Verksamhetsberättelse 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014


Verksamhetsberättelse 2021.pdf

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018     

Verksamhetsberättelse 2017   

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sällskapet Amorinas Verksamhetsberättelse 2013

Den 11 mars höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 42:a årsmöte i Cedergrenska Tornet

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets ordförande Kjell Gunnarson och protokollsekreteraren Gunnela Mogensen med Jane Edenfeldt-Hafström och Kerstin Isacsson som protokolljusterare.

Årsmötets beslut:

Ordförande omval Kjell Gunnarson.

Övriga styrelseledamöter (omval):

Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Marie Hafström, Monica Henricsson, Louise Hillberg, Karin Josephson, Viveka Laksov-Vessberg, Karin Löfdahl, Marika C:son Lönnroth, Gunnela Mogensen, Mikael Röhr, Barbro Silfverhjelm, Kristina Skog. Till arkivarie omvaldes Ferenc Kazinczy.

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer: vice ordförande Karin Löfdahl, sekreterare Gunnela Mogensen, kassör Kristina Skog, medlemsregistret Monica Henricsson, ansvarig för hemsidan Marika C:son Lönnroth, klubbmästare Louise Hillberg (förste), Birgit Erngren Wohlin, Monica Henricsson, Kristina Skog, Björn Bloth och Viveka Laksov-Vessberg, intendent Jan Falk, ansvarig för utrustning Björn Bloth, fotograf Mikael Röhr.

Revisorer för Sällskapet Amorina och Maja Lundblads kulturfond Sven Hedman (omval) och Lars Frumerie (nyval). Revisorssuppleant  Karl-Erik Isacsson.

Valberedning (omval) Gunhild Sällvin (sammankallande), Ulla Assarsson-Eklöw, Ragnar Skog med Mari Falk som adjungerad.

Efter årsmötet kåserade Lars Wiggman om musikförlagsbranschen och dess utveckling.

 

Våra tesalonger och berättarhörnor har i allmänhet samlat ett stort antal deltagare:

26 jan. Olof Ruin berättade utifrån sin senaste bok ”Maktens former” – samarrangemang med Stocksundsbibliotekets Vänner.

15 febr. Berättarhörna på Idalagården.  Lennart Wikmark m fl gav färgstarka berättelser om människor och händelser i Stocksund och särskilt i Mörbyområdet på 1930- och 1940-talet

9 mars. Minnen från livsmedelsaffären Långängsvägen 19 – Stig Lundvall, Martin Pettersson, Ragna Carlberg m fl.

11 mars. Amorinas årsmöte. Föredrag av Lars Wiggman.

16 mars. Barbro Bursell berättade om William Grey och Brita Tott – samarrangemang med Stocksundsbibliotekets Vänner.

21 april. Tornets Dag med brunch, underhållning och stipendieutdelning. Samarrangemang med Cedergrenska Tornets Vänners Fond.

30 april. Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Vårtal av Gunhild Sällvin och körsång från Sofia Kammarkör.

14 maj. I Cedergrenska Parken under medverkan av stadsträdgårdsmästare Karin Almén och ekologen Jan Bergsten.

6 juni. Nationaldagen firades i Cedergrenska Parken – samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Musik av Danderyds Blåsorkester

7 sept. Stocksunds Torg dag. Utfrågning av kommunpolitiker om vad de politiska partierna vill göra för Stocksund och för hela kommunen.

13 sept. Berättarhörna på Idalagården. Gunnel Gunnarson kåserade om människor och händelser vid tiden kring 1960 då hon och hennes familj blev Stocksundsbor. Anders Forssell fyllde på med andra intressanta  Stocksundsprofiler från samma tid och mötet avslutades med berättelse av Rolf Söderlind om Stocksund Automobilcentral som drevs av fadern Torsten med hustrun Mae Söderlind i växeln.

14 sept. kl. 11 Tornvandring under ledning av tidigare ordföranden i Amorina riksdagsledamot Gunnar Andrén som för ett drygt 30-tal deltagare informerade om Cedergrenska tornet historia på jägmästarns tid, om varför tornet inte fullbordades – sambandet med den stora jordbävningen i San Francisco 1906 – och den slutliga inredningen av tornet med restaurang m m.

Kl. 13. Jenny Åkervall, en gång talskrivare åt Göran Persson, berättade om sin bok ”Jag tjänar inte”. Samarrang med Stocksundsbibliotekets Vänner.

Kl. 14. Invigning av utställning: ”Att måla sitt Stocksund” – vi firade 100-årsminnet av Stocksundsmålaren Olof Hermelins död genom att ställa ut ett stort antal vältagna fotografier av hans omfattande produktion. Släktingar till konstnären berättade om hans omfattande verksamhet som inte endast handlade om konst utan också annat. Lars O Berg och Ulf Hermelin gav en bred bakgrund. Amorina hade tagit fram en liten bricka med tryck av ett av konstnärens stocksundsmotiv.

5 okt. Tesalong i Marina Läroverkets aula med låtskrivaren och musikproducenten Carl Falk i samtal med sin far Jan Falk. Ett välbesökt arrangemang som samlat även en hel del yngre deltagare.

19 okt. Tesalong om ”De gamla affärerna i Stocksund” – Marika Lönnroth i spetsen för en grupp hade tagit fram bilder från de många affärer som fanns i Stocksund på 1960 – 70-talet. Scoutstugan blev välfylld – många kunde berätta om affärer där man arbetat som expediter eller springpojkar eller varit kunder. Ämnet är så intressant att Amorina planerar att ge ut ett häfte om affärerna med bilder – kommer förhoppningsvis under 2014.

2 nov. ”Vägen från Frostmofjället” – Amorina hade tagit risken med att ha tesalong den 2 november – Alla Helgons Dag. Hervor Sjödin berättade om sin bok om författaren Laura Fitinghoff som bodde i Stocksund när boken skrevs. Sammankomsten i Petruskyrkans samlingssal samlade 40 deltagare trots dubbelröd helg. Före mötet i Petruskyrkan besöktes Laura Fitinghoffs hus på Egilsvägen 1. Hervor Sjödins kåseri bröts av med fin och passande sång av Cissi Jacobsson.

4 dec. Julgröt med skinksmörgås på Idalagården. Underhållning av elever från Nordenfeldtska musikskolan.

 

Amorinas arkiv har varit öppet – undantagandes juni - augusti - den första lördagen i varje månad, i allmänhet mellan kl. 11- 12, annan tid efter kontakt med vår arkivarie.

