Remisser och yttranden


 

Stocksund den 25 oktober 2013

Yttrande över översiktsplan för
Danderyds kommun 2013- 2030.

Stocksunds Hembygdsförening Sällskapet Amorina ser som sin uppgift att verka för att Stocksund utvecklas i enlighet med sina invånares intressen och att dess skönhetsvärden och kulturella värden bevaras. Här nedan avser vi ta upp frågor som är av speciellt intresse för vår kommundel men dessförinna vill vi i mer generella termer beröra frågan om en överbyggnad av E18 eller dess förläggning i tunnel.

 

Det är allmänt känt att stor fördel med en överbyggnad är att den eliminerar trafikbullret för dem som bor i närheten. Vi anser att överbyggnaden/tunneln inte skall sluta i höjd med Mörbyleden, så som framgår av bilden på sid 53, utan fortsätta i tunnel längre norrut, minst i höjd med Berga Gård.. Uppförsbacken där tyngre fordon växlar ner är en kraftig källa till bullerstörningar. Därtill skall också läggas värdet av att det skapas en ännu större yta för lönsam markanvändning för kontors- och affärsverksamhet i ett ur kommunikationssynpunkt utomordentligt bra läge. Den framtida utformningen av Mörby Centrum och kringliggande områden skulle också underlättas. Det  erbjuder stor frihet för arkitektoniskt tilltalande lösningar samtidigt som villakaraktären av befintlig bebyggele bevaras. Den nuvarande tudelningen av kommunens centrala områden som orsakas av E 18 försvinner.

Både Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet ligger på några få minuters avstånd med T-banan och Roslagsbanan. En trend i hela världen är att små företag för exploatering av forskningsresultat etablerar sig i universitetens närhet ty fortsatt närkontakt med universiteten är av vital betydelse för deras arbete. Visserligen växer det upp forskningscentra i Kista och i området kring KS men vi tror att behovet fortsåtter att öka. Danderyd skulle kunna erbjuda ett attraktivt alternativ för etablering av innovativa företag. Vidare är behovet av studenbostäder i bra läge skriande och överdäckningen skulle kunna bidra till att lindra den.

Av översiktsplanen framgår att järnvägen planeras bli flyttad västerut i syfte att förbättra kontakten mellan Roslagsbanan och T-banan. Gångavståndet mellan Roslagsbanan och Danderyds sjukhus blir kortare och säkerheten för fotgängare blir bättre. Dagens kommunikationsvägar är helt oacceptabla då gångare i stor utsträckning använder gångvägar utan gångbanor mitt ibland en tidvis intensiv biltrafik på avfarter och tillfarter till E 18.

 Översiktsplanen visar inte var bussterminalen i framtiden planeras ligga. Bilden på sid. 53 visar byggnader på platsen för nuvarande terminal. Busstrafiken såväl inom Danderyd som till orter utanför kommunen kommer med säkerhet fortsätta att vara betydelsefull inom den tid planen beskriver. Den framtida lösningen för smidig övergång mellan T-bana, buss och Roslagsbana bör beskrivas i översiktsplanen.

Platsbristen vid infartsparkeringarna är välkänd. Målet att få invånarna använda allnänna kommunikationer istället för att ta bilen kan inte nås om inte parkeringsmöjligheterna avsevärt förbättras. Behovet av centralt belägna parkeringsplatser blir än större vid en utökad bebyggelse. Ett väl tilltaget garage under jord eller ett parkeringshus bör ingå i planeringen.

Det skall påpekas att bullerskyddet mot E 18 och Roslagsbanan inte överallt kommer att lösas med överbyggnad av motorvägen eller flyttning av järnvägsspåren. Särskilda buller skydd kommer att krävas på vissa ställen.

 

Mörby Verkstäder omfattar tre tegelnyggnader: verkstadshallen, godsvagnverkstaden och pumpstationen. Enligt fastställd detaljplan 1978 "värderas samtliga byggnader i Mörby verkstadsområde som värdefulla. Dvs. eventuella förändringar bör ske med stor varsamhet, området får ej bebyggas ytterligare. Om ett planerat bebyggelseärende skulle kunna utgöra ett hot mot områdets särdrag så ska detaljplanen, enligt gällande bestämmelser, ändras så att områdets karaktär i allt väsentligt kan garanteras..."

Mörby Verkstäder bör i framtiden i första hand utnyttjas för kulturell verksamhet. Särskilt verkstadshallen är av kulturhistoriskt värde, dess utseende före tillbyggnaden bör återställas och byggnaden bevaras. En del av den måste kanske användas till väntsal och biljettexpedition om Mörby hållplats flyttas dit, men byggnaden är stor. Återstående del bör ges en flexibel inredning så att en kan användas till konstutställningar, som föreläsningssal, möteslokal, festlokal, amatörteater. Även forskningslaboratorier och småskalig tillverkning i anslutning till dessa kan eventuellt rymmas i den stora byggnadskroppen eller i de två andra tegelbyggnaderna om dessa bevaras.

En förläggning av järnvägsspåren inom verkstadshallen ställer höga krav på bullerskydd av verkstadshallens övriga delar.

