Verksamhetsberättelse 2016


Amorinas verksamhetsberättelse 2016

Den 14 mars 2016 höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 45:e årsmöte i Cedergrenska Tornet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets ordförande Kjell Gunnarson med Gunnela Mogensen som sekreterare. Erik Hafström och Märta Lindman utsågs till justerare.

Årsmötets val av styrelse, revisorer och valberedning:

Ordförande Gunhild Sällvin (nyval)

Övriga styrelseledamöter (omvalda):

Gunilla Barr, Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Marie Hafström, Monica Henricsson, Louise Hillberg, Karin Josephson, Karin Löfdahl, Marika C:son Lönnroth, Gunnela Mogensen, Mikael Röhr och Kristina Skog.

Till arkivarie omvaldes Viveka Laksov-Vessberg.

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer: 1:e vice ordförande Marie Hafström, 2:e vice ordförande Karin Josephson, sekreterare Gunnela Mogensen, kassör Kristina Skog, ansvarig för medlemsregistret Monica Henricsson, ansvarig för hemsidan Marika C:son Lönnroth, förste klubbmästare Louise Hillberg, biträdande klubbmästare Birgit Erngren Wohlin, Monica Henricsson, Kristina Skog, Björn Bloth och Viveka Laksov-Vessberg, intendent Jan Falk, ansvarig för utrustning Björn Bloth, fotograf Mikael Röhr.

Till revisorer för Sällskapet Amorina och Maja Lundblads kulturfond valdes Sven Hedman och Lars Frumerie (båda omval). Karl-Erik Isacsson utsågs till revisorssuppleant (omval).

Valberedning: Gunnar Andrén (nyval), Mari Falk (omval), Kjell Gunnarson (nyval), Hanna Lagercrantz, (nyval). Gunnar Andrén utsågs till sammankallande.

Efter årsmötet höll Ulf Durling ett anförande med rubriken Mina amoraliska memoarer. Därefter bjöds deltagarna på ett glas vin eller öl eller alkoholfritt.

 

Sällskapet Amorina har enligt stadgarna till uppgift att utöka, ordna och bevara de samlingar av Stocksundiana, som förvaras i Sällskapets arkiv. Genom utställningar, föredrag och på andra sätt bör Sällskapet skapa intresse för Stocksund och bygdens historia samt söka tillvarataga de kulturella intressena vid förändringar i Stocksund.

 

Styrelsen har haft sammanlagt 7 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

 

Sällskapet Amorinas mötesverksamhet bedrivs i olika former – Valborgsmäss firas i Svanholmsparken, Nationaldagen i Cedergrenska parken, Berättarhörnor på Idala Seniorträff och Vårvandring på gömda och glömda stigar. Våra tesalonger, ofta kompletterade med en utställning, har även detta år varit den vanligaste mötesformen som samlar mellan fyrtio och sextio deltagare. Ämnena handlar om Stocksund eller så är det en stocksundsbo – eller f d – som berättar om sitt liv och sin verksamhet.

 

13 februari: i Petruskyrkans församlingssal med ledarskapsforskaren, professorn och författaren till boken ”Djursholm, ett ledarsamhälle”, .

14 mars: avhölls som vanligt i Cedergrenska tornet. Efter årsmötesförhandlingarna berättade deckarförfattaren under rubriken Mina amoraliska memoarer. Sällskapet bjöd på lättare förtäring.

9 april: . , journalist på DN, kåserade över rubriken Stockholm på trekvart. Plats: Stocksunds bibliotek.

24 april: 20-årsjubileum med vårsånger inomhus istället för på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och Det gudomliga himlaspelet.

30 april: i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. av och . Plats: Svanholmsparken.

13 maj. och berättade om segling respektive curling. Plats:Idala Seniorträff

18 maj: : Amorina deltog med bokbord.

24 maj:med och

6 juni: firades i Cedergrenska Parken med medhavda bullar och kaffe och med musik av , i år förstärkt med gäster från Norge.

3 september: Stocksundsbibliotekets Vänner är huvudarrangör. Amorinas programpunkt:

11 september: Ett samarrangemang av våra fyra hembygdsföreningar om föreningslivets framväxt. Amorina deltog med temat Kommunalrådet invigde. Plats: Danderydsgården.

