Pehr Pettersson d.y


Vid 7 års ålder fick Per Pettersson d.y. börja gå i skola vid Qvinnersta hos en gammal ofärdig man, Anders Jonsson i Rönningen, för att sedan börja i Axbergs sockenskola. Den förestods av organisten och skolläraren J.P. Österberg.

År 1855 startade Per Petterssons fars farbror Lars Montén, privatskola i Hässelby för tolv barn (Per, sex andra gossar och fem flickor, samtliga släktingar). Skollärare var A.L. Englund, född i Ödeby. De läste historia, geografi, sats-, och språk-, rättstavningslära, naturlära räkning och geometri. Skolan avslutades 1857.

År 1856 i januari månad började Per tillsammans med flera andra att läsa och beredas första gången till Herrens heliga Nattvard för kyrkoherden i Axberg A. Halin.

Följande levnadsbeskrivning har författats av Per Pettersson själv. (Källa Henry Jansson).

"År 1855 blef det Privat skola i Hesselby på föranstaltande af min Fars Farbror Grosshandlaren Herr Lars Montèn i Stockholm, då jag vart en bland eleverna, och fick lära mig läsa: Historia Geografi, Sats-Språk-Rättstafnings- och Naturlära, samt räkna Sveigberks räknebok utom Dignittiter och rötter, äfvenhar jag räknat Schelins räknelära, samt exempel ur Lagerhamns Geometri: och skrifvit reglerna ur Almqvists rättstafningslära, samt stycken ur Cedervalls stilöfning och Satser samt Satsfogning af Swedboms Satslära. I nämnda skolöa var jag två år tills hösten 1857, då skolan slutades; för denna undervisninghar jag ödmjukt tacka mina Föräldrar, som gav mig kläder, föda och tid, att få besöka skolan; äfven har jag att tacka Farbror i Stockholm, som betalte Skolläraren, som var Herr A.I. Englund, född i Ödeby; också bekosta Farbror skolmaterialer, Skriftpapper, böcker och tabeller mm; men först bör jag tacka gud, som gifvit mig ett naturligt förstånd, att jag kunde fatta de ämnen, som förehades; äfven för att jag ständigt var frisk, så att jag kunde vara i skolan och emottaga undervisning. Wi voro Tolf barn i skolan, 7 Gossar och 5 Flickor, som alla voro min Fars slägtingars barn, och således något lite slägt med mig hvaribland min Bror och Syster. Under middagstimmarne lekte vi och höll ibland väl mycket väsen och roligt. Wid skolans slut fick jag böcker af Farbror, en af var och en boksort, som jag läste i Skolan"

(Skolböckerna har skänkts till Axberg-Hovsta hembygdsförening av Örebro Stadsarkiv, och vi framför härmed vårt varma tack!)


Förening:

Axberg-Hovsta Hembygdsförening

Ändrad av: Axberg-Hovsta Hembygdsförening (2019-08-25 19:08:19) Kontakta föreningen
Skapad av: Axberg-Hovsta Hembygdsförening (2019-08-23 19:57:46) Kontakta föreningen