Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund

 

Arkivförteckning för Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 1925–2007

 
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds arkiv har uppordnats och omförtecknats under tiden 1 augusti 2006 – 11 augusti 2007 inom projekt ”Dalsland i hembygdsarkiven” av Niklas Lindstrand, Åmål under ledning av arkivarie Gudrun Rydberg, Lilla Edet. Projekt Dalsland i hembygdsarkiven drivs av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund med Accessbidrag från Statens kulturråd under tiden 1 april 2006 – 29 februari 2008.

Arkivet har förtecknats vid två tillfällen tidigare. I början av 1970-talet, när DFH:s handlingar var på Museet i Vänersborg, blev det oordning bland papperen p g a att Museet lät en ”snabbutbildad” arkivvårdare från Folkrörelsearkivet i Vänersborg ordna och förteckna det på sitt vis.Under 1980-talet förvarades arkivet på Melleruds museum. Sedan år 1991 är det inhyrt i Åmåls kommunarkiv. I slutet av 1990-talet rättade DFH:s sekreterare Monika Åhlund till den värsta oredan bland DFH:s arkivhandlingar. År 2007 har hela arkivet sorterats om och förtecknats på nytt. Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds arkiv är tillgängligt, som läsesalslån för allmänheten, på Åmåls förenings- och kommunarkiv.

Historik
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund bildades år 1925 genom sammanslagning av Dalslands Fornminnesförening och Dalslands Hembygdsförbund. De senaste stadgarna kan läsas på DFH:s hemsida på internet www.hembygd.se/dalsland.

A. Protokoll
A 1 a. Årsmötesprotokoll 1926 – 1999.
Årsmötesprotokoll med tillhörande bilagor saknas för år 1931. Årsmöteprotokoll saknas för år 1948 och 1949. Årsmötesprotokoll med tillhörande bilagor saknas för år 1985. Årsmötesprotokoll fr o m år 2000 förvaras hos sekreteraren.
A 1 b. Bilagor till årsmötesprotokoll 1926 – 1930.
A 2 a. Styrelsens protokoll 1925 – 1999.
Protokoll för år 1930 är avskrifter. Styrelseprotokoll med tillhörande bilagor saknas för år 1931. Vissa protokoll saknas för år 1948, 1949, 1950 och 1986. Styrelseprotokoll fr o m år 2000 förvaras hos sekreteraren.
A 3 a. Protokoll för styrelsens verkställande utskott och arbetsutskott 1927 – 1999.
AU-protokoll med tillhörande bilagor saknas för år 1931, 1949, 1969 – 1980, 1985 – 1989, 1991, 1993 – 1996. AU-protokoll fr o m 2000 förvaras hos sekreteraren.
A 4. Redaktionskommitténs protokoll 1935 – 1970.

B. Utgående handlingar
B 1. Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds hemsida på internet 2001 – 2002.
Pappersutskrift gjord 23 februari 2002.

C. Diarier
C1. Diarieförteckningar 1929 – 1953.
Senare diarier ingår i Vänersborgs museums diarier t o m år 1978. Innehåller även Emanuel Bergmans anteckningar om utfört arbete som sekreterare i DFH 1929 – 1931 med förteckningar över direktanslutna medlemmar 1930 – 1931.

D. Register och liggare
D 1. Förvärvskataloger över böcker och handskrifter 1926  – 1929.
Innehåller även förvärvskatalog över böcker och handskrifter för Dalslands Hembygdsförbund 1920 – 1925.
D 2. Förvärvskataloger över Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds bibliotek 1926 – 1968.
Innehåller även förvärvskatalog över Dalslands Hembygdsförbunds bibliotek 1920 – 1925.
D 3. Beställnings- och försäljningsliggare över Dalslands hembygdsförbunds årsskrift 1918 – 1919 och årsboken Hembygden 1921 – 1956.
D 4. Förvärvsliggare och register över fotografier, folkminnesuppteckningar och tidningsurklipp 1927 – 2007.
Innehåller Accessionskatalog över DFH:s bildarkiv mm 1927 –   , redogörelse för bildarkivets ändamål, sammansättning och verksamhet 1927 – 1931, Monika Åhlunds sockenregister över ej accessionsförda foton, datoriserat register över DFH:s fotografier upprättat år 2006 – 2007 inom Projekt ”Dalsland i hembygdsarkiven” av Niklas Lindstrand, datoriserat register över Herman Ahlins glasplåtar upprättat år 2006 – 2007 inom projekt ”Dalsland i Hembygdsarkiven” av Bo Andersson och Olov Andreasson, två accessionsliggare över kanalkamrer Herman Ahlins, Forsbo, Upperud, negativ- och fotosamling 1895 – 1933 förda av honom själv. Uppgifterna i accessionsliggarna är även digitaliserade och sökbara via Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds hemsida med adress www.hembygd.se/dalsland eller på Västarvets hemsida på internet www.vastarvet.se under fotoarkiv.
D 5. Inventarieförteckningar över dalsländska hembygdsgårdar gjorda av Nils Ivan Svensson troligen på 1940-talet.
Innehåller förteckningar över: Melleruds Centralmuseums-Södra Dals Fornminnesföreningars samlingar, Åmåls hembygdsförenings samlingar, Bolstads hembygdsförening, Gäserudsstugan vid Mellerud, Töftedals hembygdsförening, DFH:s böcker och klichéer, litteratur, böcker skänkta till Fryxellsgården i Edsleskog av hattmakare Westerblads sterbhusdelägare i Åmål, okänd textilsamling, div koncept rörande foton och klichéer, Brånasmedsrummet, Krukmakareverkstaden i Västra Bodane, Frändefors.
D 6. Utlåningsliggare för böcker och klichéer 1928 – 1966.
D 7. Arkivförteckningar