1 oktober Bokrelease En bok av. Samtidigt presenterades en utställning om affärer och värdshuset 200 år 1816-2016. Plats: Stocksunds bibliotek.

7 oktober:. Deltagare i facebookgruppenmedverkade. Plats: Idala Seniorträff.

22 oktober:. . Stocksund, berättade om sin och bok Andrea Andreen:för livet skull. Plats: Petruskyrkan.

13 november:Fortsättning på Amorinas program kring filmen i Stocksund. har forskat i arkiven och hon inledde med att berätta om Stocksunds biografhistoria. visade sedan och kommenterade utdrag ur filmer som visats på biografen Roxy. Plats: Riddarsalen i Cedergrenska tornet.

26 november: berättade skrönor och andra egendomligheter om Stocksund. Plats: Scoutstugan

 

Amorinas arkiv har varit öppet den första lördagen i varje månad (inte juni – augusti) mellan kl. 11 och 12. För många i Stocksund utgör arkivet en värdefull källa till kunskap om det egna huset. har varit på plats i arkivet på dessa tider eller på annan tid efter överenskommelse.

För att göra arkivet mer tillgängligt har vi börjat digitalisera det, en verksamhet som kommer att pågå under flera år. Arbetet leds av som har ovärderlig hjälp av . För ändamålet har en dator och en scanner förvärvats.

 

Att allt fungerar på ett bra och trevligt sätt vid våra möten och utställningar är Klubbmästeriets förtjänst. Detta värv delas nu av sex personer ur styrelsen med som förste klubbmästare.

 

Vid senaste årsskifte uppgick antalet medlemmar till 520 (493) personer på 348 (328) adresser. Ansvarig för registret är .

 

Samarbetet med de tre andra hembygdsföreningarna i Danderyd - Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening - har fortsatt på samma goda sätt som tidigare.

 

Sällskapet Amorina är medlem i Sveriges Hembygdsförbund som i sin tur är uppdelat i länsförbund. Sveriges Hembygdsförbund ger ut tidskriften Bygd och Natur. Stockholms läns hembygdsförbund ger ut tidskriften Ledungen.

 

Samarbetet med Stocksunds bibliotek är betydelsefullt för Amorina. Detta beror inte enbart på att vi har vårt arkiv och vår sammanträdeslokal under biblioteket. Vi har stor glädje och nytta av biblioteket som säljer flera av våra viktiga produkter – Affärslivet i Stocksund, almanackan, brickorna, Nya Stocksundsboken m fl.

Vi förlägger många av våra möten till biblioteket och har regelmässigt våra utställningar där. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete med biblioteket.

 

Sällskapet Amorina gav för andra året ut almanackan som en medlemsförmån. Almanackan visar bilder från gamla Stocksund tillsammans med information om den tiden. Styrelsen tror att detta ger en intressant bild av gamla tider och förändringarna som sedan skett. Vi ser det som en viktig kommunikation med våra medlemmar.

För text- och bildmaterial ansvarar och . Alla är välkomna med äldre foton och information.

Portokostnaden för medlemsförmånen är hög. Men tack vare ”egen” postutdelning når vi de flesta adresser i Stocksund och sparar därmed en stor utgift . Almanackan kan fortfarande köpas på biblioteket eller på våra möten.

 

Fonden redovisas i Sällskapet Amorinas bokslut tillsammans med föreningens tillgångar. Stadgar och beslut om användning följer samma regler som tidigare.

Fondens kapital uppgick den 1 januari 2017 till 16 320 kronor.

 

Sällskapet Amorina är huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond och utser styrelse i fonden. Verksamhetsberättelsen för fonden framgår av bilaga 2.

Fondens styrelse beslutar ensam om användningen av fondens medel.

Revisor för Cedergrenska Fonden utses av Danderyds kommun.

 

Verksamhetsåret 2016 visar på ett positivt resultat. Detta kan förklaras genom att, den av årsmötet 2015 beslutade höjningen av medlemsavgiften till 150 kr för enskild person och 200 kr för 2 personer på samma adress, har gett en ökning med cirka 10 000 kr.

Den nyutgivna boken om Affärslivet i Stocksund har också bidragit till Sällskapets förbättrade ekonomi tack vare stöd från ICA Tornet, Klart Skepp, Kungliga Patriotiska Sällskapet samt från Köpmannaförbundet.

