Septembermötet


§  91.  Öppnande av styrelsesammanträdet.

        Ordförande Åke Rudolfsson hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§  92. Val av justeringsperson

        Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Inge Moessner.

§  93. Godkännande av föredragningslistan.

        Föreslagen föredragningslista godkändes.

§  94.  Föregående sammanträdesprotokoll.

        Sammanträdesprotokollet från den 30 aug. godkändes

§  95.  Studiebesök Stinsen.

        Beslutades att barnen med ledare är välkomna att besöka museet. Kontaktperson: Eva

§  96. Brev från Lennart Ohlsson

        Han har 300 böcker ”Här växte Läckeby fram” magasinerade i Nickebo.

       Åke hämtar vid lämpligt tillfälle.

§  97. Bidragsansökningar/ ansökan om Webbförening

§  98.  Rapporter.

 1. Kassören rapporterar att 343 betalande personer besökte hembygdsdagen.
 2. Sekreteraren att framtagandet  av den nya hemsidan pågår. Klart senast till nyår.
 3. Vävningen. Vävgruppen är där på måndagar mellan 13 och 15.
 4. Likvagnen, dyr att renovera. Förfrågan om nytt läder till kuskplatsen 15.000  kr. Beslutades att fråga fler. Likvagn finns också i Voxtorp, hur tänker dom?                                                       
 5. Silon. Projektet avslutat. Några reparationer på gaveln återstår.
 6. Ladugårdsväggen: Agneta har kontakt med en som fixar fönstret. Thomas får i uppdrag att få fram en offert på det övriga som behöver ses över.
 7. Ramper. Är hemma och placerade i Snickarboa.
 8. Gången, Staffan Karlsson lägger plattorna under hösten, kostnad 10.000 kr.
 9. Studiecirklar: ”Gamla Åby” är igång, återstår 2 tillfällen den 26/9 och 24/10.
 10. Bygdespel. ”Siste torparen på Sibirien” kan kanske bli av i mitten av nov.  
                                   

§  99.  Övriga frågor.

        Problem med hallbelysningen: Felet åtgärdat får faktureras. Behov av kabelöversyn i hela bostaden.

        Förfrågan om att köra med traktor och hövagn på julmarknaden. Försäkringsproblem.

        Förslag på aktiviteter: Brödbakning, berättarkvällar och ett gemensamt med övriga avdelningar i länet den 12 maj.

        Eva och Leif besöker Leif Svenssons dödsbo för ev. gåvor

      Genomgång av den nya hemsidan den 18 okt. kl.18.30, undertecknad kallar.     

§ 100.  Nästa sammanträde

        Beslutades att bli i bostaden torsdagen den 8 nov. kl.18.30

§ 101.  Avslutning.

        Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

 

 

 

 

Förening:

Åby Hembygdsförening

Skapad av: Leif Petersson (2018-10-18 09:28:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Leif Petersson (2018-10-18 10:04:56) Kontakta föreningen