För många nyinflyttade i Stocksund utgör arkivet en värdefull källa till kunskap om det egna nyförvärvade huset.

Arkivets digitalisering diskuteras i styrelsen. Det gäller främst det omfattande och värdefulla bildarkivet.

 

Att allting fungerar på ett bra och trevligt sätt vid våra möten och utställningar är Klubbmästeriets förtjänst. Detta värv delas nu av sex personer ur styrelsen med Louise Hillberg som förste klubbmästare.

 

och i synnerhet dess strand har under ett par år kommit i fokus för Sällskapet Amorinas utåtriktade verksamhet. Kommunens löfte till båtklubben att få utvidga sitt område med stora pontonbryggor belägna på parkens strandområde hade helt tagit bort allmänhetens tillgång till stranden och till den fria vyn över vattnet.

Tornet och dess förnämliga park har alltsedan egendomen kom i kommunens ägo stått högt på Sällskapet Amorinas lista över platser att slå vakt om. Kommunens politiker har enligt vår uppfattning inte alltid förstått det ansvar som åvilar kommunen att tillse att det märkliga ”arvet” efter jägmästaren Cedergren och hans familj bevaras på det sätt som krävs för att bli till glädje för alla medborgare i kommunen. Vi har gång på gång under åren fått söka opinionsmässigt stöd för att tornet med restaurangrörelse och parken inte ska hotas av exploateringsförsök. Det har gällt tanken på att stycka av och sälja den s k trädgårdsmästarbostaden. Det gällde på sin tid ”Skogshyddan” som avstyckats och sålts. Och det gällde nu kommunens idé att upplåta kajplatser på vattnet utanför parken samtidigt som kommunen låtit stigarna utefter stranden förfalla tillsammans med strandskoningen som skall skydda mot erosion.

Kommunens planer på att anlägga stora pontonbryggor för fritidsbåtar stoppades av Mark- och miljödomstolen efter överklagande från Naturskyddsföreningen i Danderyd.

Tillsammans med Naturskyddsföreningen sökte och erhöll Amorina byggnadslov för att avhjälpa det eftersatta underhållet och för att få anlägga en liten brygga för kanoter och jollar som samtidigt skulle ge möjlighet för promenerande att gå ut på bryggan för att få en bättre utsikt över vattnet. Vårt byggnadslov förutsatte givetvis kommunens tillstånd och medverkan att utföra de planerade åtgärderna.

Amorina och Naturskyddsföreningen skrev därför till Kommunstyrelsen och erbjöd kommunen att överta vårt bygglov. Kommunstyrelsen förklarade att man inte ville överta vårt lagkraftvunna bygglov.

Nu återstår att se vad kommunen vill göra med den låsta situationen och det eftersatta underhållet. Kommer kommunen att i budget för 2014 ha med Cedergrenska stranden? Kommer stigarna att bli användbara och kommer strandskoningen att återställas?

Det är frågor som Sällskapet Amorina och Naturskyddsföreningen i Danderyd kommer att bevaka.

Av upplysningar som vi fått under hand finns utrymme i kommunens budget för 2014 att åtgärda de angelägnaste bristerna. Vi fortsätter att bevaka frågan.

 

Sällskapet Amorina har yttrat sig om den av kommunen framlagda översiktsplanen. Vårt yttrande återges i bil. 2.

 

Vid senaste årsskifte uppgick antalet medlemmar till 541 personer på 350 adresser.

Styrelsens medlemsvärvningskampanj som förutskickades vid senaste årsmötet gav ett begränsat antal nyanmälningar. Nytillskottet av medlemmar blev 32 personer.

 

Samarbetet med de tre andra hembygdsföreningarna i Danderyd – Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening - har fortsatt på samma goda sätt som tidigare. Kulturarvsdagen - andra söndagen i september - har sedan många år arrangerats gemensamt. Det innebär att en av föreningarna växelvis åtar att vara arrangör och deltagandet är öppet för medlemmarna i alla föreningarna.

Kulturarvsdagens innehåll föreskrivs av Sveriges Hembygdsförbund. Det har vanligen en motsvarighet på europeisk nivå.

Sällskapet Amorina deltog i år i Stockholms Läns Hembygdsförbunds årsmöte som arrangerades av Djursholms Forntid och Framtid.

Vårt bidrag till arrangemanget var en busstur i Stocksund för att bese bebyggelsen i Stocksunds Villastad och besöka Cedergrenska Tornet där deltagarna av föreningens förre ordförande riksdagsledamoten Gunnar Andrén fick en förnämlig presentation av tornet och parken sådant det var på jägmästare Cedergrens tid och som det sedan blivit.

 

Kulturbiennalen i Danderyd pågick den 7 - 15 september och samlade ett mycket stort antal deltagande lokala föreningar och sammanslutningar. Amorinas inslag i biennalen var koncentrerade till dagarna 13 – 14 september. Vi fick ett fint deltagande i de olika evenemangen från Berättarhörnan till Vandringen i Tornet och inte minst programmet om Olof Hermelin och invigningen av utställningen ”Att måla sitt Stocksund”. Släktingar till konstnären gav en bred skildring av den mångsidige mannen.

Olof Hermelins släktingar Ulf Hermelin och Jan O. Berg har lovat att deras anföranden skall återfinnas i Amorinas arkiv.

Ett första trevande försök att arrangera en kulturbiennal i Danderyd skedde 2011. Den gav mersmak och som namnet antyder firas en biennal vartannat år.  År 2013 var det dags för ett andra försök som blev ett betydligt mer omfattande arrangemang, där nio föreningar och Svenska Kyrkan i Danderyd ingick i en styrgrupp som organiserade ett sextiotal program under en vecka.

Diskussioner förekommer nu om en eventuell uppföljning 2015. De flesta är positiva till detta men många frågor måste besvaras.  Var det rätt tid på året? Var det för kort tid att pressa in ett så omfattande program under en enda vecka? Fungerade marknadsföringen? För Amorinas del var det samma typ av program som vi normalt har och som nu blev en del av biennalen och på så sätt fick mer uppmärksamhet. Eftersom representanter för Amorina ingick i styrgruppen och tog gemensamt ansvar för hela genomförandet innebar det att mycket ideellt arbete och tid lades ned på förberedelserna under ett och ett halvt år.

