Årsmötesprotokoll 2018


Björsäters Hembygdsförening

Årsmötesprotokoll 2018-02-14

Plats: Träffpunkten Närvarande: 40 personer

§1 Till ordförande för mötet valdes Carl G Nilsson och till sekreterare valdes Anna Nilsson.

§2 Mötet anses stadgeenligt utlyst.

§3 Till justerare valdes Eva Sernefalk Österlind och Björn Nilsson.

§4 Dagordningen fastställdes.

§5 Åke Andersson föredrar verksamhetsberättelsen och kassören Lars-Ove Jacobsson lämnar den ekonomiska  redovisningen. Mötet godkänner de föredragna berättelserna och de läggs till handlingarna.

§6 Revisionsberättelsen föredrages. Revisorn föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017 års redovisning. Mötet beviljar det.

§7 Resultat- och balansräkningen fastställdes av mötet.

§8 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

§9 Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften för år 2019 till 150 kr per medlem och 350 kr för familjemedlemskap p g a ökade omkostnader. Mötet beslutar att godkänna förslaget.

§10 Kassör Lars-Ove Jacobsson presenterar budget för 2018. Den föreslagna budgeten, med ett beräknat underskott på 35 632 kr, antas av mötet.

§11 Åke Andersson utses till ordförande för 2018.

§12 Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år omväljer mötet Björn Nilsson, Christer Andersson och Eva Sernefalk Österlind.

§13 Håkan Stensson väljs till revisor med Ole Eliassen som ersättare för en tid av ett år.

§14 Till valberedning utses sittande Carl G Nilsson och Tommy Aarna.

§15 Övriga val. Liksom förra årsmöte företas inget formellt val av kommittéer utan tillsättande av sådana överlåtes till styrelsen. Styrelsen verkar som programkommitté.

År 2017 års sammansättning av kommittéerna såg ut som följer;

Redaktionskommitté: Barbro Lundmark, Birgitta Johansson Mård, Per-Erik Gustavsson, Inga-Kari Björner och Henry Sjöberg. Kommittén utser sammankallande inom sig.

Festkommitté: Eva Sernefalk Österlind,Majvor Nilsson och Pia Johansson. Kommittén utser sammankallande inom sig.

Renoveringsgrupp för Smedstorp: Ingolf Preuschhof, Sture Eskilsson, Åke Andersson, Torsten Andersson Håkan Läckhagen , Sven Wärnelius och Lennart Bergström.

Trädgårdskommitté: Inga-Kari Björner, Barbro Lönnberg Woxler, Margareta och Ingolf Preuschhof, Mia Götesdotter och Anna Nilsson.

Kommitté för Smedstorps interiör: Inga-Kari Björner, Eivor Ahlström, Barbro Lundmark i samklang med styrelsen.

Stugfogde: Torsten Andersson

Trädgårdskommittéen vill gärna ha fler deltagare i kommittéen. De som är intresserade kan höra av sig till någon i befintlig kommitté eller till någon i styrelsen.

§16 Verksamhetsplanen presenteras. Programmet är preliminärt och kan komma att ändras. Om så sker informerar styrelsen föreningens medlemmar om detta i tillgängliga informationskanaler.

§17 Inga motioner har inkommit.

§18 Inga övriga frågor.

§19 Mötet avslutas.

 

Efter mötet föreläser Anja Praesto från Kulturarv Östergötland om ”Gömda och glömda platser i Östergötland”. På programmet var också lotteri och kaffedrickning med gott fikabröd i form av hjärtformiga godsaker dagen till ära.

 

 

 

 

 

…......................................................... …...................................................

Carl G.Nilsson mötesordförande Anna Nilsson mötessekreterare

 

 

 

 

 

…......................................................... …..................................................

Eva Sernefalk Österlind justerare Björn Nilsson justerare

Förening:

Björsäters Hembygdsförening

Skapad av: Björn Nilsson (2018-11-04 09:07:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Nilsson (2019-02-23 16:23:47) Kontakta föreningen