Rapport från årsmötet 15 mars 2020


Protokoll fört vid årsmöte med Arbrå Hembygds- och                            

Fornminnesförening söndagen den 15 mars 2020 i Scoutstugan

på Fornhemmet, Arbrå.

 

§ 1                 Mötets öppnande

Vice ordförande John-Erik Eriksson hälsade ett 45-tal medlemmar

välkomna samt förklarade mötet öppnat.

 

§ 2                 Val av årsmötespresidium

Till ordförande för årsmötet valdes Ulf Arbinger och till sekreterare Ewa Fransén.

Till justerare tillika rösträknare för årsmötesprotokollet valdes Lasse Arvidsson och Roger Krug.

 

§ 3                 Fastställande av dagordning

                      Den föreslagna dagordningen godkändes.

 

§ 4                 Fråga om mötet är behörigt utlyst       

Ett utskick till samtliga medlemmar gjordes under vecka 4. Annons införd i Ljusnan under föreningsnytt den 28 jan 2020 samt även publicerat på facebook.

 

§ 5                 Verksamhetsberättelse 2019

Viceordförande John-Erik Eriksson föredrog verksamhetsberättelsen med ett tillägg om Ulf Janssons start med att rädda Arbrå Verkstads dokumentskatt som är en viktig del av Arbrås industrihistoria och som så småningom kommer att skickas till Arkiv Gävleborg. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 6                 Ekonomisk redovisning avseende 2019

Kassör Lars-Göran Larsson föredrog den ekonomiska översikten och balans-räkningen för verksamhetsåret 2019 varefter mötet beslutade lägga dem till handlingarna. Bokföringen omfattade 468 verifikat.

 

§ 7                 Revisionsberättelse

                      Revisor Ulf Jansson läste upp revisionsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 8                 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

                      Årsmötet beslutade bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 9                 Val

                      Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja till:              

Ordförande för ett år                                Linda-Marie Åsberg                                                                            

som därmed blir den första kvinnliga ordföranden

i föreningens 99-åriga historia

Ordinarie styrelseledamöter för två år     Linda-Marie Åsberg           nyval

                                                                 Ewa Fransén                       omval

                                                                 John-Erik Eriksson             omval

Kvarstår ytterligare ett år                         Lars-Göran Larsson

                                                                                       Lena Forsell

                                                                                       Lars-Åke Svärd

                                                                                       Annika Jonsson

        Styrelsesuppleanter för ett år                     Birgitta Landin                   omval

                                                                           Eva Joners                          omval

                                                                           Jan-Åke Modig                   omval

                                                                           Roger Krug                         nyval

Karl-Eric Setterbrant          nyval

Två revisorer för en tid av ett år               Ulf Jansson                         omval

                                                                 Göran Olsson                      omval

Två revisorssuppleanter för ett år             Agneta Nilsson                   omval

                                                                 Maria Skyttner                    omval

Valberedning, valda av årsmötet 2020    Jan-Åke Modig                   omval (sammankallande)

                                                                 Kenneth Nilshem                omval

                                                                 Ulf Jansson                         nyval                                            

 

§ 10               Fastställande av medlemsavgift för år 2020

                      Beslutades fastställa oförändrad medlemsavgiften för 2020 till 

                      Enskild medlem                                        150 kr/år

                      Familj                                                        250 kr/år                    

 

§ 11               Verksamhetsplan för 2020

Vice ordförande John-Erik Eriksson beskrev verksamhetsplanen för 2020 enligt i föreliggande verksamhetsberättelse.

Aktiviteter

 • 6 juni Nationaldagsfirande
 • Midsommarfirande på Fornhemmet
 • Luciafirande på Fornhemmet
 • Musik- och berättarkvällar
 • Byavandring - Kyrkbyn
 • Visning av våra samlingar
 • Upplevelser från ”förr i tiden” och visning för 8-åringar från Arbrå och Vallsta
 • Uthyrning av lokaler
 • Servering på Kvar-Eriks under juli månad
 • Konstutställningar på Lifstorpet
 • Visning av de objekt som finns i vårt nya arkiv i BRF Parken, Storgatan/Östra Åsgatan
 • Uppstart av Bildcafé på arkivet där vi med hjälp av medborgare kan uppdatera vårt bildarkiv med namn på personer, platser m.m.
 • Förberedelser inför föreningens 100 års jubileum år 2021

Annika Jonsson presenterade projektet ”En by i världen – förr i tiden” som är ett samarbete mellan skolan, Kultursamordnare Katharina Håkansson och världsarvs-pedagog Sven Skoog från Region Gävleborg samt Hemslöjdsföreningen. 8-åringar från bygden (Arbrå- och Vallstaskolan) kommer att få uppleva livet förr i tiden genom att gå på visningar på Fornhemmet och delta i olika aktiviteter som slöjd, bakning, sång och dans m.m. Gun Palmkvist tipsar om hemslöjdens aktivitet ”Om lin för barn”.

Vård av byggnader mm.

 • Upprustning och underhåll av våra byggnader och inventarier på Fornhemmet, Kvar-Eriks och Lifstorpet i Vallsta

 

§ 12               Avtackningar/Övriga frågor

 

Avtackning kommer att ske vid annat tillfälle för Kenneth Carlsson, Olle Swahn och Astor Wickberg som alla har avsagt sina uppdrag i styrelsen.

Föreningen vädjar om hjälp till skötsel av Fornhemmet bland mötesdeltagarna och att de pratar med sina vänner och bekanta om vårt behov. Bosse Johansson föreslår att vi tillsammans med honom ordnar en ”Calle Jularbokväll” - en kväll med bara dragspel på Fornhemmet till sommaren.

Ove Persson tycker att Hembygdsföreningen ska slå ett slag för kyrkomarschen mellan Änga-Nybo och Trönö som alltid görs söndagen före midsommar med start kl. 06.00 vid Änga-Nybo fäbod och avslutas på Kirvedsåsen (även kallad Körsåsen) där man fikar och sjunger lite.

§ 13               Avslutning

Mötesordförande Ulf Arbinger avslutade årsmötet varefter det serverades kaffe/dricka med god smörgåstårta och mjuk kaka. Mötet avslutades med ett intressant inslag där Staffan Michelsson berättade om hur de genom ett gott samarbete med övriga i bygden skapat Bergalivs Lofthus på Åsberget i Orbaden och hur framtidsplanerna ser ut för Lofthusen och campingen i Orbaden. Lofthusen har fått stor uppmärksamhet för sin goda arkitektur, enkelt och stilrent inredda med naturmaterial och med prägel av hälsingetraditioner. Gästerna kommer dit för att uppleva stillhet, närhet till naturen med utsikt över den vackra bygden.

 

Ulf Arbinger                                             Ewa Fransén                      

Mötesordförande                                      Sekreterare                                              

 

                      Lasse Arvidsson                                       Roger Krug

                      Justerare                                                   Justerare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editerad av: John-Erik Eriksson (2020-04-27 09:39:53)