Strand

By (hemman) i sydöstra Brunskog.STRAND. Källa: En bok om Brunskog

Hemmanet Strand är med i jordebken för år 1548 och dess skattesedel för år 1565 lyder: »Oxeskatt 8 öre; Matgivne penningar 1 öre; Årliga hästar 4; Konungshästar 4». Om dessa skattemedel är antecknat i marginalen: »Länsman haver det för sitt omak». I annan anteckning kallas han Brynte Salomonsson.

År 1568 blev Strands gård jämte elva andra av socknens gårdar brända och plundrade av en fientlig strövkår. Den repar sig dock och 1610 krävs hemmanet på högre skatt än den förut anförda samt 1613 på Älvsborgs lösen, som betalas av Grels och Hallsten i Strand med vardera 12 mark.

Joe i Strand är år 1621 av kyrkoherden antecknad bland kyrkans sexmän. Tionde från Strand: 1623: »Bergius i Strand 1/2 öre; 1624: Hallsten i Strand 3 öre; 1640: Per i Strand 1 öre».

Från år 1684 i en urkund om förundersökning för »Brunsbergs hamrar» nämnes »Strands åboar, sex grannar tillhopa» som närvarande vid förrättningen.

En urkund från 1732 i Billeruds arkiv är ett kontrakt, där nio av delägarna i hemmanet efter »denna Strands skogs överseende» lovade att till Brunsbergs hammare för vart år kola 216 stavmått kolved, elva milor, »mot skälig betalning».

År 1769 bodde femtionio personer i Strand i tolv familjer.

Vid laga skifte av hemmanet år 1853 uppmättes dess areal till 1932,7 tunnland varav 1633,1 tunnland uppges som skogsmark.

Åkerarealen i hemmanet uppges år 1938 i taxeringslängd vara 143,5 tunnland och brukningsdelarnas antal tio.
Fyrtio personer bodde i Strand år 1939 enligt församlingsboken, som har tretton hushåll antecknade i hemmanet.


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 12:57:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-06-22 12:57:36) Kontakta föreningen