Protokoll från årsmöte 2018


Protokoll fört vid årsmöte med Asa Hembygdsförening i Ordenshuset, Kråketorp, 2018-03-25.

Vid årsmötet så deltog 33 st medlemmar.

§ 1) Mötets öppnande. Ordförande Irmelin Andersson hälsade samtliga närvarande välkomna samt förklarade årsmötet för öppnat.

§ 2) Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet. Till ordförande för dagens möte valdes Irmelin Andersson. Till sekreterare för dagens möte valdes Stefan Bergqvist.

§ 3) Val av två stycken protokollsjusterare till att justera dagens protokoll. Till protokollsjusterare valdes Eskil Liljengren samt Ingegerd Eriksson.

§ 4) Godkännande av kallelse till årsmötet. Årsmötet har varit kallat via roteombuden. Vissa medlemmar verkar dock inte ha fått kallelse till årsmötet vilket påpekades och måste åtgärdas till nästa år.

Kallelsen till årsmötet godkändes av årsmötet.

§ 5) Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes av årsmötet.

§ 6) Verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse. Irmelin Andersson kommenterade verksamhetsberättelsen som fanns bifogad till årsmöteshandlingarna.

Ing-Lis Hultberg föredrog den ekonomiska berättelsen för årsmötet. Verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska berättelsen godkändes av årsmötet.

§ 7) Revisionsberättelse. Louise Einvall läste upp revisionsberättelsen som godkändes av årsmötet.

§ 8) Ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.

§ 9) Val av ordförande för Asa hembygdsförening år 2018. Till ordförande för Asa hembygdsförening år 2018 valdes Irmelin Andersson.

§ 10) Val av styrelse och suppleanter.

 Ordinarie styrelsemedlemmar: Kvar med pågående mandat: Ing-Lis Hultberg, Bertil Johansson samt Ingrid Karlsson.

Omval på 2 års mandat av: Stefan Bergqvist, Jonas Karlsson samt Berndt Krahwinkel. Nyval av Louise Einvall.

 Suppleanter: Kvar med pågående mandat: Birger Carlsson samt Siwi Persson-Ahl.

Omval på två års mandat: Bernhard Hjelmer och Klas Sivertsson. 

§ 11) Val av revisorer. Ordinarie: Omval av Kennert Ednarsson. Nyval av Mats Sivertsson. Revisorssuppleant: Omval av Eskil Liljengren.

§ 12) Val av biblioteksstyrelse. Hembygdsföreningens styrelse gavs i uppdrag att även vara biblioteksstyrelse.

§ 13) Val av roteombud. Omval av samtliga roteombud. Nyval av roteombud: Maria Einarsson ersätter Birger Carlsson som nytt roteombud i Norratorp-Sjöända.

§ 14) Val av festkommitté. Mötet beslöt att Hembygdsföreningens styrelse även verkar som festkommitté.

§ 15) Val av ombud till Hembygdsförbundet. Hembygdsföreningens ordförande samt ytterligare någon till från styrelsen.

§ 16) Val av valberedning. Till valberedning valdes: Alvar Liljengren, Lage Petersson samt Anna-Karin Sivertsson. Alvar Liljengren utsågs till sammankallande för valberedningen.

§ 17) Årsavgift för år 2019. Hembygdsföreningens styrelse föreslog oförändrad avgift för år 2019. Årsmötet beslöt att avgiften skall vara oförändrad (100 :-) för år 2019.

§ 18) Verksamhetsplan för år 2018. Verksamhetsplanen som fanns presenterad i ”Vår Hembygd” samt föredrogs på årsmötet av Irmelin Andersson godkändes.

§ 19) Övriga frågor. Inga övriga frågor fanns.

§ 20) Mötet avslutas. Irmelin Andersson tackade årsmötesdeltagarna för deltagande i årets årsmöte samt inbjöd till kaffe med våfflor.

Efter kaffet så berättade Alvar Liljengren om bygdeband samt visade gamla Asa-filmer. Som avslutning så visade Irmelin några hembygdsbilder från det gångna året.

 

Vid protokollet:

 

Stefan Bergqvist                                              Irmelin Andersson

Sekreterare                                                      Ordförande

 

Justeras:

Eskil Liljengren                                                 Ingegerd Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Asa Hembygdsförening

Skapad av: Klas Siverson (2019-03-22 07:30:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Klas Siverson (2019-03-22 07:30:53) Kontakta föreningen