 

En annan för oss viktig fråga som kommunen visserligen inte ensam bestämmer över men kan påverka, är sammanläggningen av Stocksund och Mörby hållplatser. Om Stocksunds hållplats läggs ned får de som idag använder sig av den stationen en längre gångväg till Roslagsbanans hållplats i Mörby vilket kan leda till mindre intresse av att använda tåget och därmed ökad bilanvändning. Man borde kunna behålla Stocksunds station på samma sätt som idag för de kortare tågen från Näsby Park.

Av de skäl som anges ovan – den förbättrade  kommunikationen mellan Roslagsbanan på ena sidan samt T-banan, Danderyds sjukhus och bussterminalen på den andra sidan – biträder  vi förslaget på att Mörby station flyttas söderut och förläggs inom Mörby Verkstäder.

 

Bilden på sid. 53 visar nya villor väster om Ängsvägen, Ringen och Ringbacken delvis på platsen för nuvarande järnvägsspår. Vi tror att dessa villor skulle bli utsatta för alltför kraftigt buller från Roslagsbanan strax nedanför och menar, att västra sidan av Ängsvägen bör lämnas obebyggd. Väster om Ringen och Ringbacken är avståndet till järnvägen något större. I första hand föreslår vi att även detta område lämnas obebyggt men som ett alternativ kan vi tänka oss en mer sammanhängande låg bebyggelse som tjänstgör som ljudvall för bakomliggande villor. Den kan rymma kontor, förråd eller liknande.

 

Vi anser att överbyggnad/tunnel måste omfatta hela vägsträckan fram till Berga gård. Vi vill att Mörby Verkstäder ska reserveras för kulturändamål och verksamhet som kan förenas därmed, vilket inte utesluter att byggnaden även kan inrymma en bra lösning för kommunikationen mellan Roslagsbanan, Tunnelbanan och Danderyds sjukhus. Vi ser däremot inte hur den idag dominerande bussterminalen är inplanerad i översiktsplanen.

Vi är positiva till  att den nya översiktsplanen med tunnel/överdäckning äntligen tas fram för Danderyds centrala delar. Den kan lösa viktiga miljöfrågor och kommunikationsproblem samtidigt som den ger föruttsättningar för att villastadens karaktär bibehålles.

Stocksund den 25 oktober 2013

För Sällskapet Amorina

Kjell Gunnarson, ordförande

 

 

 

Till Kommunstyrelsen i Danderyd

Stocksund och Danderyd i februari 2013

Betr. Cedergrenska stranden och vattenområdet utanför

Sedan Mark- och Miljödomstolen i sin dom den 13 december 2012 upphävt byggnadsnämndens beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna för två flytbryggor på fastigheten Danderyd Stocksund 2:160 återstår det bygglov som beviljats Sällskapet Amorina och Naturskyddsföreningen i Danderyd den 17 juni 2011. Dispensen från strandskyddet har inte överklagats i detta ärende som därmed vunnit laga kraft.

Innebörden av vårt bygglov framgår av de handlingar (ritningar och bildillustrationer) som ingivits i ärendet samt av den allmänna beskrivningen av syftet med vårt projekt: återställande av det idag nästan helt förfallna eroderingsskyddet och den helt förfallna promenaden utefter stranden. Våra åtgärder syftar till att så långt som möjligt återge stranden samma utseende som på familjen Cedergrens tid. Vi vill också se till att den nu farliga promenadvägen blir återställd – i dag utgör den en direkt fara för promenerande.

En viktig del i vårt bygglov är återuppförande av en pålad träbrygga med möjlighet för allmänheten att sitta på en bänk och se ut över vattnet. Men bryggan är också avsedd för att  sjösätta jollar och kanoter. Stocksunds Båtklubb bedriver i dag en ungdomsverksamhet just där och vi ser gärna att detaljutformningen av bryggan sker i samråd med båtklubben.

Vi vill med denna skrivelse till Kommunstyrelsen förklara att vårt bygglov inte varit tänkt att utnyttjas av våra två föreningar, där vi skulle stå som byggherre och verkställare av projektet med återställande av stranden. Syftet har varit att visa hur parken och stranden med relativt begränsade medel kan återställas och hur stranden bör skyddas från fortsatt förstöring.

Vi vill att kommunen nu övertar vårt bygglov och att åtgärder kommer tillstånd så snart som möjligt. Vårt enda villkor för detta överlämnande av bygglovet är att de modifikationer och praktiska ändringar som kommunen som byggherre stöter på kommuniceras med oss så vi kan vara övertygade om att syftet inte förändras.

Inom ramen för den i annat sammanhang kända idén från kommunens sida att parkbänkar ska kunna sponsras av företag och enskilda erbjuder vi oss att sponsra de bänkar som kan bli aktuella i strandområdet och på den tänkta bryggan. Vi ser gärna att just dessa parkbänkar bär Naturskyddsföreningens och Sällskapet Amorinas namn. För detta ändamål kommer vi att vända oss i första hand till våra medlemmar för att samla in erforderliga medel.

