Verksamhetsberättelse 2017


Sällskapet Amorinas verksamhetsberättelse för 2017

Årsmötet 2017
Den 14 mars 2017 höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 46:e årsmöte i Cedergrenska Tornet.
Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets ordförande Gunhild Sällvin med Gunnela Mogensen som sekreterare. Dag Linnarsson och Svea Hermansson utsågs till justerare.

Årsmötets val av styrelse, revisorer och valberedning:
Ordförande Marie Hafström (nyval)

Övriga styrelseledamöter (omvalda):
Gunilla Barr, Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Monica Henricsson, LouiseHillberg, Karin Josephson, Viveka Laksov-Vessberg, Karin Löfdahl, Marika C:son Lönnroth, Gunnela Mogensen, Mikael Röhr och Kristina Skog.

Mikael Röhr avgick ur styrelsen den 31 december 2017.

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer: 1:e vice ordförande Karin Josephson, 2:e vice ordförande Jan Falk, sekreterare Gunnela Mogensen,
kassör Kristina Skog, ansvarig för medlemsregistret Monica Henricsson, ansvarig för hemsidan Marika C:son Lönnroth, programsekreterare Karin Löfdahl, förste klubbmästare Louise Hillberg, biträdande klubbmästare Birgit Erngren Wohlin, Monica Henricsson, Kristina Skog, Björn Bloth, Viveka Laksov-Vessberg och Gunilla Barr, ansvarig för utrustning Björn Bloth, fotograf Mikael Röhr.

Till revisorer för Sällskapet Amorina och Maja Lundblads kulturfond valdes Sven Hedman och Lars Frumerie (båda omval). Till ny revisorssuppleant valdes Gunnar Ericsson.

Till valberedning omvaldes Gunnar Andrén, Mari Falk, Kjell Gunnarson och HannaLagercrantz. Gunnar Andrén utsågs till sammankallande.

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2018 skulle vara oförändrad, dvs. 150 kr för enperson och 200 kr för två personer på samma adress

Efter årsmötet talade styrelseledamoten i Danderyds hembygdsförening Franciska Sieurin-Lönnqvist om Den lilla trädgårdsstaden Danderyd. Ett sekel av förändring.Därefter bjöds deltagarna på ett glas vin, öl eller alkoholfritt.

Verksamheten
Sällskapet Amorina har enligt stadgarna till uppgift att utöka, ordna och bevara de samlingar av Stocksundiana, som förvaras i Sällskapets arkiv. Genom utställningar, föredrag och på andra sätt bör Sällskapet skapa intresse för Stocksund och bygdens historia samt söka tillvarata de kulturella intressena vid förändringar i Stocksund.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft sammanlagt 10 protokollförda sammanträden under 2017.

Mötesverksamheten under 2017
Sällskapet Amorinas mötesverksamhet bedrivs i olika former – Valborgsmässoafton i Svanholmsparken, Nationaldagen i Cedergrenska parken, Berättarhörnor i Idalagården och vårvandring. Våra tesalonger, ofta kompletterade med en utställning, har även detta år varit den vanligaste mötesformen som samlar mellan trettio och åttio deltagare. Ämnena kan handla om Stocksund, men det händer också att en stocksundsbo – eller före detta Stocksundsbo – talar om sitt liv och sin verksamhet.

