Verksamhetsberättelse 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Sällskapet Amorinas verksamhetsberättelse för 2017

Årsmötet 2017
Den 14 mars 2017 höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 46:e årsmöte i Cedergrenska Tornet.
Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets ordförande Gunhild Sällvin med Gunnela Mogensen som sekreterare. Dag Linnarsson och Svea Hermansson utsågs till justerare.

Årsmötets val av styrelse, revisorer och valberedning:
Ordförande Marie Hafström (nyval)

Övriga styrelseledamöter (omvalda):
Gunilla Barr, Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Monica Henricsson, LouiseHillberg, Karin Josephson, Viveka Laksov-Vessberg, Karin Löfdahl, Marika C:son Lönnroth, Gunnela Mogensen, Mikael Röhr och Kristina Skog.

Mikael Röhr avgick ur styrelsen den 31 december 2017.

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer: 1:e vice ordförande Karin Josephson, 2:e vice ordförande Jan Falk, sekreterare Gunnela Mogensen,
kassör Kristina Skog, ansvarig för medlemsregistret Monica Henricsson, ansvarig för hemsidan Marika C:son Lönnroth, programsekreterare Karin Löfdahl, förste klubbmästare Louise Hillberg, biträdande klubbmästare Birgit Erngren Wohlin, Monica Henricsson, Kristina Skog, Björn Bloth, Viveka Laksov-Vessberg och Gunilla Barr, ansvarig för utrustning Björn Bloth, fotograf Mikael Röhr.

Till revisorer för Sällskapet Amorina och Maja Lundblads kulturfond valdes Sven Hedman och Lars Frumerie (båda omval). Till ny revisorssuppleant valdes Gunnar Ericsson.

Till valberedning omvaldes Gunnar Andrén, Mari Falk, Kjell Gunnarson och HannaLagercrantz. Gunnar Andrén utsågs till sammankallande.

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2018 skulle vara oförändrad, dvs. 150 kr för enperson och 200 kr för två personer på samma adress

Efter årsmötet talade styrelseledamoten i Danderyds hembygdsförening Franciska Sieurin-Lönnqvist om Den lilla trädgårdsstaden Danderyd. Ett sekel av förändring.Därefter bjöds deltagarna på ett glas vin, öl eller alkoholfritt.

Verksamheten
Sällskapet Amorina har enligt stadgarna till uppgift att utöka, ordna och bevara de samlingar av Stocksundiana, som förvaras i Sällskapets arkiv. Genom utställningar, föredrag och på andra sätt bör Sällskapet skapa intresse för Stocksund och bygdens historia samt söka tillvarata de kulturella intressena vid förändringar i Stocksund.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft sammanlagt 10 protokollförda sammanträden under 2017.

Mötesverksamheten under 2017
Sällskapet Amorinas mötesverksamhet bedrivs i olika former – Valborgsmässoafton i Svanholmsparken, Nationaldagen i Cedergrenska parken, Berättarhörnor i Idalagården och vårvandring. Våra tesalonger, ofta kompletterade med en utställning, har även detta år varit den vanligaste mötesformen som samlar mellan trettio och åttio deltagare. Ämnena kan handla om Stocksund, men det händer också att en stocksundsbo – eller före detta Stocksundsbo – talar om sitt liv och sin verksamhet.

Programverksamheten under 2017
11 februari: Tesalong i Stocksunds bibliotek om Inverness, en spännande historia. Samtal med tidigare och nuvarande invånare i området samt invigning av en utställning på samma tema.
14 mars: Amorinas årsmöte hölls som vanligt i Cedergrenska Tornet. Efter årsmötesförhandlingarna höll Franciska Sieurin-Lönnqvist ett anförande och visade bilder med utgångspunkt från sin bok Den lilla trädgårdsstaden Danderyd. Ett sekel av förändring.
1 april: Tesalong i Scoutstugan på temat Svanholmsparken, en historisk plats i förändring. Stadsträdgårdsmästaren Karin Almén berättade om de nya planerna för grönområden i Stocksund.
7 april: Berättarhörna. Minnen från Stocksundsskolan. Plats: Idalagården.
23 april: Tornets Dag. Festligheter i Cedergrenska Tornet med musik på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och Det gudomliga himlaspelet. Samarrangemang med Cedergrenska Tornets Vänners fond.
30 april: Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening.
Vårtal av professor Dag Linnarsson och vårsånger av Sofia Kammarkör. Plats: Svanholmsparken.
18 maj: Vårvandring till gömda och glömda affärer i Stocksund med Marika Lönnroth, Birgit Erngren Wohlin och Gunnela Mogensen.
6 juni: Nationaldagen firades i Cedergrenska parken. Deltagarna hade anmodats att ta med egen picnic-korg. Danderyds Blåsorkester bidrog med musik och Amorinas ordförande Marie Hafström höll tal.
2 september: Stocksunds Torgs Dag. Samarrangemang med bl.a. Stocksundsbibliotekets Vänner som huvudarrangör. Amorinas programpunkt hade rubriken Ett år före valet: Vad vill våra politiker göra för ett bättre Danderyd? Jan Falk ledde samtalet med politikerna.
10 september: Kulturarvsdagen anordnas årligen i hela landet och är i Danderyds kommun ett gemensamt arrangemang för kommunens fyra hembygdsföreningar. Nationellt tema 2017 var Miljöer med möjligheter. Detta år organiserade Djursholms hembygdsförening Samfundet Forntid och framtid en miljö- och kulturvandring bland forngravarna nära Ekebysjön.
Under tiden den 14 – 22 oktober pågick Kulturbiennalen i Danderyd. Amorina bidrog med fyra programpunkter.
14 oktober. Tesalong med Jan Eliasson, tidigare biträdande generalsekreterare i FN, talade om Hopp och möjligheter i rädslans tid. Plats: Stocksunds bibliotek.
15 oktober. Familjevandring i Cedergrenska parken på temat Testa dina trädkunskaper. Monica Henricsson ledde vandringen.
20 oktober. Berättarhörna. Tema: Gamla lärare och elever minns sin skola i Stocksund. Plats: Idalagården.
21 oktober. Tesalong. En utställning om Folkskolans framväxt i Stocksund presenterades med anledning av att folkskolan i Sverige firade 175 år. Utställningen invigdes av rektorn för Stocksundsskolan och Långängsskolan Marie Altenberg. Plats: Stocksunds bibliotek.
25 november. Tesalong. Utställningen Tre trädgårdar, tre temperament om Lars IsraelWahlmans, Julie Hamiltons och Ulf Nordfjells tankar om trädgårdskonst presenterades av Marie Hafström, Karin Josephson samt Ann-Marie och Mats Lindstrand. Plats: Stocksunds bibliotek.

Arkivet
Amorinas arkiv har varit öppet den första lördagen i varje månad (dock inte i juni, juli och augusti) mellan kl. 11 och 12. För många utgör arkivet en värdefull källa till kunskap om bebyggelsen och livet i Stocksund. För att göra arkivet mer tillgängligt har ett arbete påbörjats med att digitalisera det. Det kommer att pågå under lång tid, troligen flera år.

Vid årsmötet utsågs inte någon arkivarie för föreningen. I stället har styrelsen på förslag av Gunnar Andrén utsett en arkivkommitté som fått i uppdrag att göra en översyn av arkivet. Uppdraget innebär bl.a. att kommittén ska utreda och lämna förslag till
– omfattningen av det fortsatta digitaliseringsarbetet,
– vilken teknisk lösning som bör väljas för att tillgängliggöra arkivet via Internet,
– vilken kostnadsnivå för inköp av apparatur, Internetlösning m.m. som kan ansesvara lämplig med hänsyn till föreningens behov och ekonomi.
I kommittén ingår Karin Josephson, ordförande, Gunnar Andrén, sekreterare, Jan Falk,Marika C:son Lönnroth och Mikael Röhr.

Klubbmästare
Klubbmästeriet har till uppgift att se till att allt praktiskt fungerar vid våra publika möten. Detta värv delas nu av sju personer ur styrelsen med Louise Hillberg som försteklubbmästare.

Sällskapets medlemsregister
Vid senaste årsskifte uppgick antalet medlemmar till 503 (520) personer på 341 (348)adresser. Ansvarig för registret är Monica Henricsson.

Samarbete med andra föreningar
Samarbetet med de tre andra hembygdsföreningarna i Danderyd, Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening, har fortsatt på samma goda sätt som tidigare.

Sällskapet Amorina är medlem i Sveriges Hembygdsförbund som i sin tur är uppdelat ilänsförbund. Sveriges Hembygdsförbund ger ut tidskriften Bygd och Natur. Stockholms läns hembygdsförbund ger ut tidskriften Ledungen.

Samarbete med Stocksunds bibliotek
Samarbetet med Stocksunds bibliotek är betydelsefullt för Amorina. Detta beror inte enbart på att vi har vårt arkiv och vår sammanträdeslokal i samma byggnad. Vi har stor glädje och nytta av biblioteket som säljer flera av våra produkter – boken Affärslivet i Stocksund, almanackan, Amorinas bricka med Olof Hermelin-motiv, Nya Stocksundsboken m.m.

Vi förlägger många av våra möten till biblioteket och har regelmässigt våra utställningar där. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete med biblioteket.

Almanackan 2018

Sällskapet Amorina beslutade under 2017 att för tredje året i rad ge almanackan till medlemmarna som en medlemsförmån. Almanackan för 2018 visar vykortsbilder från gamla Stocksund med förklarande kommentarer och information som tillsammans med bildmaterialet ger en intressant bild av gamla tider och de förändringar som därefter skett. För text- och bildmaterial svarade Jan Falk och Mikael Röhr.

Portokostnaden för medlemsförmånen är hög. Men tack vare ”egen” postutdelning når vi de flesta adresser i Stocksund och sparar därmed en stor utgift. Almanackan kan också köpas på biblioteket samt på våra möten.

Maja Lundblads kulturfond
Fonden redovisas i Sällskapet Amorinas bokslut tillsammans med föreningens tillgångar. Stadgar och beslut om användning följer samma regler som tidigare.
Fondens kapital uppgick den 31 december 2017 till 17 299 kronor.

Cedergrenska Fonden
Sällskapet Amorina är huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond och utser styrelse i fonden. Verksamhetsberättelsen för fonden framgår av bilaga 2.
Fondens styrelse beslutar ensam om användningen av fondens medel.
Revisor för Cedergrenska Fonden utses av Danderyds kommun.

Sällskapets ekonomi 2017
Även verksamhetsåret 2017 har givit ett positivt resultat på 47 165 kr (53 884 kr). Styrelsen vill särskilt framhålla följande.
Boken Affärslivet i Stocksund som gavs ut 2016 har sålt mycket bra även under 2017 och har därmed bidragit med intäkter. Styrelsen har därför beslutat om en nytryckning av boken.
Med anledning av nya beräkningsgrunder har bidraget från Danderyds kommun för 2017 höjts till 11 000 kr (8 000 kr).
Avgiften till Hembygdsförbundet är höjd till 14 040 kr (11 880 kr), beräknad utifrån medlemsantalet i Sällskapet Amorina.
Variationer förekommer mellan olika år vad gäller kostnader för de olika evenemangen, beroende på vilka som medverkar, om arvode måste betalas eller andra kostnader uppstår.
Portokostnaderna kan hållas nere om postdistributionen kan genomföras av frivilliga.
Styrelsen föreslår att årets resultat förs i ny räkning.

Styrelsens förslag till medlemsavgift
För 2019 föreslår styrelsen oförändrad medlemsavgift, det vill säga för enskild medlem 150 kr och avgiften för ytterligare en medlem på samma adress behålls oförändrad på 50 kr.
Bil. 1 Föreningens räkenskaper

Slutord 2017
Sällskapet Amorina tackar alla medlemmar, medverkande och sponsorer för värdefullt stöd samt för penningbidrag och övriga gåvor som Sällskapet fått mottaga under året.

Stocksund den 8 februari 2018

Marie Hafström
Ordförande

Karin Josephson               Jan Falk                              Björn Bloth
1:e vice ordförande           2:e vice ordförande       Ansv.f. utrustning

Birgit Erngren Wohlin     Monica Henricsson           Louise Hillberg
Bitr. klubbmästare            Ansv. f medlemsregistret 1:e klubbmästare

Karin Löfdahl                    Marika C:son Lönnroth    Gunnela Mogensen
Programsekreterare       Redaktör för hemsidan      Sekreterare

Kristina Skog                     Gunilla Barr Viveka          Laksov-Vessberg
Kassör                                Bitr. klubbmästare             Bitr. klubbmästare

 

Bil. 2
Cedergrenska Fonden
Sällskapet Amorina är sedan den 12 juni 1996, då Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner upplöstes vid ett välbesökt medlemsmöte i nyss invigda Cedergrenska Tornet, huvudman för Föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond.

Föreningsmötet fastställde de för Fonden ännu gällande stadgarna och anslog 100.000 kr som grundkapital. Stadgarna stipulerar att Sällskapet Amorina är fondens huvudman och att Sällskapets styrelse utser fondens tre ledamöter. Vidare stipuleras att Danderydskommunstyrelse skall förordna Fondens revisor, vilket skett sedan 1997.

År 2017 var fondens tjugoförsta verksamhetsår. Fonden skall dela ut avkastningen till ”stipendier, bidrag eller annat ändamål enligt styrelsens gottfinnande” (§ 4). ”Den enda begränsningen skall vara att medlen används till något/någon som har anknytning till Stocksund och till Cedergrenska Tornet och Parken.” Totalt har Fonden delat ut 230.000 kr under åren 1997-2017. Grundkapitalet är intakt. Protokollen förvaras i Sällskapet Amorinas kassaskåp, en gång bekostat just av Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner.

Styrelsen för Sällskapet beslutade den 13 maj 2014 att till Fondordförande utse försäkringsdirektör Kjell Gunnarson, Stocksund, Sällskapets ordförande sedan 2009 (§ 3 i Sällskapets styrelseprotokoll av den 13 maj 2014).
Samtidigt omförordnades advokat Lennart Waldenström, ledamot sedan Fondens tillkomst 1996. Till ny ledamot utsågs kemiingenjören Birgitta Resvik, Stocksund.
Samtidigt beslutade styrelsen för Sällskapet att till Hedersordförande i Fonden utse Ulla Assarsson-Eklöw, Fondens ordförande 1996-2014.

På motsvarande sätt utsåg Sällskapets styrelse till Hedersledamot arkitekten Sven-Olof Larsson, känd som ”Tornarkitekten” och Fondledamot 1996-2014. Fonden har därtill adjungerat ekonomen Hakon Bildt, Stocksund, som kassaförvaltare, och f.d. riksdagsledamoten Gunnar Andrén, Stocksund, som sekreterare, f.d. ordförande i f.d. Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner och f.d. ordförande i Sällskapet. Firmatecknare är ordföranden och kassaförvaltaren, var för sig.

För åren 2015-2018 har Danderyds kommunstyrelse förordnat kommunrevisorn Inge Telander, Djursholm, att vara Fondens revisor. Revisorns uppgift – utöver att granska Fondens räkenskaper – är att föreslå ansvar eller ansvarsfrihet för fondens ledamöter.

Tornets Dag 2017 ägde rum den 23 april, på två dagar när 121 år efter byggstarten. Noteras kan att den 100-åriga byggtiden kom att påverkas av det tillfälliga 86-åriga byggavbrottet efter 1908.

Vårbrunchen 2017, ett samarrangemang mellan Sällskapet Amorina och Fonden, kunde genomföras på sedvanligt sätt, detta i motsats till den otjänliga väderleken 2016 som tvingat fram ett inomhusarrangemang vilket minnesgoda mest erinrade sig genom att luften i tornet tog slut.

I den sena aprilsolen 2017 kunde dock Sällskapets ordförande Marie Hafström hälsa välkommen på Tornterrassen där Danderyds kulturskola under ledning av Magnus Hedenborg blåste ikapp med vårvinden så att blåsmusiken hördes vida kring – varefter Sällskapets sekreterare Gunnela Mogensen ledde den traditionella vårsången.

Behjälpliga vid 2017 års arrangemang var åter Karin Löfdahl och Louise Hillberg från Sällskapets styrelse. Fondledamöterna är tacksamma för detta bistånd. Att överlåta bordsplacering och annat viktigt organisationsarbete åt himmelska krafter är enligt Fondens praxis ej tillrådligt.

