Verksamhetsberättelse 2018


Sällskapet Amorinas verksamhetsberättelse för 2018

Årsmötet 2018

Den 12 mars 2018 höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 47:e årsmöte i Cedergrenska Tornet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets tidigare ordförande Gunnar Andrén med Karin Josephson som sekreterare. Hakon Bildt och Inger Elgstrand utsågs till justerare.

Årsmötets val av styrelse, revisorer och valberedning:

Ordförande Marie Hafström (omval)

Övriga styrelseledamöter:

Gunilla Barr, Björn Bloth, Jan Falk, Monica Henricsson, Louise Hillberg, Karin Josephson, Viveka Laksov-Vessberg, Marika C:son Lönnroth, Gunnela Mogensen och Kristina Skog (samtliga omvalda).

Vid årsmötet avgick Birgit Erngren Wohlin och Karin Löfdahl. Mikael Röhr hade redan den 31 december 2017, på egen begäran, lämnat sin styrelsepost. Mötet beslutade därför att välja in tre nya ledamöter, nämligen Hanna Edsbagge, Ann-Charlotte Sundelin och Lennart Westerblad.

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer: 1:e vice ordförande Karin Josephson, 2:e vice ordförande Jan Falk, sekreterare Gunnela Mogensen, kassör Kristina Skog, ansvarig för medlemsregistret Monica Henricsson, förste klubbmästare Louise Hillberg, biträdande klubbmästare Gunilla Barr, Björn Bloth, Monica Henricsson och Viveka Laksov-Vessberg, ansvarig för hemsidan Marika C:son Lönnroth (t.o.m.2018-04-30) och därefter Ann-Charlotte Sundelin, kommunikatör Hanna Edsbagge och ansvarig för utrustning Lennart Westerblad.

Till revisorer för Sällskapet Amorina och Maja Lundblads kulturfond omvaldes Sven Hedman och Lars Frumerie. Till revisorssuppleant omvaldes Gunnar Ericsson.

Till valberedning valdes Karin Löfdahl (sammankallande), Jane Edenfeldt Hafström och Jan Wärle (samtliga nyvalda).

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 skulle vara oförändrad, dvs. 150 kr för en person och 200 kr för två personer på samma adress

Efter årsmötet höll ortnamnsforskaren professor Staffan Nyström ett föredrag med rubriken Mörby, Danderyd och Stocksund. Lite om ortnamnstolkning.

Därefter bjöds deltagarna på ett glas vin, öl eller alkoholfri dryck.

 

Verksamheten

Sällskapet Amorina har enligt stadgarna till uppgift att utöka, ordna och bevara de samlingar av Stocksundiana, som förvaras i Sällskapets arkiv. Genom utställningar, föredrag och på andra sätt bör Sällskapet skapa intresse för Stocksund och bygdens historia samt söka tillvarata de kulturella intressena vid förändringar i Stocksund.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft sammanlagt nio protokollförda sammanträden under 2018.

Mötesverksamheten under 2018

Sällskapet Amorinas mötesverksamhet bedrivs i olika former – Valborgsmässoafton i Svanholmsparken, Nationaldagen i Cedergrenska parken, Berättarhörnor i Idalagården och vårvandring. Sällskapets tesalonger, som ofta kompletteras med en utställning, brukar samla mellan trettio och åttio deltagare. Ämnena kan handla om Stocksund, men det händer också att en stocksundsbo – eller före detta stocksundsbo – berättar om sitt liv och sin verksamhet.

Programverksamheten under 2018

16 februari: Berättarhörna. Minnen från idrottslivet i Stocksund. Plats: Idalagården.

12 mars: Amorinas årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna höll professor Staffan Nyström ett anförande med rubriken Mörby, Danderyd och Stocksund. Lite om ortnamn och ortnamnstolkning. Plats: Cedergrenska Tornet, Riddarsalen.

12 mars: Tesalong med Loa Falkman som berättade om sin bok Att vara Loa Falkman och samtalade med Helge Jonsson. Samarrangemang med Stocksundsbibliotekets vänner. Plats: Stocksunds bibliotek.

