Föreningens stadgar


Stadgar för Aspås Heimbygdsförening.

Reviderade och antagna av årsmötet den 20 februari 2019.

 

§ 1                   Ändamål

Aspås Heimbygdsförening har till uppgift att:

 • Tillvarata och vårda Aspås sockens natur- och kulturminnen.
 • Dokumentera berättelser och fotografiska bilder om socknen.
 • Väcka intresse för utforskandet av socknens historia.
 • Stärka samhörighetskänslan med och kärleken till hembygden.

                          

§ 2                    Verksamhetspolicy

Föreningens verksamhet ska bedrivas enligt en särskilt upprättad policy som revideras varje

år och gäller som bilaga till dessa stadgar.

 

§ 3                    Medlemskap

Var och en som äger intresse av Aspås socken och vill främja hembygdsföreningens syften samt

ansluter sig till dess stadgar, kan bli medlem av föreningen.

När föreningen är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund via sitt distrikt i Jämtland,

Heimbygda, tillkommer alla dess skyldigheter och rättigheter även medlemmen i föreningen.

 

§ 4                    Avgifter

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och skall inkludera avgifter till organisationen.

 

§ 5                    Byombud

Ett byombud för varje by i Aspås socken samt Krokom, utses av årsmötet för 1 år och har till

uppgift att:

 • Representera byn vid årsmötet.
 • Vara styrelsens kontaktperson i byn.
 • Ansvara för att byns intressen och kulturarv tillvaratas av föreningen.
 • Försälja föreningens årskrönika till byborna.

Således ett ombud för vardera by, Asplien, Aspåsnäset, Böle, Gräfte, Gärde,                   

Lien/del av Nygården, Lundsjön, Nygården/Rehn, Näversjön/Rensbodarne/Långan

Storgården/Trången samt Tand och Sveom.

 

§ 6                    Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande församling och hålls före mars månads utgång.

Varje närvarande medlem äger rösträtt.

Vid årsmötet:

 • Redovisar styrelse och revisorer sina årsberättelser.
 • Väljs styrelse, revisorer, valberedning, byombud samt ombud till Heimbygdas årsstämma.
 • Beslutas om ansvarsfrihet, årsavgifter, ersättningar samt eventuella motioner.                      

 

§ 7                    Styrelse

Styrelsen utses av årsmötet och skall bestå av

Ordförande som väljs för 1 år.

Vice ordförande, sekreterare och kassör samt 3 ledamöter som väljs för 2 år, varav 3 st väljs

varje år. Dessutom utser årsmötet 3 suppleanter, alla för 2 års mandattid.

Adjungerade styrelsemedlemmar, som ungdomsrepresentanter, utses av styrelsen.

Styrelsen är mellan årsmötena, föreningens beslutande organ.

Styrelsen är beslutsmässig om minst 4 ledamöter är närvarande. Ordföranden har                        

utslagsröst.

Ordföranden kallar till styrelsemöte som skall protokollföras. När valberedare   och

sektionsföreträdare är kallade, har de både yttrande- och rösträtt.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens tillgångar.

 

§ 8                    Sektioner

Föreningens olika arbetsuppgifter fördelas på sektioner, vilkas antal, storlek och                        

verksamhetsområden bestäms av styrelsen.

 

§ 9                    Valberedning

En kommitté bestående av 3 ledamöter samt 2 ersättare, utses av årsmötet.

 

§ 10                 Revision

För granskning av föreningens förvaltning, väljer årsmötet 2 revisorer samt 2 ersättare,

samtliga för 2 års mandattid.

Räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår.

Föreningens räkenskaper samt styrelseprotokoll skall överlämnas till revisorerna

senast en månad före årsmötet.

 

§ 11                 Stadgeändring

Förslag om ändring eller tillägg i dessa stadgar kan endast föreläggas årsmötet eller

styrelsemöte och samla minst 2/3 majoritet.

Beslut skall genomföras vid 2 på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte.

 

§ 12                 Upplösning

Beslut om upplösning fattas av ordinarie årsmöte.

Upplöses föreningen, skall dess tillgångar överlämnas till Krokoms kommun att fördelas

till byalag eller motsvarande inom Aspås socken.

 

§ 13                 Antagandedatum

Revideringen utgår ifrån stadgar som antogs den 10 oktober 1982, vidare den 23

november 2010 och årsmötet den 24 februari 2011.

Dessa stadgar är antagna av styrelsen den 1 juni 2016 och fastställda av 

årsmötet den 20 februari 2019.

 

Förening:

Aspås Heimbygdsförening

Skapad av: Siv Gahlin (2019-02-25 15:43:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Siv Gahlin (2019-02-25 16:16:15) Kontakta föreningen