 

Samarbetet med Stocksunds Bibliotek är betydelsefullt för Amorina. Detta beror inte enbart på att vi har vårt arkiv och vår sammanträdeslokal under biblioteket. Vi har stor glädje och nytta av biblioteket som säljer flera av våra viktiga produkter – almanackan, brickorna, Nya Stocksundsboken m fl.

Vi förlägger många av våra möten till biblioteket. Vi har regelmässigt våra utställningar där.

Vi gläder oss åt det goda samarbetet som vi hoppas är till nytta för båda parter.

 

Sällskapet Amorina ger även i år ut vår almanacka med bilder ur vårt arkivs outtömliga lager av goda bilder. Vi har främst två personer att tacka för arbetet med almanackan – Mikael Röhr för bilderna och Jan Falk för de intressanta texterna. Almanackan har tyvärr hård konkurrens – ofta av almanackor som delas ut gratis t o m av Danderyds kommun. När blev det en kommunal uppgift att dela ut almanackor?

 

Fonden redovisas numera i Sällskapet Amorinas bokslut som en separat post. Stadgar och beslut om användning följer samma regler som tidigare.

 

Sällskapet Amorina är huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond och utser styrelse i fonden. En redogörelse för fonden återfinns som bil. 4.

 

Verksamhetsåret 2013 visar ett mindre underskott – 5662 kronor.

Variationer i resultatet mellan åren kan förklaras med att kostnader tagits ett år medan intäkterna kommer först följande år. Det gäller dyrbarare produktioner som almanackan och brickorna med motiv av Olof Hermelin.

För år 2013 har vi också gjort några investeringar av ”engångskaraktär”, dvs sådana som inte återkommer varje år. Hit hör anskaffning av ny kopiator och inköp av datasystem för bokföring. Omläggning av bokföringssystemet till datamässig bokföring har länge önskats av våra revisorer.

Kostnader för evenemang varierar kraftigt beroende på vilka som medverkar, om vi måste betala arvode eller resor för medverkande. Portokostnaden varierar t ex med vädret – är det kallt och isigt blir det ingen frivillig postdistribution.

Årets räkenskaper framgår av bil. 1 som också visar föregående år.

Styrelsen föreslår att årets resultat förs i ny räkning.

 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2015, dvs. 125 kr för enskild medlem, 175 kr för två personer på samma adress.

 

Sällskapet Amorina tackar för de penningbidrag och övriga gåvor föreningen fått mottaga under året

Stocksund den 19 februari 2014

Kjell Gunnarson, ordf

Karin Löfdahl, vice ordf

Gunnela Mogensen, sekreterare

Ferenc Kazinczy, kassör och arkivarie

Monica Henricsson, medlemsregistret

Marika C:son Lönnroth , hemsidan

Louise Hillberg,  1.e klubbmästare

Björn Bloth, klubbmästare

Birgit Erngren- Wohlin, klubbmästare

Kristina Skog, klubbmästare

Mikael Röhr, fotograf

Jan Falk, intendent

Marie Hafström, ledamot

Barbro Silfverhjelm, ledamot

Viveka Laksov-Vessberg, klubbmästare

Karin Josephson, ledamot

                                                                                                                                   Bil. 2

Yttrande över översiktsplan för Danderyds kommun 2013- 2030.                                                                           

 Stocksunds Hembygdsförening Sällskapet Amorina ser som sin uppgift att verka för att Stocksund utvecklas i enlighet med sina invånares intressen och att dess skönhetsvärden och kulturella värden bevaras. Här nedan avser vi ta upp frågor som är av speciellt intresse för vår kommundel men dessförinna vill vi i mer generella termer beröra frågan om en överbyggnad av E18 eller dess förläggning i tunnel.

 

 Det är allmänt känt att stor fördel med en överbyggnad är att den eliminerar trafikbullret för dem som bor i närheten. Vi anser att överbyggnaden/tunneln inte skall sluta i höjd med Mörbyleden, så som framgår av bilden på sid 53, utan fortsätta i tunnel längre norrut, minst i höjd med Berga Gård.. Uppförsbacken där tyngre fordon växlar ner är en kraftig källa till bullerstörningar. Därtill skall också läggas värdet av att det skapas en ännu större yta för lönsam markanvändning för kontors- och affärsverksamhet i ett ur kommunikationssynpunkt utomordentligt bra läge. Den framtida utformningen av Mörby Centrum och kringliggande områden skulle också underlättas. Det  erbjuder stor frihet för arkitektoniskt tilltalande lösningar samtidigt som villakaraktären av befintlig bebyggele bevaras. Den nuvarande tudelningen av kommunens centrala områden som orsakas av E 18 försvinner.

Både Kungl. Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet ligger på några få minuters avstånd med T-banan och Roslagsbanan. En trend i hela världen är att små företag för exploatering av forskningsresultat etablerar sig i universitetens närhet ty fortsatt närkontakt med universiteten är av vital betydelse för deras arbete. Visserligen växer det upp forskningscentra i Kista och i området kring KS men vi tror att behovet fortsåtter att öka. Danderyd skulle kunna erbjuda ett attraktivt alternativ för etablering av innovativa företag. Vidare är behovet av studenbostäder i bra läge skriande och överdäckningen skulle kunna bidra till att lindra den.

Av översiktsplanen framgår att järnvägen planeras bli flyttad västerut i syfte att förbättra kontakten mellan Roslagsbanan och T-banan. Gångavståndet mellan Roslagsbanan och Danderyds sjukhus blir kortare och säkerheten för fotgängare blir bättre. Dagens kommunikationsvägar är helt oacceptabla då gångare i stor utsträckning använder gångvägar utan gångbanor mitt ibland en tidvis intensiv biltrafik på avfarter och tillfarter till E 18.

Översiktsplanen visar inte var bussterminalen i framtiden planeras ligga. Bilden på sid. 53 visar byggnader på platsen för nuvarande terminal. Busstrafiken såväl inom Danderyd som till orter utanför kommunen kommer med säkerhet fortsätta att vara betydelsefull inom den tid planen beskriver. Den framtida lösningen för smidig övergång mellan T-bana, buss och Roslagsbana bör beskrivas i översiktsplanen.

Platsbristen vid infartsparkeringarna är välkänd. Målet att få invånarna använda allnänna kommunikationer istället för att ta bilen kan inte nås om inte parkeringsmöjligheterna avsevärt förbättras. Behovet av centralt belägna parkeringsplatser blir än större vid en utökad bebyggelse. Ett väl tilltaget garage under jord eller ett parkeringshus bör ingå i planeringen.

