Naturvårdssektionen

NATURVÅRDSSEKTIONEN, NVS

Målsättning.

Askims Hembygdsförening har sedan början av 1970-talet en Naturvårdssektion.

Målsättningen för denna är:

* att bevaka att gällande regler och lagar efterlevs inom natur och miljö efterlevs!
ex.: miljöbalkens krav och antagna strandskyddsregler.

*att bevara oersättliga natur- och kulturvärden!
ex.: det öppna småbrutna landskapet, med ängsmark, dungar, kala klippor, vattendrag,  historiska och kulturhistoriska minnesmärken.

*att för djurlivet inte upprätta fysiska hinder och begränsningar i onödan!
ex.: se utredningen om ”Tätortsnära natur” Länsstyrelsen juni 2003.

* att tillgängligheten till havet och naturområden bevaras och förstärks!
ex.: inga utbyggnader av hamnar, som blockerar stränderna, och kräver muddringar

*att anpassa ny bebyggelse efter områdets karaktär!
ex.: låga byggnader på sluttningar i stället för på ängarna så att det öppna landskapet bevaras.

* att anordna natur-, miljö- och kulturcirklar med exkursioner.

* att sammanfattningsvis försöka bevara och utveckla områdets unika förutsättningar till hälsosamt boende, rekreation, friluftsliv med integrerade verksamheter!

Arbetssätt.

Arbetet består bl.a. i att ta ställning till och ge synpunkter på förslag från byggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret och andra berörda institutioner.

Under årens lopp har det blivit åtskilliga skrivelser.

Tre exempel på NVS:s verksamhet kan nämnas:

Alla som åkt Gamla Särövägen från Brottkärrsmotet mot Skintebo har inte kunnat undgå att lägga märke till 90-graderskurvan när man passerar Ishallen.

Meningen var att vägen skulle dras genom en del av Billdals Park, men med insatser från NVS lyckades man bevara parken från detta vägbygge. Den vackra parken finns kvar och besöks av hundratals människor under alla årstider och skall nu enligt Park- och Naturförvaltningen bli en stadspark.

Likaså lyckades NVS i samarbete med SNF:s Göteborgsavdelning hindra utbyggnad av Lisebergs Camping vid Askimsbadet och följande miljövidrig muddring i Askimsviken.

Senare har stadsbyggnadskontoret kommit med en betydligt bättre plan för Askimsbadet, som ökar tillgängligheten och mångsidigheten utan att behöva muddra i ålgräsängarna.

NVS har lämnat ett idéförslag till Byggnadsnämnden angående utnyttjandet av Billdals Park.

Vi tar gärna emot tips och förslag på frågor av naturvårdstyp som kan behandlas!

KONTAKTPERSONER: Anna Danielsson (e-postmottagare): [email protected], Ralph Josefsson (ordf) 031- 91 25 11, Barbara Landelius 031- 28 12 00 och Hans Ryberg 031- 28 66 95

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter