Kallelse till årsmöte 2020

Välkomna till hembygdsföreningens årsmöte och efterföljande bildvisning!
 

Plats:             Balingsta församlingshem
Datum:         söndag 15 mars
Tid:                kl. 15:00

 

Efter mötet bjuds vi på fika och bildvisningen "Unika möten med lodjur i Balingstaområdet" av Rolf Nyström.

 

En berättelse i ord och bild från tretton möten med lodjur. Vi får här en unik inblick i lodjurets liv, utseende och spår under flera årstider i ett unikt bildmaterial fotograferat i Balingstaområdet.”

 

Varmt välkomna hälsar ordförande Johan Boivie med styrelsemedlemmar!
 

Föredragningslista

 

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av mötesfunktionärer ordförande, sekreterare, en protokolljusterare tillika rösträknare.
 3. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts.
 4. Fastställande av dagordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Kassarapport och revisionsberättelse
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 8. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
 9. Val av två ordinarie ledamöter för två år
 10. Val av tre ersättare i styrelsen för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av två revisorer och en revisorsersättare för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av fyra ombud till regionalt hembygdsförbund för ett år
 13. Val av tre ledamöter till valberedningen för ett år, varav en sammankallande
 14. Övriga eventuellt förekommande val
 15. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2020. Styrelsen föreslår oförändrad avgift 100 kronor.
 16. Behandling av till styrelsen inkomna motioner
 17. Val av hedersmedlem
 18. Övriga frågor uppkomna under mötet får diskuteras, men beslut får inte fattas i sådana frågor
 19. Årsmötet avslutas

Editerad av: Johan Boivie (2020-02-16 18:33:02)