Våra stadgar


Dessa stadgar är antagna av Åby Hembygdsförenings möte den 27 mars 1983.
Och efter stadgeändring i § 5 Styrelse. Förslag vid styrelsesammanträde den 16 februari 2017 samt
beslut vid årsmötet den 26 mars 2017.
Och införd ny punkt 6 Firmateckning, förslag vid styrelsesammanträdet den 3 februari 2020 och
beslut vid årsmötet den 1 mars 2020.

INNEHÅLL

 • 1               Uppgift
 • 2               Medlemskap och avgifter
 • 3               Organisation
 • 4               Föreningsmöten
 • 5               Styrelse
 • 6               Firmateckning
 • 7               Räkenskaper och verksamhetsår
 • 8               Stadgeändring
 • 9               Upplösning
   
 • 1               Uppgift

  Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.
  Föreningen vill nå detta syfte bl. a. genom:
  1.1 att befrämja kunskap och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner;
  1.2 att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering;
  1.3 att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid;
  1.4 att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling;
  1.5 att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.
  Föreningen skall vara ansluten till Kalmar läns Hembygdsförbund

 • 2                Medlemskap och avgifter.

  Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.
  Föreningen vill nå detta syfte bl. a. genom:
  2.1 att befrämja kunskap och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner;
  2.2 att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering;
  2.3 att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid;
  2.4 att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling;
  2.5 att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.
  Föreningen skall vara ansluten till Kalmar läns Hembygdsförbund

 • 3               Organisation.

         Föreningens verksamhet utövas genom:
         3.1 föreningsmöten, varav ett årsmöte.
         3.2 styrelse.
         3.3 särskilda kommittéer

 • 4              Föreningsmöten.

  Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen.
  Årsmötet hålles senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.
  Kallelse utfärdas till medlemmarna senast en vecka före mötet. Varje
  medlem äger en röst.

  Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
    1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
    2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
    3. Val av två justeringsmän.
    4. Styrelsens berättelse.
    5. Revisionsberättelse.
    6. Frågan om ansvarsfrihet.
    7. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
    8. Val för att upprätthålla styrelsens 9-11 ordinarie ledamöter.
    9. Val av 2 revisorer jämte ersättare för dessa.
  10. Val av ombud till Kalmar läns Hembygdsförbund.
  11. Val av tre ledamöter i valberedning.
  12. Fastställande av årsavgift.
  13. Behandling av styrelsens förslag.
  14. Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen
         minst 2 veckor före sammanträdet.
  15. Övriga frågor.

 • 5               Styrelse.
  Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 9–11
  ordinarie ledamöter.Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet
  ledamöter är närvarande.

             Uppgifter:
         5.1 att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare,
               kassör och övriga erforderliga funktionärer.
         5.2 att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut.
         5.3 att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.
         5.4 att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna
               berättelse, räkenskaper.
         5.5 att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet.
         5.6 att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1.

 • 6               Firmateckning.

         Ordföranden och kassören tecknar var för sig, alternativt två styrelsemedlemmar
         tillsammans.            

 • 7               Räkenskaper och verksamhetsår.

         Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med
         tiden från ett årsmöte t o m tiden för nästkommande årsmöte.

 • 8               Stadgeändring.

         Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöte
         varav ett årsmöte, om förslaget härom kungjorts i samband  med kallelsen.
         För ändring erfordras två tredjedels majoritet.

 • 9              Upplösning.

        Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande sammanträden, varav ett årsmöte och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigande medlemmarna. Upplöses föreningen skall  dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation,  institution eller myndighet  som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

 

 

Förening:

Åby Hembygdsförening

Skapad av: Leif Petersson (2019-01-15 12:58:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Leif Petersson (2020-03-04 12:59:13) Kontakta föreningen