Om Barva hembygdsförening


Barva hembygdsförening bildades 1923.

Den drivande för föreningens bildande var folkskolläraren Karl Axelsson var född 1890 och kom till Barva år 1922, där han bodde till sin pensionering år 1955

Föreningens uppgift var då att verka för fostran till och bevarande av kärleken till hem och hembygd genom anordnande av lämpliga folk- och ungdomsfester samt att ekonomiskt stödja föreläsningsverksamheten i orten.

Under åren 1923-46 anordnades sommarfester, vilka från början hade mycket enkla program, men så småningom utvecklades de till folkfester av stora mått, vilka väckte intresse och uppmärksamhet utöver det egna landskapet. Programmen låg alltid på högt plan. Föredrag och festtal hölls av framstående personer, såsom H. K. H. Prins Wilhelm, landshövdingarna Gustaf Sederholm och Bo Hammarskiöld, biskop Gustaf Aulén och herr Lennart Bernadotte.

Herrarna Axelson, Celsing och Lennart Bernadotte.

Hembygdsfesterna tillsammans med Barva JUF-avdelning, som bildades 1932, gavs det ekonomiska underlaget för byggandet av Bygdegården, som togs i bruk 1939, vilken från början var de båda föreningarnas gemensamma egendom. Numera har bygdegården överlåtits till en särskild Stiftelsen Barvagården.

Föreningen har även arbetat för bevarande av gamla traditioner, t. ex. midsommarfirandet. Genom rekonstruktion av den majstång, som i äldre tider användes vid Lindholm har en 200-årig tradition återknutits. Stången är sedan 1940 rest vid bygdegården, och varje midsommarafton samlas bygdebefolkningen till lek och dans omkring stången. År 1947 antogs nya stadgar för hembygdsföreningen. Den vill särskilt arbeta för att socknens fornminnen och gamla kultur vårdas och bevaras samt att ungdomen vinnes för dessa strävanden.

Hembygdsföreningen har sedan 1993 ett museum på Barva Bygdegårds område.

 

Förening:

Barva Hembygdsförening

Skapad av: Barva Hembygdsförening (2014-10-15 09:21:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Barva Hembygdsförening (2020-05-24 12:51:25) Kontakta föreningen