2017 års Hedersstipendium tilldelades Karin Josephson, Stocksund, för hennes förnämliga sammanställning av Stocksunds filmhistoria under två perioder, först stumfilmsperioden från 1919, därefter spelfilmstiden under 1940-talet fram till början av 1960-talet, allt elegant presenterat i den filmografi som bär det ståtliga namnet Stollywood.

Cedergrenska Tornstipendiet tilldelades 2017 Christer Klinth, Enebyberg, för hans engagemang i Stocksunds Båtklubbs seglarskola, där han i flera år lett utbildningen tillsammans med sina medinstruktörer i konsten att segla Optimistjollar, Trissjollar och 606:or, att ha lärt ut sjövett och bedrivit andra sommaraktiviteter – kajakpaddling, brädsegling, manövrering av mindre motorbåtar.

Cedergrenska Tornets Vänners Fonds stipendium tilldelades 2017 Stocksundsfödde och -uppvuxne Sven Hedman, Danderyd, för hans mångåriga engagemang i olika delar av Stocksunds föreningsverksamhet, 2016 krönt av att bli vald till Styrande mästare i den 90-åriga Stocksundsklubben, året då även kvinnor med glädje välkomnats som medlemmar, vidare för att som specerihandlarson i Stocksund ha deltagit ikartläggandet av affärsverksamhet i Stocksund och slutligen i egenskap av mångårig revisor i Sällskapet

Cedergrenska Tornets Vänners Fonds Småstjärnestipendier, vars mottagare enligt Fondbestämmelserna från 1997 får vara högst tolv år gamla, tilldelades 2017 Andrea Salwén, Stocksund (flöjt), och Ivar Hagelin, Stocksund (trombon). Andrea framträdde med ett av Torndagsgästerna applåderat nummer, medan Ivar för dagen utövade schackspelandets ädla konst på annan plats.

Mot slutet av Vårbrunchen nedsteg från himlen, som alltid lika oväntat som förutsett, delar av självaste familjen Cedergren, i avsikt att inspektera tornets tillstånd. Nedkomsten föranledde att i Riddarsalen gavs det alltid orepeterade skådespelet Ett himla liv …

Fondens räkenskaper 2017 kommer att av Fonden fastställas den 17 februari 2018 enligt revisorns förslag.

Revisorn har rekommenderat ansvarsfrihet för ledamöterna enligt det uppdrag han enligt stadgarna åtnjuter.

Fondens beslut kommer att på sedvanligt sätt skriftligen meddelas Sällskapets styrelse.

Gunnar Andrén, sekreterare

3 februari 2018

 

 

Sällskapet Amorina

Verksamhetsberättelse 2016

Den 14 mars 2016 höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 45:e årsmöte i Cedergrenska Tornet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets ordförande Kjell Gunnarson med Gunnela Mogensen som sekreterare. Erik Hafström och Märta Lindman utsågs till justerare.

Årsmötets val av styrelse, revisorer och valberedning:

Ordförande Gunhild Sällvin (nyval)

Övriga styrelseledamöter (omvalda):

Gunilla Barr, Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Marie Hafström, Monica Henricsson, Louise Hillberg, Karin Josephson, Karin Löfdahl, Marika C:son Lönnroth, Gunnela Mogensen, Mikael Röhr och Kristina Skog.

Till arkivarie omvaldes Viveka Laksov-Vessberg.

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer: 1:e vice ordförande Marie Hafström, 2:e vice ordförande Karin Josephson, sekreterare Gunnela Mogensen, kassör Kristina Skog, ansvarig för medlemsregistret Monica Henricsson, ansvarig för hemsidan Marika C:son Lönnroth, förste klubbmästare Louise Hillberg, biträdande klubbmästare Birgit Erngren Wohlin, Monica Henricsson, Kristina Skog, Björn Bloth och Viveka Laksov-Vessberg, intendent Jan Falk, ansvarig för utrustning Björn Bloth, fotograf Mikael Röhr.

Till revisorer för Sällskapet Amorina och Maja Lundblads kulturfond valdes Sven Hedman och Lars Frumerie (båda omval). Karl-Erik Isacsson utsågs till revisorssuppleant (omval).

Valberedning: Gunnar Andrén (nyval), Mari Falk (omval), Kjell Gunnarson (nyval), Hanna Lagercrantz, (nyval). Gunnar Andrén utsågs till sammankallande.

Efter årsmötet höll Ulf Durling ett anförande med rubriken Mina amoraliska memoarer. Därefter bjöds deltagarna på ett glas vin eller öl eller alkoholfritt.

Verksamheten

Sällskapet Amorina har enligt stadgarna till uppgift att utöka, ordna och bevara de samlingar av Stocksundiana, som förvaras i Sällskapets arkiv. Genom utställningar, föredrag och på andra sätt bör Sällskapet skapa intresse för Stocksund och bygdens historia samt söka tillvarataga de kulturella intressena vid förändringar i Stocksund.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft sammanlagt 7 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.

Mötesverksamheten under 2016

Sällskapet Amorinas mötesverksamhet bedrivs i olika former – Valborgsmäss firas i Svanholmsparken, Nationaldagen i Cedergrenska parken, Berättarhörnor på Idala Seniorträff och Vårvandring på gömda och glömda stigar. Våra tesalonger, ofta kompletterade med en utställning, har även detta år varit den vanligaste mötesformen som samlar mellan fyrtio och sextio deltagare. Ämnena handlar om Stocksund eller så är det en stocksundsbo – eller f d – som berättar om sitt liv och sin verksamhet.

Så här såg vår verksamhet under år 2016 ut i koncentrerad form:

13 februari: Tesalong i Petruskyrkans församlingssal med ledarskapsforskaren, professorn och författaren till boken ”Djursholm, ett ledarsamhälle”, Mikael Holmqvist.

14 mars: Amorinas årsmöte avhölls som vanligt i Cedergrenska tornet. Efter årsmötesförhandlingarna berättade deckarförfattaren Ulf Durling under rubriken Mina amoraliska memoarer. Sällskapet bjöd på lättare förtäring.

9 april: Tesalong. Eva-Karin Gyllenberg, journalist på DN, kåserade över rubriken Stockholm på trekvart. Plats: Stocksunds bibliotek.

24 april: Tornets Dag: 20-årsjubileum med vårsånger inomhus istället för på takterrassen, buffé, stipendieutdelning och Det gudomliga himlaspelet.

30 april: Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Vårtal av Helge Jonsson och vårsånger av Sofia Kammarkör. Plats: Svanholmsparken.

13 maj: Berättarhörna: Minnen från ett långt liv i Stocksund. Arne Elfström och Kerstin Waldner berättade om segling respektive curling. Plats: Idala Seniorträff

18 maj: Hamnens dag : Amorina deltog med bokbord.

24 maj: Vårvandring på gömda och glömda stigar i Stocksund med Birgit Erngren Wohlin, Gunnela Mogensen och Marika Lönnroth.

6 juni: Nationaldagen firades i Cedergrenska Parken med medhavda bullar och kaffe och med musik av Danderyds Blåsorkester, i år förstärkt med gäster från Norge.

3 september: Stocksunds Torgs Dag. Stocksundsbibliotekets Vänner är huvudarrangör. Amorinas programpunkt: Utfrågning av våra kommunpolitiker under ledning av Jan Falk. Vad vill de göra för Stocksund och för hela kommunen?

11 september: Kulturarvsdagen med årets tema Tidens rörelser. Ett samarrangemang av våra fyra hembygdsföreningar om föreningslivets framväxt. Amorina deltog med temat Från studiecirkel till hembygdsförening, historik över Sällskapet Amorina. Kommunalrådet Olle Reichenberg invigde. Plats: Danderydsgården.

1 oktober: Bokrelease Affärslivet i Stocksund 1873 – 2016. En bok av Marika Lönnroth m fl. Samtidigt presenterades en utställning om affärer och värdshuset 200 år 1816-2016. Plats: Stocksunds bibliotek.

7 oktober: Berättarhörna. Minnen från ett långt liv i Stocksund. Deltagare i facebookgruppen Du vet att du är från Stocksund medverkade. Plats: Idala Seniorträff.

22 oktober: Tesalong Amorina. Pionjären Andrea Andreen, en stridbar kvinna. Magna Andreen Sachs, Stocksund, berättade om sin och Elisabet Larbergs bok Andrea Andreen: för livet skull. Plats: Petruskyrkan.

13 november: Film på Roxy. Fortsättning på Amorinas program kring filmen i Stocksund. Karin Josephson har forskat i arkiven och hon inledde med att berätta om Stocksunds biografhistoria. Martin Voss Schrader visade sedan och kommenterade utdrag ur filmer som visats på biografen Roxy. Plats: Riddarsalen i Cedergrenska tornet.

26 november: Tesalong: Prinsen av Siam besöker Stocksund. Jonas Söderqvist berättade skrönor och andra egendomligheter om Stocksund. Plats: Scoutstugan

Arkivet

Amorinas arkiv har varit öppet den första lördagen i varje månad (inte juni – augusti) mellan kl. 11 och 12. För många i Stocksund utgör arkivet en värdefull källa till kunskap om det egna huset. Arkivarien Viveka Laksov-Vessberg har varit på plats i arkivet på dessa tider eller på annan tid efter överenskommelse.

För att göra arkivet mer tillgängligt har vi börjat digitalisera det, en verksamhet som kommer att pågå under flera år. Arbetet leds av Mikael Röhr som har ovärderlig hjälp av Christian Rosander. För ändamålet har en dator och en scanner förvärvats.

Klubbmästare

Att allt fungerar på ett bra och trevligt sätt vid våra möten och utställningar är Klubbmästeriets förtjänst. Detta värv delas nu av sex personer ur styrelsen med Louise Hillberg som förste klubbmästare.

Sällskapets medlemsregister

Vid senaste årsskifte uppgick antalet medlemmar till 520 (493) personer på 348 (328) adresser. Ansvarig för registret är Monica Henricsson.

Samarbete med andra föreningar

Samarbetet med de tre andra hembygdsföreningarna i Danderyd – Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening – har fortsatt på samma goda sätt som tidigare.

Stockholms läns hembygdsförbund och Sveriges Hembygdsförbund

Sällskapet Amorina är medlem i Sveriges Hembygdsförbund som i sin tur är uppdelat i länsförbund. Sveriges Hembygdsförbund ger ut tidskriften Bygd och Natur. Stockholms läns hembygdsförbund ger ut tidskriften Ledungen.

Samarbetet med Stocksunds bibliotek

Samarbetet med Stocksunds bibliotek är betydelsefullt för Amorina. Detta beror inte enbart på att vi har vårt arkiv och vår sammanträdeslokal under biblioteket. Vi har stor glädje och nytta av biblioteket som säljer flera av våra viktiga produkter – Affärslivet i Stocksund, almanackan, brickorna, Nya Stocksundsboken m fl.

Vi förlägger många av våra möten till biblioteket och har regelmässigt våra utställningar där. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete med biblioteket.

Almanackan 2017

Sällskapet Amorina gav för andra året ut almanackan som en medlemsförmån. Almanackan visar bilder från gamla Stocksund tillsammans med information om den tiden. Styrelsen tror att detta ger en intressant bild av gamla tider och förändringarna som sedan skett. Vi ser det som en viktig kommunikation med våra medlemmar.

För text- och bildmaterial ansvarar Jan Falk och Mikael Röhr. Alla är välkomna med äldre foton och information.

Portokostnaden för medlemsförmånen är hög. Men tack vare ”egen” postutdelning når vi de flesta adresser i Stocksund och sparar därmed en stor utgift . Almanackan kan fortfarande köpas på biblioteket eller på våra möten.

Maja Lundblads kulturfond

Fonden redovisas i Sällskapet Amorinas bokslut tillsammans med föreningens tillgångar. Stadgar och beslut om användning följer samma regler som tidigare.

Fondens kapital uppgick den 1 januari 2017 till 16 320 kronor.

Cedergrenska Fonden

Sällskapet Amorina är huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond och utser styrelse i fonden. Verksamhetsberättelsen för fonden framgår av bilaga 2.

Fondens styrelse beslutar ensam om användningen av fondens medel.

Revisor för Cedergrenska Fonden utses av Danderyds kommun.

Sällskapets ekonomi 2016

Verksamhetsåret 2016 visar på ett positivt resultat. Detta kan förklaras genom att, den av årsmötet 2015 beslutade höjningen av medlemsavgiften till 150 kr för enskild person och 200 kr för 2 personer på samma adress, har gett en ökning med cirka 10 000 kr.

Den nyutgivna boken om Affärslivet i Stocksund har också bidragit till Sällskapets förbättrade ekonomi tack vare stöd från ICA Tornet, Klart Skepp, Kungliga Patriotiska Sällskapet samt från Köpmannaförbundet.

Variationer förekommer mellan olika år vad gäller kostnader för de olika evenemangen, beroende på vilka som medverkar, om arvode måste betalas eller andra kostnader krävs. Portokostnaderna kan hållas nere om vädret är gynnsamt och postdistributionen kan genomföras av frivilliga.

Styrelsen föreslår att årets resultat förs i ny räkning.

Årets räkenskaper framgår av bilaga 1.

Styrelsens förslag till medlemsavgift

För 2018 föreslår styrelsen oförändrad medlemsavgift, det vill säga för enskild medlem 150 kr och avgiften för ytterligare en medlem på samma adress behålls oförändrad på 50 kr.

Slutord 2016

Sällskapet Amorina tackar alla medlemmar, medverkande och sponsorer för värdefullt stöd samt för penningbidrag och övriga gåvor Sällskapet fått mottaga under året.

Stocksund den 14 mars 2017

Gunhild Sällvin, ordförande

Marie Hafström, 1:e vice ordförande

Karin Josephson,  2:e vice ordförande

Gunnela Mogensen, sekreterare

Kristina Skog, kassör

Viveka Laksov-Vessberg, arkivarie

Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Monica Henricsson

Louise Hillberg, Karin Löfdahl, Marika Lönnroth, Mikael Röhr, Gunilla Barr 

Rapport från
föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond
för tiden 1 januari – 31 december 2016

 

När föreningen Cedergrenska Tornets Vänner upplöstes den 12 juni 1996 vid ett medlemsmöte i Cedergrenska Tornet bildades en Fond om 100.000 kr av den upplösta föreningens tillgångar. Det skedde sedan tornet invigts 21 april 1996 på 100-årsdagen av byggstarten. Enligt det samtida beslutet om Fondens stadgar föreskrivs att ledamöterna i Fonden, till antalet tre, skall utses av styrelsen Sällskapet Amorina. Danderyds kommunstyrelse skall förordna Fondens revisor.

År 2016 var Cedergrenska Fondens tjugonde verksamhetsår. Målet för Fonden (stadgarna §4) är att dela ut avkastningen till ”Stipendier, bidrag eller annat ändamål enligt styrelsens gottfinnande”. —”Den enda begränsningen skall vara att medlen används till något/någon som har anknytning till Stocksund och till Cedergrenska Tornet och Parken”.

Fondens ledamöter under 2016 var desamma som utsågs 2014. Då utsåg styrelsen för Sällskapet Amorina den 3 maj till ordförande f.d. försäkringsdirektören Kjell Gunnarson, Stocksund, Sällskapet Amorinas ordförande 2009-2016.
Samma dag omförordnades advokat Lennart Waldenström, Danderyd, och nyvaldes kemiingenjör Birgitta Resvik, Stocksund, som ledamöter.
Styrelsen beslutade samtidigt att utse f.d rektor Ulla Assarsson-Eklöw, Fondordförande 1996-2014, till Hedersordförande.
På motsvarande sätt utsågs arkitekten Sven-Olof Larsson till Hedersledamot, också han ledamot sedan Fondens tillkomst.
Som tidigare har adjungerat ekonomen Hakon Bildt, Stocksund, som kassaförvaltare, och förre riksdagsledamoten Gunnar Andrén, Stocksund som sekreterare.

Kommunstyrelsen i Danderyd förordade den 12 januari 2015 Inge Telander, Djursholm, som revisor intill december 2018.

