Historik


 

Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening

Hembygdsarbetet i Brålanda har en lång historia. Redan 1918 bildades en
lokalförening på orten som ingick i Dalslands hembygdsförbund. Hembygdsarbetet 
drevs därefter inom Södra Dals Fornminnes och hembygdsförening som innefattade
ett större område än just Brålanda. Föreningen inköpte år 1933 Råskogstugan för
900 kr. Stugan restaurerades och gamla föremål från Brålanda samhälle och dess
omgivning skänktes till föreningen och de fick därefter sin plats i Råskogstugan. 
Råskogstugan invigdes som hembygdsgård 1936 av landshövding Axel von
Sneidern. Det var en festlig tillställning som redogjordes i ett antal tidningsartiklar.
 

   

Från vänster Emil Sandberg Hem. ägare i Holm, Albin Ek Handlare i Brålanda, Nils Ivan Svensson Landsantikvarie i Vbg. W. Wikström Landsantikvarie i Brålanda, A J. Frendberg Handlare i Brålanda. Bilden är tagen i Järnvägsstationens trädgård efter återkomsten från invigningen av Råskogstugan år 1936.

Bilden är från invigningen år 1936. Från vänster okänd, okänd, A G Börd. Folke Lidholm, J O Eriksson, Gustav Pettersson Råskog, okänd, Karl: G son Dalh, C M Paulsson Mellerud, Hugo Lindström, Emil Sandberg, Holger Felth, Oskar Pettersson, C A Svanqvist,  A G Möller, C T Frendberg, Helge Pettersson, W Vikström.

Länk till Sommarfesten 1936
Bild på tidningsurklipp
 
Image

Affisch för invigningen av Råskostugan den 2/8 1936

Image   Image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I gästboken skrev över 330 personer sitt namn den 2/8 1936 vid invigningen av Råskostugan
 
En hembygdsförening som endast omfattade Brålanda socken bildades 1952. År 1956
överlät Södra Dals Hembygdskrets äganderätten till Råskogstugan med samlingar till
Brålanda Hembygdsförening.
Verksamhetsområdet för hembygdsföreningen utökades 1971 till att omfatta även
Sundals-Ryrs socken varvid namnet ändrades till Brålanda Sundals-Ryrs hembygdsförening.
 
Länk till första protokollet från 1952 nedan
 

Image

Bertil Johansson var med och bildade Brålanda Hembygdsförening 1952
 
Föreningen har sedan mitten av 1950-talet haft studiecirklar med skilda ämnen som
hembygdskunskap, torpinventeringar, bilddokumentation, sammanställning av bok mm.
Hembygdsföreningen har medverkat till eller helt och hållet gett ut hembygdslittertur.
År 1975 och 1984 utgavs Brålanda boken I och II med Bertil Johansson som
redaktör. Böckerna var en historik över socknarna Brålanda, Sundals-Ryr och Gestad
och skrevs i samband med den kommunsammanslagning som gjordes 1973 då
Brålanda, Frändefors, Västra Tunhem och Vänersborg förenades till en ny kommun.
Flera av hembygdsföreningens medlemmar tillhörde en redaktionskommitté. Delar av
det material som togs fram i samband med boken finns idag i vårt hembygds arkiv. År
1983 gjordes ett nytryck av basartidningen ”Festflugan”. Nytrycket innehåller fyra
nummer som gavs ut mellan åren 1914 – 1924. ”Festflugan” var en inkomstkälla för
den gatuljuskommitte som bildats för att få gatubelysning till Brålanda samhälle. År
2010 utgavs boken ”Stationssamhället Brålanda 1878 – 1976”. Boken var ett resultat
av det arbete som gjordes i studiecirkelform och påbörjades 2006. Boken handlar om
Brålanda samhälles utveckling från järnvägens tillkomst fram till 1950-talet i
avseende på verksamheter, byggnader och människor. Bilder på resp tidning/bok
Under årens lopp har föreningen varit delaktig i de aktiviteter som skett i Brålanda
samhälle bland annat genom att hålla foto- och föremålsutställningar. Föreningen har
även arrangerat föreläsningar, bildvisningar och vandringar.
Ett stort arbete har gjorts med kontinuerligt underhåll av Råskogstugan. Föremål har
inventerats och register upprättats.
Föreningen har medverkat vid bevarandet av Stationshuset i Brålanda och Sikhalls magasin.

