Aktuell verksamhetsberättelse


ÅHLS HEMBYGDSFÖRENING                                                   

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Roger Arvidsson, ordf. Hans Hellström, vice ordf. Mats Lyck, kassör. Mats Bortas, sekr. Olle Bergfors, Lars-Erik Danielsson, Sara Ström och Inger Werlevik, ledamöter. Suppleanter:  Nisse Berglund, Anders Hollsten, Lars Mäx, Ola Pettersson, Henry Pollack och Gunnbritt Sundström.

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden.         

Revisorer har varit Kenneth Forsman och Christer Swedhs med Börje Karlsson som suppleant.

Årsmötet ägde rum den 12 febr. på Insjöns Teater med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ca 40 personer var närvarande. Styrelsen omvaldes med Roger Arvidsson som ordförande. Som ny suppleant valdes Lars Mäx till en vakant plats. Övriga suppleanter omvaldes. Från Junkar Bertil Olssons fond utdelades formellt bidrag till Insjöns Ridklubb och Insjöns Tennisklubb. Efter mötet berättade Louise Tysklind om ridklubbens utveckling sedan den bildades. Henry Pollack berättade också med hjälp av en karta hur det såg ut i våra trakter efter istiden för 10 000 år sedan. Det delades även ut ett släktdiplom till Kent Yngve Eriksson vars släkt finns dokumenterad i minst sex generationer på gården Gnetbo (nu Knippbodarna) nr 2 i Åhl. Som avslutning serverades kaffe/the och smörgås.

Valborgsfirandet kunde även i år genomföras tack vare Torsten Hagman som samordnade detta. Insjöns BK-Innebandy hade även i år hand om serveringen och lottförsäljningen. Åhls kyrko- och hembygdskör sjöng de välkända vårsångerna, Ulrica Hansson höll vårtalet, ett fyrverkeri utan starka smällar avfyrades. På grund av stark vind vågade vi inte tända de eldar vi brukar ha, utan det fick bli marschaller. Publiken uppgick till ca 130 personer.

Midsommarafton kunde även i år genomföras på traditionsenligt sätt tack vare Inger Werleviks arbete med att ta kontakt med alla som behöver hjälpa till för att det ska bli något firande: Blomplockare, lövhämtare, kransbindare, lövrumpflätare, kransbärare, konferencier, spelmän, majstångsresare, försångare, lekledare, lottförsäljare, serveringspersonal …. Vi kan här inte räkna upp alla som hjälpte till, men särskilt måste nämnas spelmän under Nisse Berglunds ledning, Torvald Joons som ledde res­ningen, Kristina Mattsson som ledde sånglekarna, Lena Lisskar med släktingar som samordnade kransbindningen samt Sara och Karin Ström, Kristina Hollsten och Ulf Norberg som svarade för serveringen och lottförsäljningen. Roger Arvidsson var konferencier. Publiken på ca 500, roade sig också med lottköp och att fika. Arbetet med att göra iordning kransarna dagen före var det som vanligt svårt att få tillräcklig hjälp med. Ordföranden måste binda flera kransar. Vi önskar ett bättre deltagande i detta arbete nästa gång. Lövrumpan flätades dock föredömligt av Lea Alp Lisskar. Alla blev också bjudna på fika som Gunnbritt Sund­ström ordnade. Majstångsresningen inleddes med att kransarna bars fram av sockenklädda med spelmän i täten. 

Gruvvandringarna har i år genomförts fem onsdagar i juli. Endast 35 personer har deltagit främst på grund av att bron över Helgnäsån var avstängd. En grupp på 30 personer från Falun har fått en separat guidad tur. Många enskilda vandringar har också genomförts. Lars-Erik Danielsson har varit ledare, och han har också gått igenom och röjt lederna, vilket måste göras varje år. Han har också tillsammans med Lars Lövgren från kommunen förbättrat lederna. Vi har lämnat underlag till kommunen till en broschyr om gruvvandringarna.

Även övriga Vandringsleder – Ålheden och Knippboheden - har gåtts igenom av Lars-Erik Danielsson.  Han har tillsammans med Lars Lövgren också byggt en ny bro över Stråtbäcken. 


Årets medlemsresa gick i början av augusti med egna bilar till Dala Husby. Deltagarna besökte

Polhemsmuseet i Stjärnsund, Silfhytteå med hyttlämningar och slussar, Klosters Bruksmuseum mm. Lunch intogs på Herrgården i Stjärnsund. Under hemresan bestegs också Bispbergs klack. Kristina och Anders Hollsten hade förberett resan som hade 18 deltagare.

Vi har under året arrangerat ett program på Teatern. John Långberg berättade om sin släktforskning med särskild inriktning på soldater inför 30 personer.

Hembygdsdagen och brasaftnar anordnades inte i år.

En lördag i september deltog vi i det landsövergripande arrangemanget Kulturarvsdagen. Det var förlagt till Lars Dahlströms ateljé på Knippboheden, där han visade sina foton och konstverk. Ett 50-tal besökare kom och Lars gamla foton väckte gamla minnen hos dem.

Måndagsvandringarna har genomförts 35 gånger till olika mål i Åhl och grann­socknarna med Lars-Erik Danielsson som ledare.  Antalet deltagare har varit 17 i medeltal.

