Asa Hembygdsförening

Välkommen till Asa Hembygdsförening

SENASTE UPPDATERINGARNA:

Om Asa hembygdsförening:

Asa Hembygdsförening har som ändamål att verka inom Asa socken för kultur och naturvård och stärka intresset för hembygden och dess traditioner. Att vara en länk mellan fast boende, utflyttade och sommarboende asabor och alla som har någon av sina rötter i Asa. Föreningen äger och förvaltar hembygdsgården vid Klockhagen och Ordenshuset med kringliggande festplats och dansbana och hyr Duvekvarn av Sveaskog. Asa Hembygdsförening vill också göra Asa känt utanför den egna socknen.

Medlemsavgiften är 100 kr. Medlemsavgiften är föreningens viktigaste inkomst och tillsammans med en stor insats av frivilligt arbete är grunden för föreningens verksamhet. Vår målsättning är att all information ska ske via roteombuden, hemsidan och Facebook.

Asa socken ligger i Kronobergs län, ca 4 mil norr om Växjö. Namnet syftar på de två åsar som präglar bygden i det höglänta Norrvidinge härad.

Asa tillhör de tidigast befolkade områdena i Kronobergs län. Kolonisationen kom från söder längs Mörrumsåns vattensystem, där stenåldersfolket kunde finna goda betingelser för bosättning. I bygden finns också flera fornlämningar.