22 april: Tornets Dag. Festligheter i Cedergrenska Tornet med musik på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och Det gudomliga himlaspelet. Samarrangemang med Cedergrenska Tornets Vänners fond.

30 april: Valborgsmässofirande i Svanholmsparken. Vårtal av Jan Lindquist och vårsånger av Sofia Kammarkör. Plats: Svanholmsparken.

15 maj: Visning av Institut Mittag-Lefflers byggnad i Djursholm.

23 maj: Vårvandring till tre trädgårdar i Stocksund med Marie Hafström och Karin Josephson. Utställningen Tre trädgårdar, tre temperament visades på nytt i Stocksunds bibliotek.

6 juni: Nationaldagen firades i Cedergrenska parken. Deltagarna hade anmodats att ta med egen picnic-korg. Danderyds Blåsorkester bidrog med musik och Amorinas ordförande Marie Hafström höll tal.

2 september: Stocksunds Torgs Dag. Samarrangemang med bl.a. Stocksundsbibliotekets Vänner som huvudarrangör. Amorinas programpunkt hade rubriken En vecka före valet: Vad vill våra politiker göra för ett bättre Danderyd? Jan Falk ledde samtalet med politiker från samtliga partier i Danderyds kommun.

8 september: Kulturarvsdagen anordnas årligen i hela landet och är i Danderyds kommun ett gemensamt arrangemang av kommunens fyra hembygdsföreningar. Nationellt tema 2018 var Dela kulturarvet. Detta år organiserade Enebybergs gårds förening en rundtur i buss genom Danderyds fyra kommundelar. Ciceroner från föreningarna guidade under resan.

Under tiden 17-21 oktober pågick Danderyds filmdagar. Amorina bidrog med följande två programpunkter.

15-22 oktober: Stollywood, en utställning om Stocksunds plats i svensk filmhistoria. Plats: Stocksunds bibliotek.

20 oktober: Tesalong med Bengt Zetterman m.fl. som visade Stocksundsfilmer. Stollywoodutställningen presenterades. Plats: Stocksunds bibliotek.

17 november: Tesalong. Utställningen Stocksund på kartan – en historisk vandring genom fyra sekler invigdes av Marie Hafström som talade om kartorna. Jan Falk visade bilder och Karin Josephson talade om kartors betydelse från hedenhös till GPS. En uppdatering av Amorinas karta Sju kullar – Gömda och glömda stigar presenterades och fanns till försäljning. Plats: Stocksunds bibliotek.

Arkivet

Amorinas arkiv har under året varit öppet för besökare den första lördagen i varje månad (dock inte i juni, juli och augusti) mellan kl. 11 och 12. För många utgör arkivet en värdefull källa till kunskap om bebyggelsen och livet i Stocksund. För att göra arkivet mer tillgängligt har ett arbete påbörjats med att digitalisera delar av samlingarna.

Vid årsmötet 2018 utsågs inte någon arkivarie för föreningen. I stället fick styrelsen –liksom för året innan – i uppdrag att tillsätta en arkivkommitté med uppdrag att fortsätta arbetet med att ordna och tillgängliggöra samlingarna i Sällskapets arkiv. Uppdraget innebär bl.a. att kommittén ska utreda och lämna förslag till

  • omfattningen av det fortsatta digitaliseringsarbetet,
  • vilken teknisk lösning som bör väljas för att tillgängliggöra arkivet via Internet,
  • vilken kostnadsnivå för inköp av apparatur, Internetlösning m.m. som kan anses vara lämplig med hänsyn till föreningens behov och ekonomi.

 

I kommittén ingår Karin Josephson, ordförande, Gunnar Andrén, sekreterare, Jan Falk, Marika C:son Lönnroth och Lennart Westerblad.

Kommittén har beslutat att i sitt arbete prioritera att göra samlingarna överskådliga, vilket bl.a. innebär att materialet systematiseras på ett mer arkivmässigt sätt.

