Ankarsrums hembygdsförenings integritetspolicy.

Ankarsrums hembygdsförenings integritetspolicy

Genom att använda vår webplats och/eller genom att lämna dina uppgifter till oss samtycker du till sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvar

Ankarsrums hembygdsförening är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som föreningen bestämmer över. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss”.

Personuppgifter

Ankarsrums hembygdsförening registrerar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration. Föreningen registrerar också vilka medlemmar som deltar i de olika aktiviteter som föreningen arrangerar samt uppgifter på vem som skänkt föremål och bilder till föreningen.

För personuppgifter som inte tillhandahållits av den registrerade och tillhandahållandet av sådan information visar sig vara omöjligt eller skulle medföra en oproportionell ansträngning, särskilt för personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål vidtar föreningen lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, inbegripet göra uppgifterna tillgängliga för allmänheten.

Föreningen samlar inte in mer information än vad som behövs, och har inte kvar informationen längre än nödvändigt. Insamlade personuppgifterna kan i vissa fall lagras under längre tid för arkivändamål av allmänt intresse. Personuppgifterna används inte till något annat än vad som var syftet när de samlades in. Rimliga åtgärder vidtas för att rätta eller radera felaktiga uppgifter.

Föreningen raderar personuppgifterna när uppgifterna inte längre behövs, vid återkallning av skriftligt samtycke, när medlem lämnar föreningen samt om vi behandlar personuppgifter utifrån intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än den registrerades intresse.

Beställning av böcker och filmer

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) som lämnas i samband med bokningar och beställning av böcker och filmer sparas enligt den rättsliga grunden ”Avtal”. Personuppgifterna sparas bara så länge som krävs för att slutföra beställningen. Fakturaunderlag sparas längre för bokföringsändamål.

Sociala medier

För närvarande kan du följa Ankarsrums hembygdsförening på Facebook. På detta konto ansvarar Ankarsrums hembygdsförening för personuppgifter som föreningen själva publicerar samt för personuppgifter som publiceras av andra, i till exempel en kommentar på profilen.

Publicering av bilder, filmer och ljud på internet

Nya och äldre bilder, filmer och ljud, kan komma att användas för att informera om vår verksamhet på Digital Kultur, Facebook och på hemsidan enligt den rättsliga grunden ”Intresseavvägning”.

Utlämnade av uppgifter till tredje part

Personuppgifterna kommer inte spridas vidare till tredje part d.v.s. andra organisationer och företag.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos Ankarsrums hembygdsförening och få uppgifter rättade.

Vill du veta om Ankarsrums hembygdsförening behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss.