Hitta din hembygd

Här hittar du alla Sveriges Hembygdsföreningar

Välj område


Kultur- och demokratiministern lovar tydlig kulturarvspolitik

Under invigningen av Museernas vårmöte vid Wenngarns slott i Sigtuna, lovade kultur- och demokratiminister Alica Bah Kuhnke en tydlig kulturarvspolitik från regeringens sida. Strax därefter utsågs utmärkelsen Årets museum 2015 som i år gick till Marinmuseum i Karlskrona.

Läs mer om Museernas vårmöte och vinnarna av priset Årets museum


Den mörknande framtid är vår (?)

Rykten om kommande nedsläckning av gatubelysning i glesbygden väcker uppröra känslor. Kommunförbundet i Norrbotten har nu skrivit till Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och krävt att staten tar ansvar för belysningen på landsbygden, uppger P4 Gotland. Kommunförbundet i Norrbotten bedömer, baserat på uppgifter från Trafikverket, att den totala belysningen på ett tusental mindre orter längs statliga vägar i Norrbotten är hotad.

Läs mer på dn.se


Vision kulturmiljö

P DrouggeFotograf: P Drougge
Riksantikvarieämbetet har regeringens uppdrag att leda arbetet med att formulera en vision av hur ”ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete” ska förverkligas och vilka mål som ska uppnås till år 2030. Uppdraget, som ska redovisas inför Kulturdepartementet 2016, genomförs i nära samverkan med länsstyrelserna och i dialog med andra aktörer.

I en nyutgiven delrapport, Kulturmiljöarbete under utveckling, presenterar RAÄ en övergripande bild av kulturmiljöarbetets utveckling och utmaningar samt ett antal slutsatser:

  • Kulturmiljöarbetet behöver utgå från en inkluderande kultursyn och ett mångdimensionellt perspektiv.
  • Dialogen med det civila samhället är en förutsättning för måluppfyllelse.
  • Kulturmiljöarbetet är tvärsektoriellt och sju myndigheter har vid sidan av länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet ett uttalat uppdrag.
  • Samspelet mellan nationell, regional och kommunal nivå behöver utvecklas. Uppdragen i kulturmiljöarbetet är inte tydliga och i de kulturmiljöuppdrag som finns är roll- och ansvarsfördelningen otydlig.
  • Den regionala nivån behöver utveckla samverkan.
  • En högre grad av samordning mellan länsstyrelser behövs för att öka möjligheterna att nå större effekt i kulturmiljöarbetet.
  • Förutsättningar för samverkan upplevs av aktörerna som otydliga. Dels finns oklara uppfattningar om vad samverkan är och kan syfta till dels upplevs museernas uppdragsverksamhet och osäkra resurser upplevs som ett hinder.

Hela rapporten kan hämtas här och mer om ”Vision kulturmiljö” finns att läsa på RAÄ:s hemsida.


Regeringen förstärker satsningarna på svensk natur med 430 miljoner

I den kommande vårändringsbudgeten förstärker regeringen satsningarna på svensk natur med 430 miljoner. I sitt pressmeddelande skriver man ”Naturen är en förutsättning för friluftsliv och har positiva hälsoeffekter, särskilt hos barn och ungdomar som kan vistas i stadsnära natur. Sverige behöver investera i skog och vatten för att skydda, sköta och tillgängliggöra dessa värden. Vandringsleder ska rustas upp och arter ska ges en fristad i skyddade skogar.”

Läs hela pressmeddelandet


SHF:s ungdomsprojekt fortsätter under 2015

Många ungdomar och hembygdsföreningar runtom i landet har redan deltagit i SHF:s projekt Ung Hembygdsambassadör sedan starten 2013. Nu bjuds fler föreningar in att delta under 2015. I projektet utbildas ungdomar till guider och ambassadörer i hembygdens landskap. Projektet är upplagt i form av studiecirklar och finansieras genom ett bidrag från Svenskt Friluftsliv. Föreningar som deltar får ett ekonomiskt bidrag och studiematerial. Bland annat finns en inspirationsskrift med goda exempel. Projektet är ett bra tillfälle att samverka med andra organisationer, studieförbund, kommuner med flera.

Välkommen att delta!

Mer information och anmälan:
www.hembygd.se/hembygdsambassador


Påminnelse: Anmäl dig till riksstämman i Falun 29-31 maj

Det börjar bli dags att anmäla sig till årets hembygdsdagar med riksstämma i Falun 29-31 maj. Sista datum för anmälan är 10 april.

Läs mer om riksstämman
Anmäl dig


Pater Noster blir statligt byggnadsminne

Wikimedia CommonsFotograf: Wikimedia Commons

I dag beslutade regeringen att förklara fyrplatsen Pater Noster i Tjörns kommun för statligt byggnadsminne.

– Pater Noster är en plats som starkt lever kvar i minnet hos den som varit där. Det är en plats som berättar om vår historia, men som samtidigt lever kvar i nuet. Nu ser vi till att fyren kommer att lysa även för kommande generationer, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Riksantikvarieämbetet kommer att ange hur det nya byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.


Skarp kritik mot ”det kontantlösa samhället”

svtFotograf: svt

Att ”kontanterna håller på att försvinna” är ett problem för många, inte minst i glesbygden. Det växande missnöjet med bankkontor som inte hanterar kontanter och stora avstånd mellan bankomaterna tas i dag upp i en debattartikel på Svt:s opinionssida, signerad av företrädare för sju intresseorganisationer, däribland SHF:s ordförande Birger Svanström.


Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Detaljerna för stöden i det nya landsbygdsprogrammet preciseras allt mer. Men landsbygdsprogrammet ännu inte är beslutat, de svenska förhandlingarna med EU-kommissionen pågår fortfarande. Från och med 2015 finns flera nya miljöersättningar och andra ersättningar att söka och det är flera förändringar mot det tidigare programmet. Det är därför viktigt att ta del av villkoren för de nya ersättningarna. Ersättningarna gäller bland annat för betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåtterängar, fäbodar och skötsel av våtmarker och dammar. Miljöersättningar, kompensationsstöd och gårdsstöd öppnade för ansökan den 16 mars 2015. Men detaljreglerna för miljöersättningarna och kompensationsstödet kan beslutas först efter att EU har godkänt landsbygdsprogramet vilket väntas ske under juni månad.

Läs mer på jordbruksverkets webbplats:
Arbetet med det nya landsbygdsprogrammet
Lokalt ledd utveckling enligt Leader


Årets tema för Kulturarvsdagen: Människors värv och verk


Kulturarvsdagen har i år temat “Människors värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria”. Evenemanget går av stapeln 13 september och som vanligt är lokala arrangörer i hela landet välkomna att delta med olika aktiviteter för allmänheten.

Läs mer och anmäl aktivitet


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer