Projektstöd till byggnaderna i Utmyrby


 

 

                                                        Image

 

Boglösa hembygdsförening har sedan 2003 ägt en fastighet i Utmyrby. Dessförinnan har de byggnader som finns på fastigheten varit i Hembygdsförenings vård sedan 1977.
Byggnadernas står utefter bygatan i Utmyrby och består av en lång logbyggnad och ett mindre fd hönshus. Byggnaderna har på senare år uppvisat behov av upprustning och föreningen har därför sökt projektstöd från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram för stöd till kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Nu har projektstödet  beviljats.                                         Image

Vi har nyligen fått besked att vi beviljats projektstödet och har nu tiden på oss till november 2022 att slutföra projektet. Projektstödet finansieras dels av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och dels av det svenska Jordbruksverkets Landsbygdsprogram.  Ansökan har handlagts av Enheten för Landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen i Uppsala län.
Syftet med projektstödet är att bevara kulturvärden för framtiden och bidra till fler besökare på landsbygden samt att öka kunskapen om bygden och dess historia. 

Ur hembygdsföreningens perspektiv finns fler syften med projektet.  Ett är att bevara den unika bymiljön i Utmyrby med bostadshus på ena sidan bygatan och ekonomibyggnader på den andra.  Ett annat att säkerställa att byggnaderna bevaras för framtiden. Vi vill också kunna använda byggnaderna för föreningens verksamhet. I logen ska vi kunna ha utställningar, arrangemang och föremålsförvaring och i hönshuset inreds lokaler för föreningsaktiviteter och arkiv. På baksidan av logen finns en plan på drygt 1000 m2, som kan användas till parkering.

Logbyggnaden är en 49 m lång byggnad längsmed bygatan, byggd i omgångar med en timrad del som torde funnits sedan före laga skifte, kanske sedan 1700-talet. Den har senare tillkomna tillbyggnader på båda sidor om timmerdelen. Några meter söder om logen står hönshuset med gaveln mot bygatan. Hönshuset består av själva hönshuset och ett lider. Det är timrat med undervåning och loft, men liderdelen har brädväggar på underdelen. 

Enligt villkoren för projektstödet skall befintligt byggnadsmaterial bevaras så långt det är möjligt och i andra hand ska nytt material av liknade kvalitet användas.

Åtgärder som vi fått projektstöd för:
på logbyggnaden
   I en del av logen har grundplintar vittrat sönder och stolpar rötskadats. Nya grundstenar och reparation av stomme. Några portar skall sättas igen.
   En logkista är rötskadad och ska renoveras eller byggas om. 
   Takskador lagas. Det arbetet gjordes redan under hösten 2019.
   Jordgolven ska grusas 
   Anslutning till elnätet och invändiga elarbeten.
för hönshuset:
   En grundsten har förskjutits varvid lidergavel glidit ut. Lyfta hörnet och återställa grundsten. 
   Innertak och  bjälklag renoveras. 
   Gjuta nytt betonggolv, restaurera väggar, fönster, ytter- och innerdörr, innanfönster.
   I liderdelen byggs ett nytt brandsäkert förråd.
   Elarbeten.
parkering.
   Anläggning och material, gräs och/eller grus.

 

Image
 
 
 

 

Historik 
Loglängan i Utmyrby hörde i början på 1960-talet dels till Boglösa prästgård, Utmyrby nr 2:1 som ligger längst norrut på bygatan, dels till Utmyrby 1:4, som ägdes av Helge Hagelin. Fastighetsgränsen gick rakt igenom logen. I mitten av 1960-talet slogs Utmyrby 1:4 ihop med prästgården. I mitten av 1970-talet var byggnaderna inte längre ändamålenliga för modernt lantbruk och betraktades som överloppsbyggnder. Enköpings Kyrkliga Samfällighet, och dess fastighetsnämnd, som förvaltade prästgården, undantog en av delarna i längan från arrendatorns underhållsskyldighet. Därmed riskerades att längan i framtiden skulle förfalla eller rivas. Byborna reagerade och ansåg det vara oansvarigt att låta logen förfalla då därmed hela miljön i vilken den ingår skulle spolieras. Bygatan med dess bebyggelse bevarar drag av den medeltida radbyn och är sällsynta och kulturhistoriskt värdefulla, yttrade landsantikvarien 1975.  Man lyckades utverka 10 000 kr hos kyrkans fastighetsnämnd om byggnaden togs om hand och reparerades, varefter man inte längre skulle befatta sig med den. Uppgiften gick till nybildade Boglösa Hembygdsförening. Denna fråga var också en av anledningarna till att föreningen bildades 1976. Föreningen rustade huset våren 1977.
Byggnaderna tillhörde fortfarande Boglösa prästgård. I början av 2000-talet skulle ägarförhållandena för kyrkans fastigheter rensas upp och ett köpekontrakt upprättades mellan Uppsala stifts egendomsnämnd och Boglösa Hembygdsförening. En tomt med byggnaderna styckades av och föreningen köpte fastigheten för 1 kr men stod själv för avstycknings- och förrättningskostnaderna.
Fastigheten har beteckningen Utmyrby 2:3 och tomten är på 1 696 m2.

 

Förening:

Boglösa Hembygdsförening

Skapad av: (2015-02-17 08:49:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Boglösa Hembygdsförening (2020-10-18 10:39:30) Kontakta föreningen