Föreningens stadgar


Stadgar för Brevens bruks Hembygdsförening.

Stadgarna är antagna den 19 augusti 1989. Ändring på §4 och §5 godkändes på årsmötet 26 februari 2000

§1

Brevens bruks Hembygdsförening som är en opolitisk, ideell förening, har till ändamål att dokumentera Brevens bruk och dess befolknings liv och verksamhet i gångna tider och i nutid samt att väcka intresse och stärka känslan för Brevens bruk och dess omgivning.

§2

Medlem av hembygdsföreningen kan vara varje person som aktivt eller passivt vill stödja verksamhetens ändamål.

§3

Avgift till hembygdsföreningen erläggs per kalenderår. Årsmötet beslutar om avgiftens storlek.

§4

Styrelse

 1. Hembygdsföreningens verksamhet leds av dess styrelse. Styrelsen består av fem ledamöter samt två suppleanter. Ordförande och två suppleanter väljs på 1 år och övriga ledamöter väljs för 2 år.
 2. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
 3. Styrelsen bör sammanträda minst fyra gånger om året utöver allmänt årsmöte.
 4. Styrelseledamot eller medlem kan ur hembygdsföreningens kassa erhålla ersättning för utlagt belopp i samband med föreningens verksamhet och godkänt av styrelsen.
 5. Hembygdsföreningens firma tecknas av två ordinarie ledamöter i förening. (Reviderad vid extra årsmöte den 14/6 2010, se bilaga längst ner på denna sida).
 6. Ordföranden äger rätter att representera föreningen utåt. Han/hon skall i övrigt ha tillsyn över styrelsens åligganden och vara den sammankallande.
 7. Sekreteraren för styrelsens protokoll och handhar föreningens administration.
 8. Kassören uppbär årsavgifterna, verkställer, av styrelsen beslutade utbetalningar, för räkenskaperna, föredrar inför styrelsen ärenden rörande Hembygdsföreningens ekonomi.
 9. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och lämnas före den 30 mars följande år till revisorerna som före den 30 april skall avlämna revisionsberättelse.

§5

Revisorer

Hembygdsföreningens räkenskaper skall granskas av revisorer. Revisorerna skall vara två till antalet jämte en suppleant och skall utses av årsmötet.

§6

Allmänt årsmöte hålles varje år före den 1 juli. Till årsmötet kallas via annons i lokalpress och på lokala anslagstavlor fyra veckor före bestämt datum. Till årsmötet har även icke medlemmar tillträde.

 1. Val av ordförande och protokollförare vid mötet
 2. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
 3. Val av två justeringsmän
 4. Föredragning av årsberättelsen
 5. Föredragning av revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Bestämmande av årsavgiftens storlek
 8. Övriga frågor, som anmälts av medlem senast två veckor före mötet. 
 9. Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen efter dem, som är i tur att avgå eller avsagt sig uppdrag.
 10. Val av revisorer jämte suppleant
 11. Val av valberedning
 12. Eventuellt val av hederledamot
 13. Föredragning och beslut av ärenden, som väckts vid mötet, under förutsättning att majoriteten ger sitt medgivande

Extra årsmöte sammankallas då styrelsen så anser nödvändigt eller minst en femtedel av föreningens samtliga medlemmar påkallar det skriftligt.

§7

För ändring av dessa stadgar fordras, att beslut fattas på ordinarie årsmöte med minst 2/3 av medlemsrösterna. I kallelse till årsmöte, där förslag till sådan ändring kommer att behandlas, skall detta meddelas.

För föreningens upplösning fordras, beslut därom med minst 2/3 av medlemsrösterna och fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum. Årsmötet beslutar tillika om föreningens tillgångar.

   

Förening:

Brevens Bruks Hembygdsförening

Skapad av: (2017-04-23 07:40:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brevens Bruks Hembygdsförening (2021-06-07 14:20:32) Kontakta föreningen