Pensionärshemmet

Pensionärshemmet
Pensionärshemmet som byggdes 1947.
Foto genom Nils Olsson