Fonden beslutade 1996 att dess protokoll skall förvaras av Sällskapet Amorina. Så sker. Protokollen i original från 13 november 1996 – 20 februari 2016 förvaras sorterade i nummer- och datumordning i Sällskapets kassaskåp.

Torndagen 2016 ägde rum söndagen den 24 april, 120 år efter byggstarten.
Vårbrunchen, ett samarrangemang mellan Sällspaet Amorina och Cedergrenska Fonden, inleddes i entréplanet av unga blås- och slagverksmusiker ur Danderyds kulturskola, ledda av Magnus Hedenborg.
Ett ytterst ovälkommet regnväder satte stopp för den annars vanliga takterraskonserten. Entréplanet fylldes i gengäld av musiker, gäster, sångare, dryck och glam. Sällskapets ordförande Gunhild Sällvin och Fondordföranden Kjell Gunnarson välkomnade.
Behjälpliga vid 2016 års arrangemang var Louise Hillberg och Karin Löfdahl från Sällskapets styrelse.

Mottagare av 2016 års Hedersstipendium var direktör Anders Paulsen, tidigare bosatt i Stocksund, numera i Djursholm.
Fondens motivering för Hedersstipendiet var att Anders Paulsen grundat företaget Klart Skepp i Stocksund . Klart Skepps betydelse för att vidmakthålla en historisk hamnverksamhet i Stocksund, varpå följt skapandet av Läroverket i Stocksund, senare Marina Läroverket, är ostridig.
Cedergrenska Tornstipendiet 2016 delas mellan Ing-Marie Dohrn, Djursholm och Johan Englund, Stocksund.
Motiveringen för stipendiet till Ing-Marie Dohrn var hennes engagemang under hela 28 år som ledare för damgymnastik i Långängsskolan i Stocksund. Det kan noteras att vid prisutdelningen fanns närvarande en rad av de gymnastiska damer som Ing-Marie Dohrn lett och som uppenbarligen fann utmärkelsen motiverad.
Stipendiet till Johan Englund motiverades av hans engagemang under lång tid för fotbollen i Stocksund.
Cedergrenska Tornets Vänners Fonds Stipendium delades 2016 mellan Agneta Heide, Danderyd, och Anna-Greta Ahl, Stocksund.
Motiveringen för stipendiet till Agneta Heide var hennes engagemang för Röda Korset i Stocksund, särskilt som dess ordförande vid 100-årsjubilet 2014.
Motiveringen för stipendiet till Anna-Greta Ahl, urstocksundare, var hennes professionella insatser som sjuksköterska och senare frivilligarbetande samtalspartner vid Danderyds sjukhus.
Småstjärnestipendierna, som enligt Fondbeslut 1997 reserveras för ungdomar som ej fyllt tolv år, tilldelades 2016 Magnus Carlsson, Danderyd (flöjt), och Fanny Peterson, Tranholmen (fiol). Båda visade prov på sin förvärvade skicklighet.

Den oväntade väntade torninspektionen
Mot slutet av vårbrunchen nedsteg direkt från himlen lika oväntat som förutsett delar av självaste familjen Cedergren. Avsikten var den vanliga: Att med himmelsögat inspektera tornets tillstånd och på ett försynt sätt framföra en hälsning från fordomsdags.
Det alltid orepeterade skådespelet Ett himla liv… följde.
Albert Gotthard Nestor (1849-1921) bar överraskande drag av den nittiosju år yngre Fondsekreteraren Gunnar Andrén. Hans älskliga hustru, grevinnan Nadescha Mörner af Morlanda (1858-1943) hade för dagen starka drag av Fondordförandens tillfälligt lagvigda Gunnel Gunnarson. En årlig äktenskapsfnurra! Hur ska detta sluta? Därefter kom Vera (1879-1965) och Naja (1884-1975). De kunde – om man inte vetat bättre – ha förväxlats med Gunnela Mogensen och Gunhild Sällvin – men det var det ingen som gjorde.
De åtfäljdes av greve Claes Mörner (1873-1958) medan majoren Carl-Gustaf Thimgren (1880-1963) för dagen anmält förhinder. Skulle kanske någon ny himmelsk befästning byggas? Någon såg i i greve Mörner Magnus Mogensens gestalt – men det är en allvarlig synvilla. (Eller inte?).

Vid bygginvigningsceremonin 21 april 1994 murades på väl bevarad hemlig plats i tornet in en donation om 10.000 kr i ett kopparskrin. Depositionen jämte avkastningen får den 21 april 2096 lyftas av den som då äger Cedergrenska Tornet.

Totalt har Fonden under åren 1997-2016 delat ut 221.000 kr. Från Cedergrenska Tornet AB har Fonden årligen mottagit bidrag till Cedergrenska Tornstipendiet. Fonden tackar för detta.

Fondens räkenskaper för 2016 fastställdes den 18 februari 2017. Revisorn rekommenderade ansvarsfrihet för ledamöterna enligt det stadgeuppdrag revisorn har, vilket också blev Fondens beslut. Styrelsen för Sällskapet Amorina och Danderyds kommunstyrelse är mottagare av års- och revisionsberättelserna.

Stocksund 11 mars 2017
Gunnar Andrén
ständig sekreterare

 

Sällskapet Amorinas Verksamhetsberättelse 2015

Den 9 mars 2015 höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 44:e årsmöte i Cedergrenska Tornet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets ordförande Kjell Gunnarson och protokollsekreteraren Gunnela Mogensen med Jane Edenfeldt Hafström och Ragna Carlberg som protokolljusterare.

Årsmötets beslut:

Ordförande Kjell Gunnarson (omval)

Övriga styrelseledamöter (omvalda):

Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Marie Hafström, Monica Henricsson, Louise Hillberg, Karin Josephson, Karin Löfdahl, Marika C:son Lönnroth, Gunnela Mogensen, Mikael Röhr och Kristina Skog.

Till nya styrelseledamöter efter Barbro Silfverhjelm och Gustaf Malmberg, som avböjt omval, utsågs Gunilla Barr och Jan Lindström

Till arkivarie omvaldes Viveka Laksov-Vessberg.

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer: 1:e vice ordförande Karin Löfdahl, 2:e vice ordförande Marie Hafström, sekreterare Gunnela Mogensen, kassör Kristina Skog, ansvarig för medlemsregistret Monica Henricsson, ansvarig för hemsidan Marika C:son Lönnroth, förste klubbmästare Louise Hillberg, biträdande klubbmästare Birgit Erngren Wohlin, Monica Henricsson, Kristina Skog, Björn Bloth och Viveka Laksov-Vessberg, intendent Jan Falk, ansvarig för utrustning Björn Bloth, fotograf Mikael Röhr.

Till revisorer för Sällskapet Amorina och Maja Lundblads kulturfond valdes Sven Hedman och Lars Frumerie (omval). Karl-Erik Isacsson utsågs till revisorssuppleant (omval).

Valberedning: Gunhild Sällvin, Ragnar Skog och Mari Falk.  Gunhild Sällvin utsågs till sammankallande.

Efter årsmötet berättade  f d stocksundsbon Magnus Ericsson om ädla och mindre ädla metaller och deras förekomst i världen. Därefter bjöds deltagarna på ett glas vin eller öl eller alkoholfritt.


Mötesverksamheten under 2015

Sällskapet Amorinas mötesverksamhet bedrivs i olika former – Valborgsmäss i Svanholmsparken, Nationaldagen i Cedergrenska parken, Berättarhörnor på Idalagården och Vårvandring på gömda och glömda stigar. Våra tesalonger på lördag eftermiddag har även detta år varit den vanligaste mötesformen som samlar mellan fyrtio till sextio deltagare. Ämnena handlar om Stocksund eller så är det en stocksundsbo – eller f d – som berättar om sitt liv och sin verksamhet.

Så här såg vår verksamhet under år 2015 ut i koncentrerad form:

7 febr. Tesalong i Petruskyrkans församlingssal med Viveca Ohlén som visade sin unika film om Cedergrenska tornets restaureing och iordningsställande till nuvarande skick.

21 febr. Tesalong på Idalagården. Filmen om Stocksund – en inspelning från början av 1970-talet om Stocksunds köping – Maja Lundblad, en av Amorinas grundare, fick vi se i rollen som berättare och den som höll ihop hela föreställningen – den tekniska kvaliteten på filmen var inte den bästa. Men mötet hade samlat 74 deltagare – det var egentligen för mycket för den lokalen men allt gick bra genom deltagarnas goda humör och det intressanta innehållet i filmen.

9 mars.  Amorinas årsmöte avhölls som vanligt i Cedergrenska tornet. Efter årsmötet fick vi en spännande berättelse av f d  stocksundsbon Magnus Ericsson, expert på guld och andra (mereller mindre) ädla metaller.

27 mars. Berättarhörna i Idalagården. Berättare: Lasse Reuter, Bo Forssell, Eva Martin och Arne Elfström.

21 april. Tornets Dag: Vårsånger på tak-terrassen, buffé, stipendieutdelning och det gudomliga himlaspelet. Se mer om detta i bilaga 2.

30 april. Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Vårtal av Per Sparre och vårsånger av Sofia Kammarkör.

6 maj. På upptrampade och oupptrampade stigar. Ett uppskattat arrangemang som samlade många deltagare.

20 maj. Cedergrenska Parken i år igen. Nu talade stadsträdgårdsmästaren Karin Almén om pågående skötselarbete i parken och om det arbete att upprusta stranden enligt de tankar som låg bakom Amorinas och Naturskyddsföreningens byggnadslov. Ett träd planterades i köksträdgården för att minna om de insatser som gjordes för att skydda stranden mot de planer som en gång fanns med flytbryggor och båtparkering.

6 juni. Nationaldagen firades i år igen i Cedergrenska Parken – denna gång med en fungerande flaggstång som kommunen låtit restaurera. Vädret i år– solen bröt fram i samma ögonblick som Amorinas vice ordförande Karin Löfdahl skulle hälsa vår svenska flagga. Underbart – sedan fortsatte firandet av Nationaldagen i backen med medhavda bullar och kaffe och med en överväldigande orkester från Danderyds Blåsorkester, i år förstärkt med gäster från Norge.  Amorina bjöd senare på kvällen orkestern på mousserande vin!

5 sept. Stocksunds Torgs dag. Stocksunds Biblioteks Vänner är huvudarrangör. Amorinas programpunkt: Utfrågning under ledning av Jan Falk av våra kommunpolitiker – vad de vill göra för Stocksund och för hela kommunen.

13 sept. Kulturarvsdagen. I år ansvarade Sällskapet Amorina för kulturarvsdagen som vanligen är ett gemensamt arrangemang av Danderyds fyra hembygdsföreningar. Årets tema: Teknik- och industrihistoria. Roslagsbanan – en framsynt investering och en 130-årig järnvägshistoria. Under ledning av Marika Lönnroth kunde ett stort antal Danderydsbor ta del av ett industriellt projekt som berör hela kommunen – Mörby Verkstäder.

7  okt. Lyssna till Loa – ett arrangemang i Cedergrenska tornet inom ramen för Kulturbiennallen.2015. Ett samtal mellan Loa Falkman och Jan Falk.

9  okt. Berättarhörna på Idalagården – vi visade filmen om Djursholm. Filmen ingick i en serie av fyra filmer som inspelades under åren före kommun- sammanslagningen.

10 okt. Tesalong Amorina. Invigning av  –utställningen om Stollywood – Stocksunds plats i filmhistorien. Ett samtal mellan Karin Josephson och Gunnar Andrén bildade ramen för utställningen. En filmografi såldes för medlemspris 40 kr till deltagarna.  Författare och sammanställare av den enastående filmografin: Karin Josephson

14 nov. Tesalong Amorina: Rolf Blomberg, resenären och författaren från Stockby gård. Samtal mellan Rolf Blombergs son Anders och Jan Falk. Vi fick bl a veta att det på Rolf Blombergs tid fanns levande krokodiler och andra tropiska djur fria på Stockby gård.

21 nov. Tesalong påStocksunds bibliotek – Olof Ruin, professor emeritus talade inspirerat om sin senaste bok Mina Tretal – ett samarrangemang med Bibliotekets Vänner.

 

Arkivet

Amorinas arkiv är öppet den första lördagen i varje månad, (inte juni – augusti) mellan kl. 11- 12.

Arkivarien Viveka Laksov-Vessberg finns i arkivet på dessa tider. Hon kan även ta emot på annan tid efter överenskommelse.

För att göra arkivet ännu mer tillgängligt har en verksamhet påbörjats för digitalisering av arkivet. Det kommer att pågå under flera år. Arbetet leds av Mikael Röhr som har ovärderlig hjälp av Christian Rosander. Styrelsen avser att göra bilddatabasen tillgänglig i Arkivet genom förvärv av dator och scanner.

För många nyinflyttade i Stocksund utgör arkivet en värdefull källa till kunskap om det egna nyförvärvade huset.

Klubbmästare

Att allt fungerar på ett bra och trevligt sätt vid våra möten och utställningar är Klubbmästeriets förtjänst. Detta värv delas nu av sex personer ur styrelsen med Louise Hillberg som förste klubbmästare.

Sällskapets medlemsregister

Vid senaste årsskifte uppgick antalet medlemmar till 493 (520) personer på 328 (341) adresser.

Ansvarig för registret är Monica Henricsson. Då betalning sker på annat sätt än genom utsänt inbetalningskort måste det framgå vem som är avsändare och vad som avses med tilläggsbetalningen (en bok, en almanacka eller liknande) göm inte det!

 

Samarbete med andra föreningar

Samarbetet med de tre andra hembygdsföreningarna i Danderyd – Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening – har fortsatt på samma goda sätt som tidigare.

 

Stockholms läns hembygdsförbund och Sveriges Hembygdsförbund

Sällskapet Amorina är medlem i Sveriges Hembygdförbund som i sin tur är uppdelat i länsförbund.

Sveriges Hembygdsförbund ger ut tidskriften Bygd och Natur.                Stockholms läns hembygdsförbund ger ut tidskriften Ledungen.

 

Kulturbiennalen   

År 2015 var det på nytt dags för Danderyds kulturbiennal.

Amorina representerades i biennallens samordningsgrupp av Karin Josephson. Danderyds kommun stod för invigning och avslutning av biennallen samt samordning  av informationen.

Varje deltagande förening ansvarade själv för sitt arrangemang. Här ovan framgår vilka arrangemang Amorina erbjöd.

Ett gemensamt intryck är att årets biennal blev mycket lyckad.

 

 Samarbetet med Stocksunds bibliotek

Samarbetet med Stocksunds Bibliotek är betydelsefullt för Amorina. Detta beror inte enbart på att vi har vårt arkiv och vår sammanträdeslokal under biblioteket. Vi har stor glädje och nytta av biblioteket som säljer flera av våra viktiga produkter – almanackan, brickorna, Nya Stocksundsboken m fl.

Vi förlägger många av våra möten till biblioteket och har regelmässigt våra utställningar där. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete med biblioteket.

 

Almanackan 2016

Sällskapet Amorina ger nu för andra året ut almanackan som en medlemsförmån. Almanackan visar bilder från gamla Stocksund tillsammans med information om den tiden. Styrelsen tror att detta ger en intressant bild av gamla tider och förändringarna som sedan skett. Vi ser det som en viktig kommunikation med våra medlemmar.

För text- och bildmaterial ansvarar Jan Falk och Mikael Röhr. Alla är välkomna med äldre foton och information.

Portokostnaden för tunga försändelser är ett problem. Men de flesta adresser i Stocksund når vi genom egen postdistribution – en uppgift som vi till största delen har att tacka Kristina och Ragnar Skog för.

Almanackan kan fortfarande köpas på biblioteket eller på våra möten.

Maja Lundblads kulturfond

Fonden redovisas i Sällskapet Amorinas bokslut tillsammans med föreningens tillgångar. Stadgar och beslut om användning följer samma regler som tidigare.

Fondens kapital uppgick den 1 januari 2015 till 16 053 kronor.

 

Cedergrenska Fonden

Sällskapet Amorina är huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond och utser styrelse i fonden. Verksamhetsberättelsen för fonden framgår av bilaga 2.

Fondens styrelse beslutar ensam om användningen av fondens medel.

Revisor för Cedergrenska Fonden utses av Danderyds kommun.

