Verksamhetspolicy


Aspås Heimbygdsförenings verksamhetspolicy

Bakgrund

Aspås Heimbygdsförening startade sin verksamhet 1982 med huvuduppgift att bevaka natur- och kulturintressen, dokumentera berättelser och foton från nu- och dåtid, forska i släkt- och bygdehistoria, stärka samhörighet och samverka för trivsel i vår hembygd.

Föreningen bedriver en breddverksamhet för alla åldrar. Samarbete har då skett med skola, förskola, kulturskola, föreningsliv, församling, näringsliv och enskilda personer inom socknen.

Fr. o m 2015 togs beslutet om att stärka och utveckla vår verksamhet för yngre medlemmar.

Ett särskilt barn-/ungdomsombud inom styrelsen tillsattes för att initiera och stödja denna särskilda ungdomssatsning.

Tillsammans med våra ungdomar i bygden har därför arbetet att utveckla barn/ungdoms-verksamheten startat. Medlemsavgiften för unga upp till 18 år sänktes till 30 kr från 2015.

Idéstuga hölls i jan 2016 för att få in ungdomarnas synpunkter på aktiviteter.

I Heimbygdsföreningens årsplan för 2016 har en del av idéerna omsatts i aktivitetsprogram.

 

Allmän målsättning

Aspås Heimbygdsförenings verksamhet:

- ska erbjuda skolan, förskolan, kulturskolan, föreningar och privatpersoner att komma till

   vår hembygdsgård och få del av vår sockens historia och samtida arrangemang.

- ska stimulera kulturvandringar och utbildning som sprider kunskap om vårt kulturarv.

- ska ha en öppen och utåtriktad verksamhet i takt med tiden, där alla intresserade kan

   delta och bidra.

- ska hålla kontakt med våra byar i socknen.

- ska ha en aktiv hemsida/Facebook.

- ska i vår årliga sockenkrönika spegla även barn-/ungdomsverksamheten i vår bygd.

- ska tillsammans med ungdomsföreträdare och föräldrar planera för aktiviteter för yngre.

2-3 representanter för bygdens ungdom adjungeras till föreningens styrelse. För att underlätta för ungdomsrepresentanterna att delta, kommer ”ungdomsärendena” att behandlas först på styrelsens dagordning.

 

Värdegrund, etik och moralfrågor

I vår förening har alla lika värde oavsett kön, ras eller religion. Föreningens mål är att samtliga som bor i bygden ska kunna ha en mötesplats i föreningen, där vi tillsammans skapar gemenskap och bygdekänsla. Respekt, ödmjukhet och förståelse är ledord för alla i föreningens verksamhet.

Föreningen tar avstånd från all form av mobbning, våldshandlingar, attityder som anses kränka, misstänkliggöra eller på annat sätt utesluta personer i vår gemenskap.

Föreningen är partipolitiskt obunden och partipolitiska diskussioner får inte förekomma under av föreningen anordnade sammankomster.

 

Alkohol och droger

Vi anser att det är viktigt att föreningen i samverkan med barn och ungdom tar ett socialt ansvar och tydligt markerar låg tolerans för missbruk av alkohol, droger, trakasserier och mobbing. Vi tillåter inte någon att komma berusad till aktiviteter anordnade av föreningen,

att använda narkotika eller dopingpreparat eller andra stimulantia i föreningens verksamhet

Rökning tillåts ej i våra lokaler.

 

GDPR – personligt integritetsskydd

Alla medlemmar, som betalar medlemsavgift har skyldighet och rätt att ta del av stadgar och denna policy. Därmed får medlemmen kännedom om vår hantering av personregister.

Medlemsregister förs i samband med inbetalning av avgift på vårt konto och avser namn, adress och telefonnr. För medlemmar 7-18 år anges också födelsedatum. För styrelsemedlemmar och funktionärer tillkommer e-postadress. F d medlemmar avregistreras efter 2 år.

Vårt fotoarkiv innehåller namn och foto på ett stort antal Aspåsbor. De finns både på kartong och i intern databas Sofie.

Vår ambition är att detta arkiv i valda delar och i enlighet med dataskyddsförordningens krav skall publiceras på Riksarkivets databas Topoteket.

I vår årskrönika ”Nu för tin å för i väln” publicerar vi vår verksamhetsberättelse i ord och bild. Där kan Aspåsbor och andra personer förekomma. Om personer är namngivna har i möjligaste mån redaktionen/bildägaren bett om tillåtelse.

Ansvariga för de olika registren är funktionärer i föreningen, som namnges i styrelseprotokoll. För ytterligare information se föreningens hemsida www.hembygd.se/aspas.

 

Integration

Aspås Heimbygdsförening är öppen för alla som sympatiserar med vår idé oavsett bakgrund, religion, kön, ålder, sexuell läggning, politisk åsikt eller någon form av funktionshinder.

 

För att följa vår policy görs följande

Samtliga medlemmar i föreningen tar ansvar för sitt eget beteende. Alla som deltar i föreningens verksamhet eller möten - ledare såväl som deltagare - ska känna till föreningens syn i etik-, moral-, alkohol-/drogfrågor och öppenhet för integration.

Föreningen ser årligen över och vid behov reviderar sin verksamhetspolicy.

                                                                     

Styrelsen

november 2018

Förening:

Aspås Heimbygdsförening

Skapad av: Siv Gahlin (2018-12-04 12:40:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Siv Gahlin (2018-12-05 15:57:43) Kontakta föreningen