Under hösten 2018 började kommittén på initiativ av Gunnar Andrén och i samverkan med Idala Seniorträff inbjuda allmänheten till onsdagsträffar kl. 13.00 under rubriken Medan vi ännu minns. Utgångspunkten har främst varit Stocksundsbilder från Sällskapets rikhaltiga arkiv som deltagarna har samtalat om.

Den 17 oktober belystes Järnvägsdalens tillkomst och infartsrondellens invigning 1995. Ett omfattande bildmaterial om Maja Lundblad visades också.

Den 7 november var det Brunnsbo, vattenhålets tillkomst och återkommande invigningar, som stod i centrum.

Den 12 december berättade Olle Johansson dels om sina föräldrar, fadern Sigge Plåtis Johansson och modern Britta som före sin bortgång 2018 blev Stocksunds äldsta invånare (104 år), dels om minnen från Tattarbacken i Stocksund och olika människor han mött på Långängsvägen under 1940- och 50-talen.

Klubbmästare

Klubbmästeriet har till uppgift att se till att allt praktiskt fungerar vid våra publika möten. Detta värv delas nu av fem personer ur styrelsen med Louise Hillberg som förste klubbmästare.

Sällskapets medlemsregister

Vid senaste årsskifte uppgick antalet medlemmar oförändrat till 503 personer på 341 adresser. Ansvarig för registret är Monica Henricsson.

Samarbete med andra föreningar

Samarbetet med de tre andra hembygdsföreningarna i Danderyd, Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening, har fortsatt på samma goda sätt som tidigare.

Sällskapet Amorina är medlem i Stockholms Läns Hembygdsförbund som i sin tur ingår i Sveriges Hembygdsförbund.

Samarbete med Stocksunds bibliotek

Samarbetet med Stocksunds bibliotek är betydelsefullt för Amorina. Detta beror inte enbart på att vi har vårt arkiv och vår sammanträdeslokal i samma byggnad. Vi har stor glädje och nytta av biblioteket som säljer flera av våra produkter – boken Affärslivet i Stocksund, almanackan, Amorinas bricka med Olof Hermelin-motiv, Nya Stocksundsboken m.m. Vi förlägger en stor del av programverksamheten till biblioteket och har regelmässigt våra utställningar där.

Almanackan 2019

Sällskapet Amorina beslutade under 2018 att för fjärde året i rad ge almanackan till medlemmarna som en medlemsförmån. Almanackan för 2019 visar bilder från gamla Stocksund med förklarande kommentarer och information som tillsammans med bildmaterialet ger en intressant bild av Stocksund dels vid början av 1900-talet, dels från decennierna efter andra världskriget. För text- och bildmaterial svarade Jan Falk och Mikael Röhr.

Portokostnaden för medlemsförmånen är hög. Men tack vare ”egen” postutdelning når vi de flesta adressaterna i Stocksund och sparar därmed en stor utgift. Almanackan kan också köpas på biblioteket samt på våra möten.

Maja Lundblads kulturfond

Fonden redovisas i Sällskapet Amorinas bokslut tillsammans med föreningens tillgångar. Stadgar och beslut om användning följer samma regler som tidigare.

 

Sällskapets ekonomi 2018

Verksamhetsåret 2018 visar ett positivt resultat på 14 839 kr (47 165 kr). Styrelsen vill bl.a. framhålla följande.

En ny upplaga av boken Affärslivet i Stocksund utgavs under 2018. Boken inbringade 6 480 kr (37 542 kr).

Bidraget från Danderyds kommun höjdes för 2018 till 15 000 kr (11 000 kr).

Avgiften till Hembygdsförbundet uppgick till 11 907 kr (14 040 kr).

Variationer förekommer mellan åren vad gäller kostnader för de olika evenemangen, beroende på vilka som medverkar, om arvode måste betalas eller andra kostnader uppstår. Portokostnaderna kan hållas nere om postdistributionen kan genomföras av frivilliga inom styrelsen.

