Atterbom


PER DANIEL AMADEUS ATTERBOM

Född den 19 januari 1790 i Åsbo. Den 3 augusti 1758 utnämndes Per Amadeus morfar, Per Kernell, till komminister i Åsbo. Han gifte sig den 17 september med Anna Gråsten, dotter till komminister Ulrik Gråsten. i Ed. Michaels Mässodagen samma år flyttade de unga in på Pålsbo.

Per Kernell bebodde och brukade Pålsbo i 20 åroch levde på lantprästers vanliga vis i nära kontakt med jorden.

Då Per Kernell 1779 ( utnämningen hade skett redan 1777) tillträdde kyrkoherdetjänsten i församlingen fick han som efterträdare den unge Gabriel Atterbom.

Per Kernells dotter Hedvig hade till sina föräldrars förvåning avvisat ett mycket förmånligt gifte för att gifta sig med den skuldsatte Gabriel Atterbom. De vigdes den 30 mars 1789, straxt efter att Gabriels gamla och sjukliga mor avlidet.

Makarna Atterbom levde i Pålsbo åren 1789-1798 och där föddes deras fyra äldsta barn - Per Daniel 1790, han döptes till Per Daniel, namnet Amadeus är ett senare tillägg, Per Ulrik 1792, (han dog späd), Anna Margareta 1795 och Beata Sofia 1798.

Hösten 1798 flyttade Atterboms från Pålsbo ner till Åsbo prostgård. Här föddes 1805 den yngsta i den Atterbomska syskonkretsen, en flicka - Christina Charlotta, men även hon dog späd.
Om Pålsbo säger den muntliga traditionen att det under Atterbom barndomstid var en kringbyggd gård med ett port-hus och endast en smal ridstig. Men i Atterboms diktning tecknas gården som en låg, torvtäckt hydda, skuggad av björkar och lönnar och liggande inne i skogsbygden på en kulle högt ovanför Åsboåns vindlande fåra.

Atterboms bodde åren 1798-1807 i den så kallade "byggningen söder på gården", (nuvarande församlingshemmet). Bostaden bestod av två rum.
Per Daniel Amadeus Atterbom har genom sin diktning gjort Åsbo och Åsbodalen till en av Sveriges klassiska littraturbygder- till en vallfartsort för sådana som är intresserade av den romantiska litteraturen.
Han har gett sin bild av hemmet i en rad av dikter- "Minnesrunor", "Julottan", "Invigningen","Elegier till Hedborn", "Mina önskningar","Carolina", "Till Fredrik Ekmarck", "Besök vid min faders grav", "Den nye Blondel", "Till min morfar", "Syrenen".

 

Hemmet i Åsbo var fromt hjärtligt och glättigt och när Per Daniel Atterbom måste lämna detta varma rede fann han livets vindar bistra och kalla.
Åren 1799-1805 gick han i skola i Linköping.
" Fånighetens residens" kallar han i ett av sina senare brev staden, han hade inte trivts där.
Hösten 1805 tog han studentexamen i Uppsala och höstterminen tillbragte han vid universitetet, fick en skara vänner och blev medlem av det litterära studentförbundet "Vitterhetens Vänner". Då han av ekonomiska skäl var tvungen att lägga studierna åt sidan 1806, arbetade han som informator på Solla gård utanför Linköping.

Den bild av Atterbom som träder fram ur familjebreven är inte direkt sympatisk. Han är bortskämd högfärdig, lynnig och tvär, slösaktig med pengar och mycket fodrande när han begär stöd, hjälp och beundran av andra. Han tror inte på Gud och han hatar alla andra människor.

1807 återvände Atterbom till Uppsala där han fann "Vitterhetens Vänner" upplösta och vännerna skingrade men de återuppstod under namnet Musis Amici, senare Auroraförbundet. Atterbom blev dess medelpunkt och han utvecklade de litterära och filosofiska teorier, som han hämtat ur ultramoderna tyska skrifter.

