Stadgar


STADGAR
BRÅLANDA SUNDALS-RYRS HEMBYGDSFÖRENING

§1.
Föreningens ändamål är att verka för hembygdsarbetet inom Brålanda och Sundals-Ryrs församlingar.
§2.
Medlem av föreningen är varje person som erlagt stadgad medlemsavgift. Till hedersledamot kan den utses som gjort sig därtill särskilt förtjänt.
§3.
Årsmötet är föreningens beslutande myndighet. Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder, utom vid val, då lotten avgör. Val skall om någon så begär ske med slutna sedlar.
§4.
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen under mars eller april.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.
1: Val av ordförande för mötet.
2: Val av justeringsmän.
3: Föredragning av styrelsens årsberättelse och revisionsberättelse.
4: Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
5: Val av ordförande i föreningen.
6: Val av ledamöter i styrelsen.
7: Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
8: Val av ombud till förbundets stämma.
9: Årsavgiften för nästkommande år.
10: Övriga frågor.
§5.
Extra föreningsmöte skall sammankallas då ordförande eller en tredjedel av styrelsen så finner erfoderligt.
§6.
Föreningens styrelse skall bestå av det antal personer som föreningsmötet beslutat.
§7.
Föreningens ordförande är ordförande i styrelsen. Styrelsen utser inom sig övriga befattningshavare som kan anses erfoderliga.
§8.
Ändring av stadgar kan endast ske vid ordinarie föreningssamanträde. För beslut om stadgeändring fodras två tredjedels majoritet.
§9.
För beslut om föreningens upplösning fodras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten.
§10.
Upphör eller upplöses föreningen skall dess tillgångar och samlingar tillvaratas och vårdas enligt beslut av ordinarie föreningsmöten på så sätt som anges i föregående paragraf.

 
Förening:

Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening

Skapad av: Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening (2013-03-05 17:00:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening (2020-02-28 19:05:53) Kontakta föreningen