 

Image

Sikhalls magasinet

Image

Stationshuset i Brålanda foto 1985

I flera hade föreningen samarbete med Åkessons loge där en trivselafton med
underhållning och dans hölls varje sommar. Det har också varit och sker fortfarande
ett samarbete med kyrkan och olika lokala föreningar.
Bild från friluftsgudstjänst
Bilder från andra aktiviteter under åren
 

Råskogstugan

Råskogstugan byggdes omkring 1720. Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum skrev 1983 i
en rapport att ”Hembygdsföreningen förvaltar en kulturhistoriskt mycket värdefull
byggnad, förmodligen en av Dalslands mest intressanta allmogebyggnader. Det är en
parstuga i två våningar, sannolikt uppförd i mitten av 1700-talet. Endast stugan till
höger och den lilla kammaren innanför förstugan har använts till bostadsändamål.
Andersstugan – rummet till vänster och hela övervåningen har nyttjats som magasin
för spannmål, mat, kläder och dylikt. Byggnaden är belägen på ursprunglig plats.”
Bottensyllarna till Råskogstugan är av ek vilket är ovanligt. Ek var vid den tiden
stugan byggdes skyddat av Kronan. Den förste ägaren Anders Johansson var
dragon vid armen och fick troligen därmed tillstånd att använda ek som
byggnadsmaterial.
Stugan har gått i samma släkt i flera generationer och var bebodd ända fram till 1928.
I stugan finns många intressanta föremål insamlade från trakten.
 

Nybygget

Två förutsättningar för en nybyggnation fanns kring år 2010. Hembygdsföreningen
hade fått ett arv och en tomt intill Råskogstugan kunde inköpas. Tomten var helt
igenvuxen och det första arbetet var att röja upp den. Ett äldre hus stod på tomten
men det var i så dåligt skick att det inte kunde restaureras. Det fanns också en stor
damm som rensades ut. Tidigare hade det funnits en stor parstuga på tomten. Det
huset hade tagits ned och virket forslats till Holmsgatan 16 i Brålanda där ett nytt hus
uppfördes. En glasplåt föreställande parstugan hade hittats och utifrån den gick det
att göra en husritning. En av det gamla husets hörnstenar fanns fortfarande kvar och
det fick bli hörnsten i nybyggnationen. Grunden lades 2013 och därefter påbörjades
byggnationen. Många lokala aktörer hjälpte till med arbetstimmar och bidrag. En del
av föreningens medlemmar ställde också upp med arbetstimmar.
Den 8/8 2015 var det invigning och fest för alla de som på olika sätt bidragit till att
byggnaden kommit på plats.
I byggnaden om går under namnet ”Nybygget” förvaras föremål, både de som
tidigare fanns på övervåningen i Råskogstugan och de som fanns förvarade ute i
bygden. Flera nya föremål har också kommit till. I Nybygget har vi olika aktiviteter, möten mm.
                                                                                           
Image

Dan Nyberg har invigt Nybygget den 8/8 2015

Image

Anders, Åkesson, Ingvar och Gunnar
 
Image

 

Marianne

Image
 
 
Image

 

Image

 

Råskogstugan och Nybygget har tillsammans namnet Råskogs hembygdsmuseum
 

Otryckta Källor:

Brålanda Sundals-Ryrs hembygdsförening, protokoll 1952 – 2019.
Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum 425/1789, 1983-11-25.
 

Tryckta källor:

Aronsson, B. ”Nya utställningshallen vid Råskogstugan i Brålanda”, s. 67 - 76. I:
Hembygden 2016. Uddevalla.
Johansson B, ”Föreningsverksamhet” s. 359 - 413. I: Johansson, B (red) 1975.
Brålandaboken I. Vänersborg.
Brålanda Sundals-Ryrs hembygdsförening, ”Stationssamhället Brålanda 1878 –
1976”. Mellerud 2010.
Förening:

Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening

Skapad av: Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening (2012-09-25 15:13:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening (2020-03-16 17:26:09) Kontakta föreningen