Verksamhetsberättelse 2015


Sällskapet Amorinas Verksamhetsberättelse 2015

Den 9 mars 2015 höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 44:e årsmöte i Cedergrenska Tornet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets ordförande Kjell Gunnarson och protokollsekreteraren Gunnela Mogensen med Jane Edenfeldt Hafström och Ragna Carlberg som protokolljusterare.

Årsmötets beslut:

Ordförande Kjell Gunnarson (omval)

Övriga styrelseledamöter (omvalda):

Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Marie Hafström, Monica Henricsson, Louise Hillberg, Karin Josephson, Karin Löfdahl, Marika C:son Lönnroth, Gunnela Mogensen, Mikael Röhr och Kristina Skog.

Till nya styrelseledamöter efter Barbro Silfverhjelm och Gustaf Malmberg, som avböjt omval, utsågs Gunilla Barr och Jan Lindström

Till arkivarie omvaldes Viveka Laksov-Vessberg.

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer: 1:e vice ordförande Karin Löfdahl, 2:e vice ordförande Marie Hafström, sekreterare Gunnela Mogensen, kassör Kristina Skog, ansvarig för medlemsregistret Monica Henricsson, ansvarig för hemsidan Marika C:son Lönnroth, förste klubbmästare Louise Hillberg, biträdande klubbmästare Birgit Erngren Wohlin, Monica Henricsson, Kristina Skog, Björn Bloth och Viveka Laksov-Vessberg, intendent Jan Falk, ansvarig för utrustning Björn Bloth, fotograf Mikael Röhr.

Till revisorer för Sällskapet Amorina och Maja Lundblads kulturfond valdes Sven Hedman och Lars Frumerie (omval). Karl-Erik Isacsson utsågs till revisorssuppleant (omval).

Valberedning: Gunhild Sällvin, Ragnar Skog och Mari Falk.  Gunhild Sällvin utsågs till sammankallande.

Efter årsmötet berättade  f d stocksundsbon Magnus Ericsson om ädla och mindre ädla metaller och deras förekomst i världen. Därefter bjöds deltagarna på ett glas vin eller öl eller alkoholfritt.

 

Mötesverksamheten under 2015

Sällskapet Amorinas mötesverksamhet bedrivs i olika former – Valborgsmäss i Svanholmsparken, Nationaldagen i Cedergrenska parken, Berättarhörnor på Idalagården och Vårvandring på gömda och glömda stigar. Våra tesalonger på lördag eftermiddag har även detta år varit den vanligaste mötesformen som samlar mellan fyrtio till sextio deltagare. Ämnena handlar om Stocksund eller så är det en stocksundsbo – eller f d – som berättar om sitt liv och sin verksamhet.

Så här såg vår verksamhet under år 2015 ut i koncentrerad form:

7 febr. Tesalong i Petruskyrkans församlingssal med Viveca Ohlén som visade sin unika film om Cedergrenska tornets restaureing och iordningsställande till nuvarande skick.

21 febr. Tesalong på Idalagården. Filmen om Stocksund – en inspelning från början av 1970-talet om Stocksunds köping – Maja Lundblad, en av Amorinas grundare, fick vi se i rollen som berättare och den som höll ihop hela föreställningen – den tekniska kvaliteten på filmen var inte den bästa. Men mötet hade samlat 74 deltagare – det var egentligen för mycket för den lokalen men allt gick bra genom deltagarnas goda humör och det intressanta innehållet i filmen.

9 mars.  Amorinas årsmöte avhölls som vanligt i Cedergrenska tornet. Efter årsmötet fick vi en spännande berättelse av f d  stocksundsbon Magnus Ericsson, expert på guld och andra (mereller mindre) ädla metaller.

27 mars. Berättarhörna i Idalagården. Berättare: Lasse Reuter, Bo Forssell, Eva Martin och Arne Elfström.

21 april. Tornets Dag: Vårsånger på tak-terrassen, buffé, stipendieutdelning och det gudomliga himlaspelet. Se mer om detta i bilaga 2.

30 april. Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Vårtal av Per Sparre och vårsånger av Sofia Kammarkör.

6 maj. På upptrampade och oupptrampade stigar. Ett uppskattat arrangemang som samlade många deltagare.

20 maj. Cedergrenska Parken i år igen. Nu talade stadsträdgårdsmästaren Karin Almén om pågående skötselarbete i parken och om det arbete att upprusta stranden enligt de tankar som låg bakom Amorinas och Naturskyddsföreningens byggnadslov. Ett träd planterades i köksträdgården för att minna om de insatser som gjordes för att skydda stranden mot de planer som en gång fanns med flytbryggor och båtparkering.

