Stadgar


 

Stadgar för Sällskapet Amorina

Sällskapet Amorina bildades den 1 januari 1971 av några deltagare i en mångårig hembygdscirkel i Stocksund i ABF:s regi.

Sällskapet är sedan 1981 anslutet till Stockholms läns hembygdsförbund.

§ 1. Ändamål

Sällskapets huvuduppgift är att utöka, ordna och bevara de samlingar av Stocksundiana, som förvaras i Sällskapets arkiv.

Genom utställningar, föredrag och på andra sätt bör Sällskapet skapa intresse för Stocksund och bygdens historia samt söka tillvarataga de kulturella intressena vid förändringar i Stocksund.

§ 2. Medlemskap

Medlemskap i Sällskapet kan vinnas av envar som vill deltaga i verksamheten.

§ 3. Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordföranden och minst fyra ledamöter.

Till styrelsen adjungeras Sällskapets arkivarier.

§ 4. Revisorer

Revisorerna skall vara två jämte en suppleant.

§ 5. Årsmöte

Årsmöte skall hållas under första kvartalet. Kallelse skall vara utsänd minst tio dagar före mötesdagen.

Vid årsmötet förekommer:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
 3. Styrelsens och revisorernas berättelse
 4. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Val av ordförande
 6. Val av övriga styrelseledamöter
 7. Val av arkivarier
 8. Val av revisorer och suppleant
 9. Val av tre personer att utgöra valberedning
 10. Bestämmande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 11. Behandling av till årsmötet inlämnade förslag, vilka skall vara Sällskapets ordförande tillhanda senast sex dagar före årsmötesdagen.

 

 

§ 6. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar får endast avgöras vid ordinarie årsmöte, varvid erfordras att två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense därom.

§ 7. Upplösning

Upplösning av Sällskapet Amorina kan endast ske om beslut härom fattas på två av varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Härvid fordras att två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense därom.

Vid upplösning av Sällskapet Amorina skall dess behållna kapital överföras till Maja Lundblads kulturfond och dess samlingar tillfalla Danderyds kommun.

 

Dessa stadgar är antagna av Sällskapet Amorinas årsmöte den 15 april 1978 med ändringar den 17 mars 1979, den 16 februari 1982, den 16 februari 1994 samt den 16 mars 2009.

 

Stadgar för Maja Lundblads kulturfond

§ 1. Ändamål

Maja Lundblads kulturfond är instiftad 1978 och har till ändamål att stödja de av Sällskapet  förvaltade Stocksundianasamlingarna. Till grund för fonden ligger en donation av Maja Lundblad och fonden kan utökas genom gåvor som avser samma ändamål.

§ 2. Förvaltning och revision

Sällskapet Amorina förvaltar fonden genom sin styrelse, som har att bestämma användningen av medlen.

Revision sker genom Sällskapet Amorinas revisorer. Vid årsmöte med Sällskapet skall berättelse om fonden och dess förvaltning föreligga och fråga om ansvarsfrihet behandlas.

§ 3. Upplösning

Vid upplösning av Sällskapet Amorina skall dess styrelse i samråd med Danderyds kommun bestämma om medlens disposition; dock skall iakttagas att de kulturideal som väglett Sällskapet Amorina skall tillgodoses vidd fondens användning.

§ 4. Ändring av stadgarna

Dessa stadgar är antagna vid Sällskapet Amorinas årsmöte den 15 april 1978, med ändring den 16 februari 1994. Ändring eller tillägg till stadgarna kan beslutas endast på ordinarie årsmöte.

Förening:

Sällskapet Amorina

Skapad av: (2013-02-26 10:53:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sällskapet Amorina (2022-02-18 00:38:14) Kontakta föreningen