Hösten 1807 skakades Atterbom grundvalar genom två dödsfall.
Gabriel Atterbom dog 19 september 1807 och prosten Per Kernell dog i Hellestad den 12 oktober.
Under senare delen av 1897 och 1809 grämde sig Atterbom svårt över dödsfallen och de stora nationella olyckorna
(Svea rikets fall och det finska krigets utgång).
Man har ganska väl reda på hur den unge Atterbom tedde sig under denna tid - en kortvuxen spenslig yngling med yvigt ljust hår,
lång näsa och ofta svårt inflamerade ögon och ett stillsamt, ibland lite spefullt sätt.
Han var brinnade allvarlig i sitt kall.
Han hämtade sig så småningom efter faderns död och då modern dog i januari 1810 var han så djupt engagerad i det som i litteraturhistorien kallas
för striden mellan den gamla och nya skolan att han ganska snabbt reste sig efter slaget.

Våren 1812 bryter Atterbom fullständigt samman under tyngden av en kärleksbesvikelse och överansträngning.
Sammanbrottet blev inledningen till en sjukdomsperiod som kom att vara till sommaren 1823.
Atterbom blev periodvis bättre under denna tid och kunde arbeta. Sin magisterexamen lyckades han avlägga 1815.

Det var under sjukdomsåren Atterbom vann rykte såsom skald också utanför den trånga krets av studenter i vilken han rört sig.
Han började ge ut en ny tidskrift Poetisk Kalender och i denna publicerade han bland annat diktcykeln Blommorna och Fragment ur versdramat Fågel Blå och vann genom dessa framgångar hos de litterära finsmakarna.

Den breda publiken vann han genom sina pompöst bloddrypande krigsdikter.
Man befann sig mitt uppe i napolionskrigen mest sjudande slutskede och Atterbom jublade över de mot Napolion förenade makternas framgångar.
Atterbom började nu också umgås med flera adliga familjer i Uppsala och Stockholm.

Hela tiden mellan 1810 och 1816 hade striden mellan den gamla och nya skolan fortsatt. På hösten 1816 och våren 1817 blev Atterboms ställning nästan ohållbar, så han undersökte möjligheterna av en fristad i Norge, men det blev en resa till Tyskland och Italien under två år.

Man åkte varken tåg eller flyg i början av 1800-talet och det tog tid att färdas med hästskjuts på Europas ofta mycket dåliga vägar. Resan var inte någon turistresa utan en bildningsresa. Atterbom besökte inte bara konstsamlingar och bibliotek, kyrkor och teatrar, han besökte framför allt människor.
Det kunde flyta grovt polemiska artiklar ur Atterboms penna och han kunde inför sina närmaste vänner vara både retlig och kinkig, men han var livet igenom en oöverträffbart interessant och charmerande sällskapsmänniska, en uppslagsrik debattör och en utomordentligt rolig och målande berättare.

Atterbom blev efter sin hemkomst till Sverige docent i historia vid Uppsala universitet, inte därför att han kunde historia utan därför att vännerna tyckte att han behövde en titel. Docenturen var oavlönad, men Atterboms ekonomiska bekymmer löstes genom att han som enskild lärare undervisade kronprins Oskar i tyska.

Per Kernell dog 1821 och Atterboms hemlöshetskänsla ökades genom morbroderns död. Genom skuggan till ljuset - genom jordelivets bedrövelser till hoppets skymtande framtidsland - det är Atterboms gamla tema.
Men det är nu inte människans tanke som skall leda henne utan Guds hand. Att tvinga sig till stillhet, tvinga sig att vara nöjd, att göra allt för andra och inte fordra någonting för egen räkning. Atterbom prövar i envis sammanbitenhet detta som är religionens väg. Dag för dag sitter han vid sitt skrivbord, plågad av njursmärtor ibland med totalt förlamade själskrafter, ibland halvblind.
Plötsligt är han ute ur skuggvärlden och har nått fram till det fulla, klara solskenet. Han börjar skriva på det stora versdramat Lycksalighetens ö, skaldeinspirationen lossnar, hans hälsa förbättras och året 1823 medför en avlönad beställning som akademiadjunkt i filosofi och en vacker fästmö.

