Värmlands hembygdsförbunds årsstämma

Välkommen

Värmlands hembygdsförbunds årsstämma
Hammarö hembygdsgård lördagen den 14 april
Värd: Hammarö hembygdsförening. Parkering vid Hammarö kyrka.

Program:
09.00 – 09.30. Samling och incheckning och kaffe

Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Parentation
3. Upprop av ombud och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd
4. Val av årsstämmans funktionärer. (Mötesordförande, mötessekreterare och 2 justerare som också är rösträknare)
5. Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Årsredovisningar:
a) Verksamhetsberättelse
b) Ekonomisk berättelse
c) Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundets styrelse
9. Fastställande av arvoden och andra ersättningar
10. Val av styrelse, revisorer och valberedning
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Fastställande av årsavgift
13. Inkomna motioner
14. Rapporter
15. Utdelning av utmärkelser
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Temat blir försäkringsfrågor samt rapport från våra arbetsgrupper

Lunch 12.30

Efter lunchen finns möjligheter att besöka Skärgårdsmuseet och hembygdsgården.

Styrelsen

Anmälan till Värmlands hembygdsförbunds kansli telefon 0570 522 09 eller
e-mail: [email protected] senast den 6 april. Meddela önskemål om specialkost på grund av allergi eller om någon är vegetarian.
Pris: 150 kr. Värmlands hembygdsförbund Bg 5666-5516


Datum

Start
14 april 09:00