Ångsågverk

Sågverk vid Sågarbergsviken (Buviken). Sågverket är idag borta, revs i början av 1900-talet. Sågen var en ångsåg.

Sågen vid Sågarbergsviken i Finnebäck.

Under senare delen av 1800-talet (och troligtvis en liten bit inpå 1900-talet)
drevs en såg vid Sågarbergsviken i Finnebäck. Enligt de små efterforskningar
Jag har gjort är denna såg inte så känd i bygden.

Sågen finns omnämnd i Olof Olssons i Finnebäck unika dagböcker från tiden 1863-
1922 vilka delvis finns återgivna i boken ”Brunskog – de gamle berättar II”.
På sidan 84 och 85 omfattande året 1890 kan läsas bl.a. att den 17 april ”kom
de med den första timmerflotten till Buviken till ångsågen från Sottere” samt
att ”natten till den 26 juni nedbrann Johans i Kyrkebyn såg och plank” men
att redan i juli samma år ”började de ombygga sågen vid Buviken efter branden”.

Dessa dagboksanteckningar kan fordra vissa förklaringar. Buviken är den vik
som idag på kartor och i vardagligt tal benämns Sågarbergsviken. Sågen drevs av
Johan Petter Persson i Kyrkebyn. Det var alltså en ångsåg – en typ av såg som
under senare delen av 1800-talet blev vanlig (Sveriges första ångsåg uppfördes
1849 utanför Sundsvall). Innan dess var vattnet det i särklass vanligaste driv-
medlet för våra sågar.

Jag har studerat kartor för olika tidsperioder och funnit att sågen endast
finns markerad på den karta över hemmanet Finnebäck som upprättades 1894 i sam-
band med en laga hemmansklyvning. Sågen är på kartan belägen längst inne i
Buviken (nuvarande Sågarbergsviken) och i direkt anslutning till sjön. Idag kan
man genom stenlämningar på platsen få en uppfattning om var sågen varit belä-
gen. Sågen var alltså inte belägen vid något drivvatten typ bäck e dyl.

Av handlingar från hemmansklyvningen 1894 framgår att hemmanet ”afsätter: för
gemensamt begagnande väg från landsvägen till sågen”. Vägen finns markerad på
1894 års karta över hemmanet Finnebäck.

Syftet med sågens läge har uppenbarligen varit att råvaran timret huvudsak-
ligen skulle komma till sågen via flottning på sjön Värmeln. Ångkraften gjorde
det möjligt att placera sågen utan tillgång till drivvatten. Uttransporterna av
de sågade produkterna säkrades genom att väg ”afsattes” till landsvägen.

Karl-Erik Hellfeldt på Sågarberget i Finnebäck

 


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 13:15:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2015-11-21 14:06:06) Kontakta föreningen