E. Korrespondens
E 1. Korrespondens 1925 – 2000.
Korrespondens mellan Esaias Sahlberg, Emanuel Bergman och Nils Ivan Svensson, mest angående ”De Dalia” av Lars Hesselgren för åren 1933 – 1936 finns även i serie F 6.
Korrespondens saknas för åren 1978 – 1985. Korrespondens fr o m år 2001 förvaras hos sekreteraren.
E 2. Kassörens korrespondens 1936 – 1969.
E 3. Redaktörens för årsboken Hembygden korrespondens 1925 – 1930, 1955 – 1988.
Korrespondens mellan redaktören och konstnär Alvar Lundin angående illustration för omslagsbilder till Hembygden 1934 – 1936 ingår i serie F 11.
Korrespondens fr o m år 2004 finns hos den nuvarande redaktören.
E 4. Studieansvarigs korrespondens 1988 –    . Förvaras hos studieansvarig.

F. Ämnesordnade handlingar
F 1. Personalhandlingar 1942 – 1988.
Senare personalhandlingar finns hos kassören.
F 2. Frederic Lehndbergs trust 1954 – 1993.
Senare handlingar förvaras hos ordföranden. Ljudbandsintervju med Frederic Lehndberg från år 1955 finns i ljudbandsserie Z 1.
F 3. Donationsbrev och avtal.
Innehåller originalkontrakt mellan DFH och Edsleskogs hembygdsförening 1957 angående Fryxellsflygeln vid Edsleskogs prästgård, gåvoredogörelse 1929, protokollsutdrag över finansärenden från Finansdepartementet 1932, Kungl resolution om medgivande av anslag till lotterimedel 1930, 1931, 1935 samt 1936, reversal från stadsingenjören i Åmål ang gåva av kartor som tillhört förrådsförvaltare Axel Dahlström 1942, förteckning över bilder och kartor som tillhört förrådsförvaltare Axel Dahlström, förteckning över fotografier skänkta av Axel Dahlströms sterbhus, brev till Ånimskogs församlings kyrkoråd ang gravfond efter konstnären Otto Hesselbom 1946, förteckning över Axel Dahlströms kartor, donationsbrev av Anders Edestam, Karlstad 1964 ang Anna och Anders Edestams forskningsfond, kopior av handlingar rörande Edestams donation 1964, kopia av testamente från Ivar Johansson 1978, avtal mellan DFH och Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum ang deponering 1979, köpebrev ang försäljning av fastigheten Ed Västra 2:60 i Dals-Eds socken 1987, handlingar rörande ägoförhållandena vid Edsleskogs prästgård 1928 – 1989, överenskommelse ang den Ahlinska fotosamlingen 1992, överenskommelse om deposition av konstverk av Olof Sager-Nelson 1993, reversal från Regionmuseum Västra Götaland 2006.
F 4. Handlingar rörande DFH:s minnesstenar 1927 – 1955.
Innehåller handlingar för minnessten över Anders Fryxell vid Edsleskogs prästgård år 1927 och minnessten över Hjalmar Lundbohm vid Rubbestads prästgård, Ödeborgs socken år 1955.
F 5 a. Stadgar för DFH och dess anslutna medlemsföreningar.
F 5 b. Stadgar för övriga föreningar 1910 – 1956.
 Innehåller tryckta stadgar för: Åmåls motorbåtssällskap 1923, 1930 samt 1934, Dalslands motorklubb 1927, Dalslands sångarförbund 1917 och 1933, Åmåls landsstormsförening 1917, Klubben i Åmål 1936, Åmåls manskör, Föreningen Dalslands Väl 1956, Åmåls skytteförening 1918, Dalslands moderata valmansförening 1910, Åmåls arbetareförening 1936, Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps socken- och kretsavdelningar 1925, Älvsborgs läns nykterhetsnämnders centralorganisation 1928, Uddevalla museiförening 1938, otryckta stadgar för Dalslands spelmansförbund 1933, förslag till stadgar för Dalslands travsällskap.
F 6. Insända manus, småtryck och uppsatser 1797 – 1962.
Vissa dokument är troligen gåva från förrådsförvaltare Axel Dahlström, Åmål. Innehåller gåvobrev till Åmåls stad å Örnässkogen 5 augusti 1899, förteckning över lärare och lärljungar vid Åmåls lägre allmänna läroverk 1883 – 1884, gesällbrev för Johan Petter Högdahl 15 april 1856, gratulationer på maskindirektör O. Nyströmers 60-årsdag 10 april 1899, maskindirektör Vincent Ahlbergs föredrag om idrott och idrottsplats i Åmål 9 december 1925, bevis över Axel Dahlströms besök vid bokutställningen i Göteborg 1900, upprop 1910 för insamling av bidrag till minnesvård över i 30-åriga kriget stupade dalbosoldater, förteckning över litteratur om Dal och dalbor i Eskilstuna centralbibliotek, gåva från Josef Thorsson den 21 januari 1947 – aktiebrev i Uddevalla-Lelångens Järnvägsaktiebolag år 1938, förvaltnings- och revisonsberättelse för Uddevalla-Lelångens Järnvägsaktiebolag år 1938, bouppteckning efter vice pastorn och komministern i Fröskog, A. B. Bäckman, som avled den 17 mars 1820, ansökan till konungen från DFH om anslag av lotterimedel 1934, ansökan om anslag ur Axel R. Janssons fond 1932, program vid Snarhögsgårdens i Åmål invigning 23 augusti 1931, handlingar rörande hembygdsföreningen i Ed och Kvarnekasstugan i Knipan, Dals-Eds socken jämte 2 foton 1933, handlingar rörande restaurering av gravrösen på Egersknatten, Vårviks socken 1933 – 1938, skrivelse angående tre i Danmark avlidna soldater tillhörande Västgöta-Dals regemente 1942, gåva från borgmästare Bertel Hallberg, Linköping den 7 oktober 1947 bestående av manus av Carl Norder, instruktion för kyrkobetiente i Carlstads stift 1811, katalog över kontraktsprosten C. Norders i Ryr efterlämnade boksamling 1900 samt katalog över kontraktsprosten C. Norders i Ryr efterlämnade fornsaker och antikviteter 1900, korrespondens mellan E. Sahlberg, E. Bergman och Nils Ivan Svensson, mest angående De Dalia av Lars Hesselgren 1933 – 1936, inventarieförteckning i Åmåls kyrka 1928, avskrift av inventarieförteckning i Olof Wallmans gård i Åmål 1710, brev från Otto Hesselbom 1877 – 1896, årsberättelser för försäljningsföreningen Älvsborgsslöjd 1945 – 1949, ”Abrakadabra” berättelse av kyrkoherde E. W. Björén, Ånimskog, klassifikationssystem för arkivet vid Göteborgs museum, ”Pastorsadjunktens underbara resa” av Domar Skafte 1945, dikter och visor 1929 – 1937, handlingar rörande släkten Bågenholm 1869 – 1962 som bl a tillhört Axel Dahlström, ”Bohusvisan” och ”Vikens visor” av Fredrik Nycander tryckta 1919 respektive 1921, ”Bröllopsmarsch” upptecknad av Dan. Danielsson, Östby gård i Åmål, handlingar om skifferbrytning i Dalsland 1929 mm.