Det skall påpekas att bullerskyddet mot E 18 och Roslagsbanan inte överallt kommer att lösas med överbyggnad av motorvägen eller flyttning av järnvägsspåren. Särskilda buller skydd kommer att krävas på vissa ställen.

 

Mörby Verkstäder omfattar tre tegelbyggnader: verkstadshallen, godsvagnverkstaden och pumpstationen. Enligt fastställd detaljplan 1978 "värderas samtliga byggnader i Mörby verkstadsområde som värdefulla. Dvs. eventuella förändringar bör ske med stor varsamhet, området får ej bebyggas ytterligare. Om ett planerat bebyggelseärende skulle kunna utgöra ett hot mot områdets särdrag så ska detaljplanen, enligt gällande bestämmelser, ändras så att områdets karaktär i allt väsentligt kan garanteras..."

Mörby Verkstäder bör i framtiden i första hand utnyttjas för kulturell verksamhet. Särskilt verkstadshallen är av kulturhistoriskt värde, dess utseende före tillbyggnaden bör återställas och byggnaden bevaras. En del av den måste kanske användas till väntsal och biljettexpedition om Mörby hållplats flyttas dit, men byggnaden är stor. Återstående del bör ges en flexibel inredning så att en kan användas till konstutställningar, som föreläsningssal, möteslokal, festlokal, amatörteater. Även forskningslaboratorier och småskalig tillverkning i anslutning till dessa kan eventuellt rymmas i den stora byggnadskroppen eller i de två andra tegelbyggnaderna om dessa bevaras.

En förläggning av järnvägsspåren inom verkstadshallen ställer höga krav på bullerskydd av verkstadshallens övriga delar.

 

En annan för oss viktig fråga som kommunen visserligen inte ensam bestämmer över men kan påverka, är sammanläggningen av Stocksund och Mörby hållplatser. Om Stocksunds hållplats läggs ned får de som idag använder sig av den stationen en längre gångväg till Roslagsbanans hållplats i Mörby vilket kan leda till mindre intresse av att använda tåget och därmed ökad bilanvändning. Man borde kunna behålla Stocksunds station på samma sätt som idag för de kortare tågen från Näsby Park.

Av de skäl som anges ovan – den förbättrade  kommunikationen mellan Roslagsbanan på ena sidan samt T-banan, Danderyds sjukhus och bussterminalen på den andra sidan – biträder  vi förslaget på att Mörby station flyttas söderut och förläggs inom Mörby Verkstäder.

 

Bilden på sid. 53 visar nya villor väster om Ängsvägen, Ringen och Ringbacken delvis på platsen för nuvarande järnvägsspår. Vi tror att dessa villor skulle bli utsatta för alltför kraftigt buller från Roslagsbanan strax nedanför och menar, att västra sidan av Ängsvägen bör lämnas obebyggd. Väster om Ringen och Ringbacken är avståndet till järnvägen något större. I första hand föreslår vi att även detta område lämnas obebyggt men som ett alterntiv kan vi tänka oss en mer sammanhängande låg bebyggelse som tjänstgör som ljudvall för bakomliggande villor. Den kan rymma kontor, förråd eller liknande.

 

Vi anser att överbyggnad/tunnel måste omfatta hela vägsträckan fram till Berga gård. Vi vill att Mörby Verkstäder ska reserveras för kulturändamål och verksamhet som kan förenas därmed, vilket inte utesluter att byggnaden även kan inrymma en bra lösning för kommunikationen mellan Roslagsbanan, Tunnelbanan och Danderyds sjukhus. Vi ser däremot inte hur den idag dominerande bussterminalen är inplanerad i översiktsplanen.

Vi är positiva till  att den nya översiktsplanen med tunnel/överdäckning äntligen tas fram för Danderyds centrala delar. Den kan lösa viktiga miljöfrågor och kommunikationsproblem samtidigt som den ger föruttsättningar för att villastadens karaktär bibehålles.

Stocksund den 25 oktober 2013

För Sällskapet Amorina
Kjell Gunnarson                                                                                                                                      

Bil.2

Sällskapet Amorina bildades den 1 januari 1971 av några deltagare i en mångårig hembygdscirkel i Stocksund i ABF:s regi.

Sällskapet är sedan 1981 anslutet till Stockholms läns hembygdsförbund.

 

Sällskapets huvuduppgift är att utöka, ordna och bevara de samlingar av Stocksundiana, som förvaras i Sällskapets arkiv.

Genom utställningar, föredrag och på andra sätt bör Sällskapet skapa intresse för Stocksund och bygdens historia samt söka tillvarataga de kulturella intressena vid förändringar i Stocksund.

 

Medlemskap i Sällskapet kan vinnas av envar som vill deltaga i verksamheten.

 

Styrelsen skall bestå av ordföranden och minst fyra ledamöter.

Till styrelsen adjungeras Sällskapets arkivarier.

 

Revisorerna skall vara två jämte en suppleant.

 

Årsmöte skall hållas under första kvartalet. Kallelse skall vara utsänd minst tio dagar före mötesdagen.

Vid årsmötet förekommer:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
 3. Styrelsens och revisorernas berättelse
 4. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Val av ordförande
 6. Val av övriga styrelseledamöter
 7. Val av arkivarier
 8. Val av revisorer och suppleant
 9. Val av tre personer att utgöra valberedning
 10. Bestämmande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 11. Behandling av till årsmötet inlämnade förslag, vilka skall vara Sällskapets ordförande tillhanda senast sex dagar före årsmötesdagen.

 

Ändring av dessa stadgar får endast avgöras vid ordinarie årsmöte, varvid erfordras att två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense därom.

 

Upplösning av Sällskapet Amorina kan endast ske om beslut härom fattas på två av varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Härvid fordras att två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense därom.

Vid upplösning av Sällskapet Amorina skall dess behållna kapital överföras till Maja Lundblads kulturfond och dess samlingar tillfalla Danderyds kommun.

Dessa stadgar är antagna av Sällskapet Amorinas årsmöte den 15 april 1978 med ändringar den 17 mars 1979, den 16 februari 1982, den 16 februari 1994 samt den 16 mars 2009.

 

 

 

Maja Lundblads kulturfond är instiftad 1978 och har till ändamål att stödja de av Sällskapet  förvaltade Stocksundianasamlingarna. Till grund för fonden ligger en donation av Maja Lundblad och fonden kan utökas genom gåvor som avser samma ändamål.

 

Sällskapet Amorina förvaltar fonden genom sin styrelse, som har att bestämma användningen av medlen.