Programverksamheten under 2017
11 februari: Tesalong i Stocksunds bibliotek om Inverness, en spännande historia. Samtal med tidigare och nuvarande invånare i området samt invigning av en utställning på samma tema.
14 mars: Amorinas årsmöte hölls som vanligt i Cedergrenska Tornet. Efter årsmötesförhandlingarna höll Franciska Sieurin-Lönnqvist ett anförande och visade bilder med utgångspunkt från sin bok Den lilla trädgårdsstaden Danderyd. Ett sekel av förändring.
1 april: Tesalong i Scoutstugan på temat Svanholmsparken, en historisk plats i förändring. Stadsträdgårdsmästaren Karin Almén berättade om de nya planerna för grönområden i Stocksund.
7 april: Berättarhörna. Minnen från Stocksundsskolan. Plats: Idalagården.
23 april: Tornets Dag. Festligheter i Cedergrenska Tornet med musik på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och Det gudomliga himlaspelet. Samarrangemang med Cedergrenska Tornets Vänners fond.
30 april: Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening.
Vårtal av professor Dag Linnarsson och vårsånger av Sofia Kammarkör. Plats: Svanholmsparken.
18 maj: Vårvandring till gömda och glömda affärer i Stocksund med Marika Lönnroth, Birgit Erngren Wohlin och Gunnela Mogensen.
6 juni: Nationaldagen firades i Cedergrenska parken. Deltagarna hade anmodats att ta med egen picnic-korg. Danderyds Blåsorkester bidrog med musik och Amorinas ordförande Marie Hafström höll tal.
2 september: Stocksunds Torgs Dag. Samarrangemang med bl.a. Stocksundsbibliotekets Vänner som huvudarrangör. Amorinas programpunkt hade rubriken Ett år före valet: Vad vill våra politiker göra för ett bättre Danderyd? Jan Falk ledde samtalet med politikerna.
10 september: Kulturarvsdagen anordnas årligen i hela landet och är i Danderyds kommun ett gemensamt arrangemang för kommunens fyra hembygdsföreningar. Nationellt tema 2017 var Miljöer med möjligheter. Detta år organiserade Djursholms hembygdsförening Samfundet Forntid och framtid en miljö- och kulturvandring bland forngravarna nära Ekebysjön.
Under tiden den 14 – 22 oktober pågick Kulturbiennalen i Danderyd. Amorina bidrog med fyra programpunkter.
14 oktober. Tesalong med Jan Eliasson, tidigare biträdande generalsekreterare i FN, talade om Hopp och möjligheter i rädslans tid. Plats: Stocksunds bibliotek.
15 oktober. Familjevandring i Cedergrenska parken på temat Testa dina trädkunskaper. Monica Henricsson ledde vandringen.
20 oktober. Berättarhörna. Tema: Gamla lärare och elever minns sin skola i Stocksund. Plats: Idalagården.
21 oktober. Tesalong. En utställning om Folkskolans framväxt i Stocksund presenterades med anledning av att folkskolan i Sverige firade 175 år. Utställningen invigdes av rektorn för Stocksundsskolan och Långängsskolan Marie Altenberg. Plats: Stocksunds bibliotek.
25 november. Tesalong. Utställningen Tre trädgårdar, tre temperament om Lars IsraelWahlmans, Julie Hamiltons och Ulf Nordfjells tankar om trädgårdskonst presenterades av Marie Hafström, Karin Josephson samt Ann-Marie och Mats Lindstrand. Plats: Stocksunds bibliotek.

Arkivet
Amorinas arkiv har varit öppet den första lördagen i varje månad (dock inte i juni, juli och augusti) mellan kl. 11 och 12. För många utgör arkivet en värdefull källa till kunskap om bebyggelsen och livet i Stocksund. För att göra arkivet mer tillgängligt har ett arbete påbörjats med att digitalisera det. Det kommer att pågå under lång tid, troligen flera år.

Vid årsmötet utsågs inte någon arkivarie för föreningen. I stället har styrelsen på förslag av Gunnar Andrén utsett en arkivkommitté som fått i uppdrag att göra en översyn av arkivet. Uppdraget innebär bl.a. att kommittén ska utreda och lämna förslag till
- omfattningen av det fortsatta digitaliseringsarbetet,
- vilken teknisk lösning som bör väljas för att tillgängliggöra arkivet via Internet,
- vilken kostnadsnivå för inköp av apparatur, Internetlösning m.m. som kan ansesvara lämplig med hänsyn till föreningens behov och ekonomi.
I kommittén ingår Karin Josephson, ordförande, Gunnar Andrén, sekreterare, Jan Falk,Marika C:son Lönnroth och Mikael Röhr.