F 7. Manus som publicerats i årsboken Hembygden.
Upphovsmannarätt till artiklar som publicerats i Dalslands hembygdsförbunds årsskrift 1918 – 1919 och i årsboken Hembygden fr.o. m. år 1921 innehas av respektive författare. Publicerade artiklar ska därför återlämnas till författarna men en del publicerade manus har aldrig blivit återlämnade. Serien består därför av originalmanus skrivna av numera avlidna författare eller andra upphovsmän som inte kunnat spåras vid arkivförteckningens upprättande år 2007.
F 8. Böcker.
F 9. Äldre handskrifter och böcker.
 Innehåller ”Dansk hyllningssång till svenskt kompani 1848”, almanacka för år 1798 med anteckningar från Valbo härad rörande Lerdal, Rännelanda och Råggärd  – skänkt år 1946 av Sanfrid Welin i Skara, almanacka för år 1856 med anteckningar, tröstebrev till Cicilia Mårtensdotter Krakou efter hennes makes bortgång sänt av Nils Carstensson, Göteborg år 1655, fullmakt daterad Bryggum 14 juli 1823 där Pehr Andersson avstår sin del i faderns, Anders Perssons, fastighet i Bryggum, Trollhättan, receptbok från Linder i Ödeborg 1919, avskrift av redogörelse för Åmåls Contract daterad 25 november 1763, K. F. U. M. – scoutens anteckningsbok 1931, prof-predikan för Tössö Constitoriella pastorat hållet tredje söndagen efter trettondedagen 1846 i Tydje kyrka av kyrkoherden i Elfdahln Sven Setterlund, Olof Fryxells skrifter – skolfrågan 1844 – 1845, ”Avhandling om sanna och falska in- och utvärtes kännetecken med mera” av Lorents Christ. Retzius 1796.
F 10. Föredrag 1932 – 1943.
 Innehåller skolradioföredrag om Dalsland 1940, Nils-Ivan Svenssons föredrag vid Skålleruds folkskolas 100-års jubileum 1943 inklusive skolminnen, ”Arvet från fäderna” – föredrag vid Älvsborgs läns norra JUF-distrikts utdelning av släktgårdsdiplom i Vänersborg 1943, föredrag vid slöjdskolans avslutning 1938, ”Biblioteket och hembygdsvården” – föredrag vid bibliotekskurs i Åmål 1944, ”Skolan och hembygden” – föredrag i Åmål 1932, ”Dalsland förr och nu” – föredrag av Sven Axel Hallbäck mm.
F 11. Originalillustrationer till årsboken Hembygden 1934 – 1937.
Innehåller även skisser för omslagsbilder till Hembygden 1934 – 1936 av konstnären Alvar Lundin jämte korrespondens i denna fråga.
F 12. Historik över DFH och dess föregångare 1874 – 1930.
F 13 a. Trycksaker
F 13 b. Trycksaker om Åmål.
Innehåller: reglemente för Åmåls stads skoldistrikt 1939, reglemente och undervisningsplan för fortsättningsskolorna i Åmåls stads skoldistrikt 1939, läroplan för folkskolorna i Åmåls stads skoldistrikt 1939, läroplan för folkskolan i Kilarne i Åmåls stads skoldistrikt 1940, Åmåls folkskola genom tiderna med anledning av svenska folkskolans 100-årsjubileum 1942, kataloger över samrealskolan i Åmål 1939 – 1943, kataloger över samrealskolan och kommunala gymnasiet i Åmål 1947 – 1949, redogörelser för samrealskolan i Åmål 1928-1929, 1937 – 1943, 1946 – 1949, berättelser för Åmåls stads skolor för yrkesundervisning 1938 – 1940, 1941 – 1944, 1947 – 1949, Åmål i ord och bild 1934, Åmål 1643 – 1943, vid jubileumsutställningen Åmål 300 år 1939, bordskort  invigningsprogram och inbjudningsskrift vid läroverksbyggnadens i Åmål invigning 30 september 1939, Åmåls stadsbudget 1942, 1943 och 1948, stadsfullmäktiges i Åmål protokoll med bilagor för år 1938, redogörelser för ABF:s lokalavdelning i Åmål 1932 – 1933, 1937 – 1938, 1940 – 1941, telefonkataloger för Åmål 1937 och 1940, Åmåls fårben – tidning för Åmåls läroverk 1948 – 1949, brandordning med sotningstaxa för Åmåls stad 1924, brandordning för Mo kommun 1947, brandordning för Åmåls stad 1948, frågan om Åmåls hamn 1927, handlingar rörande Åmåls arbetareförening 1943 – 1949, Åmåls missionsförsamlings årsbok 1939 – 1941, 1944 – 1945, 1947 – 1948, instruktion för husmodern, kokerskan och biträdena vid Åmåls ålderdomshem 1940, vägledning genom samlingarna i Snarhögsgården i Åmål 1934, turistbroschyrer över Åmål 1959, sammandrag av Åmåls kyrkoräkenskaper 1938, arbetsordning för Åmåls stadsfullmäktige 1949, reglemente för Åmåls sparbank 1925.
F 14. Original till Elsa Sjödahls register ur Sundals härads domböcker 1700 – 1730.
Utgivet i bokform under titeln ”Ur Sundals härads domböcker 1700 – 1730”. Vänersborg : Sundals släktforskarförening [som satt Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund som utgivare utan att dess styrelse kände till det hela. Detta medförde att DFH endast stödde utgivningen medelst ett penninglån till Sundals släktforskarförening], 1995. Elsa Sjödahl, Göteborg har år 2006 överlämnat originalet till DFH för arkivering.
F 15. Homecoming year 1966.
Innehåller även emigrantregister insamlat av A. G. Bördh 1961.

