Aktuell verksamhetsberättelse


ÅHLS HEMBYGDSFÖRENING                                                   

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ledamöter: Roger Arvidsson, ordf. Hans Hellström, vice ordf. Mats Lyck, kassör. Mats Bortas, sekr. Olle Bergfors (t o m 21 okt), Lars Mäx, Ola Pettersson (fr o m 10 nov), Sara Ström och Inger Werlevik. Suppleanter:  Nisse Berglund, Anders Hollsten, Ola Pettersson, Henry Pollack, Gunnbritt Sundström och Iréne Wahl.

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden, varav 6 med fysisk närvaro, 2 via telefon/mailkontakt och 1 via Skype.        

Revisorer har varit Kenneth Forsman och Christer Swedhs med Börje Karlsson som suppleant.

Årsmötet ägde rum den 13 febr. på Insjöns Teater med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ca 30 personer var närvarande. Roger Arvidsson omvaldes som ordförande. Som ny ledamot i stället för Lars-Erik Danielsson valdes Lars Mäx, som varit suppleant. Övriga i styrelsen omvaldes. Som ny suppleant valdes Iréne Wahl. Övriga suppleanter omvaldes. Från Junkar Bertil Olssons fond utdelades formellt bidrag till Knippbodarnas byalag och Solberga byalag. Efter mötet berättade Britt-Marie Andersson om den nystartade Åhldräktsgruppen och Stenåke Petersson berättade om Åhlkarlar som arbetat i kolgruvorna på Spetsbergen. Som avslutning serverades kaffe/the och smörgås.

Valborgsfirandet och Midsommarfirandet blev i år inställt på grund av den pågående Coronapandemin med inskränkningar av hur många personer som fick samlas.

Gruvvandringarna har genomförts en dag i maj och fem onsdagar i juli. 75 personer har deltagit. Många enskilda vandringar har också genomförts. Lars-Erik Danielsson har varit ledare, och han har också gått igenom och röjt lederna tillsammans med Lars Lövgren från kommunen, vilket måste göras varje år.

Även övriga Vandringsleder – Ålheden och Knippboheden - har gåtts igenom av Lars-Erik Danielsson. Han har också har röjt upp en gammal led från Helgbo till Gruvberget, den s k Knåpstigen och dessutom gjort iordning en ny led runt Helgsjön, som blivit mycket populär.  

Medlemsresa blev det ingen i år.

Hembygdsdagen och brasaftnar anordnades inte i år, och program på Teatern har på grund av Coronapandemin inte heller kunnat ordnas.

En lördag i september deltog vi i det landsövergripande arrangemanget Kulturarvsdagen. Det var förlagt till vår gruvled. 15 personer deltog.

Måndagsvandringarna har genomförts 21 gånger, ett mindre antal än normalt p g a Coronapandemin. Under senhösten blev alla vandringar inställda. De vandringar som genomförts har gått till olika mål i Åhl och grann­socknarna med Lars-Erik Danielsson som ledare.  Antalet deltagare har varit 19 i medeltal.

I samarbete med PRO Åhl-Insjön har vi fortsatt med studiecirkeln Insjön förr och nu, där vi bl a har studerat Åls kommuns fullmäktigeprotokoll från 1900-talets första hälft, som Christer Swedhs presenterade. Ett 10-tal intresserade har i allmänhet deltagit vid sammankomsterna. Iréne Lindgren och Hans Hellström har varit sammankallande.

Den årliga Upplevelsedagen för skolans klass 2 blev i år inställd p g a Coronapandemin.

Åhlénpaviljongen har inte kunnat vara öppen p g a Coronapandemin Där har i stället utställningen inne i paviljongen vänts ut mot fönstren, så att så mycket som möjligt har kunnat beses utifrån. Clas Ohlsonmuseets flyttning från Hjulhuset in i varuhuset har tyvärr medfört att vi inte fått den hjälp därifrån att hänvisa till paviljongen som vi fått tidigare. Ett antal personer har trots detta tittat in genom fönstren, kanske ett 100-tal. Fönstren på entrésidan har målats utvändigt. Ansvarig för paviljongen har varit Stenåke Petersson.