Styrelsen föreslår att årets resultat förs i ny räkning.

Årets räkenskaper framgår av bilaga 1.

Styrelsens förslag till medlemsavgift

För 2020 föreslår styrelsen oförändrad medlemsavgift, det vill säga för enskild medlem 150 kr och avgiften för ytterligare en medlem på samma adress behålls oförändrad på 50 kr.

Cedergrenska Fonden

Sällskapet Amorina är huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond och utser styrelse i fonden. Verksamhetsberättelsen för fonden framgår av bilaga 2.

Fondens styrelse beslutar ensam om användningen av fondens medel.

Revisor för Cedergrenska Fonden utses av Danderyds kommun.

Slutord

Sällskapet Amorina tackar alla medlemmar, medverkande och sponsorer för värdefullt stöd samt för penningbidrag och övriga gåvor som Sällskapet fått mottaga under året.

 

Stocksund den 4 mars 2019

Marie Hafström

Ordförande

Karin Josephson                Jan Falk                             Gunilla Barr

1:e vice ordförande            2:e vice ordförande            Bitr. klubbmästare

Björn Bloth                         Hanna Edsbagge                Monica Henricsson

Bitr. klubbmästare             Kommunikatör                   Ansv. medlemsregistret

Louise Hillberg                  Viveka Laksov Vessberg    Marika C:son Lönnroth

1:e klubbmästare               Bitr. klubbmästare             Red. hemsidan t.o.m. april 2018

Gunnela Mogensen            Kristina Skog                     Ann-Chalotte Sundelin

Sekreterare                         Kassör                                Red. hemsidan fr. maj 2018

Lennart Westerblad

Ansv. utrustning

 

Cedergrenska Fonden

Sällskapet Amorina är sedan den 12 juni 1996, då Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner upplöstes vid ett medlemsmöte i Cedergrenska tornet, huvudman för Föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond.

Beslutet att upplösa föreningen grundades på att dess uppgift var genomförd då Tornet på sin 100-årsdag av byggstarten kunnat invigas.

Dessförinnan fastställde föreningsmötet Fondens ännu gällande stadgar samt anslog 100.000 kr som grundkapital. Stadgarna stipulerar att Sällskapet Amorina är fondens huvudman, att Sällskapets styrelse utser fondens tre ledamöter och att Danderyds kommunstyrelse skall förordna Fondens revisor, såsom skett sedan 1997.
År 2018 var fondens tjugoandra verksamhetsår. 
Fonden skall dela ut avkastningen till ”stipendier, bidrag eller annat ändamål enligt styrelsens gottfinnande” (stadgarna § 4). 

”Den enda begränsningen skall vara att medlen används till något/någon som har anknytning till Stocksund och till Cedergrenska Tornet och Parken.”
Totalt har Fonden delat ut 239.000 kr under åren 1997-2018. Grundkapitalet är intakt.

Styrelsen för Sällskapet beslutade den 13 maj 2014 att till Fondordförande utse försäkringsdirektör Kjell Gunnarson, Stocksund, Sällskapets ordförande 2009-2016 (§ 3 i Sällskapets styrelseprotokoll av den 13 maj 2014).  

Samtidigt omförordnades advokat Lennart Waldenström, ledamot sedan Fondens tillkomst 1996. Till ny ledamot utsågs kemiingenjören Birgitta Resvik, Stocksund. Några förändringar i Fonden har därefter ej skett.

Samtidigt beslutade Sällskapets styrelse att till Hedersordförande utse Ulla Assarsson-Eklöw, Sällskapets ordförande 1993-2006 och Fondordförande 1996-2014. Hedersordföranden avled den 20 april 2018 vid 93 års ålder vilket blev den tunga plikten för Sällskapets ordförande Marie Hafström att kungöra på Torndagen.