Revision sker genom Sällskapet Amorinas revisorer. Vid årsmöte med Sällskapet skall berättelse om fonden och dess förvaltning föreligga och fråga om ansvarsfrihet behandlas.

 

Vid upplösning av Sällskapet Amorina skall dess styrelse i samråd med Danderyds kommun bestämma om medlens disposition; dock skall iakttagas att de kulturideal som väglett Sällskapet Amorina skall tillgodoses vidd fondens användning.

 

Dessa stadgar är antagna vid Sällskapet Amorinas årsmöte den 15 april 1978, med ändring den 16 februari 1994. Ändring eller tillägg till stadgarna kan beslutas endast på ordinarie årsmöte.

 

                                                                                                            Bil. 4

Cedergrenska Tornets Vänners Fond
– Verksamhetsberättelse för 2013  

Styrelsen för Sällskapet utser enligt stadgarna Cedergrenska fondens tre ledamöter, Danderyds kommun dess revisor.

År 2013 var Cedergrenska Fondens sjuttonde verksamhetsår. Målet för Fonden är enligt stadgarna (§ 4) att dela ut avkastningen till ”stipendier, bidrag eller annat ändamål enligt styrelsens gottfinnande”. ---

”Den enda begränsningen skall vara att medlen används till något/någon som har anknytning till Stocksund och till Cedergrenska Tornet och Parken.”

Totalt har Fonden delat ut 195.000 kr under åren 1997-2013.

Fonden tillkom sedan Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner upplösts den 12 juni 1996 vid ett föreningsmöte. Detta antog gällande stadgar för Fonden vari stipuleras att styrelsen för Sällskapet Amorina är dess huvudman.

Grundkapitalet, som är intakt, blev 100.000 kr.

Styrelsen för Sällskapet Amorina har sedan fondens tillkomst utsett förra ordföranden i Sällskapet Ulla Assarsson-Eklöw, numera bosatt i Djursholm, till ordförande i fonden.

Övriga ledamöter är arkitekt SAR Sven-Olof Larsson, "tornarkitekten", och advokat Lennart Waldenström, tidigare ordförande i Danderyds kommunfullmäktige, båda sedan decennier bosatta i Stocksund.

Fonden har till sig som alltid adjungerat kassaförvaltaren Hakon Bildt och ständige sekreteraren Gunnar Andrén, också de från Stocksund.

Från 1 januari 2011 har Danderyds kommunstyrelse förordnat ledamoten i kommunrevisionen Claës Breitholtz, Danderyd, som Fondens revisor.

Fonden är genom det låga ränteläget numera starkt beroende av de bidrag som enskilda varje år ställer till Fondens förfogande. För dessa är Fondens ledamöter liksom stipendiaterna mycket tacksamma.

Fondens reviderade årsberättelse har i sin helhet enligt stadgarna tillställts styrelsen för Sällskapet Amorina och Kommunstyrelsen i Danderyd.

 

som är ett samarrangemang mellan Sällskapet Amorina och Cedergrenska fonden, ägde rum söndagen den 21 april 2013, på dagen 117 år efter byggstarten för tornet 1896 och sjutton år efter invigningen 1996 på 100-årsdagen efter byggstarten, den 86-åriga byggpausen 1909-1994 inräknad.

 


var , Stocksund.

Fondens motivering för Hedersstipendiet var mottagarnas "ytterst värdefulla kulturinsats som ansvarskännande, sakkunniga och engagerade ägare av Villa Tallom i Stocksund, arkitekturprofessor Lars Israel Wahlmans unika och numera kulturminnesmärkta bostad intill sin bortgång 1952".

D, helt eller delvis finansierat av Cedergrenska Tornet AB, delades 2013 mellan , Stocksund, och , Stocksund,

Fondens motivering för stipendiet till Kerstin Waldner var "för många års engagemang i olika föreningar, på idrottssidan främst inom curlingsporten och därtill i flera år sekreterare i Sällskapet Amorina".

Fondens motivering för tornstipendiet till Erik Utterström var "för arbete med seglarungdomar och seglarskola i Stocksund".

tilldelades 2013 , Stocksund.

Fondens motivering var mottagarens "mångåriga arbete som arkivare - med mera - i Sällskapet Amorina, därtill medarbetare i Nya Stocksundsboken (2011)".

, som enligt Fondbeslut 1997 tilldelas ungdomar som ej fyllt tolv år, delades 2013 mellan , Danderyd (trumpet), och , Enebyberg (trombom)

Båda medverkade vid Torndagen med uppskattade prov på musikalisk färdighet.

nedsteg, en del mindre vetande hävdade nedkom, till allmän överraskning, oförställd glädje men ringa förvåning (hur nu detta går ihop) från himlen åter företrädare för familjen Cedergren, med det uttalade syftet att, som en gång varje år, inspektera tornets tillstånd.

Nedkomsten föranledde att det åter blev Ett himla liv ...

Albert Gotthard Nestor, född 1849, kom först (detta år med osannnolika drag av den blott nittiosju år yngre Stocksundsriksdagsmannen Gunnar Andrén), därefter hans älskliga hustru, grevinnan Nadeschda (med likaledes osannolikt starka drag ingen mindre än ordföranden i Stocksundsbibliotekets vänner Gunhild Sällvin), därefter döttrarna Wera och Naja (som för dagen lätt kunde förväxlas med sagda Sällvin vilket - naturligt nog - kan förklaras med det nära släktskapet) och två mågar (otroligt lika förre Bosöchefen Sven Eklöw och juristen och domaren Dag Eckerberg).

Med följde även detta år kokerskan Alma (som, om man inte vetat bättre, mycket liknade de två samtida döttrarna!).

Chauffören Gustaf var för dagen förhindrad att närvara på jorden, upptagen som han är av de himmelska körslor som han ständigt kallas utföra efter sitt frånfälle.

Nästa torninspektion - enligt Fondmedlemmarnas mycket goda himmelskontakter - kommer att äga rum den 21 april 2014 vid 18-tiden, händelsevis den dag och tid då också 2014 års Torndag går mot sitt slut.

- Gunnar Andrén, ständig sekreterare

 

__________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------__________________________________________________________

Sällskapet Amorinas Verksamhetsberättelse 2012

Den 12 mars 2012 höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 41:a årsmöte i Riddarsalen i Cedergrenska Tornet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets ordförande Kjell Gunnarson och protokollsekreteraren Arvid Lagercrantz med Ragna Karlberg och Kalle Isacsson som protokolljusterare.