G. Räkenskaper
G 1. Kassaböcker 1926 – 2003.
G 2. Kassaböcker för fonder 1933 – 1991.
G 3. Kassabok för redaktör och sekreterare 1930 – 1931.
G 4. Verifikationer 1932 – 2000.
Efter 1950 sparas endast verifikationer för varje nollår, som typår, under förutsättning att kassajournaler förts för varje år. Löneutbetalningar finns sparade i serie F1 : 1 och fondverifikationer i serie G:5 1-7. Verifikationer för år 1990 ingår i serie G 1:5.
G 5. Verifikationer fonder 1950 – 2003.

J. Ritningar och kartor
J 1. Ritningar och kartor 1805 – 1945.
Innehåller ritningar över möbler av Nils Ivan Svensson, skisser över bodar i Högsäter samt brev från Tage Heimer 1945, profil och planritning till Tisselskogs nya kyrkbyggnad upprättad 20 december 1857, ritningar över: Snarhögsgården 1925, Gäserudsstugan 1932, Töftedals hembygdsgård 1932, torpet Tollesbyn i Edsleskog 1919, plan över utställningen i Åmål 1925, Anders Lignells karta över Tån, Brålanda, ritad 1848 – 1850, riksantikvarieämbetets karta över gravfält i Norra Tångelanda, Högsäter, upprättad 16 – 17 oktober 1934, ritningar och kopior av kartor från 1805, 1857, 1886 och 1899 till Anders Edestams artikel om Hanefors-Forsbacka-Persbyn i Hembygden 1945 – 1946.

K. Fotografier
K 1. Fotografier 1860 –2007.
K 1: 1 – 3. Accessionsförda äldre foton. Är digitaliserade och kommer att kunna ses via internet på Västarvets hemsida under avdelningen Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbund.
K 1:3. Karl Erikssons i Bråna, Järns socken fotografier vilka hans syster Lisa Eriksson använt som förlaga när hon målade sina naivistiska tavlor under 1960-talet. Innehåller även tidningsurklipp om Lisas tavlor och amerikabrev.
K 1: 9 a – 9 d. Fotografier och glasplåtar mm tagna åren 1895 – 1933 av kanalkamrer Herman Ahlin och hans syskon  i Forsbo, Upperud, Skålleruds socken. Är digitaliserade och kan ses på Västarvets hemsida under avdelningen Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund.
K 2. Klichéer till tryckta bilder i Hembygden 1922 – 1967.