Variationer förekommer mellan olika år vad gäller kostnader för de olika evenemangen, beroende på vilka som medverkar, om arvode måste betalas eller andra kostnader krävs. Portokostnaderna kan hållas nere om vädret är gynnsamt och postdistributionen kan genomföras av frivilliga.

Styrelsen föreslår att årets resultat förs i ny räkning.

Årets räkenskaper framgår av bilaga 1.

 

För 2018 föreslår styrelsen oförändrad medlemsavgift, det vill säga för enskild medlem 150 kr och avgiften för ytterligare en medlem på samma adress behålls oförändrad på 50 kr.

 

Sällskapet Amorina tackar alla medlemmar, medverkande och sponsorer för värdefullt stöd samt för penningbidrag och övriga gåvor Sällskapet fått mottaga under året.

Stocksund den 14 mars 2017

Gunhild Sällvin, ordförande

Marie Hafström, 1:e vice ordförande

Karin Josephson,  2:e vice ordförande

Gunnela Mogensen, sekreterare

Kristina Skog, kassör

Viveka Laksov-Vessberg, arkivarie

Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Monica Henricsson

Louise Hillberg, Karin Löfdahl, Marika Lönnroth, Mikael Röhr, Gunilla Barr 

Rapport från
föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond
för tiden 1 januari - 31 december 2016

 

När föreningen Cedergrenska Tornets Vänner upplöstes den 12 juni 1996 vid ett medlemsmöte i Cedergrenska Tornet bildades en Fond om 100.000 kr av den upplösta föreningens tillgångar. Det skedde sedan tornet invigts 21 april 1996 på 100-årsdagen av byggstarten. Enligt det samtida beslutet om Fondens stadgar föreskrivs att ledamöterna i Fonden, till antalet tre, skall utses av styrelsen Sällskapet Amorina. Danderyds kommunstyrelse skall förordna Fondens revisor.

År 2016 var Cedergrenska Fondens tjugonde verksamhetsår. Målet för Fonden (stadgarna §4) är att dela ut avkastningen till "Stipendier, bidrag eller annat ändamål enligt styrelsens gottfinnande". ---"Den enda begränsningen skall vara att medlen används till något/någon som har anknytning till Stocksund och till Cedergrenska Tornet och Parken".

Fondens ledamöter under 2016 var desamma som utsågs 2014. Då utsåg styrelsen för Sällskapet Amorina den 3 maj till ordförande f.d. försäkringsdirektören Kjell Gunnarson, Stocksund, Sällskapet Amorinas ordförande 2009-2016.
Samma dag omförordnades advokat Lennart Waldenström, Danderyd, och nyvaldes kemiingenjör Birgitta Resvik, Stocksund, som ledamöter.
Styrelsen beslutade samtidigt att utse f.d rektor Ulla Assarsson-Eklöw, Fondordförande 1996-2014, till Hedersordförande.
På motsvarande sätt utsågs arkitekten Sven-Olof Larsson till Hedersledamot, också han ledamot sedan Fondens tillkomst.
Som tidigare har adjungerat ekonomen Hakon Bildt, Stocksund, som kassaförvaltare, och förre riksdagsledamoten Gunnar Andrén, Stocksund som sekreterare.

Kommunstyrelsen i Danderyd förordade den 12 januari 2015 Inge Telander, Djursholm, som revisor intill december 2018.

Fonden beslutade 1996 att dess protokoll skall förvaras av Sällskapet Amorina. Så sker. Protokollen i original från 13 november 1996 - 20 februari 2016 förvaras sorterade i nummer- och datumordning i Sällskapets kassaskåp.

Torndagen 2016 ägde rum söndagen den 24 april, 120 år efter byggstarten.
Vårbrunchen, ett samarrangemang mellan Sällspaet Amorina och Cedergrenska Fonden, inleddes i entréplanet av unga blås- och slagverksmusiker ur Danderyds kulturskola, ledda av Magnus Hedenborg.
Ett ytterst ovälkommet regnväder satte stopp för den annars vanliga takterraskonserten. Entréplanet fylldes i gengäld av musiker, gäster, sångare, dryck och glam. Sällskapets ordförande Gunhild Sällvin och Fondordföranden Kjell Gunnarson välkomnade.
Behjälpliga vid 2016 års arrangemang var Louise Hillberg och Karin Löfdahl från Sällskapets styrelse.