Klubbmästare
Klubbmästeriet har till uppgift att se till att allt praktiskt fungerar vid våra publika möten. Detta värv delas nu av sju personer ur styrelsen med Louise Hillberg som försteklubbmästare.

Sällskapets medlemsregister
Vid senaste årsskifte uppgick antalet medlemmar till 503 (520) personer på 341 (348)adresser. Ansvarig för registret är Monica Henricsson.

Samarbete med andra föreningar
Samarbetet med de tre andra hembygdsföreningarna i Danderyd, Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening, har fortsatt på samma goda sätt som tidigare.

Sällskapet Amorina är medlem i Sveriges Hembygdsförbund som i sin tur är uppdelat ilänsförbund. Sveriges Hembygdsförbund ger ut tidskriften Bygd och Natur. Stockholms läns hembygdsförbund ger ut tidskriften Ledungen.

Samarbete med Stocksunds bibliotek
Samarbetet med Stocksunds bibliotek är betydelsefullt för Amorina. Detta beror inte enbart på att vi har vårt arkiv och vår sammanträdeslokal i samma byggnad. Vi har stor glädje och nytta av biblioteket som säljer flera av våra produkter – boken Affärslivet i Stocksund, almanackan, Amorinas bricka med Olof Hermelin-motiv, Nya Stocksundsboken m.m.

Vi förlägger många av våra möten till biblioteket och har regelmässigt våra utställningar där. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete med biblioteket.

Almanackan 2018

Sällskapet Amorina beslutade under 2017 att för tredje året i rad ge almanackan till medlemmarna som en medlemsförmån. Almanackan för 2018 visar vykortsbilder från gamla Stocksund med förklarande kommentarer och information som tillsammans med bildmaterialet ger en intressant bild av gamla tider och de förändringar som därefter skett. För text- och bildmaterial svarade Jan Falk och Mikael Röhr.

Portokostnaden för medlemsförmånen är hög. Men tack vare ”egen” postutdelning når vi de flesta adresser i Stocksund och sparar därmed en stor utgift. Almanackan kan också köpas på biblioteket samt på våra möten.

Maja Lundblads kulturfond
Fonden redovisas i Sällskapet Amorinas bokslut tillsammans med föreningens tillgångar. Stadgar och beslut om användning följer samma regler som tidigare.
Fondens kapital uppgick den 31 december 2017 till 17 299 kronor.

Cedergrenska Fonden
Sällskapet Amorina är huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond och utser styrelse i fonden. Verksamhetsberättelsen för fonden framgår av bilaga 2.
Fondens styrelse beslutar ensam om användningen av fondens medel.
Revisor för Cedergrenska Fonden utses av Danderyds kommun.

Sällskapets ekonomi 2017
Även verksamhetsåret 2017 har givit ett positivt resultat på 47 165 kr (53 884 kr). Styrelsen vill särskilt framhålla följande.
Boken Affärslivet i Stocksund som gavs ut 2016 har sålt mycket bra även under 2017 och har därmed bidragit med intäkter. Styrelsen har därför beslutat om en nytryckning av boken.
Med anledning av nya beräkningsgrunder har bidraget från Danderyds kommun för 2017 höjts till 11 000 kr (8 000 kr).
Avgiften till Hembygdsförbundet är höjd till 14 040 kr (11 880 kr), beräknad utifrån medlemsantalet i Sällskapet Amorina.
Variationer förekommer mellan olika år vad gäller kostnader för de olika evenemangen, beroende på vilka som medverkar, om arvode måste betalas eller andra kostnader uppstår.
Portokostnaderna kan hållas nere om postdistributionen kan genomföras av frivilliga.
Styrelsen föreslår att årets resultat förs i ny räkning.

