Årnäs

By(hemman) i Brunskogs församlingÅRN ÄS. Källa: En bok om Brunskog.

Årnäs gård är år 1564 inskriven i jordeboken som skattetorp, men år 1605 är den antecknad som 1/2 hemman.

Skattesedeln 1610 lyder: »Oxeskatt 4 öre, M. penningar V2 öre, Humle 1/2 mark, Dagsverken 2, Årliga hästar 2 och Konungs hästar 2».

I Älvsborgs lösen år 1613 betalade Jacob i Årnäs 15 mark.
Kyrkoherden har om tionde antecknat: 1623: »Jacob i Årnas 1 skäppa korn».

1624: »Erik i Årnäs 4 öre» och 1630: »Nils i Årnäs 7 öre».

Av en karta från år 1701, varav en kopia finns till hands, och vars rubrik är anförd under Kyrkebyn, framgår, att Årnäs då räknades till »en del av Magneskogen». Under Kyrkebyn namnas de hemman, vars områden avbildas på kartan. I texten på kartan heter det: »Skattehemmanet Årnäs, 1/2, vilket är upptaget på Vikene ägor och skilt från andra byar, som n:r 5 (en kartbild) visar».

1769 bodde i Årnäs 37 personer i sju hushåll, som är antecknat i husförhörsboken.

Hemmanets areal uppmättes vid laga skifte år 1845 och befanns vara 601,1 tunnland
varav 459,3 tunnland. äro skogsmark.

Åkerjorden hade år 1938 en areal av 113 tunnland., enligt taxeringslängd, och uppges där delägarnas antal vara tio.
1939 var i försmalingsboken antecknade 19 hushåll med 54 medlemmar i Årnäs.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 14:51:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2015-11-23 08:26:29) Kontakta föreningen