I samarbete med PRO Åhl-Insjön har vi fortsatt med studiecirkeln Insjön förr och nu, där vi bl.a. avhandlat företag i Insjön, som inte finns längre, där en del av deltagarna kunde berätta från sina gamla arbetsplatser. Ses Byggning och Skommarbo har studerats och ett register över alla som emigrerat från Åhl sedan mitten av 1800-talet har studerats. Året avslutades med ett besök på Insjöns skola, där den stora målningen av Gösta Liljeström betraktades. 15 – 20 intresserade har i allmänhet deltagit vid sammankomsterna. Iréne Lindgren, Stenåke Petersson och Hans Hellström har lett de flesta träffarna.

Vid avslutningen för Insjöns skolor upplät vi lokal för servering av tårta och saft.

Instruktioner av folklekar har genomförts för förskolebarn av Elisabeth Långbergs.

En upplevelsedag för klass 2 vid Insjöns skola anordnades i maj av Gunnbritt Sundström, Elisabeth Långbergs, Lars-Erik Danielsson och Per Gustafsson.

Åhlénpaviljongen har varit öppen dagligen 24 juni – 18 aug, och den 24 aug (Insjödagen). 17 av våra medlemmar har även detta år alternerat att vara guider där. Även några visningar för grupper har anordnats i samarbete med Clas Ohlsonmuseet och vid våra egna arrangemang. Fönster har målats invändigt. Antal besökare har varit ca 1190 mot ca 980 året före. Ansvarig för paviljongen har varit Stenåke Petersson.

Gamla skolan har lånats ut till olika sällskap, företag och föreningar vid ett femtontal tillfällen.

Insjöns Teater har under året hyrts ut till PRO, Insjöns Intresseförening, Åhls sockenråd, Leksands kommun – Insjöns skola, Insjöns Square Dancers och några andra lokala föreningar samt privatpersoner. I december hade Stiko Per ett sång- och musikframträdande. Teatersalongen har nyttjats 25 gånger under året. PRO, Insjöns Intresseförening, Åhls sockenråd och några andra föreningar har dessutom haft ett stort antal möten i Teatercaféet.

Städning av en del av kommunens mark på Vattberget har även detta år ordnats av Henry Pollack och hans ”gubbgäng”. Lars-Erik Danielsson har vidare röjt sly. Förskolan har plockat skräp. Kommunen har röjt buskar och tagit ner en del träd.

Minnesgården har vid några tillfällen visats för grupper, bl.a. i samband med ett besök av Stora Skedvi hembygdsförening. Det har också av Nisse Berglund upprättats en underhållsplan för gården med syftet att under de närmaste åren genomföra åtgärder för att undvika förfall. Några akuta åtgärder har utförts under hösten.

Ola Pettersson har deltagit i kursen Säker gård arrangerad av Hembygdsförsäkringar. Föreningen har därigenom blivit certifierad.

En grupp för Åhldräkten har bildats med Britt-Marie Andersson som sammankallande. Syftet är bl. a. att hjälpa intresserade att få tag på dräktdelar och att hjälpa till med tillverkning.

Almanackan för år 2020 som är den trettionde, har som tema gamla miljöer i Insjön.

Medlemsbladet har kommit ut med fyra nummer under året. Nr 3 delades även i år ut till alla invånare i Åhl, vilket också gav oss några nya medlemmar.

Hemsidan har uppdaterats löpande av Johan Jacobs.

En Facebook-sida för föreningen har lagts upp av Lars Mäx. Syftet är att besökarna ska lägga in intressanta bilder från Åhl där. Många besöker sidan och ett stort antal bilder har lagts in.

Gåvor har även detta år skänkts till föreningen. Bl.a. har vi av det nerlagda Åhls folkdanslag fått en fin sockenfana, ett vitrinskåp med minnessaker samt knappar till Åhldräkten. Vitrinskåpet har satts upp i Teatercaféet.

Föreningens har beslutat om 2019 års bidrag från Junkar Bertil Olssons fond: bidrag på 12 000 kr har beviljats till Knippbodarnas byalag och även 12 000 till Solberga byalag för deras tryckning av en bok om resp. by. 

Vi har även detta år lämnat synpunkter till kommunen om vägskyltningen i Insjön. Ärendet har nu efter mer än sju år fått en lösning genom att ett antal skyltar och vägvisare satts upp.

Angående ansvaret för stenvalvsbron i Helgnäs har kontakt tagits med Trafikverket. De har anmält att de mottagit vår skrivelse där vi avsäger oss ansvar för bron. Därmed anses ärendet vara avslutat för vår del.

Övriga kontakter har hafts med Leksands kommun, Åhls Sockenråd, Insjöns Intresseförening, Visit Dalarna och Studiefrämjandet.

Vi hade i augusti besök av Stora Skedvi hembygdsförening, som bl.a. tittade på vår dräktkammare, Minnesgården, Åhlénpaviljongen samt slutligen gjorde ett besök i Åhls kyrka. Roger Arvidsson höll i arrangemanget.

Vid Dalarnas Hembygdsförbunds årsmöte i Falun hade föreningen fem representanter. Vid en kretsträff i Siljansnäs var vi fyra deltagare och på en kurs om inriktning av verksamheten, som hölls på Stiftsgården i Rättvik, var vi två deltagare.

Medlemsavgiften har varit 100 kronor för makar/sambor och 75 kronor för enskild (oförändrat).

Medlemsantalet var vid årets slut 777 mot 769 vid årets början. 17 nya medlemmar har tillkommit men 9 medlemmar har avlidit.

 

Åhl den 8 januari 2020

Roger Arvidsson, ordf          Hans Hellström, v. ordf                      Mats Lyck, kassör                       Mats Bortas, sekr

Olle Bergfors                          Lars-Erik Danielsson                          Sara Ström                                   Inger Werlevik

 

Editerad av: Johan Jacobs (2020-01-31 21:36:41)