Styrelsens förslag till medlemsavgift
För 2019 föreslår styrelsen oförändrad medlemsavgift, det vill säga för enskild medlem 150 kr och avgiften för ytterligare en medlem på samma adress behålls oförändrad på 50 kr.
Bil. 1 Föreningens räkenskaper

Slutord 2017
Sällskapet Amorina tackar alla medlemmar, medverkande och sponsorer för värdefullt stöd samt för penningbidrag och övriga gåvor som Sällskapet fått mottaga under året.

Stocksund den 8 februari 2018

Marie Hafström
Ordförande

Karin Josephson               Jan Falk                              Björn Bloth
1:e vice ordförande           2:e vice ordförande       Ansv.f. utrustning

Birgit Erngren Wohlin     Monica Henricsson           Louise Hillberg
Bitr. klubbmästare            Ansv. f medlemsregistret 1:e klubbmästare

Karin Löfdahl                    Marika C:son Lönnroth    Gunnela Mogensen
Programsekreterare       Redaktör för hemsidan      Sekreterare

Kristina Skog                     Gunilla Barr Viveka          Laksov-Vessberg
Kassör                                Bitr. klubbmästare             Bitr. klubbmästare

 

Bil. 2
Cedergrenska Fonden
Sällskapet Amorina är sedan den 12 juni 1996, då Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner upplöstes vid ett välbesökt medlemsmöte i nyss invigda Cedergrenska Tornet, huvudman för Föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond.

Föreningsmötet fastställde de för Fonden ännu gällande stadgarna och anslog 100.000 kr som grundkapital. Stadgarna stipulerar att Sällskapet Amorina är fondens huvudman och att Sällskapets styrelse utser fondens tre ledamöter. Vidare stipuleras att Danderydskommunstyrelse skall förordna Fondens revisor, vilket skett sedan 1997.

År 2017 var fondens tjugoförsta verksamhetsår. Fonden skall dela ut avkastningen till ”stipendier, bidrag eller annat ändamål enligt styrelsens gottfinnande” (§ 4). ”Den enda begränsningen skall vara att medlen används till något/någon som har anknytning till Stocksund och till Cedergrenska Tornet och Parken.” Totalt har Fonden delat ut 230.000 kr under åren 1997-2017. Grundkapitalet är intakt. Protokollen förvaras i Sällskapet Amorinas kassaskåp, en gång bekostat just av Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner.

Styrelsen för Sällskapet beslutade den 13 maj 2014 att till Fondordförande utse försäkringsdirektör Kjell Gunnarson, Stocksund, Sällskapets ordförande sedan 2009 (§ 3 i Sällskapets styrelseprotokoll av den 13 maj 2014).
Samtidigt omförordnades advokat Lennart Waldenström, ledamot sedan Fondens tillkomst 1996. Till ny ledamot utsågs kemiingenjören Birgitta Resvik, Stocksund.
Samtidigt beslutade styrelsen för Sällskapet att till Hedersordförande i Fonden utse Ulla Assarsson-Eklöw, Fondens ordförande 1996-2014.

På motsvarande sätt utsåg Sällskapets styrelse till Hedersledamot arkitekten Sven-Olof Larsson, känd som ”Tornarkitekten” och Fondledamot 1996-2014. Fonden har därtill adjungerat ekonomen Hakon Bildt, Stocksund, som kassaförvaltare, och f.d. riksdagsledamoten Gunnar Andrén, Stocksund, som sekreterare, f.d. ordförande i f.d. Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner och f.d. ordförande i Sällskapet. Firmatecknare är ordföranden och kassaförvaltaren, var för sig.

För åren 2015-2018 har Danderyds kommunstyrelse förordnat kommunrevisorn Inge Telander, Djursholm, att vara Fondens revisor. Revisorns uppgift - utöver att granska Fondens räkenskaper - är att föreslå ansvar eller ansvarsfrihet för fondens ledamöter.