L. Inventeringar av fornminnen, folkminnen och hantverk
L1. Fornminnesinventeringar.
Innehåller fornminnesinventeringar för: Järns socken år 1935, Örs socken 1931, Dalsland 1925, Valbo härad 1927, Grinstad, Gestad, Bolstad och Frändefors, Ödeborg utan år, beskrivning fornminnen i Dalsland av Jakob Bonggren inklusive teckningar Bergane 1874, tryckt häfte med titeln ”Gravundersökningar företagna av Oscar Montelius i Eds sn 1887”,
kostnadsberäkning 1945 vid fornminnesinventering i Dalsland, utdrag ur protokoll från Grinstads kommunalnämnd 15 juni 1944, Mo sn 1927, Tydje sn 1927 – 1929, Fröskogs sn 1927, Tösse sn 1923 – 1927 inklusive foton av rösen i Frillsäter, Ånimskog sn 1927 – 1930, Åmål 1927 – 1943, Dalsland 1923 – 1926. Teckningar av föremål ingår i denna serie.
L 2. Folkminnesuppteckningar.
Volym L 2:1 – innehåller uppteckningar från följande socknar:
Acc-nr 611 uppteckningar av J. E. Lindgren, Töftedal 1927.
Acc-nr 619 uppteckningar av Folke Linder 1927 om helgseder.
Acc-nr 620 uppteckningar av Folke Linder 1927 från diverse socknar.
Acc-nr 641 uppteckningar av A. Högander, Bolstad 1927.
Acc-nr 643 uppteckningar av J. E. Lindgren, Töftedal 1928.
Acc-nr 651 uppteckningar av Erik Gustafsson från Håbol och Ärtemark.
Acc-nr 653 uppteckningar av O. G. Olsson, Gestad 1924 om julfirande.
Acc-nr 654 uppteckningar av Ragnar Nilsson 1938 från Gesäter.
Acc-nr 655 uppteckningar av Ragnar Nilsson 1938 från Rölanda.
Acc-nr 656 uppteckningar av Ragnar Nilsson 1938 från Dals-Ed och Rölanda.
Acc-nr 657 – 658, 660 – 661 uppteckningar av Ragnar Nilsson 1939 från Ånimskog.
Acc-nr 662 – 663 uppteckningar av Ragnar Nilsson 1939 från Fröskog.
Acc-nr 693 uppteckningar av Tage Heimer 1935 från Järbo och Rännelanda.
Acc-nr 699 uppteckningar av Tage Heimer 1935 från Rännelanda och Torp.

Volymnr L2:2 innehåller uppteckningar från följande socknar:
Acc-nr 601 uppteckningar av A.G. Bördh 1936 från Bolstad och Frändefors.
Acc-nr 602 uppteckningar av A.G. Bördh 1936 från Brålanda och Grinstad.
Acc-nr 603 uppteckningar av A.G. Bördh 1936 från Erikstad, Gestad, Holm, Högsäter, Järn, Sundals-Ryr och Ör.
Acc-nr 604 uppteckningar av Ragnar Nilsson 1938 från Dals-Ed.
Acc-nr 605 uppteckningar av Ragnar Nilsson 1938 från Gesäter.
Acc-nr 606 uppteckningar av Ragnar Nilsson 1938 från Rölanda.
Acc-nr 607 uppteckningar av Viktor Blom, Färgelanda 1927 från Färgelanda, Högsäter och Lerdal.
Acc-nr 608 uppteckningar av Mimmi Fredh, Högsäter 1927 från Högsäter.
Acc-nr 609 – 610 uppteckningar av Josef Jonasson 1927 från Rölanda.
Acc-nr 675 uppteckningar av L.J. Johansson, Brålanda 1927 från Brålanda.
Acc-nr 676 uppteckningar av Ragnar Johansson 1928 från Vårvik.
Acc-nr 677 uppteckningar av Tage Heimer 1925 från Håbol.
Acc-nr 679 uppteckningar av rektor Henriksson, Dals-Rostock 1927 från Dalskog.
Acc-nr 680 uppteckningar av Birger Johansson 1933 från Sundals-Ryr.
Acc-nr 681 uppteckningar av Tryggve Heimer 1932 – 1933 från Steneby, Ödskölt, Håbol, Dals-Ed.
Acc-nr 682 uppteckningar av Tryggve Heimer 1932 – 1933 från Valbo-Ryr, Steneby, Töftedal, Håbol, Ärtemark, Nössemark, Ödskölt och Dals-Ed.
Acc-nr 683 uppteckningar av Tryggve Heimer 1933 från Håbol, Steneby, Dals-Ed, Ödskölt, Västra Fågelvik i Värmland, Valbo-Ryr.

