BobacksgårdenBygdeå Hembygdsförening som bildades 1939 hade tidigt tankar om att skaffa sig en hembygdsgård där man bl.a. kunde förvara gamla bruksföremål. Intresse fanns att inköpa gamla Komministergården som stod obebodd, och som kommunen ville ha riven och bortforslad, men av detta blev intet av.

Under 1940 talet hade det kommit till länsmuseets kännedom att det skulle finnas allmogesamlingar i en gammal bagarstuga tillhörig hemmansägare Seth Nilsson i Bobacken.

1947 gjordes ett besök hos Nilsson av Ivar Andersson från riksantikvariet, länsantikvarien och konservator Evert Larsson. De fann då under tapeterna, dekormålningar i två av rummen och ansåg att de var av kulturhistoriskt värde. Nilsson meddelade då att han hade för avsikt att riva bagarstugan, men lovade att i god tid meddela länsmuseet när detta blev aktuellt. För säkerhets skull gjordes avritningar av väggmålningarna. Detta utfördes av konservator Evert Larsson.

I början av 1953 meddelade Nilsson att han hade för avsikt att gräva ny husgrund för mangårdsbyggnaden där bagarstugan stod och att den därför måste rivas. Länsantikvarie Gunnar Westin gjorde då med ägaren ett preliminärt avtal om att köpa bagarstugan. Westin skriver till Bygdeå kommunalnämnd där han framhåller det stora värdet att bevara huset som han anser skulle bli ett monument över den västerbottniska allmogekulturen. Han föreslog därför kommunen att inköpa huset och flytta den till lämplig plats, samt att låta restaurera det. Kostnaden hade beräknats till 10.000 kr.

Kommunalnämnden ställde sig positiv till att byggnaden bevarades till eftervärlden, men ansåg att Bygdeå Hembygdsförening var mest lämpad att tillvarataga, vårda och underhålla den. Nämnden beslöt därför kommunalfullmäktige att bevilja föreningen ett anslag av 8.000 kr för ändamålet. Detta blev också fullmäktiges beslut.

Bagarstugan som då var i ett något förfallet skick nedtogs i april 1953 och samma höst uppsattes den på samma plats som den gamla sockenstugan stått på kyrkvallen. Väggmålningarna återställdes enligt ursprungligt kopierat mönster. Detta utfördes av konservator Evert Larsson. Nya murar med brasspisar murades sedan upp och möblerna skänktes av bygdens folk. Under årens lopp har tak och takved bytts ett par gånger.

Väggmålningarna restaurerades under 1995-96 av Britta Kvarnbrink-Isberg. Underhållet av gården har skett genom frivilligt arbete och en del kommunala bidrag.

Bobacksgården hålls öppen under sommarmånaderna och genom gästboken kan man årligen notera många besökare från när och fjärran.

Förening:

Bygdeå Hembygdsförening

Skapad av: (2012-04-25 11:19:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bygdeå Hembygdsförening (2019-03-15 18:49:24) Kontakta föreningen