandlingarna. Verksamheten låg därefter nere till år 1907 då Dalslands fornminnesförening återuppstod i en mer regional form med underlydande kretsar. Föreningen fortlevde till år 1925 då den slogs ihop med Dalslands hembygdsförbund till Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund.

Mer om föreningens historia kan läsas i Anders Gustaf Bördhs artikel ”Den dalsländska hembygdsrörelsen : historik 1874 – 1934” publicerad i årsboken Hembygden år 1934 och
i Gudrun Rydbergs artikel ”Dals fornminnesförenings första föremålskatalog” publicerad i årsboken Hembygden år 2006.

A. Protokoll
A 1 a. Årsmötesprotokoll 1907 – 1925.
A 1 b. Bilagor till årsmötesprotokoll 1907 – 1925.
A 2. Styrelsens protokoll 1907 – 1922.
A 3. Kommitténs protokoll 1907.

B. Utgående handlingar
 B1. Trycksaker 1874 – 1911. Innehåller bl a Upprop till Dalboarne 1874, tryckta stadgar från år 1907 och 1908, Upprop till Dalslands inbyggare 1908, brev till sockenombud 1910, program för hembygdsfest respektive folkfest 1911.

D. Register och liggare
D1. Förteckningar över föremål och medlemmar 1874 – 1919. Innehåller medlemsmatriklar 1875 – 1919, stadgar, okänd förteckning över böcker, förteckning över Dalslands Fornminnesförenings samlingar före branden i Åmål 1901, förteckning över Dals Fornminnesförenings samling (tryckt i årsboken Hembygden 2006), inventering över i branden i Åmål räddade inventarier 1907, redovisning över gåvor till Dalslands Fornminnesförening [föremål] från Håbols socken m fl år 1874, arkivförteckning för Åmåls hembygdsförening, förteckning över gåvor och böcker, äldre arkivförteckningar, aktuell arkivförteckning.

E. Korrespondens
E 1. Korrespondens 1908 – 1925. Innehåller även korrespondens mellan Thure Langer, Ed och Esaias Sahlberg 1918 – 1919 angående Bergstens översatta manus till Lars Hesselgrens ”Dissertatio academica de Dalia” och andra böcker som givits ut på Langers förlag. Bergstens översättningsmanus finns också med. Obs ! Korrespondens mellan Esaias Sahlberg, Emanuel Bergman och Nils Ivan Svensson 1933 – 1936, mest angående ”De Dalia” av Lars Hesselgren, finns i Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds arkiv serie F 6.

F. Ämnesordnade handlingar
F 1. Lagfarter och avtal 1906 – 1909. Innehåller lagfart för Håvestens gravfält, Ödeborgs socken.
F 2. Handlingar rörande Föreningen för Dalslandsforskning. Innehåller stadgar antagna år 1924, protokoll 1924 – 1925, skriftserien ”Ur Dalslands forntid och nutid” redigerad av Thure Langer, Hjalmar Larsen och Ragnar Blid 1925, folksägner i Dalsland av Richard Dybeck mm.
F 3. Skomakare-embetets protocoll i Åmål 21 juli 1760 – 10 oktober 1845. Skänkt till Dalslands Fornminnesförening år 1886 av handlanden P. A. Olsson. Denna protokollsbok finns år 2007 i Göteborgs landsarkiv där den ingår i Åmåls rådhusrätts och magistrats arkiv. Hur den hamnat där är ovisst.

G. Räkenskaper
G 1. Kassabok 1907 – 1925. Innehåller även verifikationer 1907 – 1926.

K. Fotografier
Ingår i Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbunds arkiv. Se vidare arkivförteckning för denna förening.

Ö. Övriga handlingar
Ö 1. Pressklipp 1900 – 1910.
Lilla Edet den 23 augusti 2007

Gudrun Rydberg
Projektledare för
”Dalsland i hembygdsarkiven”