Gamla skolan har i år lånats ut till ett par föreningar endast vid ett fåtal tillfällen.

Insjöns Teater har under året hyrts ut till PRO, Åhls sockenråd, några andra lokala föreningar och Insjöns Hotell samt enstaka privatpersoner. Teatersalongen har p g a Coronapandemin använts endast ett fåtal gånger under året. Teatercaféet har använts ett antal gånger.

Städning av en del av kommunens mark på Vattberget har även detta år ordnats av Henry Pollack och hans ”gubbgäng”. Lars-Erik Danielsson har vidare röjt sly.

Minnesgården har vid några tillfällen visats för grupper, bl a från Sätergläntan. Planering av de förestående underhållsarbetena för gården har genomförts.

Gruppen för Åhldräkten med Britt-Marie Andersson som sammankallande har haft några möten. Det har också startats en Sy- och bandvävningsgrupp med Stina Kallin och Ingrid Knuters som ledare.

14 personer har samlats på Teatern tre gånger och då syddes olika delar till Åhldräkten samt vävdes band. Kursen genomfördes i samarbete med Studiefräm­jandet. Sökandet efter långrockar till mansdräkten har gett framgång.

Almanackan för år 2021 som är den trettioförsta, har som tema Teater i Insjön under 1900-talet.

Medlemsbladet har kommit ut med tre nummer under året. Ett nummer (nr 2) delades även i år ut till alla invånare i Åhl, vilket också gav oss några nya medlemmar.

Hemsidan har uppdaterats löpande av Johan Jacobs.

En Facebook-sida för föreningen har fortsättningsvis administrerats av Lars Mäx. Syftet är att besökarna där ska lägga in intressanta bilder från Åhl, vilket också skett i stor omfattning. Många besöker sidan och lämnar information om de bilder som läggs in.

Gåvor har även detta år skänkts till föreningen.

Föreningens har beslutat om 2020 års bidrag från Junkar Bertil Olssons fond: bidrag på 50 000 kr har beviljats till Insjöns Hotell p g a de problem som Coronapandemin förorsakat. (Ett viktigt motiv till detta är också att Insjöns Hotell under några år betalat en fast summa till föreningen för hyra av Teatern utan att de nyttjat den i planerad omfattning.) 

Dalarnas Museum har haft en tävling för att utse ”Dalarnas sju underverk”. Åhls gruvområde med bl a Kônsta var nominerat i en av de sju klasserna, men tyvärr utslaget i finalen.

De synpunkter till kommunen om vägarna i Insjön som vi lämnat i samarbete med andra föreningar, har nu efter många år resulterat i att den GC-väg som inte varit fullständig mellan södra Insjön och skolan nu blivit klar längs Insjövägen.

Övriga kontakter har hafts med Leksands kommun, Åhls Sockenråd, Insjöns Intresseförening, Visit Dalarna och Studiefrämjandet.

Medlemsavgiften har varit 100 kronor för makar/sambor och 75 kronor för enskild (oförändrat).

Medlemsantalet var vid årets slut 770 mot 777 vid årets början. 22 nya medlemmar har tillkommit men 29 medlemmar har avlidit eller lämnat föreningen.

 

 

Åhl den 27 januari 2021

Roger Arvidsson, ordf          Hans Hellström, v. ordf            Mats Lyck, kassör              Mats Bortas, sekr

Lars Mäx                                 Ola Pettersson                           Sara Ström                         Inger Werlevik

 

Förening:

Åhls Hembygdsförening

Ändrad av: Åhls Hembygdsförening (2021-02-10 22:01:45) Kontakta föreningen
Skapad av: Åhls Hembygdsförening (2018-12-03 19:00:12) Kontakta föreningen