 

Affärerna i Stocksund

Styrelsen planerar att under år 2016 ge ut en bok om alla affärer som fanns i Stocksund ännu för några årtionden sedan.

Att ge ut böcker är förenat med kostnader och risker.  Vi hoppas att denna bok ska bli intressant läsning för gamla och nya ”stocksundare” – affären låg kanske i källarvåningen i ditt hus!

Sällskapets ekonomi 2015

Årets räkenskaper framgår av bilaga 1.

Verksamhetsåret 2015 visar ett underskott på 14 675 kr. Styrelsen föreslår att resultatet för 2015 förs i ny räkning.                                                                                                           

Styrelsen bedömer att den höjning av medlemsavgiften som beslutades av årsmötet 2015 kommer att ge föreningen en balanserad budget.

 

 

 

Styrelsens förslag till medlemsavgift

Årsmötet den 9 mars 2015 beslutade att medlemsavgiften från och med år 2016 höjs för enskild medlem från nuvarande 125 kr till 150 kr och att avgiften för en ytterligare medlem på samma adress behålls oförändrad på 50 kr. Styrelsen har följt årsmötets beslut och har aviserat medlemmarna i enlighet med detta.

Beslut om medlemsavgift för 2017 – styrelsen föreslår att medlemsavgiften lämnas oförändrad.


 

 

 

Slutord 2015


Sällskapet Amorina tackar för de penningbidrag och övriga gåvor föreningen fått mottaga under året.

 

Stocksund den 9 februari 2016

 

 

Kjell Gunnarson

Ordförande

 

Karin LöfdahlMarie HafströmBjörn Bloth   

1:e vice ordförande                                  2.e vice ordförande            Klubbmästare

 

Birgit Erngren Wohlin                              Jan Falk                               Monica Henricsson

Klubbmästare                                           Intendent                            Medlemsregistret                                                                                                    

Louise Hillberg                                         Karin Josephson                  Marika C:son Lönnroth

1:e klubbmästare                                     ledamot                              Hemsidan

 

Gunnela Mogensen                                  Mikael Röhr                        Kristina Skog

Sekreterare                                              Fotograf                              Kassör

 

Gunilla Barr                                              Viveka Laksov-Vessberg   

Ledamot                                                   Arkivarie

 

Jan Lindström, som valdes till styrelseledamot år 2015, avled senare under året.

 

 

 

Resultaträkning 2015

Resultaträkning 2015Fotograf: Resultaträkning 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sällskapet Amorinas Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötet 2014
Den 10 mars 2014 höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 43:e årsmöte i Cedergrenska Tornet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets ordförande Kjell Gunnarson och protokollsekreteraren Gunnela Mogensen med Märta Lindman och Erik Hafström som protokolljusterare.

Årsmötets beslut:

Ordförande Kjell Gunnarson (omval)

Övriga styrelseledamöter (omval):

Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Marie Hafström, Monica Henricsson, Louise Hillberg, Karin Josephson, Karin Löfdahl, Marika C:son Lönnroth, Gunnela Mogensen, Mikael Röhr, Barbro Silfverhjelm, Kristina Skog.

Till ny styrelseledamot efter Viveka Laksov-Vessberg valdes Gustaf Malmberg.

Till arkivarie efter Ferenc Kazinczy, som avböjt omval, utsågs Viveka Laksov-Vessberg.

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer: vice ordförande Karin Löfdahl, sekreterare Gunnela Mogensen, kassör Kristina Skog, medlemsregistret Monica Henricsson, ansvarig för hemsidan Marika C:son Lönnroth, förste klubbmästare Louise Hillberg, biträdande klubbmästare Birgit Erngren Wohlin, Monica Henricsson, Kristina Skog, Björn Bloth och Viveka Laksov-Vessberg, intendent Jan Falk, ansvarig för utrustning Björn Bloth, fotograf Mikael Röhr.

Till revisorer för Sällskapet Amorina och Maja Lundblads kulturfond valdes Sven Hedman och Lars Fumerrie (omval). Karl-Erik Isacsson utsågs till revisorssuppleant (omval).

Valberedning: Gunhild Sällvin och Ragnar Skog (omval) samt Mari Falk (nyval). Gunhild Sällvin utsågs till sammankallande.

Efter årsmötet berättade professorn i filosofi, tidigare stocksundsbon Hans Ruin om minnen och deras historiska och sociala betydelse. Därefter bjöds deltagarna på ett glas vin eller öl eller alkoholfritt.

Mötesverksamheten under 2014

De vanligaste arrangemangen har skett i form av tesalonger på lördag eftermiddag – en fortsatt uppskattad mötesform som samlar mellan fyrtio till sextio deltagare. Berättarhörnorna på Idalagården som normalt äger rum på arbetstid (klockan 13 till 15 på fredagar) blir huvudsakligen ett arrangemang för äldre seniorer – berättelserna om äldre tiders Stocksund skulle naturligtvis också gärna föras vidare.  Men normalt saknas skriftliga noteringar som underlag för dessa berättelser.

Så här såg vår verksamhet under år 2014 ut i koncentrerad form:

8 febr. Tesalong på Stocksunds bibliotek. Bokförläggaren m m Erik Åkerlund – en betydelsefull Stocksunds-profil tecknades av sonsonen Kjell Åkerlund i samtal med Jan Falk.

10 mars. Amorinas årsmöte avhölls som vanligt i Cedergrenska Tornet. Efter årsmötet talade professorn och tidigare stocksundsbon Hans Ruin om ”Minnen och deras historiska betydelse”.

4 april. Berättarhörna i Idalagården. Märta Lindman berättade om Tranholmens exploatering; det var hennes far Johan Harald Fyrberg som genomförde den. Ulla Assarsson-Eklöw återgav fina minnen från uppväxten i Stocksund, Olle Johansson talade om hur komplett servicen var i Stocksunds köping: affärer, apotek, bensinstationer och alla slags hantverkare fanns där. Martin Pettersson berättade om minnen och möten som taxiförare under ungdomsåren i Stocksund.

5 april. Röda Korset i Stocksund firade sitt 100-årsjubileum. Sällskapet Amorinas bidrag till jubileet bestod i en utställning som visade kretsens verksamhet under 100 år – engagerade i detta var Karin Josephson, Mikael Röhr och Karin Löfdahl. Utställningen visades sedan i Stocksunds bibliotek.

21 april. Tornets Dag: Vårsånger på tak-terrassen, buffé, stipendieutdelning och det gudomliga himlaspelet.

30 april. Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Vårtal av Jan Lindström och vårsånger från Sofia Kammarkör.

8  maj. Stocksunds kullar och glömda stigar. En vandring på delvis obanade stigar i underbart vårväder – ett fyrtiotal deltagare – en hel del nya. Avslutning med en mugg vin och gott tilltugg på utsiktsberget Gårdsparken. Arrangemanget uppskattades synbarligen!

20 maj. Cedergrenska Parkens ovanliga och intressanta växtlighet utforskades under ledning av Monica Henricsson.

6 juni. Nationaldagen firades i strålande försommarväder i Cedergrenska Parken – samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Musik av Danderyds Blåsorkester.

6 sept. Stocksunds Torg dag. Utfrågning av kommunpolitiker om vad de politiska partierna vill göra för Stocksund och för hela kommunen.

14 sept. Kulturarvsdagen.  Ett gemensamt arrangemang öppet för medlemmarna i de fyra hembygdsföreningarna i Danderyd. Varje förening arrangerade i år eget program på temat ”Två världskrig – vilka spår har de satt i vårt samhälle”. John Drakenberg berättade om krigsåren i Stocksund och i Sverige. Flera andra bidrog med egna berättelser och minnen.

4 okt. Tesalong i Scoutstugan – Karsten Inde, stocksundare, entreprenör och politiker intervjuades av Jan Falk – ett visionärt samtal med en framgångsrik företagare.

24 okt. Berättarhörna på Idalagården – Viveka Ohlén visade en utomordentligt välgjord film om Cedergrenska tornets upprustning och iordningställande för nuvarande verksamheter. Ulla Assarsson-Eklöw och Gunnar Andrén, de två som mer än de flesta varit engagerade i upprustningen, gav sakkunniga och intressanta kommentarer. Eva Wennmalm berättade om frivilliginsatser för estniska barn som fick sommarveckor i Stocksund.

16 nov. Har feminismen nått ikapp Carl Jonas Love Almqvist? En litterär och musikalisksoaré kring Almqvist och Det går an. IreneLindh, Cecilia Sidenbladh och Olof Holm från Almqvist-sällskapet svarade för programmet i Cedergrenska Tornet. Den som var intresserad att äta en bit efter föreställningen kunde beställa en matig soppa längre ner i tornet.

22 nov. Tesalong i Stocksunds bibliotek – Brita Åkerman och Carin Boalt, två stocksundssystrar som förändrade de svenska hemmen. Arne Kaijser och Ulrika Sax gav en fin berättelse i ord och bild.

Arkivet

Amorinas arkiv är öppet den första lördagen i varje månad, (inte juni – augusti) mellan kl. 11- 12.

Arkivarien Viveka Laksov-Vessberg finns i arkivet på dessa tider. Hon kan även ta emot på annan tid efter överenskommelse.

För att göra arkivet ännu mer tillgängligt har en verksamhet påbörjats för digitalisering av arkivet. Det kommer att pågå under flera år.

För många nyinflyttade i Stocksund utgör arkivet en värdefull källa till kunskap om det egna nyförvärvade huset.

Klubbmästare

Att allt fungerar på ett bra och trevligt sätt vid våra möten och utställningar är Klubbmästeriets förtjänst. Detta värv delas nu av sex personer ur styrelsen med Louise Hillberg som förste klubbmästare.

Sällskapets medlemsregister

Vid senaste årsskifte uppgick antalet medlemmar till 520 personer på 341 adresser.

Styrelsens medlemsvärvningskampanj som förutskickades vid senaste årsmötet gav ett dåligt resultat. Det blev en minskning med 21 personer.

Samarbete med andra föreningar

Samarbetet med de tre andra hembygdsföreningarna i Danderyd – Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening – har fortsatt på samma goda sätt som tidigare.

Kulturarvsdagen – andra söndagen i september – har sedan många år arrangerats gemensamt av de fyra föreningarna i Danderyd. En av föreningarna har då åtagit sig att vara arrangör. För Kulturarvsdagen 2014 valde vi i stället olika upplägg som varje förening arrangerade för sig. Tiderna anpassades så att det skulle vara möjligt att delta i flera föreningars arrangemang.

Stockholms läns hembygdsförbund och Sveriges Hembygdsförbund

Sällskapet Amorina är medlem i Sveriges Hembygdförbund som i sin tur är uppdelat i länsförbund.

Sveriges Hembygdsförbund ger ut tidskriften Bygd och Natur. Stockholms läns hembygdsförbund ger ut tidskriften Ledungen. Dessa tidskrifter kommer fr o m nästa år att finnas tillgängliga i ett läsexemplar på Stocksund bibliotek.

Kulturbiennalen   

År 2014 arrangerades ingen kulturbiennal. Arbetet med Kulturbiennalen 2015 pågår nu. Sällskapet Amorina har anmält sitt intresse att delta. Styrelsen representeras av Karin Josephson. Danderyds kommun har rollen som samordnare av biennalen. Varje deltagande förening ansvarar själv för sitt arrangemang.

Samarbetet med Stocksunds bibliotek

Samarbetet med Stocksunds Bibliotek är betydelsefullt för Amorina. Detta beror inte enbart på att vi har vårt arkiv och vår sammanträdeslokal under biblioteket. Vi har stor glädje och nytta av biblioteket som säljer flera av våra viktiga produkter – almanackan, brickorna, Nya Stocksundsboken m fl.

Vi förlägger många av våra möten till biblioteket och har regelmässigt våra utställningar där. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete med biblioteket.

Almanackan 2015

Sällskapet Amorina har nu i många sålt sin almanacka med bilder som påminner oss om förändringarna i vår närmiljö.  Vårt Stocksund påverkas också av förändringar i samhället. Dessa bilder från äldre tid ger oss möjlighet att minnas och glädja oss åt bilderna.

Ledamöter i Amorinas styrelse deltar med stort intresse i urvalet av bilder från vårt arkiv men vi har främst två personer att tacka för det fina slutresultatet. Det är Mikael Röhr med bilderna och Jan Falk med de intressanta texterna. Almanackan har blivit ett samlarobjekt – det tycker vi är trevligt. Men almanackan har tyvärr hård konkurrens – ofta av almanackor som delas ut gratis t o m av Danderyds kommun. Varför är detta en kommunal uppgift?

Styrelsen menar att vår almanacka borde nå flera läsare och brukare. Särskilt de medlemmar som flyttat från Stocksund har haft svårt att köpa almanackan.

Styrelsen har beslutat att alla medlemmar eller ”medlemsadresser” (två på samma adress) ska få almanackan som medlemsförmån.

Almanackan kan fortfarande köpas på biblioteket eller på våra möten.

Maja Lundblads kulturfond

Fonden redovisas numera i Sällskapet Amorinas bokslut som en separat post. Stadgar och beslut om användning följer samma regler som tidigare.

Cedergrenska Fonden

Sällskapet Amorina är huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond och utser styrelse i fonden. Fondens styrelse beslutar ensam om användningen av fondens medel i enlighet med gällande föreskrifter (stadgar) – bilaga 4. Revisor utses av Danderyds kommun. Verksamhetsberättelse för fonden – se bilaga 3.

Sällskapets ekonomi 2014

Årets räkenskaper framgår av bilaga 1.

Verksamhetsåret 2014 visar ett mindre överskott på 5 504 kr. Styrelsen föreslår att resultatet förs i ny räkning.                                                                                                             

Kostnader för evenemangen varierar mellan åren beroende på om vi måste betala arvode eller resor för medverkande. Portokostnaden varierar med vädret – är det kallt och isigt blir det ingen frivillig postdistribution.

Avsikten är intäkter och kostnader ska balansera. Vi ska inte visa stor vinst och inte heller stort underskott. Detta har också kunna kunnat uppnås under överskådlig tid.  Förslag till höjd medlemsavgift och motiveringen till detta – se följande avsnitt.

Styrelsens förslag till medlemsavgift 2016

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften från och med år 2016 höjs för enskild medlem från nuvarande 125 kr till 150 kr. Styrelsen föreslår att avgiften för en ytterligare medlem på samma adress behålls oförändrad på 50 kr. Styrelsens förslag med motivering framgår av bilaga 2.

Slutord 2014

Sällskapet Amorina tackar för de penningbidrag och övriga gåvor föreningen fått mottaga under året.

Stocksund den 12 februari 2015

Kjell Gunnarson
Ordförande

Karin Löfdahl
v ordf.