Volymnr L2:3 innehåller uppteckningar från följande socknar :
Acc-nr 664 – 665 uppteckningar av Ragnar Nilsson 1939 från Fröskog.
Acc-nr 666 uppteckningar av Tage Heimer 1933 från Håbol och Dals-Ed.
Acc-nr 668 uppteckningar av Tage Heimer 1934 från Dals-Ed, Håbol och Steneby.
Acc-nr 669 uppteckningar av Edith Rådström 1934 från Nössemark, Torrskog, Håbol, Ärtemark och Trankil i Värmland.
Acc-nr 670 uppteckningar av Oskar Hedlund, Färgelanda 1927 från Färgelanda.
Acc-nr 671 uppteckningar av J. Henriksson, Dals-Rostock 1927 från Dalsland.
Acc-nr 672 uppteckningar av Tage Heimer 1934 från Håbol, Dals-Ed, Nössemark och Steneby.
Acc-nr 683 uppteckningar av Tryggve Heimer 1932 från Ödskölt.
Acc-nr 684 uppteckningar av Anna Lekberg, Åmål 1929 från Kila i Värmland.
Acc-nr 685 uppteckningar av Torsten Hjalmarsson 1925 från Rölanda.
Acc-nr 686 uppteckningar av A.G. Bördh 1925 från Gesäter, Rölanda och Torrskog.
Acc-nr 687 uppteckningar av Edith Rådström 1934 från Håbol.
Acc-nr 688 uppteckningar av Anders Linder, Åmål 1929 från Järbo och Tösse.
Acc-nr 689 uppteckningar av Folke Linder 1928 från Järbo, Lerdal, Edsleskog och Tösse.
Acc-nr 690 uppteckningar av Viktor Blomberg, Örebro 1929 från Rännelanda.
Acc-nr 691 uppteckningar av Tage Heimer 1935 från Järbo.
Acc-nr 692 uppteckningar av Tage Heimer 1935 från Järbo och Rännelanda.
Acc-nr 693 uppteckningar av Tage Heimer 1936 från Torp.
Acc-nr 694 uppteckningar av Alfred Jönsson 1936 från Torp.
Acc-nr 695 uppteckningar av Tage Heimer 1935 från Järbo och Rännelanda.
Acc-nr 696 – 697 uppteckningar av Ragnar Nilsson 1938 från Töftedal.

Volymnr L 2:4 innehåller uppteckningar från följande socknar:
Uppteckningar av Ragnar Nilsson 1941 från Åmål.
Uppteckningar från Grinstad, Bolstad, Gestad, folkminnen 1916 – 1933.
Uppteckningar från Tösse, Nössemark, Håbol, Ödskölt, Torp, Steneby 1928 – 1942.
Uppteckningar av Tryggve Heimer 1946 om handelsförbindelser med Norge.
Uppteckningar av Edith Rådström 1941 om skolförhållanden i Vårvik, Steneby, Ärtemark och Nössemark respektive om nödår.
Uppteckningar av gåtor i Dalsland.
Uppteckningar av L. J. Larsson 1930 – 1933 från Sundals-Ryr, Gestad och Vårvik.

Volymnr L 2: 5 innehåller uppteckningar från följande socknar:
Acc-nr 593 – 597 uppteckningar av Ragnar Nilsson 1937 från Dalskog.
Acc-nr 598 – 599 uppteckningar av Ragnar Nilsson 1937 från Gunnarsnäs.
Acc-nr 600 uppteckningar av Ragnar Nilsson 1937 från Ör.
Acc-nr 621 uppteckningar om dalsländska seder och bruk.
Acc-nr 622 uppteckningar av Janne Lindskog 1927 berättat av Sven Nilsson.
Acc-nr 623 uppteckningar av Ragnar Pira, Mon, Töftedal 1927 om helgseder.
Acc-nr 625 uppteckningar av Folke Linder – sagor. (Utlånat 1930 och ej återlämnat)
Acc-nr 626 uppteckningar av Maria Bryngelsson, Upperud om julseder.
Acc-nr 627 uppteckningar av Maria Wall, Västra Korsbyn, Ånimskog om julseder från Ånimskog.
Acc-nr 628 uppteckningar av J. E. Lindgren, Töftedal 1928 om julseder 1870 – 1885.
Acc-nr 629 – 630 uppteckningar av Josef Jonasson, Alingsås 1928 om idrottslekar och julseder.
Acc-nr 631 uppteckningar av Folke Linder 1928 om julseder från Tösse, Edsleskog, Järbo och Lerdal.
Acc-nr 632 uppteckningar av J. F. Jansson, Ärtemark 1927 om väsen och jättar.
Acc-nr 633 ramsa från Lane-Ryr, Bohuslän upptecknad 1927.
Acc-nr 636 uppteckningar av J. E. Lindgren, Töftedal 1927 om diverse.
Acc-nr 637 uppteckningar av J. E. Lindgren, Pressebo tidigare Töftedal 1929 om talesätt och ordspråk.
Acc-nr 638 uppteckningar av A. Högander, Lillebyn, Brålanda 1927.
Acc-nr 639 uppteckningar av Hilma Hansson 1927 om folkminnen.
Acc-nr 640 uppteckningar av Mimmi Fredh, Högsäter 1927 om folkseder.
Acc-nr 644 uppteckningar av Tage Heimer 1923 – 1925 från Håbol, Steneby, Dals-Ed, Ödskölt och Grinstad.
Acc-nr 645 uppteckningar av Anton Lundgren 1923 från Ärtemark och Vårvik.
Acc-nr 646 uppteckningar av Ivan Martinsson 1923 från Håbol.
Acc-nr 647 uppteckningar av D. Skoog 1923 från Vårvik och Nössemark.
Acc-nr 648 uppteckningar av Torsten Hjalmarsson 1924 från Rölanda och Dals-Ed.
Acc-nr 650 uppteckningar av Ivan Löfgren 1923 från Håbol, Ärtemark och Steneby.