Tornets Dag 2017 ägde rum den 23 april, på två dagar när 121 år efter byggstarten. Noteras kan att den 100-åriga byggtiden kom att påverkas av det tillfälliga 86-åriga byggavbrottet efter 1908.

Vårbrunchen 2017, ett samarrangemang mellan Sällskapet Amorina och Fonden, kunde genomföras på sedvanligt sätt, detta i motsats till den otjänliga väderleken 2016 som tvingat fram ett inomhusarrangemang vilket minnesgoda mest erinrade sig genom att luften i tornet tog slut.

I den sena aprilsolen 2017 kunde dock Sällskapets ordförande Marie Hafström hälsa välkommen på Tornterrassen där Danderyds kulturskola under ledning av Magnus Hedenborg blåste ikapp med vårvinden så att blåsmusiken hördes vida kring - varefter Sällskapets sekreterare Gunnela Mogensen ledde den traditionella vårsången.

Behjälpliga vid 2017 års arrangemang var åter Karin Löfdahl och Louise Hillberg från Sällskapets styrelse. Fondledamöterna är tacksamma för detta bistånd. Att överlåta bordsplacering och annat viktigt organisationsarbete åt himmelska krafter är enligt Fondens praxis ej tillrådligt.

2017 års Hedersstipendium tilldelades Karin Josephson, Stocksund, för hennes förnämliga sammanställning av Stocksunds filmhistoria under två perioder, först stumfilmsperioden från 1919, därefter spelfilmstiden under 1940-talet fram till början av 1960-talet, allt elegant presenterat i den filmografi som bär det ståtliga namnet Stollywood.

Cedergrenska Tornstipendiet tilldelades 2017 Christer Klinth, Enebyberg, för hans engagemang i Stocksunds Båtklubbs seglarskola, där han i flera år lett utbildningen tillsammans med sina medinstruktörer i konsten att segla Optimistjollar, Trissjollar och 606:or, att ha lärt ut sjövett och bedrivit andra sommaraktiviteter – kajakpaddling, brädsegling, manövrering av mindre motorbåtar.

Cedergrenska Tornets Vänners Fonds stipendium tilldelades 2017 Stocksundsfödde och -uppvuxne Sven Hedman, Danderyd, för hans mångåriga engagemang i olika delar av Stocksunds föreningsverksamhet, 2016 krönt av att bli vald till Styrande mästare i den 90-åriga Stocksundsklubben, året då även kvinnor med glädje välkomnats som medlemmar, vidare för att som specerihandlarson i Stocksund ha deltagit ikartläggandet av affärsverksamhet i Stocksund och slutligen i egenskap av mångårig revisor i Sällskapet

Cedergrenska Tornets Vänners Fonds Småstjärnestipendier, vars mottagare enligt Fondbestämmelserna från 1997 får vara högst tolv år gamla, tilldelades 2017 Andrea Salwén, Stocksund (flöjt), och Ivar Hagelin, Stocksund (trombon). Andrea framträdde med ett av Torndagsgästerna applåderat nummer, medan Ivar för dagen utövade schackspelandets ädla konst på annan plats.

Mot slutet av Vårbrunchen nedsteg från himlen, som alltid lika oväntat som förutsett, delar av självaste familjen Cedergren, i avsikt att inspektera tornets tillstånd. Nedkomsten föranledde att i Riddarsalen gavs det alltid orepeterade skådespelet Ett himla liv ...

Fondens räkenskaper 2017 kommer att av Fonden fastställas den 17 februari 2018 enligt revisorns förslag.

Revisorn har rekommenderat ansvarsfrihet för ledamöterna enligt det uppdrag han enligt stadgarna åtnjuter.

Fondens beslut kommer att på sedvanligt sätt skriftligen meddelas Sällskapets styrelse.

Gunnar Andrén, sekreterare

3 februari 2018

=========================================

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: Sällskapet Amorina (2019-05-08 20:12:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2019-05-08 20:17:06) Kontakta föreningen