Projekt- och Stipendiefond


Anvisningar Projekt- och Stipendiefonden.

(antagna vid årsmötet 26 mars 2015)

 

 1. Arbetsgruppen Långhundraleden:

 

:

Namn

 • 1 Sammanslutningens namn skall vara Arbetsgruppen Långhundraleden (AL) som är en ideell förening och såväl partipolitiskt som religiöst obunden.

Ändamål

 • 2 AL:s ändamål skall vara att i vid mening främja utforskandet av den forna vattenleden Gamla Uppsala – Trälhavet och spåren av människan utmed leden, alltifrån förhistorisk tid. Särskild vikt skall läggas vid samverkan mellan amatörer och yrkesmän och med andra organ som har med AL besläktad inriktning. Kunskaper och rön som framkommer skall ges spridning på olika sätt, bl.a. genom skrifter.

 

 1. Projekt- och stipendiefond: stadgar

 

 1. Fonden, med arbetsnamnet ”Projekt- och stipendiefonden”, skall som uppgift ha att främja avgränsade projekt i enlighet med ändamålen i Arbetsgruppen Långhundraledens stadgar.
 2. Över Projekt- och stipendiefondens medel förfogar styrelsen.
 3. Styrelsen skall varje år till årsmötet lämna en redogörelse för studier som erhållit stöd ur fonden. Vid årsmöte skall frågor om fondens förvaltning och dispositioner ha en egen punkt på dagordningen.
 4. Till fonden avsätts det belopp som årsmötet bestämmer. Sålunda anslagna fondmedel skall hållas på särskilt konto vid sidan av verksamhetens årsbudget i övrigt.
 5. Ansökan om bidrag ur Projekt- och stipendiefonden ska ställas till styrelsen. Styrelsen beslutar ifall fast (sista) ansökningsdag skall gälla, eller om ansökningar behandlas fortlöpande under verksamhetsåret. Styrelsen beslutar om ev. offentlig utlysning av medel ur Projekt- och stipendiefonden.
 6. Styrelsen beslutar om anslag är engångsanslag eller skall fördelas över flera år. Styrelsen bestämmer ifall särskilda villkor skall knytas till anslag såsom återrapportering, kvalitetskontroll, etappredovisning. Anslag från Projekt- och stipendiefonden får inte avse ersättning för arbete som utförs för AL:s egen räkning (interna projekt).

 

III. Råd och anvisningar: Projekt

 

Ansökan ska avse projekt som står på vetenskaplig grund och kan lämna bidrag till fördjupad kunskap i linje med A-L:s allmänna ändamålsstadgar. Ansökningar kan för närvarande inges när som helst under året. Eftersom styrelsen vanligen sammanträder två-tre gånger per halvår bör god framförhållning föreligga vid ansökan.

 

Ansökan ska innehålla alla väsentliga personuppgifter om den som inger ansökan, inkl. forskningsmeriter.

 

Ansökan ska avse en klart avgränsad forskningsuppgift, som har ett klart formulerat forskningsändamål. Om projektet ingår i en större (akademisk) helhet skall anges vem som är ansvarig ledare för ramprojektet.

 

Ansökan ska innehålla uppgifter av relevans för möjligheten att framgångsrikt slutföra projektet inom den tidsram som ansökan uppger.

 

Ansökan ska klart redovisa tänkta kostnader för projektet och hur dessa tidsmässigt fördelas inom projektet.

 

Ansökan ska ange hur dess avsedda slutresultat tänks redovisas, t.ex. inom ramen för en forskningsrapport, vid seminarium, eller t.ex. genom publicering. Sådan publicering kan erhålla fondbidrag för tryckning/mångfaldigande (motsv.). A-L ska dock ha rätt att utan ytterligare ersättning själv publicera slutrapporten, sammanfattning, eller del därav i egna publikationer med beaktande av förekommande etiska upphovsrätter.

 

Slutlig redovisning ska föreligga innan huvuddelen av projektmedlen utanordnas.

 

Ansökan ska gälla omkostnader i samband med projektet, men får inte avse lön eller arvode för enskild person.

 

 

 1. Stipendier

 

Stipendier kan tilldelas den som på vetenskaplig grund, genom personliga insatser eller genom sin verksamhet inkl.publicering eller kunskapsförmedling i övrigt lämnat väsentliga bidrag till kännedom om Långhundraleden i enlighet med ändamålsstadgarna.

 

Envar har rätt att föreslå kandidat till stipendium. Meritförteckning ska bifogas sådant förslag. Förslag ska inges till styrelsens ordförande. Styrelsen ska under tystnadsplikt pröva sådant förslag. Vid positiva beslut meddelas stipendiebelopp. Negativa beslut tas inte upp i protokoll eller årsredovisning.

 

 

slut/

Editerad av: Tommy Svensson (2019-09-09 18:29:29)