Volymnr L 2:6 innehåller uppteckningar från följande socknar:
Acc-nr 612 – gamla skrock- och plägseder från Råggärd – bidrag till pristävlan 1924 insänd av Maria Andersson ?, ska det inte vara Aronsson, Råggärd.
Acc-nr 613 – gamla tiders julfirande i Dalsland – bidrag till pristävlan 1923 insända av Emilia Nyqvist, Nyby, Edane, Ida Eriksson, Hanna Fast, Lilla Skällsäter, Charlotta Dahlberg, Frändefors, Laura Johansson, Vänersborg, C. Jakobsson, Färgelanda.
Acc-nr 614 – tro sed och sägen – bidrag till pristävlan 1924 – insänt av Johannes Jansson, Binäs, Frändefors.
Acc-nr 615 – julen i Dalsland – bidrag till pristävlan 1923 – insänt av rektor J. Henriksson, Dals Rostock.
Acc-nr 616 – julfirandet förr i tiden – bidrag till pristävlan 1923 – insänt av Torsten Hjalmarsson, Rölanda.
Acc-nr 617 – julen i Dalsland – bidrag till pristävlan 1923 – insänt av Mimmi Fred, Kvarntorp, Högsäter.
Acc-nr 618 – bidrag till pristävlan 1923 – insänt av A.G. Bördh, Bolstad.
Acc-nr 652 – gamla tiders julfirande i Dalsland – bidrag till pristävlan 1923 – insänt av Sofia Johansson, Myren, Dals Rostock, A. M. Eriksson, Dals Rostock, Wiktor Lendahl, Säter, Ör, O. Andersson, Väne Åsaka, Margareta Larsson, Paradiset, Sundals-Ryr, Carl J. Hallsten, Stenshult, Frändefors, Alma Jansson, Gruvön, Grums (Värmland), Aron Johansson, Bråbol, Nordals Järn, Joel Nyman.
Acc-nr 653 – gamla tiders julfirande i Dalsland – bidrag till pristävlan 1923 – insänt av C. Johansson, Ekenäs, Frändefors, Hjalmar Palmqvist, Sundals-Ryr, O. G. Olsson, Stora Uleberg, Gestad, Maja Johansson, Sandgärdet, Dals Grinstad, A. Högander, Bolstad, Anna Lindstrand, Bäcken, Bäckefors, Ivan Johansson, Kroken, Ödskölt, Laura Alsterberg, Jonsängen, Frändefors, A. A.J. Franzén, Grinstad och Holm.
Acc-nr 674 – gamla tiders julfirande i Dalsland – bidrag till pristävlan 1923 – insänt av Lars Olsson, Frändefors.

L 3. Hantverksbeskrivningar.
Innehåller anteckningar rörande brännvinsbränningen i Dalskog omkring 1845, beskrivning över tillverksning av korgarbeten 1942 med 11 foton, beskrivningar över kakeltillverkning i Frändefors, tillverkning av blomkrukor, flätning av halmhattar, färgning, spinning, skomakeri mm.
Handlingar om skifferbrytning 1929 finns i serie F6.

L 4. Biografier över dalslänningar 1929 – 1961.
L 5. Tävlingsbidrag till Farfar berättar år 1965.
Innehåller även insänt material till boken från ”Fars och farfars tid”.
Ljudband till ”Farfar berättar” finns i serie Z 1:1.

M. Arkivexemplar av DFH:s utgivna böcker 1918–2007
M 1. Arkivexemplar av Dalslands hembygdsförbunds årsskrift 1918–1919 och årsboken Hembygden 1921–2007.
Innehåller även tryckt register 1918–1978.
Register till Dalslands hembygdsförbunds årsskrift 1918–1919, Register till Hembygden 1921–1924, 1926–1938, Register till Hembygden 1939–1958 finns i serie M 5.
M 2. Arkivexemplar av tryckta särtryck ur årsboken Hembygden 1922-1970.
M 3. Arkivexemplar av tryckta skriftserien Dalia 1927–1943.
OBS ! Dalia : tidskrift för hembygdsrörelserna på Dal vilken utgavs med 3 nummer år 1922, på Eds Bok-& Pappersaffär i Ed med Hjalmar Larsen, Ed som utgivare, var en privat tidskrift. Dalslands hembygdsförbund gav denna endast verbalt stöd.
M 4. Övriga böcker utgivna av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund.
Innehåller 40 fornminnesplatser i norra Älvsborgs län 1969, Dalslands kanal 1972, Dissertatio academica de Dalia 1967, Dalslands Diplomatarium 1996, Dalslandslitteratur av A. G. Bördh 1964, De dalsländska järnbruken av Anders Edestam 1977, Kontakt över gränsen av Stig Roth 2005.
M 5. Trycksaker utgivna av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund.
Innehåller Register till Dalslands hembygdsförbunds årsskrift 1918–1919, Register till Hembygden 1921–1924, 1926–1938, Register till Hembygden 1939–1958, Sången om Dal av A. G. Bördh 1962, Dalslands kanal – en studieplan av Christian Aarsrud 1972.

Z 1. Ljudbandsinspelningar.
Innehåller ljudbandsintervju med Frederic Lehndbergh, Los Angeles år 1955

samt bidrag till :
 
Tävlingen ”Farfar berättar”
Den 15 december 1964 utlyste Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund en hembygdstävling under namnet ”Farfar berättar” med i första hand bandinspelade originalupptagningar. Den 2 och 3 april 1966 samlades styrelsen i Dals-Ed för att gå igenom tävlingsbidragen som förutom en rad uppteckningar utgjordes av 50 bandinslag med över 30 timmars speltid.