Björn Bloth                         Birgit Erngren Wohlin
klubbmästare                     klubbmästare

Jan Falk                               Marie Hafström
ledamot                                ledamot             

Monica Henricsson
medlemsregistret

Louise Hillberg                    Karin Josephson              Gustaf Malmberg
1:e klubbmästare                 ledamot                              ledamot

Viveka Laksov-Vessberg    Marika Lönnroth            Gunnela Mogensen
arkivarie                                hemsidan                           sekreterare                                            

Mikael Röhr                           Barbro Silfverhjelm         Kristina Skog
fotograf                                   ledamot                               kassör

Bilaga
RESULTATRÄKNING                        

Intäkter                                                             2014      2013
Medlemsavgifter  47 725,00 49 350,00
Gåvor    7 325,00   9 344,00
Kommunala bidrag    8 000,00   8 000,00
Försäljning almanackor    6 400,00  16 234,00
Försäljning Stocksundsboken    6 870,00  17 697,00
Försäljning trycksaker  11 407,00  11 051,00
Intäkter från evenemang    1 240,00   2 620,00
Ränteintäkter    2 577,66   3 779,80
Summa intäkter   91 544,66 118 75,80

Kostnader

Inköp kontorsmaterial   3 683,00   6 659,75
Trycksaker, kopiering 31 832,00 19 349,33
Produktion almanackor   2 124,00 13 439,00
Tryckning almanackor   9 449,00 20 206,00
Produktion nya Stocksundsboken   3 356,83         0,00
Kostnader evenemang   9 261,00 23 151,58
Möteskostnader   8 351,49 15 558,55
Porto, telefon   4 715,00 13 773,50
Gåvor, uppvaktningar      400,00     664,00
Förbundsavgifter   8 000,00  8 000,00
Övriga kostnader   4 868,00  2 936,50
Summa kostnader 86 040,32 123 738,21
Årets resultat   5 504,34    -5 662,41

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Upplupna intäkter           0,00    9 600,00
Placeringskonto 183 704,00 182 970,54
Plusgiro   83 623,05   44 770,37
Bankgiro           0,00           0,00
Sparkonto     5 373,38     3 529,18
Summa tillgångar 272 700,43 240 870,09
Skulder och eget kapital
Maja Lundblads kulturfond  16 053,40  15 853,40
Eget kapital 224 816,71 176 740,87
I förskott erhållna intäkter   26 326,00           0,00
Årets resultat     5 504,32   -5 662,41
Summa skulder o eget kapital  272 700,43 240 870,09

 Bilaga 2

Utdrag ur styrelseprotokoll för Sällskapet Amorina 2015-01-15

Frågan om medlemsavgiftens storlek har diskuterats ingående. Bakgrunden är beslut som Amorinas styrelse delgivits från Sveriges Hembygdsförbund och Stockholms läns hembygdsförbund. Beslutet från riksförbundet respektive länsförbundet innebär att man höjer förbundsavgiften med 2+2= 4 krl per medlem fr o m år 2015. Den sammanlagda förbundsavgiften blir 27 kr/medlem, varav 12 kr går riksförbundet och 13 kr till länsförbundet. Samtidigt har det på riks- respektive på länsnivå tydligt klargjorts att stödjande medlem och familjemedlem ska räknas som två medlemmar. Så har vi inte tolkat reglerna tidigare.

Vid årsskiftet 31 december 2014 hade vi 341 medlemmar som betalade 125 kr. Vi hade ytterligare 79 medlemmar som betalade 50 kr. Två på samma adress betalade alltså 125+50 = 175 kr. Därav kommer att avgå 27+27 = 54 kr. Därtill kommer tolkningen av hur familjemedlem ska räknas. Vår avgift till riksförbund och länsförbund kommer att stiga med mer än 6000 kr (från 8000 kr till ca 14 000 kr).

Styrelsen noterar att vi under överskådlig tid bakåt haft ett ekonomiskt utfall där intäkter och kostnader balanserat. Medlemsavgiften har inte höjts under 2000-talet.

Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att medlemsavgiften fr o  m år 2016 ska vara 150 kr för enskild medlem mot tidigare 125 kr och att avgiften för ytterligare en medlem på samma adress förblir oförändrad  50 kr. Detta beräknas ge en ökning av intäkterna med ca 8 500 kr.

Bilaga 3

Versamhetsberättelse för Cedergrenska Tornets Vänners fond för 2014

Cedergrenska fonden tillkom när Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner vid ett föreningsmöte upplöstes 12 juni 1996. Mötet fastställde ännu gällande stadgar och anslog 100.000kr som grundkapital.

Stadgarna stipulerar att Sällskapet Amorina är dess huvudman och att Sällskapets styrelse utser fondens tre ledamöter.

Danderyds kommunstyrelse skall förordna Fondens revisor, vilket skett sedan 1997.

År 2014 var Cedergrenska Fondens artonde verksamhetsår.

Fonden skall dela ut avkastningen till ”stipendier, bidrag eller annat ändamål enligt styrelsens gottfinnande” (§ 4).

”Den enda begränsningen skall vara att medlen används till nå-got/någon som har anknytning till Stocksund och till Cedergrenska Tornet och Parken.”

Totalt har Fonden delat ut 203.000 kr under åren 1997-2014. Grundkapitalet är intakt.

Fondens ledamöter har under 2014 efter beslut i styrelsen för Sällskapet Amorina den 19 februari 2013 (§ 4 i Sällskapets styrelse-protokoll) utgjorts av Sällskapet Amorinas tidigare ordförande, förra rektorn Ulla Assarsson-Eklöw, Djursholm, den 1994-96 ansvarige tornarkitekten Sven-Olof Larsson, Stocksund, samt advokaten, överförmyndaren och fullmäktigeledamoten, Lennart Waldenström, Stocksund, tillika fullmäktigeordförande 2006-2010.

Ulla Assarsson-Eklöw var till 13 maj 2014 Fondens ordförande.

Den 13 maj 2014 beslutade Styrelsen för Sällskapet Amorina (§ 3 i Sällskapets styrelseprotokoll) att till Fondordförande utse försäkringsdirektör Kjell Gunnarson, Stocksund, Sällskapets ordförande sedan 2009.

Samtidigt omförordnades advokat Lennart Waldenström, ledamot i Fonden sedan dess tillkomst 1996, som ledamot.

Till ledamot efter Sven-Olof Larsson, i Fonden sedan 1996, utsåg Sällskapets styrelse kemiingenjören Birgitta Resvik, Stocksund.

Styrelsen för Sällskapet Amorina beslutade samtidigt att utse Ulla Assarsson-Eklöw till Hedersordförande i Fonden, med närvaro- och yttranderätt vid Fondens möten. På motsvarande sätt utsågs Sven-Olof Larsson till Hedersledamot i Fonden.

Liksom tidigare har Fonden beslutat att adjungera ekonomen Hakon Bildt, Stocksund, som kassaförvaltare, och numera förre riksdagsledamoten Gunnar Andrén, Stocksund, som sekreterare.

Firmatecknare är ordföranden och kassaförvaltaren.

Kommunstyrelsen i Danderyd beslutade 10 januari 2011 (§ 11) att till revisor för tiden 1 januari 2011 – 31 december 2014 utse direktör Claës Breitholtz, Danderyd, fullmäktigevald revisor i kommunen.

Sekreteraren har den 10 december 2014 gått igenom och kontrollerat Fondens protokoll 1996 – 2014 (Fondprotokollen nr 1-46).

Originalprotokollen 13 november 1996 – 22 februari 2014 finns sorterade i datumordning i Sällskapet Amorinas kassaskåp.

Torndagen ägde rum den 21 april 2014, på dagen 118 år efter byggstarten och 18 år efter torninvigningen. (Byggtiden under Tornets första 100 år begränsar sig dock till fjorton, den tillfälliga byggpausen 1908-1994 varade i åttiosex.)

Vårbrunchen, ett samarrangemang mellan Sällskapet Amorina och Fonden, var åter välfylld trots den vanskliga tidpunkten, Påskveckans sista dag.

Behjälpliga vid 2014 års arrangemang var Karin Löfdahl och Louise Hillberg från Sällskapet Amorinas styrelse

Mottagare av 2014 års Hedersstipendium var Gunnel och Kjell Gunnarson, sedan årtionden bosatta i Stocksund.

Fondens motivering för Hedersstipendiet var ”makarnas varma, stora och mångåriga engagemang, både ideellt och professionellt, för föreningslivet i Stocksund, inte minst inom Sällskapet Amorina”.

Cedergrenska Tornstipendiet delades 2014 mellan Karsten Inde, Stocksund, och Carl-Gustaf Ekberg, Djursholm.

Fondens motivering för stipendiet till Karsten Inde var ”hans verksamhet att underlätta för handikappade att leva ett rörligt liv samt efter flytten till Stocksund ett stort och uppskattat arbete både som sponsor och ledare för ungdomar med idrottsintressen i Stocksund”.

Fondens motivering för stipendiet till Carl-Gustaf Ekberg var ”hans livslånga engagemang för ungdomars och äldres idrotts-intresse, särskilt inom bordtennis i Stocksund, därtill med en karriär som skulptör just påbörjad när arbetslivet normalt övergår i årsrikedomens rätt att mer ta det lugnt än att ständigt pröva nya skapandemöjligheter”.

Cedergrenska Tornets Vänners Fonds stipendium tilldelades 2014 Louise Hillberg, Danderyd, under årtionden bosatt i Stocksund, och Marika Carlsson Lönnroth, Stocksund.

Fondens motivering för stipendiet till Louise Hillberg var ”stort engagemang för hembygden under decennier som lärare och därpå som viktig medarbetare i Sällskapet Amorinas värnande om dåtid, nutid och framtid”.

Motiveringen för stipendiet till Marika Carlsson Lönnroth var ”mångårig viktig verksamhet i styrelsen för Sällskapet Amorina, därtill viktiga publika bidrag till kunskap om Mörby verkstäder, affärer i det Stocksund som var och andra kulturinriktade arrangemang”.

De två Småstjärnestipendierna, som enligt Fondbeslut 1997 tilldelas ungdomar som ej fyllt tolv år, tilldelades 2014 Sofia Hagelin, Stocksund (tvärflöjt), och Nils Hagelin, Stocksund (trumpet).

Stipendierna utdelades av Fondordföranden redan vid Sällskapet Amorinas årsmöte den 10 mars 2014. Pristagarna medverkade med uppskattade prov på musikalisk färdighet.

Mot slutet av Vårbrunchen 2014 nedsteg, som vanligt lika oväntat som förutsett, från himlen företrädare för självaste familjen Cedergren, med syftet att inspektera tornets tillstånd.

Nedkomsten föranledde att i Riddarsalen gavs det alltid orepeterade skådespelet Ett himla liv …

Albert Gotthard Nestor (1849-1921) kom först och bar om inte sannolika så dock osannolika drag av den nittiosju år yngre Fondsekreteraren Gunnar Andrén.

Därpå inträdde hans älskliga hustru, grevinnan Nadeschda (1858-1943), för dagen med starka drag av Gunnel Gunnarson.

Därefter kom döttrarna Vera (1879-1965) och Naja (1884-1975). De kunde – om man inte vetat bättre – lätt ha förväxlats med mor och dotter Gunnela Mogensen och Malin Karner

De två åtföljdes av tvenne ingifta, greve Claes Mörner (1873-1958) och majoren Carl-Gustaf Thimgren (1880-1963).  Hur ingenjör Magnus Mogensen kan vara greve Mörner så lik – och så olik 2013 års Sven Eklöw! – och hur major Thimgren i Kungl. Fortifikationen år efter år kan vara både sig själv och Stocksundsjuristen Dag Eckerberg lik, utgör en samtidens gåta.

Medföljande tjänstehjon/m 1908 var 2014 kokerskan Alma och chauffören Gustaf, trots det omöjliga släktskapet väldigt lika Vera (Gunnela Mogensen?) och greve Mörner (Magnus Mogensen?).

Se där några av släktforskningens olösta mysterier.

Fondens räkenskaper 2014 har fastställts av Fonden den 14 februari 2015. Revisorn har rekommenderat ansvarsfrihet för ledamöterna enligt det uppdrag han åtnjuter enligt stadgarna. Årsberättelse, räkenskaper och revisionsberättelse kommer därmed att översändas till Sällskapet styrelse och Danderyds kommunstyrelse enligt stadgarnas föreskrift.

Gunnar Andrén, sekreterare

14 februari 2015

 

Bilaga 4

Föreskrifter för Föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond   

§ 1 Fondens namn

Fondens namn skall vara Föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fond.

§ 2 Fondens kapital

Fondens kapital skall utgöras av de medel som Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner överför till fonden i samband med att vänföreningen upplöses.

Fondens kapital kan ökas genom framtida gåvor.

§ 3 Fondens styrelse

Fondens kapital skall förvaltas av en styrelse på tre personer, vilka samtliga utses av styrelsen för Sällskapet Amorina.

En av dessa personer skall utses att som ordförande leda fondstyrelsens arbete.

Styrelsen äger i alla avseenden företräda fonden.

Styrelsen är beslutsför när fler än halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsen skall årligen avgiva en berättelse över sin förvaltning med balans- och resultaträkning.

Berättelsen skall revideras av en av Danderyds kommun utsedd person.

För uppdrag som styrelseledamot och revisor skall inget arvode utgå.

§ 4 Fondens avkastning

Avkastningen från fondens kapital bör årligen, sedan eventuella skatter och förvaltningskostnader erlagts, användas till stipendier, bidrag eller annat ändamål enligt styrelsens gottfinnande.

Den enda begränsningen skall vara att medlen används till något/någon som har anknytning till Stocksund och till Cedergrenska Tornet och Parken.

§ 5 Fondens upplösning

Dessa föreskrifter får endast ändras efter godkännande av Danderyds kommun.

Skulle Sällskapet Amorina finna att ändamålet för fondens verksamhet inte längre går att uppfylla, skall fonden upplösas och kvarvarande kapital tillfalla Danderyds kommun.

Kapitalet skall av kommunen användas till ändamål som ligger nära dem som Fonden haft att stödja.

Dessa föreskrifter är antagna vid årsmöte i Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner den 12 juni 1996.

På medlemmarnas i Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner vägnar

Lennart Waldenström       Gunnar Haeger                   Gunnar Andrén

Mötesordförande               Mötessekreterare                  Ordförande

Ulla Assarsson-Eklöw       Ann-Marie Raadsen           Hakon Bildt

Vice ordförande                 Sekreterare                             Kassör

Margareta Larsson             Ingalill Danielson

Protokollsjusterare             Protokolljusterare

                      

Sällskapet Amorinas Verksamhetsberättelse 2013

Årsmötet 2013

Den 11 mars höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 42:a årsmöte i Cedergrenska Tornet

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets ordförande Kjell Gunnarson och protokollsekreteraren Gunnela Mogensen med Jane Edenfeldt-Hafström och Kerstin Isacsson som protokolljusterare.

Årsmötets beslut:

Ordförande omval Kjell Gunnarson.

Övriga styrelseledamöter (omval):

Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Marie Hafström, Monica Henricsson, Louise Hillberg, Karin Josephson, Viveka Laksov-Vessberg, Karin Löfdahl, Marika C:son Lönnroth, Gunnela Mogensen, Mikael Röhr, Barbro Silfverhjelm, Kristina Skog. Till arkivarie omvaldes Ferenc Kazinczy.

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer: vice ordförande Karin Löfdahl, sekreterare Gunnela Mogensen, kassör Kristina Skog, medlemsregistret Monica Henricsson, ansvarig för hemsidan Marika C:son Lönnroth, klubbmästare Louise Hillberg (förste), Birgit Erngren Wohlin, Monica Henricsson, Kristina Skog, Björn Bloth och Viveka Laksov-Vessberg, intendent Jan Falk, ansvarig för utrustning Björn Bloth, fotograf Mikael Röhr.

Revisorer för Sällskapet Amorina och Maja Lundblads kulturfond Sven Hedman (omval) och Lars Frumerie (nyval). Revisorssuppleant  Karl-Erik Isacsson.

Valberedning (omval) Gunhild Sällvin (sammankallande), Ulla Assarsson-Eklöw, Ragnar Skog med Mari Falk som adjungerad.

Efter årsmötet kåserade Lars Wiggman om musikförlagsbranschen och dess utveckling.

Mötesverksamheten under 2013

Våra tesalonger och berättarhörnor har i allmänhet samlat ett stort antal deltagare:

26 jan. Olof Ruin berättade utifrån sin senaste bok ”Maktens former” – samarrangemang med Stocksundsbibliotekets Vänner.

15 febr. Berättarhörna på Idalagården.  Lennart Wikmark m fl gav färgstarka berättelser om människor och händelser i Stocksund och särskilt i Mörbyområdet på 1930- och 1940-talet

9 mars. Minnen från livsmedelsaffären Långängsvägen 19 – Stig Lundvall, Martin Pettersson, Ragna Carlberg m fl.

11 mars. Amorinas årsmöte. Föredrag av Lars Wiggman.

16 mars. Barbro Bursell berättade om William Grey och Brita Tott – samarrangemang med Stocksundsbibliotekets Vänner.

21 april. Tornets Dag med brunch, underhållning och stipendieutdelning. Samarrangemang med Cedergrenska Tornets Vänners Fond.

30 april. Valborgsmässofirande i samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Vårtal av Gunhild Sällvin och körsång från Sofia Kammarkör.

14 maj. I Cedergrenska Parken under medverkan av stadsträdgårdsmästare Karin Almén och ekologen Jan Bergsten.

6 juni. Nationaldagen firades i Cedergrenska Parken – samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Musik av Danderyds Blåsorkester

7 sept. Stocksunds Torg dag. Utfrågning av kommunpolitiker om vad de politiska partierna vill göra för Stocksund och för hela kommunen.

