Projektredovisning

En bryggrupp tillsattes av Hembygdsföreningens styrelse inför årsmötet 2013 och den bestod av Eddy Axelsson, Anders Lundquist, Anders Thulin, Kjell-Olof Hedlund och Bengt-Owe Birgersson. Den senare valde att utgå och ersattes efter hand av Gösta Persson och Ray Olin. Den ursprungliga planen var att arbetet skulle utföras av inhyrd entreprenör. Då kostnaden för ett sådant upplägg vida överskred vad som fanns i kassakistan, beslutades att bryggruppen själv skulle stå för arbetet med hjälp av friviliga och inhyrda maskiner i den mån det behövdes.

Kapelludden ligger inom ett Natura 2000 område och är dessutom kulturskyddat. Nödvändiga tillstånd söktes och beviljades av Länsstyrelsen. Det gällde anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskyddet, samt tillstånd att göra ingrepp i fornlämningsområde. För tillfälligt upplag av den gamla bryggan, beviljade Borgholms kommun mellanlagring av kreosot- och tryckimpregnerat material på hamnplan.

Den gamla bryggan plockades bort och hamnen röjdes i slutet av maj 2014. För att få ner vikten på stolpar och bräder, blev den gamla bryggan liggande på tork till hösten 2015 då den fraktades till Moskogen i Kalmar för destruktion. Trots lång torkperiod, vägde materialet närmare 10 ton och fyllde 4 containrar!

Så i slutet av våren 2015 började bygget av den nya bryggan. För att göra det möjligt för grävmaskiner och cementbil att komma åt att arbeta, anlades en väg ut till den gamla stenpiren vilken jämnades ut och fylldes på med mer sten. Grova stålrör borrades ner längs stenpiren och in mot landfästet. Stålrören försågs med yttre plaströr och allt fylldes med cement. Ett betongfundament anlades längs stenpiren för att bära den kommande bryggan och de betongstöd som nu utgör ”ryggen” på bryggan. Betongförstärkta järnbalkar färdigställdes hemma hos Anders och Camilla i Kläppinge och fraktades ner till bryggan där de placerades ut och svetsades fast på de nerborrade stålrören. Tryckimpregnerade träreglar anslöts till betongbalkarna, för att slutligen bära själva gångbryggan. Stenpiren byggdes på med grov sten och en rejäl stenpalissad utgör numera ett väl tilltaget skydd mot ostliga vindar. Slutligen avlägsnades servicevägen mellan stenpiren och hamnplan. Den strand som påverkats av bryggarbetet, snyggades till så att det numera inte finns ett spår kvar av den gamla raserade bryggan.

Det är många som bidragit med pengar till detta projekt. De fonder som bidragit är:
Sparbanksstiftelsen Öland 200 000 kronor
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur 200 000 kronor
Ölandsfonden 15 000 kronor

Många privatpersoner har bidragit med pengagåvor och mer än 130 000 kronor har kommit in den vägen. Några gåvor har varit speciellt generösa och fem av dem har varit på 10 000 kronor eller mera. Fri annonsering i Ölandsbladet gav även det pengar till projektet.

Flera lokala företag har ställt upp med generösa rabatter vid inköp av cement, trävaror, maskinhyra och diverse prylar, t.ex. Jonssons Trä, Böda Cement och Ölands Grävtjänst. Lantbrukare i trakten har välvilligt ställt upp med både tid och maskiner. Henrik Petersson, Bygg & Dyk, bidrog med goda råd under planeringsfasen.

Kostnaderna för projektet hittills fördelar sig enligt följande:
Göte Karlssons Brunnsborrning 103 788
Böda Cement 54 076
Stena Stål 31 267
Vinninga Cement 54 388
Nilssons Smide 3 289
Jonssons Trä 83 740
Ölands Grävtjänst 49 647
Bygg & Dyk 12 500
Maskinhyra flera poster 25 812
Beijer Bygg 2 220
GDL, transport och destruktion 36 957
Länsstyrelsen, tillstånd 4 030
Borgholms kommun, tillstånd 835
Totalt: 462 549

Det har även sökts bidrag/sponsring från flera håll där vi inte fått stöd: Länsstyrelsen i Kalmar, Borgholms kommun, Ölandsstiftelsen, EU/Lean, E.ON., Cementa, SÖDRA, Sjöfartsverket, Arvsfonden och Svenska kyrkan. Skälet till avslag har som regel varit att vår ansökan inte passade in i de verksamheter som tidigare fått stöd.

En lista på de gåvor som kommit in till Bryggprojektet från privatpersoner:
Antal bidrag
12 st 100 kronor = 1 200 kronor
8 st 200 kronor =1 600 kronor
2 st 250 kronor = 500 kronor
2 st 300 kronor = 600 kronor
1 st 400 kronor = 400 kronor
11 st 500 kronor = 5 500 kronor
12 st 1 000 kronor = 12 000 kronor
2 st 3 000 kronor = 6 000 kronor
1 st 5 000 kronor = 5 000 kronor
3 st 10 000 kronor = 30 000 kronor
1 st 25 000 kronor = 25 000 kronor
1 st 50 000 kronor = 50 000 kronor
Totalt 56 st 137 800 kronor

Hela bryggprojektet har präglats av idén att ”en öländsk by kan, när den vill”! Och många är de som bidragit på olika sätt. Det har varit pengagåvor, arbetstimmar, idéer, lån av maskiner, utrustning mm. Flera har slitit hårt i dagar och veckor för att bryggan skulle stå klar innan senhösten 2015. Det blir en lång lista med namn och kanske har jag ändå glömt någon: Anders Lundquist, Camilla Berggren, Anton Lundquist, Gösta Persson, Ray Olin, Joakim Olin, Kjell-Olof Hedlund, Anders Thulin, Eddy Axelsson, Peter Axelsson, Sune Johansson, Monica Danielsson, Jonas Lundquist, Britt Lundquist, Daniel Lundquist, Ulf Lundquist, Johan Pettersson, Berit Rolfstam, Kjell Hultenius……

Nu återstår två arbeten under kommande månader. En förbindelse ut till den gamla badbryggan plus badstege samt muddring av hamnen. Mängder med sand har drivit in under de senaste åren och den måste bort för att ge bättre möjligheter att förtöja fler båtar.
Kjell-Olof Hedlund 2016-02-28