Årsmötets beslut om styrelse och övriga funktionärer:

Till styrelseordförande återvaldes Kjell Gunnarson.

Till övriga styrelseledamöter utsågs:

Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Marie Hafström, Monica Henricsson, Louise Hillberg, Karin Löfdahl, Marika C:son Lönnroth, Mikael Röhr, Barbro Silfverhjelm,  Viveka Laksov-Vessberg, Gunnela Mogensen och Kristina Skog (omval) samt Karin Josephson och Sven Tiberg (nyval). Sven Tiberg har från augusti 2012 begärt att få lämna styrelsen.

Arvid Lagercrantz och Helén Singstedt-Werner hade avböjt omval.

Till arkivarie omvalde årsmötet Ferenc Kazinczy.

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer:

Karin Löfdahl – vice ordförande, Gunnela  Mogensen– sekreterare, Ferenc Kazinczy – kassör (t o m 31/12 2012), Marika C:son Lönnroth – ansvarig för hemsidan, klubbmästarfunktionen: Louise Hillberg  (1:e klubbmästare) med Birgit Erngren - Wohlin, Monica Henricsson, Kristina Skog( fr o m 1/1 2013 tillika kassör), Björn Bloth och Viveka Laksov-Vessberg som klubbmästare, Jan Falk – lokalansvarig arkivet, Björn Bloth, tillika  ansvarig för utrustning och Monica Henricsson, tillika ansvarig för medlemsregistret,  samt Mikael Röhr, fotograf.

Till revisorer för Sällskapet och för Maja Lundblads kulturfond omvaldes Sven Hedman och Hakon Bildt med Lars Frumerie som ersättare.

Till Sällskapets valberedning valdes Ulla Assarsson-Eklöw (omval), Ragnar Skog (omval) och Gunhild Sällvin (omval, sammankallande) med Mari Falk som adjungerad.

Obs: Detta är en kopia av verksamhetsberättelsen. Originalet är undertecknat av hela  styrelsen

 

Efter årsmötet intervjuades skådespelaren Magnus Ehrner av Arvid Lagercrantz om sin verksamhet som skådespelare och om sitt liv i Stocksund. Därefter minglades det kring ett glas vin, öl eller annan dryck.

 

Mötesverksamheten

Mötesverksamheten under 2012 har samlat stort antal deltagare, särskilt tesalongerna på lördagar har varit uppskattade och bjudit på mycket varierat innehåll.

4 febr. Tesalong Amorina: Stina Dabrowski berättade under rubriken ”Stina om Stina” om sina enastående intervjuer med världens mest känd personer. Ett samarrangemang med Stocksundsbibliotekets Vänner som samlade fullsatt bibliotek

18 febr. Tesalong Amorina: Märta Lindman och hennes son Jan intervjuades av Jan Falk om ett långt liv i Stocksund och andra spännande saker som Jan Lindmans uppgift hos Kungen. Lokal: Petruskyrkans samlingssal.

13 mars Amorinas årsmöte. Årsmötesförhandlingar. Kvällens gäst: Dramatenskådespelaren Magnus Ehrner intervjuades av Arvid Lagercrantz. Lokal: Cedergrenska Tornet.

24 mars Tesalong Amorina: Ulla Assarsson-Eklöw berättade om familjen Cedergren och Mikael Röhr assisterade med bilder ur familjealbumet. Lokal: Biblioteket.

30 mars Berättarhörna på Idalagården. Berättar: Maria Asplund som visade bilder och berättade om platser där hon bott, Eva Tengstrand som återberättade en del av bortgångne maken Gunnars anteckningar om vad som tilldrog sig under hans uppväxt och ungdomstid iStocksund, Martin Pettersson som började berätta om uppväxten på Apelvägen.

21 april Tesalong Amorina: Den blomstertid nu kommer – trädgårdsfröjd i Stocksund. En berättelse av Marie Hafström, Marika Lönnroth och Helen Singstedt Werner. ”Hjälp mina äppelträd!” Lars Johnsson lärde oss beskära för blomning, frukt och form.

22 april Tornets dag – festligheter med musik, stipendieutdelning och brunch – ansvarig Cedergrenska Tornets Vänners Fond

30 april Valborgsmässofirande i Svanholmsparken med ett hundrataldeltagare, i samarbete med Stocksunds Villaägarförening. Vårtalare: Märta Lindman

23  maj Öppen trädgård. Vandring i vårkvällen med stort deltagande för att se några av Stocksunds finaste trädgårdar. Guider Marika Lönnroth, Marie Hafström och Helen Singstedt-Werner. Avslutades med mingel i Marie Louise Winbergs vackra trädgård och ett glas vin som den generösa värdinnan bjöd alla deltagare på.

6  juni Sveriges Nationaldag i Cedergrenska parken. Samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Vackert försommarväder och musik av Danderyds blåsorkester.

1 sept. Stocksunds Torgs Dag i hällande regn. Sällskapet Amorina arrangerade utfrågning av Danderydspolitiker från de partier som är representerade i Kommunfullmäktige. Gott deltagande och god stämning trots vädret.

6 sept.         Danderyds kommun har besök av Kungen och Drottningen. Amorina deltog tillsammans med de tre övriga hembygdsföreningarna kring en stor karta som visade de fyra villastädernas framväxt kring Roslagsbanan och busstrafiken från Stockholm norrut

11 sept.       Kulturarvsdagen. Kommunens fyra hembygdsföreningar firade Kulturarvsdagenmed en båtutflykt i m/s Symfoni.  Amorina svarade för det gemensamma arrangemanget – temat var Över och under ytan. Full båt med 160 deltagare. Marina läroverket medverkade med två lärare och två elever som berättade om vad som döljer sig under ytan – alla de fyra hembygdsföreningarna bidrog med berättelser om vad som finns utefter Danderyds och Lidingös kust.

22  sept. Den döende dandyn – samarrangemang med Stocksunds biblioteks Vänner med Karin Grundberg-Wolodarski, uppvuxen i Stocksund. Det var en spännande berättelse om svindlande aktieaffärer och enorma konstköp. Lokal: Stocksunds bibliotek.