13 sept. Berättarhörna på Idalagården. Gunnel Gunnarson kåserade om människor och händelser vid tiden kring 1960 då hon och hennes familj blev Stocksundsbor. Anders Forssell fyllde på med andra intressanta  Stocksundsprofiler från samma tid och mötet avslutades med berättelse av Rolf Söderlind om Stocksund Automobilcentral som drevs av fadern Torsten med hustrun Mae Söderlind i växeln.

14 sept. kl. 11 Tornvandring under ledning av tidigare ordföranden i Amorina riksdagsledamot Gunnar Andrén som för ett drygt 30-tal deltagare informerade om Cedergrenska tornet historia på jägmästarns tid, om varför tornet inte fullbordades – sambandet med den stora jordbävningen i San Francisco 1906 – och den slutliga inredningen av tornet med restaurang m m.

Kl. 13. Jenny Åkervall, en gång talskrivare åt Göran Persson, berättade om sin bok ”Jag tjänar inte”. Samarrang med Stocksundsbibliotekets Vänner.

Kl. 14. Invigning av utställning: ”Att måla sitt Stocksund” – vi firade 100-årsminnet av Stocksundsmålaren Olof Hermelins död genom att ställa ut ett stort antal vältagna fotografier av hans omfattande produktion. Släktingar till konstnären berättade om hans omfattande verksamhet som inte endast handlade om konst utan också annat. Lars O Berg och Ulf Hermelin gav en bred bakgrund. Amorina hade tagit fram en liten bricka med tryck av ett av konstnärens stocksundsmotiv.

5 okt. Tesalong i Marina Läroverkets aula med låtskrivaren och musikproducenten Carl Falk i samtal med sin far Jan Falk. Ett välbesökt arrangemang som samlat även en hel del yngre deltagare.

19 okt. Tesalong om ”De gamla affärerna i Stocksund” – Marika Lönnroth i spetsen för en grupp hade tagit fram bilder från de många affärer som fanns i Stocksund på 1960 – 70-talet. Scoutstugan blev välfylld – många kunde berätta om affärer där man arbetat som expediter eller springpojkar eller varit kunder. Ämnet är så intressant att Amorina planerar att ge ut ett häfte om affärerna med bilder – kommer förhoppningsvis under 2014.

2 nov. ”Vägen från Frostmofjället” – Amorina hade tagit risken med att ha tesalong den 2 november – Alla Helgons Dag. Hervor Sjödin berättade om sin bok om författaren Laura Fitinghoff som bodde i Stocksund när boken skrevs. Sammankomsten i Petruskyrkans samlingssal samlade 40 deltagare trots dubbelröd helg. Före mötet i Petruskyrkan besöktes Laura Fitinghoffs hus på Egilsvägen 1. Hervor Sjödins kåseri bröts av med fin och passande sång av Cissi Jacobsson.

4 dec. Julgröt med skinksmörgås på Idalagården. Underhållning av elever från Nordenfeldtska musikskolan.

Arkivet

Amorinas arkiv har varit öppet – undantagandes juni – augusti – den första lördagen i varje månad, i allmänhet mellan kl. 11- 12, annan tid efter kontakt med vår arkivarie.

För många nyinflyttade i Stocksund utgör arkivet en värdefull källa till kunskap om det egna nyförvärvade huset.

Arkivets digitalisering diskuteras i styrelsen. Det gäller främst det omfattande och värdefulla bildarkivet.

Klubbmästeriet

Att allting fungerar på ett bra och trevligt sätt vid våra möten och utställningar är Klubbmästeriets förtjänst. Detta värv delas nu av sex personer ur styrelsen med Louise Hillberg som förste klubbmästare.

Amorina uttalar sig

Cedergrenska parken och i synnerhet dess strand har under ett par år kommit i fokus för Sällskapet Amorinas utåtriktade verksamhet. Kommunens löfte till båtklubben att få utvidga sitt område med stora pontonbryggor belägna på parkens strandområde hade helt tagit bort allmänhetens tillgång till stranden och till den fria vyn över vattnet.

Tornet och dess förnämliga park har alltsedan egendomen kom i kommunens ägo stått högt på Sällskapet Amorinas lista över platser att slå vakt om. Kommunens politiker har enligt vår uppfattning inte alltid förstått det ansvar som åvilar kommunen att tillse att det märkliga ”arvet” efter jägmästaren Cedergren och hans familj bevaras på det sätt som krävs för att bli till glädje för alla medborgare i kommunen. Vi har gång på gång under åren fått söka opinionsmässigt stöd för att tornet med restaurangrörelse och parken inte ska hotas av exploateringsförsök. Det har gällt tanken på att stycka av och sälja den s k trädgårdsmästarbostaden. Det gällde på sin tid ”Skogshyddan” som avstyckats och sålts. Och det gällde nu kommunens idé att upplåta kajplatser på vattnet utanför parken samtidigt som kommunen låtit stigarna utefter stranden förfalla tillsammans med strandskoningen som skall skydda mot erosion.

Kommunens planer på att anlägga stora pontonbryggor för fritidsbåtar stoppades av Mark- och miljödomstolen efter överklagande från Naturskyddsföreningen i Danderyd.

Tillsammans med Naturskyddsföreningen sökte och erhöll Amorina byggnadslov för att avhjälpa det eftersatta underhållet och för att få anlägga en liten brygga för kanoter och jollar som samtidigt skulle ge möjlighet för promenerande att gå ut på bryggan för att få en bättre utsikt över vattnet. Vårt byggnadslov förutsatte givetvis kommunens tillstånd och medverkan att utföra de planerade åtgärderna.

Amorina och Naturskyddsföreningen skrev därför till Kommunstyrelsen och erbjöd kommunen att överta vårt bygglov. Kommunstyrelsen förklarade att man inte ville överta vårt lagkraftvunna bygglov.

Nu återstår att se vad kommunen vill göra med den låsta situationen och det eftersatta underhållet. Kommer kommunen att i budget för 2014 ha med Cedergrenska stranden? Kommer stigarna att bli användbara och kommer strandskoningen att återställas?

Det är frågor som Sällskapet Amorina och Naturskyddsföreningen i Danderyd kommer att bevaka.

Av upplysningar som vi fått under hand finns utrymme i kommunens budget för 2014 att åtgärda de angelägnaste bristerna. Vi fortsätter att bevaka frågan.

Översiktsplan 2013 – 2030

Sällskapet Amorina har yttrat sig om den av kommunen framlagda översiktsplanen. Vårt yttrande återges i bil. 2.

Sällskapets medlemsregister

Vid senaste årsskifte uppgick antalet medlemmar till 541 personer på 350 adresser.

Styrelsens medlemsvärvningskampanj som förutskickades vid senaste årsmötet gav ett begränsat antal nyanmälningar. Nytillskottet av medlemmar blev 32 personer.

Samarbete med andra föreningar

Samarbetet med de tre andra hembygdsföreningarna i Danderyd – Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening – har fortsatt på samma goda sätt som tidigare. Kulturarvsdagen – andra söndagen i september – har sedan många år arrangerats gemensamt. Det innebär att en av föreningarna växelvis åtar att vara arrangör och deltagandet är öppet för medlemmarna i alla föreningarna.

Kulturarvsdagens innehåll föreskrivs av Sveriges Hembygdsförbund. Det har vanligen en motsvarighet på europeisk nivå.

Sällskapet Amorina deltog i år i Stockholms Läns Hembygdsförbunds årsmöte som arrangerades av Djursholms Forntid och Framtid.

Vårt bidrag till arrangemanget var en busstur i Stocksund för att bese bebyggelsen i Stocksunds Villastad och besöka Cedergrenska Tornet där deltagarna av föreningens förre ordförande riksdagsledamoten Gunnar Andrén fick en förnämlig presentation av tornet och parken sådant det var på jägmästare Cedergrens tid och som det sedan blivit.

Kulturbiennalen 2013  

Kulturbiennalen i Danderyd pågick den 7 – 15 september och samlade ett mycket stort antal deltagande lokala föreningar och sammanslutningar. Amorinas inslag i biennalen var koncentrerade till dagarna 13 – 14 september. Vi fick ett fint deltagande i de olika evenemangen från Berättarhörnan till Vandringen i Tornet och inte minst programmet om Olof Hermelin och invigningen av utställningen ”Att måla sitt Stocksund”. Släktingar till konstnären gav en bred skildring av den mångsidige mannen.

Olof Hermelins släktingar Ulf Hermelin och Jan O. Berg har lovat att deras anföranden skall återfinnas i Amorinas arkiv.

Ett första trevande försök att arrangera en kulturbiennal i Danderyd skedde 2011. Den gav mersmak och som namnet antyder firas en biennal vartannat år.  År 2013 var det dags för ett andra försök som blev ett betydligt mer omfattande arrangemang, där nio föreningar och Svenska Kyrkan i Danderyd ingick i en styrgrupp som organiserade ett sextiotal program under en vecka.

Diskussioner förekommer nu om en eventuell uppföljning 2015. De flesta är positiva till detta men många frågor måste besvaras.  Var det rätt tid på året? Var det för kort tid att pressa in ett så omfattande program under en enda vecka? Fungerade marknadsföringen? För Amorinas del var det samma typ av program som vi normalt har och som nu blev en del av biennalen och på så sätt fick mer uppmärksamhet. Eftersom representanter för Amorina ingick i styrgruppen och tog gemensamt ansvar för hela genomförandet innebar det att mycket ideellt arbete och tid lades ned på förberedelserna under ett och ett halvt år.

Samarbetet med Stocksunds bibliotek

Samarbetet med Stocksunds Bibliotek är betydelsefullt för Amorina. Detta beror inte enbart på att vi har vårt arkiv och vår sammanträdeslokal under biblioteket. Vi har stor glädje och nytta av biblioteket som säljer flera av våra viktiga produkter – almanackan, brickorna, Nya Stocksundsboken m fl.

Vi förlägger många av våra möten till biblioteket. Vi har regelmässigt våra utställningar där.

Vi gläder oss åt det goda samarbetet som vi hoppas är till nytta för båda parter.

Almanackan 2014

Sällskapet Amorina ger även i år ut vår almanacka med bilder ur vårt arkivs outtömliga lager av goda bilder. Vi har främst två personer att tacka för arbetet med almanackan – Mikael Röhr för bilderna och Jan Falk för de intressanta texterna. Almanackan har tyvärr hård konkurrens – ofta av almanackor som delas ut gratis t o m av Danderyds kommun. När blev det en kommunal uppgift att dela ut almanackor?

Maja Lundblads kulturfond

Fonden redovisas numera i Sällskapet Amorinas bokslut som en separat post. Stadgar och beslut om användning följer samma regler som tidigare.

Cedergrenska Fonden

Sällskapet Amorina är huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond och utser styrelse i fonden. En redogörelse för fonden återfinns som bil. 4.

Sällskapets ekonomi 2013

Verksamhetsåret 2013 visar ett mindre underskott – 5662 kronor.

Variationer i resultatet mellan åren kan förklaras med att kostnader tagits ett år medan intäkterna kommer först följande år. Det gäller dyrbarare produktioner som almanackan och brickorna med motiv av Olof Hermelin.

För år 2013 har vi också gjort några investeringar av ”engångskaraktär”, dvs sådana som inte återkommer varje år. Hit hör anskaffning av ny kopiator och inköp av datasystem för bokföring. Omläggning av bokföringssystemet till datamässig bokföring har länge önskats av våra revisorer.

Kostnader för evenemang varierar kraftigt beroende på vilka som medverkar, om vi måste betala arvode eller resor för medverkande. Portokostnaden varierar t ex med vädret – är det kallt och isigt blir det ingen frivillig postdistribution.

Årets räkenskaper framgår av bil. 1 som också visar föregående år.

Styrelsen föreslår att årets resultat förs i ny räkning.

Styrelsens förslag till medlemsavgift

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2015, dvs. 125 kr för enskild medlem, 175 kr för två personer på samma adress.

Slutord 2013

Sällskapet Amorina tackar för de penningbidrag och övriga gåvor föreningen fått mottaga under året

Stocksund den 19 februari 2014

Kjell Gunnarson, ordf

Karin Löfdahl, vice ordf

Gunnela Mogensen, sekreterare

Ferenc Kazinczy, kassör och arkivarie

Monica Henricsson, medlemsregistret

Marika C:son Lönnroth , hemsidan

Louise Hillberg,  1.e klubbmästare

Björn Bloth, klubbmästare

Birgit Erngren- Wohlin, klubbmästare

Kristina Skog, klubbmästare

Mikael Röhr, fotograf

Jan Falk, intendent

Marie Hafström, ledamot

Barbro Silfverhjelm, ledamot

Viveka Laksov-Vessberg, klubbmästare

Karin Josephson, ledamot

Bilaga1Fotograf: Bilaga1                                                                                                                                   Bil. 2

Yttrande över översiktsplan för Danderyds kommun 2013- 2030.                                                                           

 Stocksunds Hembygdsförening Sällskapet Amorina ser som sin uppgift att verka för att Stocksund utvecklas i enlighet med sina invånares intressen och att dess skönhetsvärden och kulturella värden bevaras. Här nedan avser vi ta upp frågor som är av speciellt intresse för vår kommundel men dessförinna vill vi i mer generella termer beröra frågan om en överbyggnad av E18 eller dess förläggning i tunnel.

 Överbyggnad, tunnel

 Det är allmänt känt att stor fördel med en överbyggnad är att den eliminerar trafikbullret för dem som bor i närheten. Vi anser att överbyggnaden/tunneln inte skall sluta i höjd med Mörbyleden, så som framgår av bilden på sid 53, utan fortsätta i tunnel längre norrut, minst i höjd med Berga Gård.. Uppförsbacken där tyngre fordon växlar ner är en kraftig källa till bullerstörningar. Därtill skall också läggas värdet av att det skapas en ännu större yta för lönsam markanvändning för kontors- och affärsverksamhet i ett ur kommunikationssynpunkt utomordentligt bra läge. Den framtida utformningen av Mörby Centrum och kringliggande områden skulle också underlättas. Det  erbjuder stor frihet för arkitektoniskt tilltalande lösningar samtidigt som villakaraktären av befintlig bebyggele bevaras. Den nuvarande tudelningen av kommunens centrala områden som orsakas av E 18 försvinner.

Både Kungl. Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet ligger på några få minuters avstånd med T-banan och Roslagsbanan. En trend i hela världen är att små företag för exploatering av forskningsresultat etablerar sig i universitetens närhet ty fortsatt närkontakt med universiteten är av vital betydelse för deras arbete. Visserligen växer det upp forskningscentra i Kista och i området kring KS men vi tror att behovet fortsåtter att öka. Danderyd skulle kunna erbjuda ett attraktivt alternativ för etablering av innovativa företag. Vidare är behovet av studenbostäder i bra läge skriande och överdäckningen skulle kunna bidra till att lindra den.

Av översiktsplanen framgår att järnvägen planeras bli flyttad västerut i syfte att förbättra kontakten mellan Roslagsbanan och T-banan. Gångavståndet mellan Roslagsbanan och Danderyds sjukhus blir kortare och säkerheten för fotgängare blir bättre. Dagens kommunikationsvägar är helt oacceptabla då gångare i stor utsträckning använder gångvägar utan gångbanor mitt ibland en tidvis intensiv biltrafik på avfarter och tillfarter till E 18.

Översiktsplanen visar inte var bussterminalen i framtiden planeras ligga. Bilden på sid. 53 visar byggnader på platsen för nuvarande terminal. Busstrafiken såväl inom Danderyd som till orter utanför kommunen kommer med säkerhet fortsätta att vara betydelsefull inom den tid planen beskriver. Den framtida lösningen för smidig övergång mellan T-bana, buss och Roslagsbana bör beskrivas i översiktsplanen.

Platsbristen vid infartsparkeringarna är välkänd. Målet att få invånarna använda allnänna kommunikationer istället för att ta bilen kan inte nås om inte parkeringsmöjligheterna avsevärt förbättras. Behovet av centralt belägna parkeringsplatser blir än större vid en utökad bebyggelse. Ett väl tilltaget garage under jord eller ett parkeringshus bör ingå i planeringen.

Det skall påpekas att bullerskyddet mot E 18 och Roslagsbanan inte överallt kommer att lösas med överbyggnad av motorvägen eller flyttning av järnvägsspåren. Särskilda buller skydd kommer att krävas på vissa ställen.

