Stadgar

Stadgar för Boo hembygdsförening.

(Antagna den 21 september 2016)

 

 

 • 1 Verksamhet /Ändamål

Boo hembygdsförening, nedan kallad föreningen, är en allmännyttig, ideell förening , som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte är att arbeta för:

– att vårda, bevara och göra tillgängliga föremålssamlingar, arkiv och byggnader som tillhör föreningen.

– att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

– att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.

– att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.

– att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

 

 • 2 Medlemskap                            

Medlemskap erhålles av fysisk och juridisk person som på olika sätt vill stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.

På förslag av styrelsen kan årsmötet till hedersmedlem kalla person som på ett förtjänstfullt sätt främjar bygdens och föreningens intresse.

 

 • 3 Medlemsavgift

Årsmötet beslutar om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. Avgiften ska erläggas senast 31 mars. Styrelen äger rätt att i särskilda fall besluta om befrielse från medlemsavgift.

 

 • 4 Styrelse                            

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse för föreningen.

Styrelsen handhar och beslutar om föreningens verksamhet och ska bestå av minst 9 personer varav en är ordförande. Ordförande väljs på 1 år, övriga styrelseledamöter på 2 år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Vid omröstning har varje ledamot en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen får utse adjungerade ledamöter med yttrande- och förslagsrätt.

 

§ 5 Valberedning

Föreningen ska ha en valberedning som utses av årsmötet. Valberedningen ska bestå av tre personer varav en sammankallande. Valberedningen har till uppgift att förbereda de stadgeenliga val som årsmötet har att göra.

 

 • 6 Räkenskapsår och revision

Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

Årsmötet utser två revisorer och en revisorsuppleant som ska granska styrelsens förvaltning. Revisorer och suppleant väljs på 1 år.

Styrelsen ska senast 4 veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga erforderliga handlingar.

Revisorerna ska senast två veckor före årsmötet överlämna revisionsberättelse till styrelsen med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet.

 

 • 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de ledamöter som styrelsen utser.

 

 • 8 Årsmöte                                   

Årsmöte med föreningen ska hållas senast under april månad på tid och

plats som styrelsen beslutar.

Årsmötet består av föreningens medlemmar som erlagt årets medlemsavgift.

Varje medlem har en röst.

Medlem får genom fullmakt företräda högst en annan medlem.

Kallelse till årsmöte ska skriftligen delges medlemmarna senast 2 veckor före mötet.

Kallelsen ska innehålla uppgift om hur man kan ta del av övriga årsmöteshandlingar.

Följande handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet:

 • styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning,
 • revisionsberättelse,
 • styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande.

Motion till föreningens årsmötet kan väckas av varje medlem i föreningen och ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Styrelsen ska yttra sig över motionerna.

Protokoll från årsmötet ska vara tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter mötet.

  

 • 9 Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av protokollförare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
 5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Framläggande av revisionsberättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Beslut angående disposition av föreningens resultat
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Fastställande av budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret.
 13. Val av
 • Ordförande
 • Styrelseledamöter
 • Revisorer och revisorssuppleant
 • Valberedning
  1. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen.

 

 

 

 • 10 Inköp eller avyttring av fastighet

I dessa frågor erfordras beslut, fattade med enkel majoritet av deltagarna på två på varandra, tidigast inom 30 dagar, följande föreningsmöten.

 

 • 11 Stadgeändring  

För förändring i stadgarna erfordras beslut, fattade med enkel majoritet av deltagarna på två på varandra, tidigast inom 30 dagar, följande föreningsmöten, varav ett årsmöte.

 

 • 12 Extra föreningsmöte                                

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner sådant erforderlig eller då det för uppgivet ärendes behandling skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga medlemmar.

Styrelsen ska inom 14 dagar från begäran kalla till extra föreningsmöte att hållas inom 30 dagar från begäran. Kallelsen ska ange de frågor som ska behandlas. Kallelse till extra föreningsmöte delges medlemmarna skriftligt senast 1 vecka före mötet.

 • 13 Föreningens upplösning.                

I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar och egendom användas till ändamål som kan anses främja något av föreningens syften och äger föreningen att bestämma hur detta ska ske. Beslut ska ske med 2/3 majoritet av deltagarna på två på varandra, tidigast inom 30 dagar, följande föreningsmöten, varav ett årsmöte.