28 sept. Berättarhörna. Minnen från ett långt liv i Stocksund. Lokal: Idalagården. Berättare: Martin Pettersson, som bodde på Apelvägen under sin uppväxt och ungdomstid och som berättade om de välkända grannar som också bodde där på den tiden, Anna-Greta Ahl som berättade om huset i Stocksund där hon växte upp och snart nittioårige Stig Lundvall som berättade om affären på Långängsvägen där han arbetade som knodd och om Konsumaffären i Inverness där han blev föreståndare. Lokal: Idalagården.

20 okt. Tesalong Amorina: En musikalisk stocksundsfamilj. Jan Falk intervjuade far, son och dotter Ingemar, Rasmus och Sofia Bodén som också framförde i olika konstellationer opera och visor.  Lokal: Petruskyrkans samlingssal.

10 nov. Tesalong Amorina: Jag var med – den tidigare stocksundsbon Gerd Forssell berättade om vad som tilldrog sig i politiken vid sammanföringen av Stocksund med Djursholm och sedan med Danderyd. Lokal: Scoutstugan

5 dec. Julgröten med unisont framförda julsånger och fin underhållning av ungdomar från Nordenfeldtska musikskolan som gav prov på varierande musikaliska och sångliga framföranden – det var bra – det vill vi gärna höra vid kommande julgrötar!

8 dec. Utställning av gamla stocksundsvykort invigdes av Jan Falk som kommenterade en del bilder. Utställningen pågår den 8 dec. till den 3 januari.

Amorinas arkiv har varit öppet  den första lördagen i varje månad,  i allmänhet mellan kl 11 – 12. Medlem som skulle vilja se något material på annan tid är välkommen att ringa vår arkivarie för att bestämma annan lämplig tid.

Klubbmästeriet

Att allting fungerar på ett bra och trevligt sätt vid våra möten och utställningar än Klubbmästeriets förtjänst. Detta värv delas nu av sex personer ur styrelsen med Louise Hillberg som förste klubbmästare.

Amorina uttalar sig:

Av föregående års  verksamhetsberättelse framgår det ställningstagande Sällskapet Amorina gjort i fråga om Cedergrenska parkens strand och de synpunkter föreningen framfört på kommunens planer att anlägga två stora pontonbryggor utanför parken. Ärendet om dispens från strandskyddsbestämmelserna har nu prövats av Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt efter överklagande av Naturskyddsföreningen i Danderyd. Domstolen har, med ändring av Länsstyrelsens beslut, upphävt byggnadsnämndens beslut att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. De planerade pontonbryggorna får alltså ej utföras.

Vi vet för dagen inte vilka åtgärder kommunen planerar vidtaga efter beslutet i Mark- och miljödomstolen. Från Sällskapet Amorinas och Naturskyddsföreningens sida skulle vi nu önska ett möte med kommunen om åtgärder för att skydda stranden mot erodering och för att  upprusta den nedrasade strandpromenaden. Vi vill i det sammanhanget peka på det byggnadslov som vi fått på återställande av stranden.

Amorina har också beretts tillfälle att yttra sig över SLs planer på väsentligt ökad trafik på Roslagsbanan sedan banan nu blivit dubbelspårig förbi Stocksund. Planer finns också på väsentligt ökad hastighet på tågen förbi Stocksund, vilket kan hänga samman med ännu obekräftade planer på att slå ihop Stocksund och Mörby till en station. Detta skulle innebära betydande olägenheter för stocksundsbor att åka kommunalt. Den ökade hastigheten och den planerade ökningen av tågtäthet skulle medföra kraftigt ökade bullerstörningar för fastigheter utefter Roslagsbanan.

Amorina förordar i första hand att tunnelbanan till Täby Centrum byggs ut vilket skulle minska påfrestningarna på Roslagsbanan som byggdes för en tid då tågtrafiken var mycket glesare än i dag. SLs planer för framtida kraftig ökning av trafiken skulle öka olägenheterna för de boende i Stocksund.

Skulle ändå SLs planer på Roslagsbanan bli verklighet måste betydande åtgärder med tågsätten genomföras för att undvika slammer och annat störande ljud samtidigt som  estetiskt tilltalande ljuddämpande anordningar (skyddsplank, skyddsvallar eller liknande) måste komma till utefter alla de fastigheter som ligger nära järnvägen.

Sällskapet Amorina har också beretts tillfälle att yttra sig om ändring av detaljplan i syfte att kunna skapa ytterligare en byggbar tomt inom befintlig bebyggelse. Amorina konstaterar att vi generellt inte bör yttra oss om sådana frågor som rör enskilda markägare.

Vi framhåller dock att samma bestämmelser om byggnadsyta i relation till tomtyta ska gälla den nya byggnaden. Därutöver bör detaljplanen kunna innehålla krav på taktyp och takbeklädnad samt tak- och vägghöjder som ansluter till den omgivande bebyggelsen. Vi menar att det är angeläget att den nya byggnaden anpassas till områdets karaktär och att detta är särskilt viktigt vid ”förtätningsbebyggelse”.

 

Sällskapets medlemsregister

Medlemsregistret är nu helt uppdaterat. Vid senaste årsskifte uppgick antalet medlemma till 536 personer på 344 adresser. Jämfört med föregående år innebär det en viss minskning av antalet medlemmar (vid utgången av år 2011 var antalet medlemmar 555).  Styrelsen avser att genföra en medlemsvärvningskampanj i början 2013.

Samarbete med andra föreningar

Samarbete med övriga hembygdsföreningar i Danderyd – Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybers Gårds Förening – bedrivs kontinuerligt, regelbundna träffar och utbyte av idéer och ett årligt gemensamt arrangemang hör till ordningen. Under 2012 har som framgått härovan arbetet varit särskilt omfattande med kungabesök och med kulturarvsdagen där Amorina svarat för de gemensamma arrangemangen.

Även pågående planering av kulturbiennalen på hösten 2013 där inte endast de fyra hembygdsföreningarna utan ett stort antal andra ideella föreningar deltar engagerar delar av styrelsen. Kommunen förväntas delta framför allt med att tillskjuta medel för arrangemang.

Sällskapet är anslutet till riks- och distriktsorganisationen av Sveriges Hembygdsförbund och betalar varje år en avgift till den centrala verksamheten.

Sällskapet Amorina är medlem av Almqvistsällskapet. Sällskapet är också medlem i Arkivföreningen i Danderyd.

 

Samarbete med Stocksunds bibliotek

Stocksunds Biblioteks verksamhet och öppettider är av stor betydelse för Sällskapet Amorina inte endast för att Sällskapet har sina lokaler och arkiv under biblioteket utan för att våra utställningar regelmässigt sker i biblioteket och för att flera av våra möten går av stapeln där.