Sällskapets styrelse utsåg vidare den 13 maj 2014 arkitekten Sven-Olof Larsson, känd som ”Tornarkitekten” och Fondledamot 1996-2014, till Hedersledamot.
Fonden har därtill adjungerat ekonomen Hakon Bildt, Stocksund, som kassaförvaltare, samt förre riksdagsledamoten Gunnar Andrén, Stocksund, som sekreterare. Denne är även f.d. ordförande i f.d. Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner samt f.d. ordförande i Sällskapet.
Firmatecknare är ordföranden och kassaförvaltaren, var för sig. 

För åren 2015-2018 har Danderyds kommunstyrelse förordnat kommunrevisorn Inge Telander, Djursholm, att vara Fondens revisor. Revisorns uppgift, utöver att noga granska Fondens räkenskaper, är att föreslå ansvar eller ansvarsfrihet för fondens ledamöter.

Revisorn föreslog den 17 februari 2018 ansvarsfrihet för Fondens förvaltning 2017 vilket också blev Fondens beslut.
 

Tornets Dag 2018 ägde rum söndagen den 22 april, på en dag när 122 år efter byggstarten. Noteras kan att färdigställandet av tornet kom att påverkas av det tillfälliga 86-åriga byggstilleståndet 1908-1994.

Vårbrunchen 2018, ett samarrangemang mellan Sällskapet Amorina och Fonden, kunde genomföras på sedvanligt sätt. I den värmande vårsolen men kyliga vinden kunde Sällskapets ordförande Marie Hafström hälsa välkommen på Tornterrassen där Danderyds kulturskola under ledning av Magnus Hedenborg blåste ikapp med vårvinden så att blåsmusiken hördes vida kring - varefter Sällskapets sekreterare Gunnela Mogensen ledde den traditionella vårsången.

Fondledamöterna vill uttrycka sitt tack till Gunilla Barr och Kristina Skog för biståndet med bordsplaceringen. Att slumpmässigt överlåta en så viktig sak åt rent himmelska krafter är enligt Fondens mening att allvarligt utmana ödet, därför icke tillrådligt.

2018 års Hedersstipendium tilldelades Marika C:son Lönnroth, Stocksund, främst för det omfattande forskningsarbete som ligger bakom boken Affärslivet i Stocksund 1873-2016 men även många års värdefulla insatser i Sällskapet styrelse och vid dess evenemang.

Cedergrenska Tornstipendiet tilldelades 2018 klubbledaren Kalle Ekstam, Solna, för dennes arbete som sportchef för dam/flicksektionen i IFK Stocksund med dess målsättning att skapa bästa utbildningen både sportsligt och socialt.

Cedergrenska Tornets Vänners Fonds stipendium delades 2018 mellan framlidna Inger Ström-Billing, som skrivit om högerpartiets och moderaternas historia i Danderyd, och Sivert Svärling, som gjort samma sak för socialdemokraternas del. Motiveringen löd därtill: För mångårigt arbete och engagemang i hembygdens historia och värdefulla insatser i kommunala och frivilliga organ.

Cedergrenska Tornets Vänners Fonds Småstjärnestipendier, vars mottagare enligt Fondbestämmelserna från 1997 får vara högst tolv år, tilldelades 2018 Johanna Philipson–Jancke, Stocksund (tvärflöjt) och Ludwig Holzapfel, Danderyd (trombon). De två framförde var för sig ett av Torndagsgästerna kraftigt applåderat nummer.

Mot slutet av Vårbrunchen nedsteg direkt från himlen och till allmän förvåning, alltså lika oväntat som förutsett, delar av självaste familjen Cedergren. Nedkomsten föranledde att den himmelska familjen gav det alltid lika aktuella som orepeterade skådespelet Ett himla liv ... 

Fondens räkenskaper 2018 kommer att av Fonden fastställas den 16 februari 2018 enligt revisorns förslag.

Fondens beslut kommer att på sedvanligt sätt skriftligen meddelas Sällskapets styrelse efter den 16 februari 2019.

Stocksund den 28 januari 2019

På Fondens vägnar

Gunnar Andrén

Sekreterare

==========================================

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Lennart Westerblad (2019-05-08 19:48:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2022-02-17 20:13:52) Kontakta föreningen