6 juni. Nationaldagen firades i år igen i Cedergrenska Parken – denna gång med en fungerande flaggstång som kommunen låtit restaurera. Vädret i år– solen bröt fram i samma ögonblick som Amorinas vice ordförande Karin Löfdahl skulle hälsa vår svenska flagga. Underbart - sedan fortsatte firandet av Nationaldagen i backen med medhavda bullar och kaffe och med en överväldigande orkester från Danderyds Blåsorkester, i år förstärkt med gäster från Norge.  Amorina bjöd senare på kvällen orkestern på mousserande vin!

5 sept. Stocksunds Torgs dag. Stocksunds Biblioteks Vänner är huvudarrangör. Amorinas programpunkt: Utfrågning under ledning av Jan Falk av våra kommunpolitiker - vad de vill göra för Stocksund och för hela kommunen.

13 sept. Kulturarvsdagen. I år ansvarade Sällskapet Amorina för kulturarvsdagen som vanligen är ett gemensamt arrangemang av Danderyds fyra hembygdsföreningar. Årets tema: Teknik- och industrihistoria. Roslagsbanan – en framsynt investering och en 130-årig järnvägshistoria. Under ledning av Marika Lönnroth kunde ett stort antal Danderydsbor ta del av ett industriellt projekt som berör hela kommunen – Mörby Verkstäder.

7  okt. Lyssna till Loa – ett arrangemang i Cedergrenska tornet inom ramen för Kulturbiennallen.2015. Ett samtal mellan Loa Falkman och Jan Falk.

9  okt. Berättarhörna på Idalagården – vi visade filmen om Djursholm. Filmen ingick i en serie av fyra filmer som inspelades under åren före kommun- sammanslagningen.

10 okt. Tesalong Amorina. Invigning av  -utställningen om Stollywood – Stocksunds plats i filmhistorien. Ett samtal mellan Karin Josephson och Gunnar Andrén bildade ramen för utställningen. En filmografi såldes för medlemspris 40 kr till deltagarna.  Författare och sammanställare av den enastående filmografin: Karin Josephson

14 nov. Tesalong Amorina: Rolf Blomberg, resenären och författaren från Stockby gård. Samtal mellan Rolf Blombergs son Anders och Jan Falk. Vi fick bl a veta att det på Rolf Blombergs tid fanns levande krokodiler och andra tropiska djur fria på Stockby gård.

21 nov. Tesalong påStocksunds bibliotek – Olof Ruin, professor emeritus talade inspirerat om sin senaste bok Mina Tretal – ett samarrangemang med Bibliotekets Vänner.

 

Arkivet

Amorinas arkiv är öppet den första lördagen i varje månad, (inte juni – augusti) mellan kl. 11- 12.

Arkivarien Viveka Laksov-Vessberg finns i arkivet på dessa tider. Hon kan även ta emot på annan tid efter överenskommelse.

För att göra arkivet ännu mer tillgängligt har en verksamhet påbörjats för digitalisering av arkivet. Det kommer att pågå under flera år. Arbetet leds av Mikael Röhr som har ovärderlig hjälp av Christian Rosander. Styrelsen avser att göra bilddatabasen tillgänglig i Arkivet genom förvärv av dator och scanner.

För många nyinflyttade i Stocksund utgör arkivet en värdefull källa till kunskap om det egna nyförvärvade huset.

Klubbmästare

Att allt fungerar på ett bra och trevligt sätt vid våra möten och utställningar är Klubbmästeriets förtjänst. Detta värv delas nu av sex personer ur styrelsen med Louise Hillberg som förste klubbmästare.

Sällskapets medlemsregister

Vid senaste årsskifte uppgick antalet medlemmar till 493 (520) personer på 328 (341) adresser.

Ansvarig för registret är Monica Henricsson. Då betalning sker på annat sätt än genom utsänt inbetalningskort måste det framgå vem som är avsändare och vad som avses med tilläggsbetalningen (en bok, en almanacka eller liknande) göm inte det!

 

Samarbete med andra föreningar

Samarbetet med de tre andra hembygdsföreningarna i Danderyd – Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening - har fortsatt på samma goda sätt som tidigare.

 

Stockholms läns hembygdsförbund och Sveriges Hembygdsförbund

Sällskapet Amorina är medlem i Sveriges Hembygdförbund som i sin tur är uppdelat i länsförbund.

Sveriges Hembygdsförbund ger ut tidskriften Bygd och Natur.                Stockholms läns hembygdsförbund ger ut tidskriften Ledungen.

 

Kulturbiennalen   

År 2015 var det på nytt dags för Danderyds kulturbiennal.

Amorina representerades i biennallens samordningsgrupp av Karin Josephson. Danderyds kommun stod för invigning och avslutning av biennallen samt samordning  av informationen.

