Om oss

 Barva hembygdsförenings museum vid Barva Bygdegård
 
   
Image

 Barva Hembygdsförening, dags att betala medlemsavgift 150 kr/medlem:

 Swishnr 070-0280720 eller bankgiro: 5632-6861.

Om oss Barvas hembygdsförening arbetar tillsammans med Barvas övriga föreningar för att stärka sammanhållningen i Barva, ordna aktiviteter för stora och små samt ta till vara på Barvas historia. Barva hade 2018 drygt 277 invånare.

Barva hembygdsförening bildades 1923. Den drivande för föreningens bildande var folkskolläraren Karl Axelsson. Föreningens uppgift var då, att verka för fostran till och bevarande av kärleken till hem och hembygd genom anordnande av lämpliga folk- och ungdoms­fester samt att ekonomiskt stödja föreläsningsverksamheten i orten.

Under åren 1923-46 anordnades sommarfester, vilka från början hade mycket enkla program, men så småningom utvecklades de till folkfester av stora mått, vilka väckte intresse och uppmärksamhet utöver det egna landskapet. Programmen låg alltid på högt plan. Föredrag och festtal hölls av framstående personer, såsom H. K. H. Prins Wilhelm, landshövdingarna Gustaf Sederholm och Bo Hammarskiöld, biskop Gustaf Aulén och herr Lennart Bernadotte.     

Hembygdsfesterna tillsammans med Barva JUF-avdelning, som bildades 1932, gavs det ekonomiska underlaget för byggandet av Bygdegården, som togs i bruk 1939, vilken från början var de båda föreningarnas gemensamma egendom. Numera har bygdegården överlåtits till en särskild Stiftelsen Barvagården.

Föreningen har även arbetat för bevarande av gamla traditioner, t. ex. midsommarfirandet. Genom rekonstruktion av den majstång, som i äldre tider användes vid Lindholm har en 200-årig tradition återknutits. Stången är sedan 1940 rest vid bygdegården, och varje midsommarafton samlas bygdebefolkningen till lek och dans omkring stången.

År 1947 antogs nya stadgar för hembygdsföreningen. Den vill särskilt arbeta för att socknens fornminnen och gamla kultur vårdas och bevaras samt att ungdomen vinnes för dessa strävanden.

Föreningen samarbetar med andra Barva föreningar med anordnandet av midsommarfirande, Barvadagen och julmarknaden.