Mörby Verkstäder

Mörby Verkstäder omfattar tre tegelbyggnader: verkstadshallen, godsvagnverkstaden och pumpstationen. Enligt fastställd detaljplan 1978 ”värderas samtliga byggnader i Mörby verkstadsområde som värdefulla. Dvs. eventuella förändringar bör ske med stor varsamhet, området får ej bebyggas ytterligare. Om ett planerat bebyggelseärende skulle kunna utgöra ett hot mot områdets särdrag så ska detaljplanen, enligt gällande bestämmelser, ändras så att områdets karaktär i allt väsentligt kan garanteras…”

Mörby Verkstäder bör i framtiden i första hand utnyttjas för kulturell verksamhet. Särskilt verkstadshallen är av kulturhistoriskt värde, dess utseende före tillbyggnaden bör återställas och byggnaden bevaras. En del av den måste kanske användas till väntsal och biljettexpedition om Mörby hållplats flyttas dit, men byggnaden är stor. Återstående del bör ges en flexibel inredning så att en kan användas till konstutställningar, som föreläsningssal, möteslokal, festlokal, amatörteater. Även forskningslaboratorier och småskalig tillverkning i anslutning till dessa kan eventuellt rymmas i den stora byggnadskroppen eller i de två andra tegelbyggnaderna om dessa bevaras.

En förläggning av järnvägsspåren inom verkstadshallen ställer höga krav på bullerskydd av verkstadshallens övriga delar.

Stocksunds hållplats

En annan för oss viktig fråga som kommunen visserligen inte ensam bestämmer över men kan påverka, är sammanläggningen av Stocksund och Mörby hållplatser. Om Stocksunds hållplats läggs ned får de som idag använder sig av den stationen en längre gångväg till Roslagsbanans hållplats i Mörby vilket kan leda till mindre intresse av att använda tåget och därmed ökad bilanvändning. Man borde kunna behålla Stocksunds station på samma sätt som idag för de kortare tågen från Näsby Park.

Av de skäl som anges ovan – den förbättrade  kommunikationen mellan Roslagsbanan på ena sidan samt T-banan, Danderyds sjukhus och bussterminalen på den andra sidan – biträder  vi förslaget på att Mörby station flyttas söderut och förläggs inom Mörby Verkstäder.

Ängsvägen, del av Ringen och Ringbacken

Bilden på sid. 53 visar nya villor väster om Ängsvägen, Ringen och Ringbacken delvis på platsen för nuvarande järnvägsspår. Vi tror att dessa villor skulle bli utsatta för alltför kraftigt buller från Roslagsbanan strax nedanför och menar, att västra sidan av Ängsvägen bör lämnas obebyggd. Väster om Ringen och Ringbacken är avståndet till järnvägen något större. I första hand föreslår vi att även detta område lämnas obebyggt men som ett alterntiv kan vi tänka oss en mer sammanhängande låg bebyggelse som tjänstgör som ljudvall för bakomliggande villor. Den kan rymma kontor, förråd eller liknande.

 Sammattfattning

Vi anser att överbyggnad/tunnel måste omfatta hela vägsträckan fram till Berga gård. Vi vill att Mörby Verkstäder ska reserveras för kulturändamål och verksamhet som kan förenas därmed, vilket inte utesluter att byggnaden även kan inrymma en bra lösning för kommunikationen mellan Roslagsbanan, Tunnelbanan och Danderyds sjukhus. Vi ser däremot inte hur den idag dominerande bussterminalen är inplanerad i översiktsplanen.

Vi är positiva till  att den nya översiktsplanen med tunnel/överdäckning äntligen tas fram för Danderyds centrala delar. Den kan lösa viktiga miljöfrågor och kommunikationsproblem samtidigt som den ger föruttsättningar för att villastadens karaktär bibehålles.

Stocksund den 25 oktober 2013

För Sällskapet Amorina
Kjell Gunnarson                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                Bil.2

Stadgar för Sällskapet Amorina                         

Sällskapet Amorina bildades den 1 januari 1971 av några deltagare i en mångårig hembygdscirkel i Stocksund i ABF:s regi.

Sällskapet är sedan 1981 anslutet till Stockholms läns hembygdsförbund.

§ 1. Ändamål

Sällskapets huvuduppgift är att utöka, ordna och bevara de samlingar av Stocksundiana, som förvaras i Sällskapets arkiv.

Genom utställningar, föredrag och på andra sätt bör Sällskapet skapa intresse för Stocksund och bygdens historia samt söka tillvarataga de kulturella intressena vid förändringar i Stocksund.

§ 2. Medlemskap

Medlemskap i Sällskapet kan vinnas av envar som vill deltaga i verksamheten.

§ 3. Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordföranden och minst fyra ledamöter.

Till styrelsen adjungeras Sällskapets arkivarier.

§ 4. Revisorer

Revisorerna skall vara två jämte en suppleant.

§ 5. Årsmöte

Årsmöte skall hållas under första kvartalet. Kallelse skall vara utsänd minst tio dagar före mötesdagen.

Vid årsmötet förekommer:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av årsmötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
 3. Styrelsens och revisorernas berättelse
 4. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Val av ordförande
 6. Val av övriga styrelseledamöter
 7. Val av arkivarier
 8. Val av revisorer och suppleant
 9. Val av tre personer att utgöra valberedning
 10. Bestämmande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 11. Behandling av till årsmötet inlämnade förslag, vilka skall vara Sällskapets ordförande tillhanda senast sex dagar före årsmötesdagen.

§ 6. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar får endast avgöras vid ordinarie årsmöte, varvid erfordras att två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense därom.

§ 7. Upplösning

Upplösning av Sällskapet Amorina kan endast ske om beslut härom fattas på två av varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Härvid fordras att två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense därom.

Vid upplösning av Sällskapet Amorina skall dess behållna kapital överföras till Maja Lundblads kulturfond och dess samlingar tillfalla Danderyds kommun.

Dessa stadgar är antagna av Sällskapet Amorinas årsmöte den 15 april 1978 med ändringar den 17 mars 1979, den 16 februari 1982, den 16 februari 1994 samt den 16 mars 2009.

 

Stadgar för Maja Lundblads kulturfond

§ 1. Ändamål

Maja Lundblads kulturfond är instiftad 1978 och har till ändamål att stödja de av Sällskapet  förvaltade Stocksundianasamlingarna. Till grund för fonden ligger en donation av Maja Lundblad och fonden kan utökas genom gåvor som avser samma ändamål.

§ 2. Förvaltning och revision

Sällskapet Amorina förvaltar fonden genom sin styrelse, som har att bestämma användningen av medlen.

Revision sker genom Sällskapet Amorinas revisorer. Vid årsmöte med Sällskapet skall berättelse om fonden och dess förvaltning föreligga och fråga om ansvarsfrihet behandlas.

§ 3. Upplösning

Vid upplösning av Sällskapet Amorina skall dess styrelse i samråd med Danderyds kommun bestämma om medlens disposition; dock skall iakttagas att de kulturideal som väglett Sällskapet Amorina skall tillgodoses vidd fondens användning.

§ 4. Ändring av stadgarna

Dessa stadgar är antagna vid Sällskapet Amorinas årsmöte den 15 april 1978, med ändring den 16 februari 1994. Ändring eller tillägg till stadgarna kan beslutas endast på ordinarie årsmöte.

 

                                                                                                            Bil. 4

Cedergrenska Tornets Vänners Fond
– Verksamhetsberättelse för 2013  

Styrelsen för Sällskapet utser enligt stadgarna Cedergrenska fondens tre ledamöter, Danderyds kommun dess revisor.

År 2013 var Cedergrenska Fondens sjuttonde verksamhetsår. Målet för Fonden är enligt stadgarna (§ 4) att dela ut avkastningen till ”stipendier, bidrag eller annat ändamål enligt styrelsens gottfinnande”. —

”Den enda begränsningen skall vara att medlen används till något/någon som har anknytning till Stocksund och till Cedergrenska Tornet och Parken.”

Totalt har Fonden delat ut 195.000 kr under åren 1997-2013.

Fonden tillkom sedan Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner upplösts den 12 juni 1996 vid ett föreningsmöte. Detta antog gällande stadgar för Fonden vari stipuleras att styrelsen för Sällskapet Amorina är dess huvudman.

Grundkapitalet, som är intakt, blev 100.000 kr.

Styrelsen för Sällskapet Amorina har sedan fondens tillkomst utsett förra ordföranden i Sällskapet Ulla Assarsson-Eklöw, numera bosatt i Djursholm, till ordförande i fonden.

Övriga ledamöter är arkitekt SAR Sven-Olof Larsson, ”tornarkitekten”, och advokat Lennart Waldenström, tidigare ordförande i Danderyds kommunfullmäktige, båda sedan decennier bosatta i Stocksund.

Fonden har till sig som alltid adjungerat kassaförvaltaren Hakon Bildt och ständige sekreteraren Gunnar Andrén, också de från Stocksund.

Från 1 januari 2011 har Danderyds kommunstyrelse förordnat ledamoten i kommunrevisionen Claës Breitholtz, Danderyd, som Fondens revisor.

Fonden är genom det låga ränteläget numera starkt beroende av de bidrag som enskilda varje år ställer till Fondens förfogande. För dessa är Fondens ledamöter liksom stipendiaterna mycket tacksamma.

Fondens reviderade årsberättelse har i sin helhet enligt stadgarna tillställts styrelsen för Sällskapet Amorina och Kommunstyrelsen i Danderyd.

Torndagen 2013

Torndagen, som är ett samarrangemang mellan Sällskapet Amorina och Cedergrenska fonden, ägde rum söndagen den 21 april 2013, på dagen 117 år efter byggstarten för tornet 1896 och sjutton år efter invigningen 1996 på 100-årsdagen efter byggstarten, den 86-åriga byggpausen 1909-1994 inräknad.

Stipendiaterna 2013

Mottagare av 2013 års Hedersstipendium
var Marie Hafström och Olof Karlander, Stocksund.

Fondens motivering för Hedersstipendiet var mottagarnas ”ytterst värdefulla kulturinsats som ansvarskännande, sakkunniga och engagerade ägare av Villa Tallom i Stocksund, arkitekturprofessor Lars Israel Wahlmans unika och numera kulturminnesmärkta bostad intill sin bortgång 1952″.

Det Cedergrenska Tornstipendiet, helt eller delvis finansierat av Cedergrenska Tornet AB, delades 2013 mellan Kerstin Waldner, Stocksund, och Erik Utterström, Stocksund,

Fondens motivering för stipendiet till Kerstin Waldner var ”för många års engagemang i olika föreningar, på idrottssidan främst inom curlingsporten och därtill i flera år sekreterare i Sällskapet Amorina”.

Fondens motivering för tornstipendiet till Erik Utterström var ”för arbete med seglarungdomar och seglarskola i Stocksund”.

Cedergrenska Tornets Vänners Fonds stipendium
tilldelades 2013 Ferenc Kazinczy, Stocksund.

Fondens motivering var mottagarens ”mångåriga arbete som arkivare – med mera – i Sällskapet Amorina, därtill medarbetare i Nya Stocksundsboken (2011)”.

De två Småstjärnestipendierna, som enligt Fondbeslut 1997 tilldelas ungdomar som ej fyllt tolv år, delades 2013 mellan Didrik Danielsson, Danderyd (trumpet), och Maximilian Lindén, Enebyberg (trombom)

Båda medverkade vid Torndagen med uppskattade prov på musikalisk färdighet.

Mot slutet av Vårbrunchen 2013 nedsteg, en del mindre vetande hävdade nedkom, till allmän överraskning, oförställd glädje men ringa förvåning (hur nu detta går ihop) från himlen åter företrädare för familjen Cedergren, med det uttalade syftet att, som en gång varje år, inspektera tornets tillstånd.

Nedkomsten föranledde att det åter blev Ett himla liv …

Albert Gotthard Nestor, född 1849, kom först (detta år med osannnolika drag av den blott nittiosju år yngre Stocksundsriksdagsmannen Gunnar Andrén), därefter hans älskliga hustru, grevinnan Nadeschda (med likaledes osannolikt starka drag ingen mindre än ordföranden i Stocksundsbibliotekets vänner Gunhild Sällvin), därefter döttrarna Wera och Naja (som för dagen lätt kunde förväxlas med sagda Sällvin vilket – naturligt nog – kan förklaras med det nära släktskapet) och två mågar (otroligt lika förre Bosöchefen Sven Eklöw och juristen och domaren Dag Eckerberg).

Med följde även detta år kokerskan Alma (som, om man inte vetat bättre, mycket liknade de två samtida döttrarna!).

Chauffören Gustaf var för dagen förhindrad att närvara på jorden, upptagen som han är av de himmelska körslor som han ständigt kallas utföra efter sitt frånfälle.

Nästa torninspektion – enligt Fondmedlemmarnas mycket goda himmelskontakter – kommer att äga rum den 21 april 2014 vid 18-tiden, händelsevis den dag och tid då också 2014 års Torndag går mot sitt slut.

– Gunnar Andrén, ständig sekreterare

 

__________________________________________________________

———————————————————————————–__________________________________________________________

Sällskapet Amorinas Verksamhetsberättelse 2012

Den 12 mars 2012 höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 41:a årsmöte i Riddarsalen i Cedergrenska Tornet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets ordförande Kjell Gunnarson och protokollsekreteraren Arvid Lagercrantz med Ragna Karlberg och Kalle Isacsson som protokolljusterare.

Årsmötets beslut om styrelse och övriga funktionärer:

Till styrelseordförande återvaldes Kjell Gunnarson.

Till övriga styrelseledamöter utsågs:

Björn Bloth, Birgit Erngren Wohlin, Jan Falk, Marie Hafström, Monica Henricsson, Louise Hillberg, Karin Löfdahl, Marika C:son Lönnroth, Mikael Röhr, Barbro Silfverhjelm,  Viveka Laksov-Vessberg, Gunnela Mogensen och Kristina Skog (omval) samt Karin Josephson och Sven Tiberg (nyval). Sven Tiberg har från augusti 2012 begärt att få lämna styrelsen.

Arvid Lagercrantz och Helén Singstedt-Werner hade avböjt omval.

Till arkivarie omvalde årsmötet Ferenc Kazinczy.

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer:

Karin Löfdahl – vice ordförande, Gunnela  Mogensen– sekreterare, Ferenc Kazinczy – kassör (t o m 31/12 2012), Marika C:son Lönnroth – ansvarig för hemsidan, klubbmästarfunktionen: Louise Hillberg  (1:e klubbmästare) med Birgit Erngren – Wohlin, Monica Henricsson, Kristina Skog( fr o m 1/1 2013 tillika kassör), Björn Bloth och Viveka Laksov-Vessberg som klubbmästare, Jan Falk – lokalansvarig arkivet, Björn Bloth, tillika  ansvarig för utrustning och Monica Henricsson, tillika ansvarig för medlemsregistret,  samt Mikael Röhr, fotograf.

Till revisorer för Sällskapet och för Maja Lundblads kulturfond omvaldes Sven Hedman och Hakon Bildt med Lars Frumerie som ersättare.

Till Sällskapets valberedning valdes Ulla Assarsson-Eklöw (omval), Ragnar Skog (omval) och Gunhild Sällvin (omval, sammankallande) med Mari Falk som adjungerad.

Obs: Detta är en kopia av verksamhetsberättelsen. Originalet är undertecknat av hela  styrelsen

 

Efter årsmötet intervjuades skådespelaren Magnus Ehrner av Arvid Lagercrantz om sin verksamhet som skådespelare och om sitt liv i Stocksund. Därefter minglades det kring ett glas vin, öl eller annan dryck.

 

Mötesverksamheten

Mötesverksamheten under 2012 har samlat stort antal deltagare, särskilt tesalongerna på lördagar har varit uppskattade och bjudit på mycket varierat innehåll.

4 febr. Tesalong Amorina: Stina Dabrowski berättade under rubriken ”Stina om Stina” om sina enastående intervjuer med världens mest känd personer. Ett samarrangemang med Stocksundsbibliotekets Vänner som samlade fullsatt bibliotek

18 febr. Tesalong Amorina: Märta Lindman och hennes son Jan intervjuades av Jan Falk om ett långt liv i Stocksund och andra spännande saker som Jan Lindmans uppgift hos Kungen. Lokal: Petruskyrkans samlingssal.