Vi anser att samarbetet med Stocksunds bibliotek i dag fungerar mycket bra och att bibliotekspersonalen på alla sätt uppfattar Amorina som en viktig del av bibliotekets verksamhet.

 

Almanackan 2012

Sällskapet Amorina har under flera år gett ut en almanacka med intressanta historiska foton av miljöer, händelser och människor i Stocksund. Arbetet med Nya Stocksundsboken och det förhållandet att boken och almanackan skulle försäljas vid samma tid – november-december – gjorde att styrelsen beslutade att inte ge ut någon almanacka för 2012.

För år 2013 har Amorinas almanacka kommit tillbaka med fina bilder som sammanställts av Mikael Röhr och med texter som i första hand Jan Falk svarat för. Almanackan 2013 är inte försedd med annonser.

 

Maja Lundblads kulturfond

Under 2012 har fonden överförts till Amorina bokslut men redovisas där separat.  För användning av fondens medel gäller samma bestämmelser som tidigare.

 

Cedergrenska Fonden

Sällskapet Amorina är sedan 12 juni 1996 huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond. Sällskapet utser styrelse i fonden. Fonden ska betraktas som en stiftelse och har en från Sällskapet Amorina skild ekonomi. En redogörelse för fonden återfinns i bilaga 2.

 

Sällskapets ekonomi 2012

Sällskapet har en fortsatt god ekonomi.

Sällskapets räkenskaper och en jämförande årsöversikt framgår av bilaga 1 (se nedan)

Styrelsen föreslår att årets resultat förs i ny räkning.

 

Styrelsens förslag till medlemsavgift

Styrelsen föreslår oförändrad avgift för 2014, dvs 125 kronor för enskild medlem, 175 kronor för två personer på samma adress.

 

Slutord 2012

Sällskapet Amorina vill tacka för de penningbidrag och övriga gåvor föreningen fått mottaga under året.

Stocksund den 19 februari 2013

 

Kjell Gunnarson, ordf

 

Karin Löfdahl, vice ordf

Gunnela Mogensen, sekreterare

Ferenc Kazinczy, kassör och arkivarie

 

Monica Henricsson, medlemsregistret

Marika C:son Lönnroth , hemsidan

Louise Hillberg,  1.e klubbmästare

 

Björn Bloth, klubbmästare

Birgit Erngren- Wohlin, klubbmästare

Kristina Skog, klubbmästare

 

Mikael Röhr, fotograf

Jan Falk, intendent

Marie Hafström, ledamot

 

Barbro Silfverhjelm, ledamot

Viveka Laksov-Vessberg, klubbmästare

Karin Josephson, ledamot

 

 

Sällskapet Amorina firade sitt 40-årsjubileum den 12 november 2011 genom att ge ut Nya Stocksundsboken och samtidigt inviga en utställning om hur det har varit att leva och verka i Stocksund från 1900-talets början. Boken såldes i mer än 700 ex före jul och därmed kunde hela produktionskostnaden täckas in redan första året – en stor försäljningsframgång samtidigt som vi reserverat en betydande upplaga för försäljning under de närmaste åren.

SÄLLSKAPET AMORINAS BOKSLUT

RESULTATRÄKNING 2012                 2011                2010                 2009

Intäkter

Medlemsavgifter                              49 037,50         52 147,00         53 675,00       54 175,00

Gåvor                                                 1 400,00          2 378,00           2 222,00         4 350,00

Kommunala bidrag                            8 000,00         4 000,00           4 000,00         4 000,00

Sponsring almanacka                                0,00          5 000,00                  0,00         5 000,00

Försäljning almanackor                  12 700,00           9 474,00        34 600,00        31 260,00

Förs. Nya Stocksundsboken           36 800,00       118 900,00                 0,00                 0,00

Försäljning trycksaker                         870,00           1 035,00          2 560,00          3 020,00

Intäkter från evenemang                 38 454,00           3 744,00          5 913,50          2 394,00

Ränteintäkter                                    2 378,26              193,91               49,25               27,49

Summa intäkter 149 639,76 196 871,91 103 019,75      104 226,49

Kostnader

Inköp kontorsmaterial                        4 636,00           4 733,00          9 821,50         9 357,20

Trycksaker, kopiering                     28 071,00          23 252,00         11 330,00      30 838,00

Prod. almanackor                            11 000,00           2 875,00         12 937,40       15 450,00

Prod. Nya Stocksundsboken             1 097,58       116 895,00                  0,00               0,00  Utgifter evenemang                        42 689,85         14 150,70             9 577,00       7 314,00

Möteskostnader                                4 645,00           6 650,00           3 500,00       10 000,00

Lokalhyror                                               0,00           1 280,00           1 380,00         2 260,00

Porto. telefon                                   7 525,50              3 266,50               7 112,00       5130,00     Gåvor, uppvaktningar                         600,00           1 081,30      3 549,00          2 547,00

Förbundsavgifter                              8 000,00           7 675,00          8,120,00          8 000,00

Övr. avgifter                                      3290,00           5 904,00          1 520,00          1 214,00

Transport                                                  0,00                  0,00                  0,00               79,00

Skatt                                                        0,00                  0,00                  0,00             159,00

Summa kostnader                      111 554,93      187 762,50    68 846,90       92 348,20

Årets resultat 38 084,83 9 109,41          34 172,85    11 878,29

 

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Bank                                           182 719,92                  0,00          23 412,38       23 363,13

Plusgiro                                         43 171,11          85 953,87        138 531,58      93 985,58

Bankgiro                                       20 641,47          82 440,40          21 540,90      31 963,30

Uppl. int. Nya Stocks.boken                                   24 200,00

Summa tillgångar                    246 532,50         192 594,27     183 484,86     9 312.01

 

Skulder och eget kapital

Maja Lundblads kulturfond         15 853,40*

Claes Johan Lindes fond                      0,00                   0,00             2 700,00         2 700,00

Eget kapital                                192 594,27        183 484,86         146 612,01   134 733,72

Årets resultat                               38 084,83            9 109,41          34 172,85       11 878,29

S:a skulder o eget kap.            246 532.50 192 594,27 183 484,86 149 312,01

 

*  Maja Lundblads kulturfond har satts in på Amorinas bankkonto. Årets ränteintäkt   345,74 kr ingår i beloppet.

 

********************************************************************************

 

 

 

 

 

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: (2012-07-30 19:36:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2022-02-23 11:07:32) Kontakta föreningen