Stadgar

….för Brännkyrka Hembygdsförening

Antagna vid årsmötet 2011 och 2012.
Tidigare stadgar har antagits vid årsmötet 1941 och ändrats vid årsmöten 1942, 1962, 1990 och 2001.

§ 1. Organisation

Brännkyrka Hembygdsförening är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
Verksamhetsområdet omfattar i huvudsak Brännkyrka och Vantörs församlingar.

§ 2. Uppgift/Ändamål

Föreningens viktigaste uppgifter är:
• att värna om hembygdens nuvarande och framtida miljö, dess kulturminnen, naturvårdsområden samt ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
• att främja kunskapen om hembygden.
• att genom samverkan med andra arbeta för hembygdsrörelsens syften.

§ 3. Medlemskap

• Enskilt medlemskap erhålles efter inbetalning av årsavgiften och efter godkännande av styrelsen. Familjemedlem är en enskild medlem med samma adress och tillhörande samma hushåll.

• Annan juridisk eller fysisk person kan genom betydande ekonomiska bidrag vara medlem efter beslut av styrelsen.

• Till hedersledamot kan årsmötet, på förslag av styrelsen, kalla den person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syften.

• Medlemsavgiften för medlemmar – enskild- och familjemedlem bestäms av årsmötet.

• Medlem, som ej betalt medlemsavgiften under de senaste 2 verksamhetsåren eller som motarbetar föreningens syften, kan genom beslut av styrelse uteslutas ur föreningen

§ 4. Föreningens organ

Årsmötet: Föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen: Föreningens ledande, förvaltande och verkställande organ.

Styrelsens arbetsutskott: Styrelsens förberedande och verkställande organ. Styrelsen kan utse och välja utskott, kommittéer och temporära grupper för en specifik uppgift i enlighet med styrelsens beslut.

§ 5. Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas varje år, senast den 1 april, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse till årsmöte skall utgå minst tre veckor före mötet.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare för årsmötet.
4. Val av två protokolljusterare att jämte mötets ordförande justera protokollet.
5. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret.
11. Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår.
12. Val av ordförande för kommande verksamhetsår. (1 år).
13. Val av ordinarie styrelseledamöter.
14 Val av revisorer för kommande verksamhetsår.
15. Val av ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår.
16. Behandling av motioner.
17. Behandling av förslag från styrelsen.
18. Frågor som styrelsen upptagit på dagordningen.
19. Årsmötets avslutande.

Val av halva antalet styrelseledamöter skall ske varje år. Skall hela styrelsen av någon anledning omväljas, sker val av halva antalet för ett år och återstående för två år. Om ansvarsfrihet inte beviljas skall styrelsen i sin helhet avgå.

Motion från medlem ska inkomma skriftligen till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet.

§ 6. Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner lämpligt eller det skriftligen påfordras av revisorerna eller av minst tio procent av medlemmarna. Kallelse utgår minst tre veckor före mötet. Endast ärenden som föranlett det extra årsmötet får behandlas. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om ordinarie årsmöte.

§ 7. Deltagande och rösträtt vid årsmöte

Rösträtt vid årsmöte har alla godkända medlemmar som betalat årsavgiften inom verksamhetsåret. Varje närvarande medlem har en röst.

Rösträtt tillkommer även ledamot av styrelsen utom i frågor om styrelsens förvaltning och beviljande av ansvarsfrihet.

Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör

§ 8. Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen består av ordförande och högst tolv ledamöter och minst åtta ledamöter vilka samtliga utses vid årsmötet.

Styrelsen utser ombud till Stockholms Läns Hembygdsförbunds stämma.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera lämpliga personer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst sex gånger om året.

Styrelsen är beslutsmässig då minst femtio procent av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal vid omröstningar gäller den mening, som ordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör. Adjungerade ledamöter har yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.

Styrelsen avger årligen till årsmötet verksamhets- och förvaltningsberättelse över sin verksamhet under föregående räkenskapsår.

Styrelsen åligger:
• att föra föreningens talan, förvalta dess egendom och i övrigt leda dess verksamhet.
• att förbereda möten och verkställa beslut.
• att i förekommande fall besluta om tillsättandet av personal.
• att senast den 25 februari efter räkenskapsårets utgång överlämna protokoll och berättelse över verksamheten till revisorerna.
• att utarbeta en preliminär budget för det kommande året.

Föreningen tecknas av inom styrelsen särskilda utsedda personer. Firmatecknare är kassör eller ordförande var för sig. Firmatecknare äger rätt att företräda föreningen externt, exempelvis mot tredje man, bank eller annat finans institut samt inför domstolar och myndigheter. Firmatecknaren har rätt att ingå bindande avtal för föreningen i ärenden, som beslutats av styrelsemöte.

Styrelsen kan när som helst återkalla bemyndigandet att teckna föreningens firma.
Styrelsen kan endast avyttra eller belåna fastighet eller annan fast egendom efter beslut vid årsmötet.

§ 9. Valberedning

Årsmötet utser för kommande verksamhetsår en valberedning bestående av tre ledamöter. En av ledamöterna utses att vara sammankallande.

§ 10. Revisorer

Revision verkställs av två ordinarie revisorer. Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och att framlägga berättelse för årsmötet.

§ 11. Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgarna skall för att gälla fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena ska vara ett ordinarie årsmöte.

§ 12. Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen ska för att gälla fattas vid två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte, och skall vid båda tillfällena biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.