13 mars Amorinas årsmöte. Årsmötesförhandlingar. Kvällens gäst: Dramatenskådespelaren Magnus Ehrner intervjuades av Arvid Lagercrantz. Lokal: Cedergrenska Tornet.

24 mars Tesalong Amorina: Ulla Assarsson-Eklöw berättade om familjen Cedergren och Mikael Röhr assisterade med bilder ur familjealbumet. Lokal: Biblioteket.

30 mars Berättarhörna på Idalagården. Berättar: Maria Asplund som visade bilder och berättade om platser där hon bott, Eva Tengstrand som återberättade en del av bortgångne maken Gunnars anteckningar om vad som tilldrog sig under hans uppväxt och ungdomstid iStocksund, Martin Pettersson som började berätta om uppväxten på Apelvägen.

21 april Tesalong Amorina: Den blomstertid nu kommer – trädgårdsfröjd i Stocksund. En berättelse av Marie Hafström, Marika Lönnroth och Helen Singstedt Werner. ”Hjälp mina äppelträd!” Lars Johnsson lärde oss beskära för blomning, frukt och form.

22 april Tornets dag – festligheter med musik, stipendieutdelning och brunch – ansvarig Cedergrenska Tornets Vänners Fond

30 april Valborgsmässofirande i Svanholmsparken med ett hundrataldeltagare, i samarbete med Stocksunds Villaägarförening. Vårtalare: Märta Lindman

23  maj Öppen trädgård. Vandring i vårkvällen med stort deltagande för att se några av Stocksunds finaste trädgårdar. Guider Marika Lönnroth, Marie Hafström och Helen Singstedt-Werner. Avslutades med mingel i Marie Louise Winbergs vackra trädgård och ett glas vin som den generösa värdinnan bjöd alla deltagare på.

6  juni Sveriges Nationaldag i Cedergrenska parken. Samarrangemang med Stocksunds Villaägarförening. Vackert försommarväder och musik av Danderyds blåsorkester.

1 sept. Stocksunds Torgs Dag i hällande regn. Sällskapet Amorina arrangerade utfrågning av Danderydspolitiker från de partier som är representerade i Kommunfullmäktige. Gott deltagande och god stämning trots vädret.

6 sept.         Danderyds kommun har besök av Kungen och Drottningen. Amorina deltog tillsammans med de tre övriga hembygdsföreningarna kring en stor karta som visade de fyra villastädernas framväxt kring Roslagsbanan och busstrafiken från Stockholm norrut

11 sept.       Kulturarvsdagen. Kommunens fyra hembygdsföreningar firade Kulturarvsdagenmed en båtutflykt i m/s Symfoni.  Amorina svarade för det gemensamma arrangemanget – temat var Över och under ytan. Full båt med 160 deltagare. Marina läroverket medverkade med två lärare och två elever som berättade om vad som döljer sig under ytan – alla de fyra hembygdsföreningarna bidrog med berättelser om vad som finns utefter Danderyds och Lidingös kust.

22  sept. Den döende dandyn – samarrangemang med Stocksunds biblioteks Vänner med Karin Grundberg-Wolodarski, uppvuxen i Stocksund. Det var en spännande berättelse om svindlande aktieaffärer och enorma konstköp. Lokal: Stocksunds bibliotek.

28 sept. Berättarhörna. Minnen från ett långt liv i Stocksund. Lokal: Idalagården. Berättare: Martin Pettersson, som bodde på Apelvägen under sin uppväxt och ungdomstid och som berättade om de välkända grannar som också bodde där på den tiden, Anna-Greta Ahl som berättade om huset i Stocksund där hon växte upp och snart nittioårige Stig Lundvall som berättade om affären på Långängsvägen där han arbetade som knodd och om Konsumaffären i Inverness där han blev föreståndare. Lokal: Idalagården.

20 okt. Tesalong Amorina: En musikalisk stocksundsfamilj. Jan Falk intervjuade far, son och dotter Ingemar, Rasmus och Sofia Bodén som också framförde i olika konstellationer opera och visor.  Lokal: Petruskyrkans samlingssal.

10 nov. Tesalong Amorina: Jag var med – den tidigare stocksundsbon Gerd Forssell berättade om vad som tilldrog sig i politiken vid sammanföringen av Stocksund med Djursholm och sedan med Danderyd. Lokal: Scoutstugan

5 dec. Julgröten med unisont framförda julsånger och fin underhållning av ungdomar från Nordenfeldtska musikskolan som gav prov på varierande musikaliska och sångliga framföranden – det var bra – det vill vi gärna höra vid kommande julgrötar!

8 dec. Utställning av gamla stocksundsvykort invigdes av Jan Falk som kommenterade en del bilder. Utställningen pågår den 8 dec. till den 3 januari.

Amorinas arkiv har varit öppet  den första lördagen i varje månad,  i allmänhet mellan kl 11 – 12. Medlem som skulle vilja se något material på annan tid är välkommen att ringa vår arkivarie för att bestämma annan lämplig tid.

Klubbmästeriet

Att allting fungerar på ett bra och trevligt sätt vid våra möten och utställningar än Klubbmästeriets förtjänst. Detta värv delas nu av sex personer ur styrelsen med Louise Hillberg som förste klubbmästare.

Amorina uttalar sig:

Av föregående års  verksamhetsberättelse framgår det ställningstagande Sällskapet Amorina gjort i fråga om Cedergrenska parkens strand och de synpunkter föreningen framfört på kommunens planer att anlägga två stora pontonbryggor utanför parken. Ärendet om dispens från strandskyddsbestämmelserna har nu prövats av Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt efter överklagande av Naturskyddsföreningen i Danderyd. Domstolen har, med ändring av Länsstyrelsens beslut, upphävt byggnadsnämndens beslut att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. De planerade pontonbryggorna får alltså ej utföras.

Vi vet för dagen inte vilka åtgärder kommunen planerar vidtaga efter beslutet i Mark- och miljödomstolen. Från Sällskapet Amorinas och Naturskyddsföreningens sida skulle vi nu önska ett möte med kommunen om åtgärder för att skydda stranden mot erodering och för att  upprusta den nedrasade strandpromenaden. Vi vill i det sammanhanget peka på det byggnadslov som vi fått på återställande av stranden.

Amorina har också beretts tillfälle att yttra sig över SLs planer på väsentligt ökad trafik på Roslagsbanan sedan banan nu blivit dubbelspårig förbi Stocksund. Planer finns också på väsentligt ökad hastighet på tågen förbi Stocksund, vilket kan hänga samman med ännu obekräftade planer på att slå ihop Stocksund och Mörby till en station. Detta skulle innebära betydande olägenheter för stocksundsbor att åka kommunalt. Den ökade hastigheten och den planerade ökningen av tågtäthet skulle medföra kraftigt ökade bullerstörningar för fastigheter utefter Roslagsbanan.

Amorina förordar i första hand att tunnelbanan till Täby Centrum byggs ut vilket skulle minska påfrestningarna på Roslagsbanan som byggdes för en tid då tågtrafiken var mycket glesare än i dag. SLs planer för framtida kraftig ökning av trafiken skulle öka olägenheterna för de boende i Stocksund.

Skulle ändå SLs planer på Roslagsbanan bli verklighet måste betydande åtgärder med tågsätten genomföras för att undvika slammer och annat störande ljud samtidigt som  estetiskt tilltalande ljuddämpande anordningar (skyddsplank, skyddsvallar eller liknande) måste komma till utefter alla de fastigheter som ligger nära järnvägen.

Sällskapet Amorina har också beretts tillfälle att yttra sig om ändring av detaljplan i syfte att kunna skapa ytterligare en byggbar tomt inom befintlig bebyggelse. Amorina konstaterar att vi generellt inte bör yttra oss om sådana frågor som rör enskilda markägare.

Vi framhåller dock att samma bestämmelser om byggnadsyta i relation till tomtyta ska gälla den nya byggnaden. Därutöver bör detaljplanen kunna innehålla krav på taktyp och takbeklädnad samt tak- och vägghöjder som ansluter till den omgivande bebyggelsen. Vi menar att det är angeläget att den nya byggnaden anpassas till områdets karaktär och att detta är särskilt viktigt vid ”förtätningsbebyggelse”.

 

Sällskapets medlemsregister

Medlemsregistret är nu helt uppdaterat. Vid senaste årsskifte uppgick antalet medlemma till 536 personer på 344 adresser. Jämfört med föregående år innebär det en viss minskning av antalet medlemmar (vid utgången av år 2011 var antalet medlemmar 555).  Styrelsen avser att genföra en medlemsvärvningskampanj i början 2013.

Samarbete med andra föreningar

Samarbete med övriga hembygdsföreningar i Danderyd – Djursholms Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybers Gårds Förening – bedrivs kontinuerligt, regelbundna träffar och utbyte av idéer och ett årligt gemensamt arrangemang hör till ordningen. Under 2012 har som framgått härovan arbetet varit särskilt omfattande med kungabesök och med kulturarvsdagen där Amorina svarat för de gemensamma arrangemangen.

Även pågående planering av kulturbiennalen på hösten 2013 där inte endast de fyra hembygdsföreningarna utan ett stort antal andra ideella föreningar deltar engagerar delar av styrelsen. Kommunen förväntas delta framför allt med att tillskjuta medel för arrangemang.

Sällskapet är anslutet till riks- och distriktsorganisationen av Sveriges Hembygdsförbund och betalar varje år en avgift till den centrala verksamheten.

Sällskapet Amorina är medlem av Almqvistsällskapet. Sällskapet är också medlem i Arkivföreningen i Danderyd.

 

Samarbete med Stocksunds bibliotek

Stocksunds Biblioteks verksamhet och öppettider är av stor betydelse för Sällskapet Amorina inte endast för att Sällskapet har sina lokaler och arkiv under biblioteket utan för att våra utställningar regelmässigt sker i biblioteket och för att flera av våra möten går av stapeln där.

Vi anser att samarbetet med Stocksunds bibliotek i dag fungerar mycket bra och att bibliotekspersonalen på alla sätt uppfattar Amorina som en viktig del av bibliotekets verksamhet.

 

Almanackan 2012

Sällskapet Amorina har under flera år gett ut en almanacka med intressanta historiska foton av miljöer, händelser och människor i Stocksund. Arbetet med Nya Stocksundsboken och det förhållandet att boken och almanackan skulle försäljas vid samma tid – november-december – gjorde att styrelsen beslutade att inte ge ut någon almanacka för 2012.

För år 2013 har Amorinas almanacka kommit tillbaka med fina bilder som sammanställts av Mikael Röhr och med texter som i första hand Jan Falk svarat för. Almanackan 2013 är inte försedd med annonser.

 

Maja Lundblads kulturfond

Under 2012 har fonden överförts till Amorina bokslut men redovisas där separat.  För användning av fondens medel gäller samma bestämmelser som tidigare.

 

Cedergrenska Fonden

Sällskapet Amorina är sedan 12 juni 1996 huvudman för Cedergrenska Tornets Vänners Fond. Sällskapet utser styrelse i fonden. Fonden ska betraktas som en stiftelse och har en från Sällskapet Amorina skild ekonomi. En redogörelse för fonden återfinns i bilaga 2.

 

Sällskapets ekonomi 2012

Sällskapet har en fortsatt god ekonomi.

Sällskapets räkenskaper och en jämförande årsöversikt framgår av bilaga 1 (se nedan)

Styrelsen föreslår att årets resultat förs i ny räkning.

 

Styrelsens förslag till medlemsavgift

Styrelsen föreslår oförändrad avgift för 2014, dvs 125 kronor för enskild medlem, 175 kronor för två personer på samma adress.

 

Slutord 2012

Sällskapet Amorina vill tacka för de penningbidrag och övriga gåvor föreningen fått mottaga under året.

Stocksund den 19 februari 2013

 

Kjell Gunnarson, ordf

 

Karin Löfdahl, vice ordf

Gunnela Mogensen, sekreterare

Ferenc Kazinczy, kassör och arkivarie

 

Monica Henricsson, medlemsregistret

Marika C:son Lönnroth , hemsidan

Louise Hillberg,  1.e klubbmästare

 

Björn Bloth, klubbmästare

Birgit Erngren- Wohlin, klubbmästare

Kristina Skog, klubbmästare

 

Mikael Röhr, fotograf

Jan Falk, intendent

Marie Hafström, ledamot

 

Barbro Silfverhjelm, ledamot

Viveka Laksov-Vessberg, klubbmästare

Karin Josephson, ledamot

 

 

Sällskapet Amorina firade sitt 40-årsjubileum den 12 november 2011 genom att ge ut Nya Stocksundsboken och samtidigt inviga en utställning om hur det har varit att leva och verka i Stocksund från 1900-talets början. Boken såldes i mer än 700 ex före jul och därmed kunde hela produktionskostnaden täckas in redan första året – en stor försäljningsframgång samtidigt som vi reserverat en betydande upplaga för försäljning under de närmaste åren.

SÄLLSKAPET AMORINAS BOKSLUT

RESULTATRÄKNING 2012                 2011                2010                 2009

Intäkter

Medlemsavgifter                              49 037,50         52 147,00         53 675,00       54 175,00

Gåvor                                                 1 400,00          2 378,00           2 222,00         4 350,00

Kommunala bidrag                            8 000,00         4 000,00           4 000,00         4 000,00

Sponsring almanacka                                0,00          5 000,00                  0,00         5 000,00

Försäljning almanackor                  12 700,00           9 474,00        34 600,00        31 260,00

Förs. Nya Stocksundsboken           36 800,00       118 900,00                 0,00                 0,00

Försäljning trycksaker                         870,00           1 035,00          2 560,00          3 020,00

Intäkter från evenemang                 38 454,00           3 744,00          5 913,50          2 394,00

Ränteintäkter                                    2 378,26              193,91               49,25               27,49

Summa intäkter 149 639,76 196 871,91 103 019,75      104 226,49

Kostnader

Inköp kontorsmaterial                        4 636,00           4 733,00          9 821,50         9 357,20

Trycksaker, kopiering                     28 071,00          23 252,00         11 330,00      30 838,00

Prod. almanackor                            11 000,00           2 875,00         12 937,40       15 450,00

Prod. Nya Stocksundsboken             1 097,58       116 895,00                  0,00               0,00  Utgifter evenemang                        42 689,85         14 150,70             9 577,00       7 314,00

Möteskostnader                                4 645,00           6 650,00           3 500,00       10 000,00

Lokalhyror                                               0,00           1 280,00           1 380,00         2 260,00

Porto. telefon                                   7 525,50              3 266,50               7 112,00       5130,00     Gåvor, uppvaktningar                         600,00           1 081,30      3 549,00          2 547,00

Förbundsavgifter                              8 000,00           7 675,00          8,120,00          8 000,00

Övr. avgifter                                      3290,00           5 904,00          1 520,00          1 214,00

Transport                                                  0,00                  0,00                  0,00               79,00

Skatt                                                        0,00                  0,00                  0,00             159,00

Summa kostnader                      111 554,93      187 762,50    68 846,90       92 348,20

Årets resultat 38 084,83 9 109,41          34 172,85    11 878,29

 

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Bank                                           182 719,92                  0,00          23 412,38       23 363,13

Plusgiro                                         43 171,11          85 953,87        138 531,58      93 985,58

Bankgiro                                       20 641,47          82 440,40          21 540,90      31 963,30

Uppl. int. Nya Stocks.boken                                   24 200,00

Summa tillgångar                    246 532,50         192 594,27     183 484,86     9 312.01

 

Skulder och eget kapital

Maja Lundblads kulturfond         15 853,40*

Claes Johan Lindes fond                      0,00                   0,00             2 700,00         2 700,00

Eget kapital                                192 594,27        183 484,86         146 612,01   134 733,72

Årets resultat                               38 084,83            9 109,41          34 172,85       11 878,29

S:a skulder o eget kap.            246 532.50 192 594,27 183 484,86 149 312,01

 

*  Maja Lundblads kulturfond har satts in på Amorinas bankkonto. Årets ränteintäkt   345,74 kr ingår i beloppet.

 

********************************************************************************

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter