Karta över Draven.

Karta över Draven.
Karta Draven. Draven, gränsen mellan Gislaved och Värnamo, är en av Smålands viktigaste och artrikaste fågellokaler. Här häckar årta, småfläckig sumphöna, sothöna, vattenrall, skrattmås, rördrom, bläsand, storspov, brun kärrhök, sångsvan, trana och grågås.
Många olika änder, gäss och vadare rastar också här under flyttning. Pilgrimsfalk har setts vid sjön och flera andra rovfåglar söker sin föda här. Om vintern kan man få se havsörn. Fågeltorn finns norr om Väcklinge på västra sidan och på Fridsnäs vid utloppet i sydost.
Även växttäcket är varierat och artrikt. På skilda håll i sjöbanken växer till exempel kärrspira, granbräken, olika arter av sileshår och igelknoppar samt vattenmöja och sjöranunkel. Även ängsnycklar har påträffats i reservatet.
De vidsträckta strandängarna längst i sydväst, Håkentorps, Dravös och Bröttjestads marker, är delvis dikade och utgörs av välbetade strandängar med pors och ljung. Här har betet pågått kontinuerligt sedan lång tid. På de stora arealerna hittar man en mängd olika växtarter.
Ett källkärr i sydost bidrar till artrikedomen. Tätört, stagg, atlantmaskros, ett flertal starr-, blädder- och natearter, vattenblink och kärrbräsma är något av mångfalden av växtarter. Rödbena, tofsvipa och gulärla häckar regelbundet på strandängarna

Förening:

Bredaryds Hembygdsförening

Skapad av: (2019-01-23 15:40:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bredaryds Hembygdsförening (2020-04-12 07:36:31) Kontakta föreningen