Åren igenom hade Atterbom behållit kontakten med hemmet och hembygden. Han gästade ofta Åsbo under lång glada sommarferier och vistades ofta som gäst i Bleckenstad, där han moster Charlotte, änka efter hans morbror Per Kernell, hade slagit sig ner med sina båda döttrar.

Atterbom möter Ebba af Ekenstam sommaren 1823 och förälskar sig djupt. Hon älskade honom med både kropp och själ och kom honom, att villigt foga sig i den jordiska vardagen.
Bröllopet stod den 20 juni 1826 på Solla.
Mot slutet av 1820-talet utvecklade Per Daniel Atterbom i en rad stora artiklar en ny filosofi som inte var byggd på tänkandet och förnuftet utan på tron och uppenbarelsen.
Hösten 1828 blev Atterbom professor i teoretisk filosofi vid Uppsala. I det stora verket Studier till filosofins historia och system 1835 går han vidare på den inslagna vägen.
Den 28 oktober 1835 fick Atterbom den nyinrättade professuren i litteraturhistoria, d v s litteraturhistoria.
De följande två åren är de lyckligaste i hans liv. Tillsammans med Ebba hade han ett på en gång förnämt och trivsamt hem . Han fick tre barn - Hedvig, Ebba och Ernst. De var vackra, yra och som det visade sig begåvade.
Atterbom gav ut sina Samlade Dikter 1837-38.
Atterbom blev invald i Svenska Akademin 1839, han efterträdde P.H.Ling och erhöll 1940 av Svenska Akademin det kungliga priset.

I Åsbo Prästgård hade Atterbom fortfarande släkt, hans kusin Anna Bolla Kernell, som hade uppfostrats tillsammans med honom och hans systrar, var gift med prosten Claes Gustav Borre, som var Per Kernells efterträdare.
Men det var på Strålsnäs gård som Atterbom hade sitt högkvarter under sina vistelser i Åsbo. Där residerade under många år hans ungdomsvän bergmästaren Carl Erik Sjögréen som gift med Peter Carl af Buréns dotter Carolina.
1852 gavs den sjätte delen av Svenska Siare och Skalder ut. Sommaren 1854 hade familjen Atterbom hyrt ett sommarställe utanför Motala, då Atterbom drabbades av sitt livs svåraste sorg - hans hustru Ebba dog. Vid Ebbas död hade Per Daniel föga mer än ett år kvar att leva.
Han avled den 21 juli i Stockholm och jordfästes 3 augusti 1855 på den gamla kyrkogården i Uppsala.

Atterboms - böcker:

Lycksalighetens ö. sagospel i fem äfventyr. 1824-27
Minnesord över Per Kernell talade den 22 maj 1824. 1824
Tal av anledning av H.K.H. Arvprinsen Carl Ludvig Eugen's Födelse,
hållet på Gustavianska lärosalen den 18 maj 1826.
Studier till philosophiens historia och system. 1835 Samlade dikter. 1837-38
Lycksaligheten ö. Sagospel i fem äfventyr
Fågel blå. sagospel 1858
Lyriska dikter.sel 1-3 1863
Minnen från Tyskland och Italien. BD.1-2 1859
Poesiens historia, Bd 1-4 1861-62
Svenska Siare och skaöder, 1-6 2 uppl.1862-63
Ästhetiska afhandlingar. 1866
Litterära karakteristiker, Bd 1-2 1870
Atterboms brev till sin fästmö. utg.av H.Atterbom-Svensson 1911
Atterboms brev till Schelling, utg.av R G:son Berg 1918
Rimmarbandet. En satirisk pjäs med inledning och kommentar, utg. av L.Vinge 1992.

Källa: Ur Åsbo sockens hävder nr 1.

Förening:

Åsbo Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: (2016-01-04 12:21:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åsbo Hembygds- och Fornminnesförening (2019-08-30 17:37:28) Kontakta föreningen