Vi har en stark önskan att Kommunstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder och till lämplig instans överlämnar ärendet för verkställande. Vi kommer att på alla sätt till våra medlemmar och andra sprida kännedomen om att detta för många kommuninnevånare angelägna ärende på detta sätt nu fått en lycklig lösning.

Sällskapet Amorina                                  Naturskyddsföreningen i Danderyd

Kjell Gunnarson                           Eivor Niklasson

Ordf.                                               Ordf.

 

 

 

Stocksund 2012-09-13

Sällskapet Amorina
Stockholmsvägen 45
182 78 STOCKSUND

AB SL
105 73 Stockholm

Frivillig tillståndsprövning
Program Roslagsbanan

Stocksunds hembygdsförening Sällskapet Amorina har givits tillfälle att anföra synpunkter på miljöeffekterna av Roslagsbanans planerade utbyggnad och utökning av trafiktätheten.
Vi begränsar vårt yttrande till vad som berör kommundelen Stocksund inom Danderyds kommun.

Vi ser med oro på den ökade miljöstörning som uppkommer med en starkt ökad trafiktäthet och med den planerade hastighetshöjningen av tågen. Avståndet från byggnad till järnväg är ofta inte mer än 20-30 meter. Genom den planerade utbyggnaden kommer besvären att öka påtagligt om inte bullret begränsas. Vi har noterat att SL:s ambition är att innehålla de i infrastrukturpropositionen angivna nationella riktvärdena 70 dB(A) vid huvudsaklig uteplats och 45 dB(A) i sovrum nattetid. Vi förväntar oss att detta inte stannar vid en ambition utan också förverkligas före start av den planerade nya trafikökningen.

 

Bullerskydd måste utföras på sådant sätt att villasamhällets miljö inte störs. Det kräver att man väljer lösningar som inte alltid är de billigaste. Även tågsätten behöver kompletteras med tekniska anordningar som begränsar buller. Det kräver moderniseringar av både motorvagnar och övriga vagnar i tågsättet. Trafik med tomma tåg, ej i trafik, måste undvikas nattetid.

En utmärkt beskrivning av Roslagsbanans historia och specifika förhållanden återfinns i det yttrande som ingivits av vår systerförening Djursholms Forntid och Framtid. Vi instämmer i den beskrivningen och delar föreningens farhågor för konsekvenserna av Roslagsbanans utbyggnad för höghastighetstrafik.

Enligt annan information som lämnats tidigare finns planer på att lägga ned Stocksunds hållplats och samtidigt flytta Mörby hållplats något söderut och på det sättet slå ihop två hållplatser till en. Nyttan med den är att hastigheten längs en del av bansträckan kan ökas. Då endast Näsbyparks-grenen berörs av uppehållet i Stocksund torde restiden för de längre ut liggande orterna inte alls beröras av att ta bort en hållplats.

En nedläggning av Stocksunds hållplats skulle innebära stor försämring för en avsevärd del av Stocksunds invånare. Stocksunds hållplats ligger inom gångavstånd för många, väster om banan för invånarna i kommundelen Inverness, öster om den bl.a. för de boende i Sikreno, som är ett stort äldreboende, samt elever och personal vid Marina Läroverket. Förlängning av gångvägen fram till Mörby hpl. (även om det ännu inte har redovisats hur långt söderut man tänkt flytta den) kan bli så stor att man avstår från att åka med Roslagsbanan.

Lika illa är det för dem som från vissa delar av Stocksund kör bil till de två utmärkta infartsparkeringarna vid Stocksunds hpl.: en större alldeles intill hållplatsen och en mindre i början av Vasavägen. De skulle få gå därifrån till Mörby hpl.

Andra invånare i Stocksund använder sig av den stora infartsparkeringen mellan T-banan vid Danderyds sjukhus och Mörby hpl, företrädesvis den delen som ligger närmast Roslagsbanan. Skulle Mörby hpl. flyttas söderut får de längre gångväg dit från parkeringsplatsen. (Den längre gångvägen gäller även dem som åker norrifrån till sin arbetsplats vid Danderyds sjukhus eller vill byta till T-bana där. Sagt i parantes eftersom det inte berör Stocksund.)

Ett argument för att lägga ned Stocksunds hållplats har varit att den korta perrongen endast ger plats för tågsätt med tre vagnar men man vill genomgående öka antalet vagnar till fem.

Eftersom endast tåg till Näsbypark stannar i Stocksund och någon större ökning av invånarantalet längs den grenen knappast är aktuell anser vi att tågsätt med tre vagnar är fullt tillräckliga där under överskådlig tid.

Enligt bild 2, där man förutsätter att Stocksunds hpl. finns kvar, planeras att en tredjedel av tågen som går fram till Arninge hpl. skulle stanna i Stocksund. Det ser vi positivt på och säkerligen kan man också för dessa tågsätt nöja sig med tre vagnar.

För Sällskapet Amorina

Kjell Gunnarson, ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Sällskapet Amorina

Ändrad av: Sällskapet Amorina (2018-12-27 21:48:02) Kontakta föreningen
Skapad av: Sällskapet Amorina (2012-09-26 12:34:57) Kontakta föreningen