Går den biologiska återställningen av vattendrag för långt?

Sveriges Hembygdsförbund har i en skrivelse till miljödepartementet reagerat på genomförandet av den biologiska återställningen av vattendrag. Vi anser att återställningen går längre än direktivens krav och orsakar allvarliga skador på värdefulla kulturmiljöer.

Återställningen ska göra så att Sverige lever upp till EU:s krav enligt det så kallade vattendirektivet som syftar till främja vattnens kvalitet och ekologiska status. Bland annat ska vissa fiskarter få vandra fritt i vattendragen. Problemet är att vandringshindren ofta är flerhundraåriga dammar i bruks-, sågverks-, kvarn- och industrimiljöer, med höga sociala och kulturella värden. Följden blir att värden som är viktiga för den lokala och regionala utvecklingen riskerar att gå förlorade. Återställningens genomförande har visat sig medföra stora konflikter lokalt och omfattande negativa konsekvenser för vattendragens befintliga verksamheter och miljövärden.

Sveriges Hembygdsförbund har nu ställt frågor till regeringen om den anser att:

  • återställningen i sin nuvarande form inte går längre än EU:s krav enligt vattendirektivet,
  • återställningen i sin nuvarande form är förenlig med en hållbar utveckling.

Vi begär att regeringen utreder frågorna i samband med det att de lämnar förslag på förändringar i aktuellt regelverk på remiss och till Riksdagen.

Läs skrivelsen (pdf)