Föreningsåret 2012

Året som gått – 2012

Föreningen har under det gångna året haft en livlig verksamhet.

De har bl.a. lett till att vi har mött besökare som för första gången varit på Hembygdsgården Lerkrogen. För flera av dem har detta även varit det första mötet med hembygdsrörelsen.  Vi har också fått ett antal nya medlemmar.

Under våren planerades projektet ÄGD tillsammans med konstnärerna och projektledarna Anna Stina Erlandsson och Christina Göthesson.  Projektet syftade till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag.  Hembygdsgården symboliserar det svenska kulturarvet. Med samtidskonstens skilda uttrycksmedel, med workshops och texter gestaltade de medverkande konstnärerna, filosoferar och författarna frågeställningar om identitet och tillhörighet, om hembygd och om att vara ägd.  Utställningen var mycket välbesökt då ca 400 personer besökte Lerkrogen under en vecka i oktober.  Under våren kommer föreningen att anordna en samtalskväll i ämnet, se programmet.

Vår fastighetsägare Stockholm stad rustade huset under hösten så nu står det i sin bästa nymålade skrud i flera år. Härnäst kommer styrelsen att undersöka de ekonomiska villkoren för ideella föreningar för att kunna hyra och driva verksamhet även i framtiden. En grannlaga och viktig uppgift för att kunna bedriva ett dynamiskt föreningsliv.