Aktuell verksamhetsberättelse


ÅHLS HEMBYGDSFÖRENING                                                    Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ledamöter: Roger Arvidsson, ordf. Hans Hellström, vice ordf. Mats Lyck, kassör. Mats Bortas, sekr., Anna Johansson, Lars Mäx, Sara Ström och Inger Werlevik. Suppleanter:  Nisse Berglund, Terese Grannas, Anders Hollsten, Ola Pettersson, Henry Pollack och Gunnbritt Sundström.

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden, varav 8 med fysisk närvaro, 1 via telefon/mailkontakt och 2 via Skype. Även på de flesta mötena med fysisk närvaro fanns möjlighet till uppkoppling via Skype.       

Revisorer har varit Kenneth Forsman och Christer Swedhs med Börje Karlsson som suppleant.

Årsmötet ägde rum den 18 febr. på Insjöns Teater men utan närvaro av andra medlemmar än ordförande, vice ordförande och revisorerna. Mötet genomfördes på grund av pandemin med poströstning, vilket var godkänt enligt en tillfällig lag. 45 medlemmar hade avlämnat röstsedlar. Roger Arvidsson omvaldes som ordförande. Som ny ledamot i stället för Olle Bergfors, som avsagt sig, valdes Anna Johansson.  Övriga i styrelsen omvaldes. Som ny suppleant valdes Terese Grannas. Övriga suppleanter omvaldes.

Valborgsfirandet och Midsommarfirandet blev även i år inställt på grund av pandemin med inskränkningar av hur många personer som fick samlas.

Gruvvandringarna planerades fyra onsdagar i juli,  varav en blev inställd p g a regn. 37 personer har deltagit. Många enskilda vandringar har också genomförts. Lars-Erik Danielsson har varit ledare, och han har också gått igenom och röjt lederna tillsammans med Lars Lövgren från kommunen, vilket måste göras varje år.

Även övriga Vandringsleder – Ålheden och Knippboheden - har gåtts igenom av Lars-Erik Danielsson. Han har också har rustat upp en gammal led från Helgbo till Gruvberget, den s k Knåpstigen och sin nya led runt Helgsjön, som blivit mycket populär.  

Medlemsresa blev det ingen i år heller på grund av pandemin.

Hembygdsdagen anordnades söndag 8 aug med temat Åhldräkten. Dräktkammaren på Teatern visades och Minnesgården var öppen.

En lördag i september deltog vi i det landsövergripande arrangemanget Kulturarvsdagen. Den bestod av vandringen Runt Vattberget med ett tiotal deltagare. Hans Hellström var ciceron.

Måndagsvandringarna har på grund av pandemin endast genomförts under hösten, 15 gånger. Under våren blev alla vandringar inställda. De vandringar som genomförts har gått till olika mål i Åhl och grann­socknarna med Henry Pollack och Roland Isebrink som ledare.  Antalet deltagare har varit 15 i medeltal.

I samarbete med PRO Åhl-Insjön har vi under hösten fortsatt med studiecirkeln Insjön förr och nu, där vi bl a har studerat Åls kommuns fullmäktigeprotokoll från 1900-talets första hälft, som Christer Swedhs presenterade. Ett 10-tal intresserade har i allmänhet deltagit vid sammankomsterna. Iréne Lindgren och Hans Hellström har varit sammankallande.

Den årliga Upplevelsedagen för skolans klass 2 blev även i år inställd på grund av pandemin.

Åhlénpaviljongen har varit öppen onsdag – lördag. från veckan efter midsommar till mitten av augusti. Clas Ohlsonmuseets flyttning från Hjulhuset in i varuhuset har tyvärr medfört att vi inte fått den hjälp därifrån att hänvisa till paviljongen som vi fått tidigare. Ca 300 personer från de flesta  delarna av landet och även några från andra länder har besökt paviljongen. År 2019 som var det föregående året med öppethållande hade vi ca 1200 besökare. Ansvarig för paviljongen har varit Stenåke Petersson.

Gamla skolan har i år lånats ut till ett par föreningar och en privat tillställning vid ett fåtal tillfällen.

 

Insjöns Teater har under året hyrts ut till PRO, Åhls sockenråd och några andra lokala föreningar samt enstaka privatpersoner. Teatersalongen har p g a pandemin använts endast ett fåtal gånger under året. Stiko Per kunde dock genomföra sitt program i december. Program i föreningens regi har inte kunnat ordnas. Teatercaféet har använts ett antal gånger. Sly har röjts på tomten.

Städning av en del av kommunens mark på Vattberget har även detta år ordnats av Henry Pollack och hans ”gubbgäng”. 

Minnesgården har vid några tillfällen visats för grupper, bl a från Sätergläntan. De planerade underhållsarbetena har påbörjats och buskar har röjts.

Åhldräktskommittén under Britt-Marie Anderssons ledning har på grund av pandemin inte haft särskilt mycket verksamhet. Irene Lindgren har sytt färdigt den Åhldräktslångrock som påbörjats tidigare. Dräktdelar från Walsarfssläkten har studerats. Under hösten har en ny sykurs och en Köp- och Sälj-dag planerats med start i januari resp april 2022.

Almanackan för år 2022 som är den trettioandra, har som tema Konstiga saker från Åhl.

Medlemsbladet har kommit ut med tre nummer under året. Ett nummer (nr 2) delades även i år ut till alla invånare i Åhl, vilket också gav oss några nya medlemmar.

Hemsidan har uppdaterats löpande av Johan Jacobs.

En Facebook-sida för föreningen har fortsättningsvis administrerats av Lars Mäx. Syftet är att besökarna där ska lägga in intressanta bilder från Åhl, vilket också skett i stor omfattning. Många besöker sidan och lämnar information om de bilder som läggs in.

Gåvor har även detta år skänkts till föreningen.

För 2021 har ingen utdelning av bidrag från Junkar Bertil Olssons fond beslutats. 

I juni arrangerade föreningen Dalkarlsvandringen en manifestation av Slaget vid Brunnbäcks färja, som ägde rum år 1521. För vår del bestod det i en samling vid kyrkan med deltagare från Åhl, Leksand och Siljansnäs med socken- och kompanifanor och fiolmusik.

Kontakter har hafts med Leksands kommun, Åhls Sockenråd, Insjöns Intresseförening, Visit Dalarna och Studiefrämjandet.

Medlemsavgiften har varit 100 kronor för makar/sambor och 75 kronor för enskild (oförändrat).

Medlemsantalet var vid årets slut 733 mot 770 vid årets början. 9 nya medlemmar har tillkommit men 46 medlemmar har avlidit eller strukits som medlemmar på grund av att avgift inte betalats på flera år.

 

Åhl den 26 januari 2022

Roger Arvidsson - Ordförande               

Hans Hellström - Vice ordförande                 

Mats Lyck - Kassör                 

Mats Bortas - Sekreterare

Anna Johansson                 

Lars Mäx

Sara Ström                

Inger Werlevik

Förening:

Åhls Hembygdsförening

Skapad av: Johan Jacobs (2018-12-03 19:00:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Johan Jacobs (2022-03-03 21:38:00) Kontakta föreningen