Trakter i Boo

Trakter. Ofta är man först intresserad av ett område – trakt (ur Wikipedia: Trakt är ett begrepp inom den geografiska indelningen av Sverige i fastigheter och brukar avspegla hur marken varit uppdelad mellan olika byar i äldre tid. Traktnamnen brukar vara namn på byar eller gods. I större tätorter finns även namn enligt mer moderna kriterier. I vardagligt tal brukar ordet trakt mest användas om geografiskt urskiljbara områden på ett abstrakt sätt, till exempel här i trakten.) De sentida trakterna har oftast inte någon bestämd gräns!

Leta då i BOONAMN efter detta – då får du reda på i vilken ruta i BOONAMNK som det ligger. Då kan det mycket väl tänkas att trakten också ligger i angränsande rutor.

Några modernare trakter är postnummer och valdistrikt.

Klicka här för att se en förteckning över trakter i Boo: BOOtrakter

 

Karta över Boo med tillstånd av Nacka kommun