Första och andrapris delades lika mellan Algot Gustafsson, Ed och Hjalmar Åberg, Dals Rostock. Tredje pris tilldelades Gustaf Hall, Trollhättan för bidraget ”Så var det förr”.
Fjärde pris gick till R. Ingemar Eriksson, Mellerud för bandinspelning och hopsamlat material med titeln ”Farbror Aron”. Femte pris fick Valborg Carlsson, Högsäter för bidraget ”Fragment från gången tid”.
”Farfar berättar” 6 ljudband inspelade av Hjalmar Åberg, Dals-Rostock:
bestående av intervjuer med Otto Högberg, Mellerud om livet som torparpojke på Kroppefjäll och 49 år på sjön, Anna Andersson, Dals Rostock om Rostock förr och nu, Axel Bäckner 81 år Dals Rostock om livet som präst under 50 – 60 år, inspelning från år 1959 med Amalia Rinnblad 88 år Dals-Rostock om hennes liv som lärarinna, Hjalmar Åberg, Dals Rostock om dramat på Rinnen, inspelning från 1959 med Maria Lindblom, Dals Rostock om att förestå en krigstidsbyrå, August Jonsson, Dals Rostock om uppväxttiden på Kroppefjäll, Oscar Pettersson, Norra Hagen, Dals Grinstad om ett litet lantmejeri, Valborg Andersson, Dals Rostock fd lotta och förestånare för STF:s pensionat, Hulda Jonsson, Västra Blekan, Sundals Ryr om hennes liv som lam i 57 år, Johan Eriksson, Bäckefors 86 år skomakare i 70 år, Efraim Storm, Bäckefors 79 år skräddare sedan 16 års ålder, Gustaf och Fredrik Grund, Linde, Ör ungkarlar 73 respektive 82 år, Ernst Karlsson, Dals Rostock, 82 år f d ambulerande kreatursuppköpare, Hilda Henriksson, Dals Rostock 82 år om medicinalväxtodling, Knut Johansson, Dalskog om gammal lantaffär, Lars Andersson, Sundals Ryr ”Lars på Huskalund” om folk på Sundalsfjället, Hjalmar Åberg, Dals Rostock om Johannes och Soffi i Paradiset, August Ahlberg, Rörnäs Ör 89 år om Stampens kvarn och fjällfolk, Thure Lindberg, Högsbyn, Ör 69 år om sin tid som valfångare.
”Farfar berättar” – Ingemar R. Erikssons, Mellerud intervju med Nanny Aronsson i Skalsbyn, Örs sn om bygdeskalden Aron Eriksson. Ljudbandsintervju gjord av R Ingemar Eriksson. – Finns år 2007 på DFH:s kontor i Mellerud.
”Farfar berättar” – Algot Gustafssons, Ed ljudbandsintervjuer – finns år 2007 på DFH:s kontor i Mellerud.
”Farfar berättar” – Carl-Otto Wärns ljudbandsintervju – finns år 2007 på DFH:s kontor i Mellerud.

Ö. Övrigt
Ö 1. Pressklipp 1910 – 1945 om Dalsland och DFH.
Innehåller Axel Dahlströms, Åmål klippböcker 1928 – 1938, Emanuel Bergman, Eskilstuna klippböcker 1910 – 1930, pressklipp om Hembygden 1929 – 1980, pressklipp om Åmål 1929 – 1945, pressklipp om folkmusik och spelmän 1901 – 1948, pressklipp om Dalsland 1929 – 1945, pressklipp om DFH 1929 – 1945, pressklipp om konst 1924 – 1963, pressklipp om hembygdsföreningarna i Dalsland 1929 – 1945, pressklipp im hembygdskurser och konferenser samt fornminnesvård 1929 – 1945, pressklipp om dalsländska socknar 1924 – 1945. Senare pressklipp om Dalsland finns kvar på Kulturlagret i Vänersborg.
Ö 2. Ahlinska sigillsamlingen.
Åtta volymer med sigill efter familjen Ahlin, Forsbo, Upperud skänkta av Herman Ahlins svärson Åke Hyltinger, Skoghall och Upperud, till Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund år 2007. Sigillsamlingen förvaras på DFH:s kontor i Mellerud år 2007. Se vidare särskild förteckning med fotografier på varje sigill.
Ö 3. Fornfynd.
Låda med okatalogiserade stenåldersyxor mm efter DFH:s intendent Nils Ivan Svensson.
Ytterligare arkivhandlingar som skänkts till Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund och dess föregångare finns på Landsarkivet i Göteborg

Upperuds valskvarns arkiv har överlämnats av styrelsen för DFH till Landsarkivet i Göteborg.
Äldre handlingar bl a pergamentsbrevssamlingen och handlingar om Åmål överlämnades av landsantikvarien till Landsarkivet i Göteborg utan styrelsens vetskap i början av 1970-talet.
Vi kommer att försöka upprätta en egen förteckning över dessa handlingar på grund av ett stort antal fel i Landsarkivets förteckningar. Arkivförteckningarna över Upperuds valskvarns  och Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbunds samling på Landsarkivet i Göteborg kan läsas på Nationella arkivdatabasen NAD under Riksarkivets hemsida www.ra.nad.se.
Lilla Edet den 29 augusti 2007

Gudrun Rydberg
Projektledare för
Dalsland i hembygdsarkiven