Varje deltagande förening ansvarade själv för sitt arrangemang. Här ovan framgår vilka arrangemang Amorina erbjöd.

Ett gemensamt intryck är att årets biennal blev mycket lyckad.

 

 Samarbetet med Stocksunds bibliotek

Samarbetet med Stocksunds Bibliotek är betydelsefullt för Amorina. Detta beror inte enbart på att vi har vårt arkiv och vår sammanträdeslokal under biblioteket. Vi har stor glädje och nytta av biblioteket som säljer flera av våra viktiga produkter – almanackan, brickorna, Nya Stocksundsboken m fl.

Vi förlägger många av våra möten till biblioteket och har regelmässigt våra utställningar där. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete med biblioteket.

 

Almanackan 2016

Sällskapet Amorina ger nu för andra året ut almanackan som en medlemsförmån. Almanackan visar bilder från gamla Stocksund tillsammans med information om den tiden. Styrelsen tror att detta ger en intressant bild av gamla tider och förändringarna som sedan skett. Vi ser det som en viktig kommunikation med våra medlemmar.

För text- och bildmaterial ansvarar Jan Falk och Mikael Röhr. Alla är välkomna med äldre foton och information.

Portokostnaden för tunga försändelser är ett problem. Men de flesta adresser i Stocksund når vi genom egen postdistribution – en uppgift som vi till största delen har att tacka Kristina och Ragnar Skog för.

Almanackan kan fortfarande köpas på biblioteket eller på våra möten.

Maja Lundblads kulturfond

Fonden redovisas i Sällskapet Amorinas bokslut tillsammans med föreningens tillgångar. Stadgar och beslut om användning följer samma regler som tidigare.

Fondens kapital uppgick den 1 januari 2015 till 16 053 kronor.

 

Cedergrenska Fonden

Sällskapet Amorina är huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond och utser styrelse i fonden. Verksamhetsberättelsen för fonden framgår av bilaga 2.

Fondens styrelse beslutar ensam om användningen av fondens medel.

Revisor för Cedergrenska Fonden utses av Danderyds kommun.

 

Affärerna i Stocksund

Styrelsen planerar att under år 2016 ge ut en bok om alla affärer som fanns i Stocksund ännu för några årtionden sedan.

Att ge ut böcker är förenat med kostnader och risker.  Vi hoppas att denna bok ska bli intressant läsning för gamla och nya ”stocksundare” – affären låg kanske i källarvåningen i ditt hus!

Sällskapets ekonomi 2015

Årets räkenskaper framgår av bilaga 1.

Verksamhetsåret 2015 visar ett underskott på 14 675 kr. Styrelsen föreslår att resultatet för 2015 förs i ny räkning.                                                                                                           

Styrelsen bedömer att den höjning av medlemsavgiften som beslutades av årsmötet 2015 kommer att ge föreningen en balanserad budget.

 

 

 

Styrelsens förslag till medlemsavgift

Årsmötet den 9 mars 2015 beslutade att medlemsavgiften från och med år 2016 höjs för enskild medlem från nuvarande 125 kr till 150 kr och att avgiften för en ytterligare medlem på samma adress behålls oförändrad på 50 kr. Styrelsen har följt årsmötets beslut och har aviserat medlemmarna i enlighet med detta.

Beslut om medlemsavgift för 2017 – styrelsen föreslår att medlemsavgiften lämnas oförändrad.

 

 

 

 

Slutord 2015

 

Sällskapet Amorina tackar för de penningbidrag och övriga gåvor föreningen fått mottaga under året.

 

Stocksund den 9 februari 2016

 

 

Kjell Gunnarson

Ordförande

 

Karin LöfdahlMarie HafströmBjörn Bloth   

1:e vice ordförande                                  2.e vice ordförande            Klubbmästare

 

Birgit Erngren Wohlin                              Jan Falk                               Monica Henricsson

Klubbmästare                                           Intendent                            Medlemsregistret                                                                                                    

Louise Hillberg                                         Karin Josephson                  Marika C:son Lönnroth

1:e klubbmästare                                     ledamot                              Hemsidan

 

Gunnela Mogensen                                  Mikael Röhr                        Kristina Skog

Sekreterare                                              Fotograf                              Kassör

 

Gunilla Barr                                              Viveka Laksov-Vessberg   

Ledamot                                                   Arkivarie

 

Jan Lindström, som valdes till styrelseledamot år 2015, avled senare under året.

 

 

 

Resultaträkning 2015

 

 

 

 

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Sällskapet Amorina (2019-05-13 20:47:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2019-05-13 20:48:01) Kontakta föreningen