Mottagare av 2016 års Hedersstipendium var direktör Anders Paulsen, tidigare bosatt i Stocksund, numera i Djursholm.
Fondens motivering för Hedersstipendiet var att Anders Paulsen grundat företaget Klart Skepp i Stocksund . Klart Skepps betydelse för att vidmakthålla en historisk hamnverksamhet i Stocksund, varpå följt skapandet av Läroverket i Stocksund, senare Marina Läroverket, är ostridig.
Cedergrenska Tornstipendiet 2016 delas mellan Ing-Marie Dohrn, Djursholm och Johan Englund, Stocksund.
Motiveringen för stipendiet till Ing-Marie Dohrn var hennes engagemang under hela 28 år som ledare för damgymnastik i Långängsskolan i Stocksund. Det kan noteras att vid prisutdelningen fanns närvarande en rad av de gymnastiska damer som Ing-Marie Dohrn lett och som uppenbarligen fann utmärkelsen motiverad.
Stipendiet till Johan Englund motiverades av hans engagemang under lång tid för fotbollen i Stocksund.
Cedergrenska Tornets Vänners Fonds Stipendium delades 2016 mellan Agneta Heide, Danderyd, och Anna-Greta Ahl, Stocksund.
Motiveringen för stipendiet till Agneta Heide var hennes engagemang för Röda Korset i Stocksund, särskilt som dess ordförande vid 100-årsjubilet 2014.
Motiveringen för stipendiet till Anna-Greta Ahl, urstocksundare, var hennes professionella insatser som sjuksköterska och senare frivilligarbetande samtalspartner vid Danderyds sjukhus.
Småstjärnestipendierna, som enligt Fondbeslut 1997 reserveras för ungdomar som ej fyllt tolv år, tilldelades 2016 Magnus Carlsson, Danderyd (flöjt), och Fanny Peterson, Tranholmen (fiol). Båda visade prov på sin förvärvade skicklighet.

Den oväntade väntade torninspektionen
Mot slutet av vårbrunchen nedsteg direkt från himlen lika oväntat som förutsett delar av självaste familjen Cedergren. Avsikten var den vanliga: Att med himmelsögat inspektera tornets tillstånd och på ett försynt sätt framföra en hälsning från fordomsdags.
Det alltid orepeterade skådespelet Ett himla liv... följde.
Albert Gotthard Nestor (1849-1921) bar överraskande drag av den nittiosju år yngre Fondsekreteraren Gunnar Andrén. Hans älskliga hustru, grevinnan Nadescha Mörner af Morlanda (1858-1943) hade för dagen starka drag av Fondordförandens tillfälligt lagvigda Gunnel Gunnarson. En årlig äktenskapsfnurra! Hur ska detta sluta? Därefter kom Vera (1879-1965) och Naja (1884-1975). De kunde - om man inte vetat bättre - ha förväxlats med Gunnela Mogensen och Gunhild Sällvin - men det var det ingen som gjorde.
De åtfäljdes av greve Claes Mörner (1873-1958) medan majoren Carl-Gustaf Thimgren (1880-1963) för dagen anmält förhinder. Skulle kanske någon ny himmelsk befästning byggas? Någon såg i i greve Mörner Magnus Mogensens gestalt - men det är en allvarlig synvilla. (Eller inte?).

Vid bygginvigningsceremonin 21 april 1994 murades på väl bevarad hemlig plats i tornet in en donation om 10.000 kr i ett kopparskrin. Depositionen jämte avkastningen får den 21 april 2096 lyftas av den som då äger Cedergrenska Tornet.

Totalt har Fonden under åren 1997-2016 delat ut 221.000 kr. Från Cedergrenska Tornet AB har Fonden årligen mottagit bidrag till Cedergrenska Tornstipendiet. Fonden tackar för detta.

Fondens räkenskaper för 2016 fastställdes den 18 februari 2017. Revisorn rekommenderade ansvarsfrihet för ledamöterna enligt det stadgeuppdrag revisorn har, vilket också blev Fondens beslut. Styrelsen för Sällskapet Amorina och Danderyds kommunstyrelse är mottagare av års- och revisionsberättelserna.

Stocksund 11 mars 2017
Gunnar Andrén
ständig sekreterare

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Sällskapet Amorina (2019-05-13 20:26:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2019-05-13 20:28:54) Kontakta föreningen