Projekt


Aspås Heimbygdsförening har under årens lopp drivit flera projekt. Här nedan redovisas några exempel:

'

Gamla Lundsjövägen

Gamla Lundsjövägen är ca 16 kam lång mellan Lundsjöns by och Aspås kyrka. Det finns dokument från år 1634 när striden om Lundsjöbornas skattskrivning stod mellan Aspås, LIt och Offerdals kyrkoherdar. Men först år 1636 avgjordes striden efter att vördige Herres M Peter Skilderochs Biskop i Trondheim i ett brev skriver: "Gunsteligen tillåter att Lundsjöborna får komma under kyrka och präst i Aspås med sitt tionde". Nu överenskoms att en kyrkstig från Lundsjöns by till Aspås kyrka skall socknen ansvara för. Vägen är fortfarande en samfällighet för Aspås Kyrkslätts samfälligheter efter Laga skifte år 1868. Hembygdsföreningens  drivande kraft när det gäller att vårda vägen och dess historia är Rune Mats, boende i Rensbodarna. Rune har aktualiserat frågan om inte Gamla Lundsjövägen med närliggande fångstgropar och stenåldersbostäder rentav skulle kunna klassas som världsarv. Vid en träff på länsstyelsen 2009 diskuterades möjligheterna att socknarna Aspås, Offerdal, Alsen, Lit och Häggenås skulle göra en gemensam ansökan. Det skulle i så fall bli Jämtlands första världsarv.

Kontakter har underhand fortsatt med Riksantikvarieämbetet. Hittills har dock utrymmet för svenska världsarv ej medgett fullföljande av en ansökan.

Under 2013 anordnades en kulturarvsdag med temat "Människors mötesplatser". Den riksomfattande kulturarvsdagen firades lokalt med visning och information om delar av Gamla Lundsjövägen, mötesplats och kommunikationsled under månghundrade år mellan Lundsjön och Aspås.

 

Gånga

Rune Mats har fr o m 2011 röjt upp och markerat en "Gånga", som delvis går efter Gamla Lundsjövägen från Rensbodarna till Kolvägen vid Boströmstorpet vid Kallkällan.

(Gånga är en dialektal benämning på en gångstig i skogslandskapet, som sträcker sig från ett namngvet ställe tillett annat namngivet ställe).

Gångan är märkt med färgade band. Hela Gånga-systemet är sammantaget 5 600 m lång och har 115 upplevelseställen med kultur- och naturvärden.

Gångan finns i tre olika alternativsträckor på vardera ca 4 600 m, 2 700 m och 1 000 m. Översikt finns på karta , som kan köpas av Rune Mats, tel 073-835 50 70.

 

Hitta älggropar med GPS

Projektet "Hitta älggropar med GPS" har genomförts i de fångstgroprika socknarna Aspås, Häggenås, Lit, Offerdal och Alsen under 2011-2012. Syftet med dettta projekt har varit att kordinatsätta fångsgroparna så att vem som helst ska kunna orientera sig med hjälp av GPS och via kordinater kunna hitta groparna i resp fångstgropsystem.

Under maj månad 2012 invigdes projektet på resp ort. I Aspåsnäset invigdes vår del av projektet den 20 maj med hornblås av Rune Mats. Curt Lofterud berättade mycket initierat om "världens tätaste älggropsområde" i Jämtland".

 

Slåtteränget vid Petrus Jonsaholmen, Långan

För att vårda kulturarvet från gamla tiders slåtter har länsstyrelsen sen 2012 genomfört en årlig slåtterdag under juli månad på Petrus Jonsaholmen vid Långan med medverkan från Aspås Heimbygdsförening. Under 2013 beviljades hembygdsföreningen ett bidrag från Jordbruksverket på 186 000 kr för att restaurera slåtterängen och säkerställa dess drift under en 5-årsperiod.

Arbete med röjning av buskar och sly samt avverkning av vissa träd har utförts liksom iordningställande av nedfrat från parkering på Föllingevägen under sommaren 2014. Timmerlada har flyttats till slåtterängen. I juli varje år därefter har hembygdsföreningen genomfört slåtter på platsen vid Långans fina strand. 10-20 personer brukar delta i slåttergänget. Som sig bör avslutas slåttern med fika och musikunderhållning.

 

Aksel Lindströms författarkoja

Hembygdsföreningen har 2014 sökt och beviljats bidrag av bygdemedel för uppförande av en ca 15 kvm stor "koja" vid hembygdsgården Holgers i Aspås. Kojan är en kopia av Aksels författarkoja, som tidigare fanns vid Näversjön på 1900-talet och där flera av Aksels böcker skrevs. På detta sätt vill vi hedra vår store Jämtlandsförfattare. Aksel Lindströmsällskapet initierade byggnationen. Kopia av kojan invigdes på Holgers i Aspås den 8 okt 2017 i närvaro av bl a Aksels son Ingvar Lindström och Aksel Lindströmsällskapet  m fl gäster.

 

Internetanslutning av hembygdsgården

Vår förening har tillgång till internetanslutning på hembygdsgården, som nyttjas av bl a släktforskningscirklarna.

 

Handikappramp, isolering av yttervägg, toa och tvättavlopp på Holgers mm

Bygdemedel har beviljats till hembygdsföreningen för förbättrad isolering av yttervägg, toa- och tvättavlopp samt för handikappanpassad entre vid hembygdsgården. Vidare planeras anordnande av parkering och boulebana på den egna fastigheten.

 

Förening:

Aspås Heimbygdsförening

Skapad av: Siv Gahlin (2018-12-04 14:11:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Siv Gahlin (2021-02-11 10:08:03) Kontakta föreningen