Fastighetsbolaget begär bygglov

Årets hembygdsbok i Halland

 

”Hus och gator i Varberg – Bilder och nostalgi från 1980-talet” av Magnus Gustafsson och Stefan Gustafsson representerar Halland år 2016. Boken har getts ut tillsammans med förlaget Utblick 2015 och delades ut som jubileumsgåva till alla föreningens medlemmar.

Bakom nomineringen står en kommitté bestående av en representant från varje hembygdskrets samt hembygdskonsulenten.

 

Den halländska juryns motivering lyder:

 

Vi  reagerar över stora ingrepp i stadsmiljöerna, men de små skiftningarna noterar vi flyktigt. Ett träd fälls, ett gammalt hus byggs om, en gata får ny beläggning. Nästan omärkligt skiftar samhället utseende inför våra ögon. Först långt senare, när vi tittar på gamla bilder, märker vi hur förändringarna smugit sig på. Därför är den nya Varbergsboken så intressant. Den ger viktig information och skärper vår iakttagelseförmåga. Att ett par unga grabbar så tidigt gett sig ut på fotosafari i sin hemstad är originellt. Deras gamla material har gett en unik möjlighet till jämförelser och berikande diskussioner. Det är en hembygdsbok, som står sig väl
i konkurrensen.

 

Boken kommer nu att på riksnivå konkurrera med hembygdsböcker från övriga Sveriges hembygdsdistrikt. Samtliga nominerade böcker presenteras på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september, där vinnaren offentliggörs. Förstapriset består av 10 000 kr och ett ärofullt diplom för att ha korats som bästa hembygdsbok under detta år.

GV anser att denna fina bok har stora möjligheter att hävda sig bland landets övriga hembygdsböcker.

Vi gratulerar Stefan Gustafsson och hans kusin Magnus Gustafsson vars långsiktiga och metodiska arbete gjorde denna dokumentation av förändringarna i Varbergs innerstad möjlig. Boken har mottagits med stort intresse och har tryckts i en andra upplaga.

Bäst i HallandFotograf: Bäst i Halland

Bäst i Halland

 

————————————————————————–

Nu söker de bygglov

 

GV har ju begärt att rådhuset ska bli byggnadsminne. Tyvärr fick vi avslag hos länsstyrelsen. Men det finns ändå ett visst skydd i plan- och bygglagen och detaljplanen. Huset är skyddsvärt och fasaden får inte förvanskas. Är det inte förvånande då att kommunens eget fastighetsbolag föreslagit en kraftig förändring?

Så här lyder bolagets ansökan om bygglov:

Varbergs Fastighets AB (VFAB) förvärvade fastigheten Rådhuset 20, 2014. Uppdraget från
den tidigare ägaren, Varbergs kommun, formulerades i kommunfullmäktige på följande
sätt: ”Fastigheten ska användas för annat ändamål som i större utsträckning bidrar till
torget och stadskärnan samt ökar dess attraktivitet” (Dnr KS 2013/0509).
Utifrån detta har VFAB utrett byggnadens kondition och för lokalen och det geografiska
läget, passande verksamheter. Varbergs torg – en plats som många varbergsbor och
besökare anser vara en del av Varbergs själ och varumärke.
Bolagets ambition
VFAB har i ägardirektiv och som ambition, att bevara värdefulla byggnader i Varberg,
säkerställa det kulturhistoriska värdet och arbeta för en långsiktig fungerande användning
av dem. För att klara önskemålet om en mer öppen och levande verksamhet i Rådhuset,
lämnar vi in ett förslag på verksamhet och förändringar av byggnaden som kommer bidra
till att den sydöstra hörnan av Varbergs torg får en mer levande prägel.
Förslaget är restaurangverksamhet på nedre plan och kontorslokaler på övreplan och
vindsplan. Även en utbyggnad på bakgården, anpassat för kontorsverksamhet. I
bygglovsansökan finns ritningar på de förändringar som föreslås.

Rådhusbyggnaden är i dåligt skick. Yttertak, VVS- och elinstallationer är delar som har så
omfattande brister att de kan behövas bytas ut helt. Även tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning är undermålig, vilket behöver åtgärdas när det finns ambitioner att
byggnaden ska användas för mer publikt ändamål.
VFAB lämnar in ett förslag som innebär mindre avsteg från detaljplanen gällande fasaden
mot Varbergs torg. Förändringarna innebär, och är viktiga, av tre anledningar:
1. För att skapa en acceptabel tillgänglighetsanpassning är sänkning av dörrpartiet
nödvändigt.
2. Att sänka fönstren skapar en tydligare kontakt med utemiljön och Varbergs torg och byggnaden upplevs mer välkomnande.3. Köket måste placeras i den östra delen av byggnaden (mot Bäckgatan). Utan ytterligare
dörrar försvåras servering av varm mat på uteserveringen. Sänkta fönster innebär att två av fönstren kan användas som dörrar och kommunikationsväg för personal och gäster. Även utrymningen vid exempelvis brand, gynnas av fler dörrar.

Vår ambition är att bevara och återställa de delar interiört som finns kvar. Efter
renoveringar som skedde på 70- och 80-talet, för att passa den tidens aktuella
verksamheter, försvann mycket av de kulturhistoriska värdena. Trapphuset och
rådhussalen är däremot delar som har sitt ursprung kvar, de ska bevaras, underhållas och
ha en fortsatt funktion i byggnaden.
Val av hyresgäst
Byggnaden är inte renoverat på många år och står inför en livstidsuppgradering som är
kostsam. VFAB är ett bolag och måste där av agera affärsmässigt vilket innebär att hyran
ska motsvara en marknadshyra eller minst klara en rimlig avkastning på kapitalet.
Tillsammans med driftskostnaderna innebär det en hyresnivå som kräver hyresgäster med
stark betalningsförmåga.
VFAB ser helst en aktör som kan erbjuda kaffe, lunch och middag, så att Rådhuset har puls hela dagen. Diskussioner som skett med tidigare aktör har avslutats och samarbete riktas mot andra intressenter.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter