Bredsättra socken

Att bo och vistas i Bredsättras varierande natur är som balsam för kropp och själ. Ingen annanstans på Öland finns ett så stort utbud av naturupplevelser. Allt finns här, bearbetat av väder och vind och människors och djurens arbete. Endast en biotop fattas, alvarmark, i övrigt finns lundar i söder, sjömarker, havsstrandängar, barrskog och till och med nyligen upptäckta sandstäppen vid ”Allmogegården”.
Bredsättra socken är belägen på den östra sidan av ön, vi gränsar i norr till Egby, i söder Gärdslösa, i väster Köping och i öster Östersjön. Socknen består av elva byar, var och en med sin egen karaktär. Bo gård, Bredsättra by, Gåtebo, Haglerum, Kläppinge, Långöre, Melösa, Ormöga, Skedstad, Nedra Sandby och Övra Sandby.
Bredsättra ligger mitt i en av de rikaste bygderna på det förhistoriska Öland. Inom denna del av mellanöland har under 1960-70-80-talen pågått intensiva arkeologiska undersökningar. Arbetena har främst inriktats på järnåldern och haft sin utgångspunkt i den märkliga offerplatsen i Skedemosse vid tresockengränsen Bredsättra-Gärdslösa-Köping.
Socknen genomkorsas i nordost-sydvästlig riktning av litorinahavets strandvall. Östra landsvägen följer till största delen litorinavallen. På denna ligger också en mer eller mindre sammanhängande rad gravfält och rester av gravfält. Västra sockengränsen mot Köping och Gärdslösa följer ancylusstrandvallen, bakom vilken myrbäckenet Skedemosse ligger. Socknens 11 byar ligger utmed litorinavallen/landsvägen och i området öster därom, förutom själva Bredsättra-byn som ligger på ancylusvallen.
Den äldsta bebyggelsen var lokaliserad till strandvallarna och dess närhet. ”Sjömarkerna” är låglänta och sanka med en del något högre sandryggar. Strandlinjen torde vid tiden omkring Kristi födelse ha legat 3-4 meter över nuvarande havsyta vilket innebär att mycket av nuvarande sjömarker då var vattendränkta. Kapelludden och den nordväst-sydostliga höjdsträckningen som leder ut till udden är moränavlagringar, bildade när isen smälte undan i istidens slutskede.
Bredsättra socken är idag som alla övriga socknar på Öland i förvandling. Från att ha varit en jordbruksbygd med djurhållning, odlingar av olika slags grödor i varje gård, är det nu ett fåtal som har djur, men dom har å andra sidan större besättningar, men totalt ändå inte samma antal som tidigare. Markerna är utarrenderade och upptas av spannmålsodling och foder till djuren.